Nhờ thầy, cô, anh, chị giúp code thay hàm Vlookup có điều kiện.

hoangminh2018

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2018
Bài viết
52
Được thích
3
Điểm
170
Tuổi
36
Em nhờ mọi người giúp em code thay hàm vlookup có điều kiện trong file em có ghi rõ.
Bên em có nhiều mặt hàng khi NV bán được thì tính theo tỉ lệ hoa hồng bình thường, nhưng đối với hai mặt hàng A và B thì tính cách khác.
Nếu hoa hồng (tính theo tỉ lệ - bên sheet DMNV) của hàng hóa A hoặc B trong cùng 1 ngày (có phát sinh bán) dưới 1 triệu thì cho 1 triệu - các dòng còn lại trong ngày đó của NV đó = 0, còn nếu hoa hồng >=1 triệu thì tính theo tỉ lệ hoa hồng.
 

File đính kèm

hoangminh2018

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2018
Bài viết
52
Được thích
3
Điểm
170
Tuổi
36
Cho em hỏi có khó quá không, hay là cách em diễn giải làm mọi người không hiểu ạ.
 

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Em nhờ mọi người giúp em code thay hàm vlookup có điều kiện trong file em có ghi rõ.
Bên em có nhiều mặt hàng khi NV bán được thì tính theo tỉ lệ hoa hồng bình thường, nhưng đối với hai mặt hàng A và B thì tính cách khác.
Nếu hoa hồng (tính theo tỉ lệ - bên sheet DMNV) của hàng hóa A hoặc B trong cùng 1 ngày (có phát sinh bán) dưới 1 triệu thì cho 1 triệu - các dòng còn lại trong ngày đó của NV đó = 0, còn nếu hoa hồng >=1 triệu thì tính theo tỉ lệ hoa hồng.
Vấn đề là lúc đầu dữ liệu của bạn có những gì.Bạn đưa ra 1 cái bảng ai biết làm từ chỗ nào cho bạn.Bạn nên đưa ra bảng dữ liệu ban đầu nữa để còn biết.
 

hoangminh2018

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2018
Bài viết
52
Được thích
3
Điểm
170
Tuổi
36
Vấn đề là lúc đầu dữ liệu của bạn có những gì.Bạn đưa ra 1 cái bảng ai biết làm từ chỗ nào cho bạn.Bạn nên đưa ra bảng dữ liệu ban đầu nữa để còn biết.
Dạ dữ liệu lúc đầu của em có 2 sheets (DMHangHoa và DM NV)
Còn sheet BangTinh thì em sẽ điền dũ liệu từ cột A đến cột I còn các cột J,K, L là viết code ra kết quả ạ.
Cảm ơn anh đã trả lời.
Bài đã được tự động gộp:

Vấn đề là lúc đầu dữ liệu của bạn có những gì.Bạn đưa ra 1 cái bảng ai biết làm từ chỗ nào cho bạn.Bạn nên đưa ra bảng dữ liệu ban đầu nữa để còn biết.
dữ liệu ban đàu đây ạ.
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Dạ dữ liệu lúc đầu của em có 2 sheets (DMHangHoa và DM NV)
Còn sheet BangTinh thì em sẽ điền dũ liệu từ cột A đến cột I còn các cột J,K, L là viết code ra kết quả ạ.
Cảm ơn anh đã trả lời.
Bài đã được tự động gộp:


dữ liệu ban đàu đây ạ.
Bạn thử code này nhé.
Mã:
Sub bangtinh()
  Dim arr, data, i As Long, j As Long, k As Long, dic As Object, lr As Long, b As Integer, dk As String, c As Long, d As Double
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
    With Sheets("DMHangHoa")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       arr = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(arr)
        If i > 2 Then If arr(i, 1) <> Empty Then b = 1
         If Not dic.exists(arr(i, 2)) Then
          dic.Add arr(i, 2), Array(i, b)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("DMNV")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       data = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(data)
         dk = data(i, 2) & "#"
         If Not dic.exists(dk) Then
          dic.Add dk, data(i, 5)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("BangTinh")
      lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr < 7 Then Exit Sub
        .Range("J7:L" & lr).ClearContents
        data = .Range("A7:L" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(data)
          If dic.exists(data(i, 4)) Then
           c = dic.Item(data(i, 4))(0)
           If data(i, 9) = 1 Then
             data(i, 11) = arr(c, 4) * data(i, 8)
             data(i, 10) = arr(c, 4)
           Else
             data(i, 10) = arr(c, 5)
             data(i, 11) = arr(c, 5) * data(i, 8)
           End If
          End If
         dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          If Not dic.exists(dk) Then
            dic.Add dk, data(i, 11)
          Else
            dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + data(i, 11)
          End If
        Next i
        For i = 1 To UBound(data)
          c = dic.Item(data(i, 4))(1)
          dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          d = dic.Item(dk)
          If c = 1 Then
            If d < 1000000 Then
              If d <> -1 Then
                data(i, 12) = 1000000
               dic.Item(dk) = -1
              End If
            Else
              data(i, 12) = dic.Item(data(i, 2) & "#") * data(i, 11)
            End If
          Else
              data(i, 12) = dic.Item(data(i, 2) & "#") * data(i, 11)
          End If
        Next i
    .Range("A7:L" & lr).Value = data
  End With
End Sub
 

