Hợp đồng lao động không nhẩy dữ liệu khi Spin theo số thứ tự

chothadiem

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
29 Tháng mười 2018
Bài viết
147
Được thích
31
Điểm
170
Tuổi
33
Xin chào toàn thể các thầy (cô), anh (chị) trên GPE.
Em có sưu tầm được hợp đồng lao động trên diễn đàn GPE.
dữ liệu được lấy từ Sheet (DM_HD) để điền sang sheet (HD_LD) theo số thứ tự.
nhưng khi dữ liệu được lấy sang thì ở dòng số 25 (B25) trong sheet (HD_LD) không nhẩy dữ liệu khi spin.
Dữ liệu dòng số 25 trong sheet (HD_LD) được lấy ở cột S (ngày bắt đầu thử việc) và cột T (ngày kết thúc thử việc) trong sheet (DM_HD).
Xin được nhờ sự giúp đỡ chỉnh sửa giúp em đoạn code để khi spin hợp đồng theo số thứ tự dữ liệu dòng số 25 trong sheet (HD_LD) thay đổi tương ứng với số thứ tự đó.
Em xin cảm ơn!
2222.pnganh.png
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

quanglenb

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
2 Tháng mười một 2019
Bài viết
80
Được thích
13
Điểm
20
Tuổi
30
Xin chào toàn thể các thầy (cô), anh (chị) trên GPE.
Em có sưu tầm được hợp đồng lao động trên diễn đàn GPE.
dữ liệu được lấy từ Sheet (DM_HD) để điền sang sheet (HD_LD) theo số thứ tự.
nhưng khi dữ liệu được lấy sang thì ở dòng số 25 (B25) trong sheet (HD_LD) không nhẩy dữ liệu khi spin.
Dữ liệu dòng số 25 trong sheet (HD_LD) được lấy ở cột S (ngày bắt đầu thử việc) và cột T (ngày kết thúc thử việc) trong sheet (DM_HD).
Xin được nhờ sự giúp đỡ chỉnh sửa giúp em đoạn code để khi spin hợp đồng theo số thứ tự dữ liệu dòng số 25 trong sheet (HD_LD) thay đổi tương ứng với số thứ tự đó.
Em xin cảm ơn!
View attachment 233493
Thấy nhiều code quá!
 

PacificPR

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng tư 2017
Bài viết
1,331
Được thích
2,046
Điểm
360
Nơi ở
Cái Bang
Lần chỉnh sửa cuối:

chothadiem

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
29 Tháng mười 2018
Bài viết
147
Được thích
31
Điểm
170
Tuổi
33
Lần chỉnh sửa cuối:

