Cấu trúc dữ liệu Excel và việc Xử lý dữ liệu

Các vấn đề của dữ liệu từ nhập liệu, trình bày, báo cáo phân tích, có thể được tìm thấy ở đây.

Pivot table

Công cụ Pivot table vẫn luôn được đánh giá là công cụ rất mạnh của Excel trong việc xữ lý dữ liệu. Hãy tìm hiểu và trao đổi về công cụ này ở đây.
Đề tài
293
Bài viết
1,995
Đề tài
293
Bài viết
1,995

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Lọc tự động (autofilter), lọc nâng cao (advanced filter) và các cách lọc dữ liệu khác hãy trình bày ở đây.
Đề tài
1,183
Bài viết
9,786
Đề tài
1,183
Bài viết
9,786

Excel và Các Biểu Đồ

Biều đồ, một công cụ quan trọng trong báo cáo.
Đề tài
1,012
Bài viết
4,588
Đề tài
1,012
Bài viết
4,588
Top