Nhờ a/c giúp cách gộp các giá trị khác dòng thành 1 dòng có điều kiện

Tung08.van

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng sáu 2019
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
23
Chào anh chị,
Em có 1 file đính kèm bên dưới,anh chị giúp em làm cách nào để
-Nếu như ngày trùng nhau thì sẽ gộp dữ liệu của 2 mục có dữ liệu xong điền vào 2 mục không có dữ liệu để tạo thành 1 ngày có cả 4 mục đầy đủ.
-Thoả mãn điều kiện thì dữ liệu cũ đi.

Anh chị tham khảo file đính kèm để hiểu rõ ý em hơn ạ.
Em cảm ơn!
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,674
Được thích
2,588
Điểm
360
Chào anh chị,
Em có 1 file đính kèm bên dưới,anh chị giúp em làm cách nào để
-Nếu như ngày trùng nhau thì sẽ gộp dữ liệu của 2 mục có dữ liệu xong điền vào 2 mục không có dữ liệu để tạo thành 1 ngày có cả 4 mục đầy đủ.
-Thoả mãn điều kiện thì dữ liệu cũ đi.

Anh chị tham khảo file đính kèm để hiểu rõ ý em hơn ạ.
Em cảm ơn!
Bạn thử hên sui nhé.Vì code chỉ viết theo đúng yêu cầu không kiểm soát lỗi.
Mã:
Sub hensui()
  Dim arr, i As Long, b As Long, dk As Long, dic As Object, a As Long, kq
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("sheet1")
     arr = .Range("B5:F17").Value
     ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
     For i = 1 To UBound(arr)
       dk = arr(i, 1)
       If Not dic.exists(dk) Then
        a = a + 1
        kq(a, 1) = Format(arr(i, 1), "DD-MM-YYYY")
        kq(a, 2) = arr(i, 2)
        kq(a, 3) = arr(i, 3)
        kq(a, 4) = arr(i, 4)
        kq(a, 5) = arr(i, 5)
        dic.Add dk, a
       Else
        b = dic.Item(dk)
        kq(b, 2) = kq(b, 2) & arr(i, 2)
        kq(b, 3) = kq(b, 3) + arr(i, 3)
        kq(b, 4) = kq(b, 4) & arr(i, 4)
        kq(b, 5) = kq(b, 5) + arr(i, 5)
       End If
    Next i
    If a Then .Range("h5:l5").Resize(a).Value = kq
  End With
End Sub
 

Tung08.van

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng sáu 2019
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
23
Bạn thử hên sui nhé.Vì code chỉ viết theo đúng yêu cầu không kiểm soát lỗi.
Mã:
Sub hensui()
  Dim arr, i As Long, b As Long, dk As Long, dic As Object, a As Long, kq
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("sheet1")
     arr = .Range("B5:F17").Value
     ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
     For i = 1 To UBound(arr)
       dk = arr(i, 1)
       If Not dic.exists(dk) Then
        a = a + 1
        kq(a, 1) = Format(arr(i, 1), "DD-MM-YYYY")
        kq(a, 2) = arr(i, 2)
        kq(a, 3) = arr(i, 3)
        kq(a, 4) = arr(i, 4)
        kq(a, 5) = arr(i, 5)
        dic.Add dk, a
       Else
        b = dic.Item(dk)
        kq(b, 2) = kq(b, 2) & arr(i, 2)
        kq(b, 3) = kq(b, 3) + arr(i, 3)
        kq(b, 4) = kq(b, 4) & arr(i, 4)
        kq(b, 5) = kq(b, 5) + arr(i, 5)
       End If
    Next i
    If a Then .Range("h5:l5").Resize(a).Value = kq
  End With
End Sub
Bạn thử hên sui nhé.Vì code chỉ viết theo đúng yêu cầu không kiểm soát lỗi.
Mã:
Sub hensui()
  Dim arr, i As Long, b As Long, dk As Long, dic As Object, a As Long, kq
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("sheet1")
     arr = .Range("B5:F17").Value
     ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
     For i = 1 To UBound(arr)
       dk = arr(i, 1)
       If Not dic.exists(dk) Then
        a = a + 1
        kq(a, 1) = Format(arr(i, 1), "DD-MM-YYYY")
        kq(a, 2) = arr(i, 2)
        kq(a, 3) = arr(i, 3)
        kq(a, 4) = arr(i, 4)
        kq(a, 5) = arr(i, 5)
        dic.Add dk, a
       Else
        b = dic.Item(dk)
        kq(b, 2) = kq(b, 2) & arr(i, 2)
        kq(b, 3) = kq(b, 3) + arr(i, 3)
        kq(b, 4) = kq(b, 4) & arr(i, 4)
        kq(b, 5) = kq(b, 5) + arr(i, 5)
       End If
    Next i
    If a Then .Range("h5:l5").Resize(a).Value = kq
  End With
End Sub
Cảm ơn anh nhưng em thử code không đc. nó ghép cái đc cái không
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
7,133
Được thích
14,039
Điểm
1,860
Chào anh chị,
Em có 1 file đính kèm bên dưới,anh chị giúp em làm cách nào để
-Nếu như ngày trùng nhau thì sẽ gộp dữ liệu của 2 mục có dữ liệu xong điền vào 2 mục không có dữ liệu để tạo thành 1 ngày có cả 4 mục đầy đủ.
-Thoả mãn điều kiện thì dữ liệu cũ đi.

Anh chị tham khảo file đính kèm để hiểu rõ ý em hơn ạ.
Em cảm ơn!
Mã:
Sub ABC()
 Dim sArr(), Res(), dic As Object, iKey$, iKey2$
 Dim sRow&, i&, k&, iR&, jCol&, tmp$
 
 Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
 With Sheets("sheet1")
  sArr = .Range("B5:F" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
 End With
 sRow = UBound(sArr)
 ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5)
 For i = 1 To UBound(sArr)
  jCol = 0
  If sArr(i, 2) <> Empty And sArr(i, 4) <> Empty Then
   k = k + 1
   For j = 1 To 5
    Res(k, j) = sArr(i, j)
   Next j
  ElseIf sArr(i, 2) = Empty And sArr(i, 4) <> Empty Then
   jCol = 2:  jCol2 = 4
  ElseIf sArr(i, 2) <> Empty And sArr(i, 4) = Empty Then
   jCol = 4:  jCol2 = 2
  End If
  If jCol <> 0 Then
   iKey = sArr(i, 1) & "#" & jCol
   iKey2 = sArr(i, 1) & "#" & jCol2
   tmp = dic.Item(iKey)
   If Len(tmp) = 0 Then
    k = k + 1
    dic.Item(iKey2) = dic.Item(iKey2) & "," & k
    Res(k, 1) = sArr(i, 1)
    Res(k, jCol2) = sArr(i, jCol2)
    Res(k, jCol2 + 1) = sArr(i, jCol2 + 1)
   Else
    n = InStr(2, tmp, ",")
    If n > 0 Then n = n - 1 Else n = Len(tmp) - 1
    iR = Mid(tmp, 2, n)
    Res(iR, jCol2) = sArr(i, jCol2)
    Res(iR, jCol2 + 1) = sArr(i, jCol2 + 1)
    dic.Item(iKey) = Replace(tmp, "," & iR, "", 1, 1)
   End If
  End If
 Next i
 If k Then Sheets("sheet1").Range("H5:L5").Resize(k).Value = Res
End Sub
 
Top Bottom