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,524
Được thích
12,238
Điểm
1,560
Xin chào toàn thể các thầy (cô), anh (chị) trên GPE.
Em có sưu tầm được hợp đồng lao động trên diễn đàn GPE.
dữ liệu được lấy từ Sheet (DM_HD) để điền sang sheet (HD_LD) theo số thứ tự.
nhưng khi dữ liệu được lấy sang thì ở dòng số 25 (B25) trong sheet (HD_LD) không nhẩy dữ liệu khi spin.
Dữ liệu dòng số 25 trong sheet (HD_LD) được lấy ở cột S (ngày bắt đầu thử việc) và cột T (ngày kết thúc thử việc) trong sheet (DM_HD).
Xin được nhờ sự giúp đỡ chỉnh sửa giúp em đoạn code để khi spin hợp đồng theo số thứ tự dữ liệu dòng số 25 trong sheet (HD_LD) thay đổi tương ứng với số thứ tự đó.
Em xin cảm ơn!
View attachment 233503View attachment 233493
Thiếu 1 dòng lệnh
Làm tạm trong file
Mã:
Sub HD_LD()
  Dim Rng As Variant
  Application.ScreenUpdating = False
  'Sheets("DM_HD").Unprotect Password:="******"
  On Error Resume Next               'On Error Resume Next
  Range("AT4:AT10500").ClearContents
  Set Rng = S_DM.Range("A14:A" & S_DM.[B65500].End(xlUp).Row).Find(Range("A1").Value, , , xlWhole)
  If S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value <> "" Then
    Range(Range("AP4").Value).Value = S_DM.Range("D5").Value & ", " & "ngày " & Day(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value)
  Else
    Range(Range("AP4").Value).Value = S_DM.Range("D5").Value & ", " & "ngày ....... tháng ....... n" & ChrW(259) & "m 201......"
  End If
  If S_DM.Range("B" & Rng.Row).Value <> "" Then
    Range(Range("AP3").Value).Value = S_DM.Range("B" & Rng.Row).Value
  Else
    Range(Range("AP3").Value).Value = "S" & ChrW(7889) & ": ....................."
  End If
  Range("A6") = WorksheetFunction.Max(S_DM.Range("A15:A5500"))
  Range("AT62").FormulaR1C1 = _
  "=MID(R[-59]C[-27],FIND("","",R[-59]C[-27],1)+1,LEN(R[-59]C[-27]))"
  Range("AT62").Select
  Selection.Copy
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
                                 :=False, Transpose:=False
  Range(Range("AP1").Value).Value = UpperUni(S_DM.Range("D2").Value)
  Range(Range("AQ1").Value).Value = S_DM.Range("D7").Value
  Range(Range("AQ2").Value).Value = "Qu" & ChrW(7889) & "c t" & ChrW(7883) & "ch: " & S_DM.Range("D11").Value
  Range(Range("AR1").Value).Value = S_DM.Range("D10").Value
  Range(Range("AS1").Value).Value = S_DM.Range("D2").Value
  Range(Range("AT1").Value).Value = S_DM.Range("D4").Value
  Range(Range("AU1").Value).Value = "  " & ChrW(272) & ChrW(7883) & "a ch" & ChrW(7881) & ": " & S_DM.Range("D3").Value & "."
  Range(Range("AV1").Value).Value = S_DM.Range("D" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AV2").Value).Value = "Qu" & ChrW(7889) & "c t" & ChrW(7883) & "ch: " & S_DM.Range("L" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AW1").Value).Value = "  Sinh ngày: " & Day(S_DM.Range("F" & Rng.Row).Value) & "/" & Month(S_DM.Range("F" & Rng.Row).Value) & "/" & Year(S_DM.Range("F" & Rng.Row).Value)
  Range(Range("AW2").Value).Value = "T" & ChrW(7841) & "i: " & S_DM.Range("G" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AX1").Value).Value = "  Ngh" & ChrW(7873) & " nghi" & ChrW(7879) & "p: " & S_DM.Range("E" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AY1").Value).Value = "  " & ChrW(272) & ChrW(7883) & "a ch" & ChrW(7881) & " th" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "ng trú: " & S_DM.Range("K" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AZ1").Value).Value = "  S" & ChrW(7889) & " CMND: " & S_DM.Range("H" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AZ2").Value).Value = S_DM.Range("I" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AZ3").Value).Value = "T" & ChrW(7841) & "i: " & S_DM.Range("J" & Rng.Row).Value
  Range(Range("BA1").Value).Value = "  - Lo" & ChrW(7841) & "i h" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng: " & S_DM.Range("p" & Rng.Row).Value & "."
  Range(Range("BB1").Value).Value = "  - T" & ChrW(7915) & ": ngày " & Day(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " tháng " & _
                   Month(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " & "ngày " & _
                   IIf(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value > 0, Day(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value), "......") & " tháng " _
                  & IIf(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value > 0, Month(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value), "......") & " n" & ChrW(259) & "m " & _
                   IIf(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value > 0, Year(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value), "......") & "."
  Range(Range("BC1").Value).Value = Range("BC7").Value 'Ngay thu viec
  Range(Range("BD1").Value).Value = "  - " & ChrW(272) & ChrW(7883) & "a " & ChrW(273) & "i" & ChrW(7875) & "m làm vi" & ChrW(7879) & "c: " & S_DM.Range("X" & Rng.Row).Value
  Range(Range("BE1").Value).Value = "  - Ch" & ChrW(7913) & "c danh chuyên môn: " & S_DM.Range("M" & Rng.Row).Value & "    " & "- Ch" & ChrW(7913) & "c v" & ChrW(7909) & " (n" & ChrW(7871) & "u có): " & S_DM.Range("N" & Rng.Row).Value & "."
  Range(Range("BF1").Value).Value = "  - Công vi" & ChrW(7879) & "c ph" & ChrW(7843) & "i làm: " & S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value & "."
  Range(Range("BG1").Value).Value = S_DM.Range("C" & Rng.Row).Value
  Range(Range("BH1").Value).Value = "  - H" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng " & ChrW(273) & ChrW(432) & ChrW(7907) & "c l" & ChrW(7853) & "p thành 02 b" & ChrW(7843) & "n có giá tr" & ChrW(7883) & " pháp lý nh" & ChrW(432) & " nhau m" & ChrW(7895) & "i bên gi" & ChrW(7919) & " m" & ChrW(7897) & "t b" & ChrW(7843) & "n và có hi" & ChrW(7879) & "u l" & ChrW(7921) & "c t" & ChrW(7915) _
                  & Range("AT62") & ". Khi 02 bên ký k" & ChrW(7871) & "t ph" & ChrW(7909) & " l" & ChrW(7909) & "c h" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng thì n" & ChrW(7897) & "i dung c" & ChrW(7911) & "a ph" & ChrW(7909) & " l" & ChrW(7909) & "c h" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng c" & ChrW(361) & "ng có giá tr" & ChrW(7883) & " nh" & ChrW(432) & " các n" & ChrW(7897) & "i dung c" & ChrW(7911) & "a b" & ChrW(7843) & "n h" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng này."
  Range(Range("BI1").Value).Value = "  H" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng này " & ChrW(273) & ChrW(432) & ChrW(7907) & "c làm t" & ChrW(7841) & "i " & S_DM.Range("D2").Value & "," & Range("AT62") & ". "
  Range(Range("BJ1").Value).Value = S_DM.Range("D" & Rng.Row).Value
  Range(Range("BJ2").Value).Value = S_DM.Range("D7").Value

