Cấu trúc dữ liệu Excel và việc Xử lý dữ liệu

Các vấn đề của dữ liệu từ nhập liệu, trình bày, báo cáo phân tích, có thể được tìm thấy ở đây.

Pivot table

Công cụ Pivot table vẫn luôn được đánh giá là công cụ rất mạnh của Excel trong việc xữ lý dữ liệu. Hãy tìm hiểu và trao đổi về công cụ này ở đây.
Đề tài
272
Bài viết
1,820
Đề tài
272
Bài viết
1,820

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Lọc tự động (autofilter), lọc nâng cao (advanced filter) và các cách lọc dữ liệu khác hãy trình bày ở đây.
Đề tài
1,121
Bài viết
9,249
Đề tài
1,121
Bài viết
9,249

Excel và Các Biểu Đồ

Biều đồ, một công cụ quan trọng trong báo cáo.
Đề tài
988
Bài viết
4,479
Đề tài
988
Bài viết
4,479
Top