File đính kèm

hoangminh2018

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2018
Bài viết
52
Được thích
3
Điểm
170
Tuổi
36
Bạn thử code này nhé.
Mã:
Sub bangtinh()
  Dim arr, data, i As Long, j As Long, k As Long, dic As Object, lr As Long, b As Integer, dk As String, c As Long, d As Double
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
    With Sheets("DMHangHoa")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       arr = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(arr)
        If i > 2 Then If arr(i, 1) <> Empty Then b = 1
         If Not dic.exists(arr(i, 2)) Then
          dic.Add arr(i, 2), Array(i, b)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("DMNV")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       data = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(data)
         dk = data(i, 2) & "#"
         If Not dic.exists(dk) Then
          dic.Add dk, data(i, 5)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("BangTinh")
      lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr < 7 Then Exit Sub
        .Range("J7:L" & lr).ClearContents
        data = .Range("A7:L" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(data)
          If dic.exists(data(i, 4)) Then
           c = dic.Item(data(i, 4))(0)
           If data(i, 9) = 1 Then
             data(i, 11) = arr(c, 4) * data(i, 8)
             data(i, 10) = arr(c, 4)
           Else
             data(i, 10) = arr(c, 5)
             data(i, 11) = arr(c, 5) * data(i, 8)
           End If
          End If
         dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          If Not dic.exists(dk) Then
            dic.Add dk, data(i, 11)
          Else
            dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + data(i, 11)
          End If
        Next i
        For i = 1 To UBound(data)
          c = dic.Item(data(i, 4))(1)
          dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          d = dic.Item(dk)
          If c = 1 Then
            If d < 1000000 Then
              If d <> -1 Then
                data(i, 12) = 1000000
               dic.Item(dk) = -1
              End If
            Else
              data(i, 12) = dic.Item(data(i, 2) & "#") * data(i, 11)
            End If
          Else
              data(i, 12) = dic.Item(data(i, 2) & "#") * data(i, 11)
          End If
        Next i
    .Range("A7:L" & lr).Value = data
  End With
End Sub
Dạ cảm ơn anh, nhưng em đã test thử, kết quả chưa đúng ạ
Em gởi anh file đã có kết quả.
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Dạ cảm ơn anh, nhưng em đã test thử, kết quả chưa đúng ạ
Em gởi anh file đã có kết quả.
Bạn xem lại nhé.
Mã:
Sub bangtinh()
  Dim arr, data, i As Long, j As Long, k As Long, dic As Object, lr As Long, b As Integer, dk As String, c As Long, d As Double
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
    With Sheets("DMHangHoa")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       arr = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(arr)
        If i > 2 Then If arr(i, 1) <> Empty Then b = 1
         If Not dic.exists(arr(i, 2)) Then
          dic.Add arr(i, 2), Array(i, b)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("DMNV")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       data = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(data)
         dk = data(i, 2) & "#"
         If Not dic.exists(dk) Then
          dic.Add dk, data(i, 5)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("BangTinh")
      lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr < 7 Then Exit Sub
        .Range("J7:L" & lr).ClearContents
        data = .Range("A7:L" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(data)
          If dic.exists(data(i, 4)) Then
           c = dic.Item(data(i, 4))(0)
           If data(i, 9) = 1 Then
             data(i, 11) = arr(c, 4) * data(i, 8)
             data(i, 10) = arr(c, 4)
           Else
             data(i, 10) = arr(c, 5)
             data(i, 11) = arr(c, 5) * data(i, 8)
           End If
          End If
          data(i, 12) = dic.Item(data(i, 2) & "#") * data(i, 11)
          dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          If Not dic.exists(dk) Then
            dic.Add dk, data(i, 12)
          Else
            dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + data(i, 12)
          End If
        Next i
        For i = 1 To UBound(data)
          c = dic.Item(data(i, 4))(1)
          dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          d = dic.Item(dk)
          If c = 1 Then
          If d And d < 1000000 Then
            data(i, 12) = 1000000
            dic.Item(dk) = 0
          ElseIf d = 0 Then
            data(i, 12) = 0
          End If
          End If
        Next i
    .Range("A7:L" & lr).Value = data
  End With
End Sub
 