  'Sheets("DM_HD").Protect Password:="******", AllowFiltering:=True
End Sub
 

File đính kèm

chothadiem

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
29 Tháng mười 2018
Bài viết
147
Được thích
31
Điểm
170
Tuổi
33
Thiếu 1 dòng lệnh
Làm tạm trong file
Mã:
Sub HD_LD()
  Dim Rng As Variant
  Application.ScreenUpdating = False
  'Sheets("DM_HD").Unprotect Password:="******"
  On Error Resume Next               'On Error Resume Next
  Range("AT4:AT10500").ClearContents
  Set Rng = S_DM.Range("A14:A" & S_DM.[B65500].End(xlUp).Row).Find(Range("A1").Value, , , xlWhole)
  If S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value <> "" Then
    Range(Range("AP4").Value).Value = S_DM.Range("D5").Value & ", " & "ngày " & Day(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " tháng " & Month(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value)
  Else
    Range(Range("AP4").Value).Value = S_DM.Range("D5").Value & ", " & "ngày ....... tháng ....... n" & ChrW(259) & "m 201......"
  End If
  If S_DM.Range("B" & Rng.Row).Value <> "" Then
    Range(Range("AP3").Value).Value = S_DM.Range("B" & Rng.Row).Value
  Else
    Range(Range("AP3").Value).Value = "S" & ChrW(7889) & ": ....................."
  End If
  Range("A6") = WorksheetFunction.Max(S_DM.Range("A15:A5500"))
  Range("AT62").FormulaR1C1 = _
  "=MID(R[-59]C[-27],FIND("","",R[-59]C[-27],1)+1,LEN(R[-59]C[-27]))"
  Range("AT62").Select
  Selection.Copy
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
                                 :=False, Transpose:=False
  Range(Range("AP1").Value).Value = UpperUni(S_DM.Range("D2").Value)
  Range(Range("AQ1").Value).Value = S_DM.Range("D7").Value
  Range(Range("AQ2").Value).Value = "Qu" & ChrW(7889) & "c t" & ChrW(7883) & "ch: " & S_DM.Range("D11").Value
  Range(Range("AR1").Value).Value = S_DM.Range("D10").Value
  Range(Range("AS1").Value).Value = S_DM.Range("D2").Value
  Range(Range("AT1").Value).Value = S_DM.Range("D4").Value
  Range(Range("AU1").Value).Value = "  " & ChrW(272) & ChrW(7883) & "a ch" & ChrW(7881) & ": " & S_DM.Range("D3").Value & "."
  Range(Range("AV1").Value).Value = S_DM.Range("D" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AV2").Value).Value = "Qu" & ChrW(7889) & "c t" & ChrW(7883) & "ch: " & S_DM.Range("L" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AW1").Value).Value = "  Sinh ngày: " & Day(S_DM.Range("F" & Rng.Row).Value) & "/" & Month(S_DM.Range("F" & Rng.Row).Value) & "/" & Year(S_DM.Range("F" & Rng.Row).Value)
  Range(Range("AW2").Value).Value = "T" & ChrW(7841) & "i: " & S_DM.Range("G" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AX1").Value).Value = "  Ngh" & ChrW(7873) & " nghi" & ChrW(7879) & "p: " & S_DM.Range("E" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AY1").Value).Value = "  " & ChrW(272) & ChrW(7883) & "a ch" & ChrW(7881) & " th" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "ng trú: " & S_DM.Range("K" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AZ1").Value).Value = "  S" & ChrW(7889) & " CMND: " & S_DM.Range("H" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AZ2").Value).Value = S_DM.Range("I" & Rng.Row).Value
  Range(Range("AZ3").Value).Value = "T" & ChrW(7841) & "i: " & S_DM.Range("J" & Rng.Row).Value
  Range(Range("BA1").Value).Value = "  - Lo" & ChrW(7841) & "i h" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng: " & S_DM.Range("p" & Rng.Row).Value & "."
  Range(Range("BB1").Value).Value = "  - T" & ChrW(7915) & ": ngày " & Day(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " tháng " & _
                   Month(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " n" & ChrW(259) & "m " & Year(S_DM.Range("Q" & Rng.Row).Value) & " " & ChrW(273) & ChrW(7871) & "n " & "ngày " & _
                   IIf(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value > 0, Day(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value), "......") & " tháng " _
                  & IIf(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value > 0, Month(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value), "......") & " n" & ChrW(259) & "m " & _
                   IIf(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value > 0, Year(S_DM.Range("R" & Rng.Row).Value), "......") & "."
  Range(Range("BC1").Value).Value = Range("BC7").Value 'Ngay thu viec
  Range(Range("BD1").Value).Value = "  - " & ChrW(272) & ChrW(7883) & "a " & ChrW(273) & "i" & ChrW(7875) & "m làm vi" & ChrW(7879) & "c: " & S_DM.Range("X" & Rng.Row).Value
  Range(Range("BE1").Value).Value = "  - Ch" & ChrW(7913) & "c danh chuyên môn: " & S_DM.Range("M" & Rng.Row).Value & "    " & "- Ch" & ChrW(7913) & "c v" & ChrW(7909) & " (n" & ChrW(7871) & "u có): " & S_DM.Range("N" & Rng.Row).Value & "."
  Range(Range("BF1").Value).Value = "  - Công vi" & ChrW(7879) & "c ph" & ChrW(7843) & "i làm: " & S_DM.Range("O" & Rng.Row).Value & "."
  Range(Range("BG1").Value).Value = S_DM.Range("C" & Rng.Row).Value
  Range(Range("BH1").Value).Value = "  - H" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng " & ChrW(273) & ChrW(432) & ChrW(7907) & "c l" & ChrW(7853) & "p thành 02 b" & ChrW(7843) & "n có giá tr" & ChrW(7883) & " pháp lý nh" & ChrW(432) & " nhau m" & ChrW(7895) & "i bên gi" & ChrW(7919) & " m" & ChrW(7897) & "t b" & ChrW(7843) & "n và có hi" & ChrW(7879) & "u l" & ChrW(7921) & "c t" & ChrW(7915) _
                  & Range("AT62") & ". Khi 02 bên ký k" & ChrW(7871) & "t ph" & ChrW(7909) & " l" & ChrW(7909) & "c h" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng thì n" & ChrW(7897) & "i dung c" & ChrW(7911) & "a ph" & ChrW(7909) & " l" & ChrW(7909) & "c h" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng c" & ChrW(361) & "ng có giá tr" & ChrW(7883) & " nh" & ChrW(432) & " các n" & ChrW(7897) & "i dung c" & ChrW(7911) & "a b" & ChrW(7843) & "n h" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng này."
  Range(Range("BI1").Value).Value = "  H" & ChrW(7907) & "p " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng lao " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng này " & ChrW(273) & ChrW(432) & ChrW(7907) & "c làm t" & ChrW(7841) & "i " & S_DM.Range("D2").Value & "," & Range("AT62") & ". "
  Range(Range("BJ1").Value).Value = S_DM.Range("D" & Rng.Row).Value
  Range(Range("BJ2").Value).Value = S_DM.Range("D7").Value

