Xuất từ excel to word

songmai

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
6 Tháng tám 2007
Bài viết
92
Được thích
36
Điểm
670
Option Explicit

Sub Export_to_Word()
Const extension_docx As String = ".docx"
Const extension_doc As String = ".doc"
Const rng_copy As String = "A1:AE54"
Const scell_name As String = "AJ5"

Dim wdapp As Object, wddocx As Object, wddoc As Object
Dim docx_name As String
Dim doc_name As String

docx_name = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet1.Range(scell_name).Value2 & extension_docx
doc_name = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet1.Range(scell_name).Value2 & extension_doc

Application.DisplayAlerts = False
Application.ScreenUpdating = False

Sheet1.Activate
Sheet1.Range(rng_copy).Copy

Set wdapp = CreateObject("Word.Application")
Set wddocx = wdapp.Documents.Add
Set wddoc = wdapp.Documents.Add
With wddocx
.Range.PasteSpecial xlPasteValues
.SaveAs docx_name báo lỗi bác @befaint
.Close
End With

With wddoc
.Range.PasteSpecial xlPasteValues
.SaveAs doc_name
.Close
End With
'clean up
Set wddocx = Nothing: Set wddoc = Nothing
Set wdapp = Nothing
Application.CutCopyMode = False
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox "Done!", vbInformation
End Sub
Bài đã được tự động gộp:


Nó vẫn ko đặt tên bác ạ @songmai @giaiphap , chắc lỗi do máy của mình
View attachment 238494
Bạn phải chịu khó debug code chứ. Chọn dòng nào đó cần debug bấm F9 để đến đó thì dừng code, từ đó trở đi bấm F8 để chạy từng bước dò xem lỗi chỗ nào.
 
Top Bottom