Xin giúp em giải thích về code trong VBA

xuantocdotb

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
1 Tháng sáu 2016
Bài viết
63
Được thích
18
Điểm
170
Tuổi
32
Em có biết đoạn code vừa mới sưu tầm trên GPE:
Đoạn code dùng để giãn dòng.
Mã:
Sub AutoFit()
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
  Dim Cls As Range
  For Each Cls In Range("a1:a" & Range("A650").End(xlUp).Row)
    MergeCellFit Cls
  Next
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub

Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
  Dim Diff As Single
  Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
  Dim Col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
  Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
  If MergeCells.Count = 1 Then
    Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
  Else
    Set MergeCellArea = MergeCells
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  With MergeCellArea
    ColCount = .Columns.Count
    RowCount = .Rows.Count
    .WrapText = True
    If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
      .EntireRow.AutoFit
      GoTo ExitSub
    End If
    Set FirstCell = .Cells(1, 1)
    FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
    Diff = 0.75
    For Col = 1 To ColCount
      MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, Col).ColumnWidth + Diff
    Next
    .MergeCells = False
    FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
    .EntireRow.AutoFit
    FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
    .MergeCells = True
    FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
    FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount
    .RowHeight = FirstCellHeight
  End With
ExitSub:
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Em xin phép được hỏi "ngố":
Sub AutoFit() phải gắn liền với Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range) đúng không ạ?
* Tác dụng của Sub AutoFit() là như thế nào ạ?
* Tác dụng Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range) có tác dụng gì ạ?
Xin nhờ Anh-Chị giải thích giúp em vì em mới biết đến VBA .
 

File đính kèm

xuantocdotb

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
1 Tháng sáu 2016
Bài viết
63
Được thích
18
Điểm
170
Tuổi
32
Em có biết đoạn code vừa mới sưu tầm trên GPE:
Đoạn code dùng để giãn dòng.
Mã:
Sub AutoFit()
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
  Dim Cls As Range
  For Each Cls In Range("a1:a" & Range("A650").End(xlUp).Row)
    MergeCellFit Cls
  Next
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub

Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
  Dim Diff As Single
  Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
  Dim Col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
  Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
  If MergeCells.Count = 1 Then
    Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
  Else
    Set MergeCellArea = MergeCells
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  With MergeCellArea
    ColCount = .Columns.Count
    RowCount = .Rows.Count
    .WrapText = True
    If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
      .EntireRow.AutoFit
      GoTo ExitSub
    End If
    Set FirstCell = .Cells(1, 1)
    FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
    Diff = 0.75
    For Col = 1 To ColCount
      MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, Col).ColumnWidth + Diff
    Next
    .MergeCells = False
    FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
    .EntireRow.AutoFit
    FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
    .MergeCells = True
    FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
    FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount
    .RowHeight = FirstCellHeight
  End With
ExitSub:
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Em xin phép được hỏi "ngố":
Sub AutoFit() phải gắn liền với Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range) đúng không ạ?
* Tác dụng của Sub AutoFit() là như thế nào ạ?
* Tác dụng Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range) có tác dụng gì ạ?
Xin nhờ Anh-Chị giải thích giúp em vì em mới biết đến VBA .
Anh - Chị giải thích giúp em mới đi
 
Top Bottom