[Nhờ giúp Macro] Macro báo lỗi không chạy nếu đặt tên sheet khác

Quảng cáo

wkiz

Thành viên mới
Tham gia ngày
8 Tháng chín 2019
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
30
Xin chào anh/chị,
Em mới học excel vba có 1 đoạn Macro như bên dưới. Vấn đề của em là, nếu em đặt tên sheet là "test" thì đoạn code chạy bình thường, nhưng nếu sửa tên sheet đó khác đi thì sẽ ko chạy đc.

Mã:
Sub taobangchuan()
'
' taobangchuan Macro
'

'
  Columns("A:A").Select
  Selection.ClearContents
  Range("A1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "STT"
  Columns("E:G").Select
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  Columns("F:F").Select
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  Columns("G:R").Select
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  Columns("H:BB").Select
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  Columns("B:B").Select
  ActiveWorkbook.Worksheets("test").Sort.SortFields.Clear
  ActiveWorkbook.Worksheets("test").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B1"), _
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
  With ActiveWorkbook.Worksheets("test").Sort
    .SetRange Range("A2:G50")
    .Header = xlNo
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With
  Range("B1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "GDV"
  Range("C1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Mã Khách Hàng"
  Range("D1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Sô H?p Ð?ng"
  Range("E1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Ngày Vay"
  Range("F1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Du N?"
  Range("G1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tên Khách Hàng"
  Cells.Select
  With Selection.Font
    .Name = "Arial"
    .Size = 15
    .Strikethrough = False
    .Superscript = False
    .Subscript = False
    .OutlineFont = False
    .Shadow = False
    .Underline = xlUnderlineStyleNone
    .ColorIndex = xlAutomatic
    .TintAndShade = 0
    .ThemeFont = xlThemeFontNone
  End With
  Cells.EntireColumn.AutoFit
  Columns("F:F").Select
  Selection.Style = "Comma"
  Selection.NumberFormat = "_(* #,##0.0_);_(* (#,##0.0);_(* ""-""??_);_(@_)"
  Selection.NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)"
  Range("A2").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
  Range("A3").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
  Range("A2:A3").Select
  Selection.AutoFill Destination:=Range("A2:A50"), Type:=xlFillDefault
  Range("A2:A50").Select
  Columns("E:E").Select
  Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
  Columns("E:E").Select
  Selection.Cut
  Columns("H:H").Select
  Selection.Insert Shift:=xlToRight
  Range("A1").Select
End Sub

Em xin cảm ơn.
 

File đính kèm

 • test.XLS
  52 KB · Đọc: 8

phulien1902

GPE - My love
Tham gia ngày
6 Tháng bảy 2013
Bài viết
3,544
Được thích
4,419
Điểm
1,568
Nơi ở
Hải Phòng
Xin chào anh/chị,
Em mới học excel vba có 1 đoạn Macro như bên dưới. Vấn đề của em là, nếu em đặt tên sheet là "test" thì đoạn code chạy bình thường, nhưng nếu sửa tên sheet đó khác đi thì sẽ ko chạy đc.

Mã:
Sub taobangchuan()
'
' taobangchuan Macro
'

'
  Columns("A:A").Select
  Selection.ClearContents
  Range("A1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "STT"
  Columns("E:G").Select
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  Columns("F:F").Select
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  Columns("G:R").Select
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  Columns("H:BB").Select
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  Columns("B:B").Select
  ActiveWorkbook.Worksheets("test").Sort.SortFields.Clear
  ActiveWorkbook.Worksheets("test").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B1"), _
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
  With ActiveWorkbook.Worksheets("test").Sort
    .SetRange Range("A2:G50")
    .Header = xlNo
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With
  Range("B1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "GDV"
  Range("C1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Mã Khách Hàng"
  Range("D1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Sô H?p Ð?ng"
  Range("E1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Ngày Vay"
  Range("F1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Du N?"
  Range("G1").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tên Khách Hàng"
  Cells.Select
  With Selection.Font
    .Name = "Arial"
    .Size = 15
    .Strikethrough = False
    .Superscript = False
    .Subscript = False
    .OutlineFont = False
    .Shadow = False
    .Underline = xlUnderlineStyleNone
    .ColorIndex = xlAutomatic
    .TintAndShade = 0
    .ThemeFont = xlThemeFontNone
  End With
  Cells.EntireColumn.AutoFit
  Columns("F:F").Select
  Selection.Style = "Comma"
  Selection.NumberFormat = "_(* #,##0.0_);_(* (#,##0.0);_(* ""-""??_);_(@_)"
  Selection.NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)"
  Range("A2").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
  Range("A3").Select
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
  Range("A2:A3").Select
  Selection.AutoFill Destination:=Range("A2:A50"), Type:=xlFillDefault
  Range("A2:A50").Select
  Columns("E:E").Select
  Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
  Columns("E:E").Select
  Selection.Cut
  Columns("H:H").Select
  Selection.Insert Shift:=xlToRight
  Range("A1").Select
End Sub

Em xin cảm ơn.
Đơn giản là Code trên của bạn chỉ tác động vào Sheets("test") mà thôi.
 

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,643
Được thích
1,933
Điểm
868
"record Macro"
-------------------------------
PHP:
Sub taobangchuan()
 Dim WS As Worksheet
 Set WS = ThisWorkbook.ActiveSheet 'Worksheets("test")
 With WS
  .Columns("A:A").ClearContents
  .Range("E:BB").Delete Shift:=xlToLeft
  Dim Arr: Arr = Array("STT", "GDV", _
          "M" & ChrW(227) & " Kh" & ChrW(225) & "ch H" & ChrW(224) & "ng", _
          "S" & ChrW(7889) & " H" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & "" & ChrW(7891) & "ng", _
          "D" & ChrW(432) & " N" & ChrW(7907) & "", _
          "Tên Khách Hàng", _
          "Ngày Vay")
  .Range("A1").Resize(1, UBound(Arr) + 1).Value = Arr
  .Sort.SortFields.Clear
  .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("B1"), _
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
  With .Sort
    .SetRange WS.Range("A2:G50")
    .Header = xlNo
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With
  With .Cells.Font
    .Name = "Arial"
    .Size = 15
    .Strikethrough = False
    .Superscript = False
    .Subscript = False
    .OutlineFont = False
    .Shadow = False
    .Underline = xlUnderlineStyleNone
    .ColorIndex = xlAutomatic
    .TintAndShade = 0
    .ThemeFont = xlThemeFontNone
  End With
  .Cells.EntireColumn.AutoFit
  With .Columns("E:E")
   .Style = "Comma"
   .NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)"
  End With
  .Range("A2").Value = 1
  .Range("A3").Value = 2
  .Range("A2:A3").AutoFill Destination:=.Range("A2:A50"), Type:=xlFillDefault
  .Columns("G:G").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
 End With
End Sub
 
Quảng cáo
Top Bottom