hoangminh2018

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2018
Bài viết
52
Được thích
3
Điểm
170
Tuổi
36
Bạn xem lại nhé.
Mã:
Sub bangtinh()
  Dim arr, data, i As Long, j As Long, k As Long, dic As Object, lr As Long, b As Integer, dk As String, c As Long, d As Double
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
    With Sheets("DMHangHoa")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       arr = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(arr)
        If i > 2 Then If arr(i, 1) <> Empty Then b = 1
         If Not dic.exists(arr(i, 2)) Then
          dic.Add arr(i, 2), Array(i, b)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("DMNV")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       data = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(data)
         dk = data(i, 2) & "#"
         If Not dic.exists(dk) Then
          dic.Add dk, data(i, 5)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("BangTinh")
      lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr < 7 Then Exit Sub
        .Range("J7:L" & lr).ClearContents
        data = .Range("A7:L" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(data)
          If dic.exists(data(i, 4)) Then
           c = dic.Item(data(i, 4))(0)
           If data(i, 9) = 1 Then
             data(i, 11) = arr(c, 4) * data(i, 8)
             data(i, 10) = arr(c, 4)
           Else
             data(i, 10) = arr(c, 5)
             data(i, 11) = arr(c, 5) * data(i, 8)
           End If
          End If
          data(i, 12) = dic.Item(data(i, 2) & "#") * data(i, 11)
          dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          If Not dic.exists(dk) Then
            dic.Add dk, data(i, 12)
          Else
            dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + data(i, 12)
          End If
        Next i
        For i = 1 To UBound(data)
          c = dic.Item(data(i, 4))(1)
          dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          d = dic.Item(dk)
          If c = 1 Then
          If d And d < 1000000 Then
            data(i, 12) = 1000000
            dic.Item(dk) = 0
          ElseIf d = 0 Then
            data(i, 12) = 0
          End If
          End If
        Next i
    .Range("A7:L" & lr).Value = data
  End With
End Sub
Dạ kết quả ra đúng như ý ạ, em cảm ơn anh đã giúp đỡ.
 

hoangminh2018

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
31 Tháng mười 2018
Bài viết
52
Được thích
3
Điểm
170
Tuổi
36
Bạn xem lại nhé.
Mã:
Sub bangtinh()
  Dim arr, data, i As Long, j As Long, k As Long, dic As Object, lr As Long, b As Integer, dk As String, c As Long, d As Double
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
    With Sheets("DMHangHoa")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       arr = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(arr)
        If i > 2 Then If arr(i, 1) <> Empty Then b = 1
         If Not dic.exists(arr(i, 2)) Then
          dic.Add arr(i, 2), Array(i, b)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("DMNV")
       lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       data = .Range("A2:E" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(data)
         dk = data(i, 2) & "#"
         If Not dic.exists(dk) Then
          dic.Add dk, data(i, 5)
         End If
       Next i
    End With
    With Sheets("BangTinh")
      lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr < 7 Then Exit Sub
        .Range("J7:L" & lr).ClearContents
        data = .Range("A7:L" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(data)
          If dic.exists(data(i, 4)) Then
           c = dic.Item(data(i, 4))(0)
           If data(i, 9) = 1 Then
             data(i, 11) = arr(c, 4) * data(i, 8)
             data(i, 10) = arr(c, 4)
           Else
             data(i, 10) = arr(c, 5)
             data(i, 11) = arr(c, 5) * data(i, 8)
           End If
          End If
          data(i, 12) = dic.Item(data(i, 2) & "#") * data(i, 11)
          dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          If Not dic.exists(dk) Then
            dic.Add dk, data(i, 12)
          Else
            dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + data(i, 12)
          End If
        Next i
        For i = 1 To UBound(data)
          c = dic.Item(data(i, 4))(1)
          dk = data(i, 1) & data(i, 4)
          d = dic.Item(dk)
          If c = 1 Then
          If d And d < 1000000 Then
            data(i, 12) = 1000000
            dic.Item(dk) = 0
          ElseIf d = 0 Then
            data(i, 12) = 0
          End If
          End If
        Next i
    .Range("A7:L" & lr).Value = data
  End With
End Sub
Anh ơi bây giờ em chèn vào thêm trong sheet BangTinh 1 cột (J) tô màu hồng phân biệt tỉ lệ hoa hồng, trong sheet DMNV em thêm cột F là tỉ lệ hoa hồng loại 2. Các điêu kiện vẫn không đổi chỉ là nếu cột J trên sheet BangTinh mà tỉ lệ là 2 (số 2) thì tính theo tỉ lệ hoa hồng loại 2.
 

File đính kèm

Top Bottom