Hàm WORKDAY.INTL (Excel 2010)

Liên hệ QC MyVTV Add-ins
[h=4]Hàm WORKDAY.INTL[/h]Trả về số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định, với các tham số ngày cuối tuần tùy chỉnh. Tham số ngày cuối tuần cho biết những ngày nào và có bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần và bất kỳ ngày nào đã xác định là ngày lễ sẽ không được coi là ngày làm việc.

Cú pháp: =WORKDAY.INTL(start_date, days, [weekend], [holidays])

Start_date Bắt buộc. Ngày bắt đầu, được cắt cụt để trở thành số nguyên.

Days Bắt buộc. Số ngày làm việc trước hoặc sau start_date. Giá trị dương cho kết quả là một ngày trong tương lai; giá trị âm cho kết quả là một ngày trong quá khứ; giá trị 0 cho kết quả là start_date. Day-offset (đối số Days) sẽ được cắt cụt để trở thành một số nguyên.

Weekend Tùy chọn. Cho biết những ngày nào trong tuần là ngày cuối tuần và không được coi là ngày làm việc. Weekend là một số của ngày cuối tuần hoặc một chuỗi chỉ rõ khi nào thì diễn ra ngày cuối tuần.

Các giá trị số của ngày cuối tuần cho biết các ngày cuối tuần sau đây:

Networkdays.Intl_1.JPG


Các giá trị chuỗi ngày cuối tuần dài bảy ký tự và mỗi một ký tự trong chuỗi biểu thị một ngày trong tuần, bắt đầu từ thứ hai. 1 thể hiện một ngày nghỉ và 0 thể hiện một ngày làm việc. Chỉ những ký tự 1 và 0 được sử dụng trong chuỗi. 1111111 là một chuỗi không hợp lệ.

Ví dụ, 0000011 sẽ cho kết quả ngày cuối tuần là Thứ bảy và Chủ nhật.

Holidays Tùy chọn. Một tập hợp tùy chọn gồm một hoặc nhiều ngày cần được trừ khỏi lịch ngày làm việc. Holidays sẽ là một phạm vi ô chứa ngày hoặc một hằng số mảng gồm các giá trị sê-ri biểu thị các ngày đó. Có thể tùy ý sắp xếp thứ tự của ngày hoặc các giá trị sê-ri trong đối số holidays.

Lưu ý:
  • Nếu start_date nằm ngoài phạm vi giá trị cơ bản của ngày hiện tại, hàm WORKDAY.INTL trả về giá trị lỗi #NUM!.
  • Nếu bất kỳ ngày nào trong đối số holidays nằm ngoài phạm vi giá trị cơ bản của ngày hiện tại, hàm WORKDAY.INTL trả về giá trị lỗi #NUM!.
  • Nếu start_date cộng với day-offset tạo kết quả là một ngày không hợp lệ, hàm WORKDAY.INTL trả về giá trị lỗi #NUM!.
  • Nếu một chuỗi ngày cuối tuần có chiều dài không hợp lệ hoặc chứa các ký tự không hợp lệ, hàm WORKDAY.INTL trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Ví dụ:
Workday.Intl_1.jpg


Workday.Intl_2.jpg
 

File đính kèm

  • HamNgayThang_WORKDAY.INTL.xlsx
    10 KB · Đọc: 565
Top Bottom