  'Sheets("DM_HD").Protect Password:="******", AllowFiltering:=True
End Sub
Vâng em cảm ơn anh! anh cho em hỏi thêm trong sheet (HD_LD) vùng cột từ AP trở đi bị ẩn (như hình thứ nhất)
Anh sửa giúp em thì nó đã hiện lên được vùng cột bị ẩn đó (hình thứ hai)
làm cách nào để hiện vùng cột từ AP trở đi trong sheet (HD_LD) mà anh đã giúp em (như hình thứ hai) vậy ạ?
Đó là tính năng gì vậy ạ?
Em chọn nó và bỏ ẩn nhưng không được.

qqqq.pngwwwww.png
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,524
Được thích
12,238
Điểm
1,560
Vâng em cảm ơn anh! anh cho em hỏi thêm trong sheet (HD_LD) vùng cột từ AP trở đi bị ẩn (như hình thứ nhất)
Anh sửa giúp em thì nó đã hiện lên được vùng cột bị ẩn đó (hình thứ hai)
làm cách nào để hiện vùng cột từ AP trở đi trong sheet (HD_LD) mà anh đã giúp em (như hình thứ hai) vậy ạ?
Đó là tính năng gì vậy ạ?
Em chọn nó và bỏ ẩn nhưng không được.

View attachment 233552View attachment 233553
Do code trong sheet không cho chọn vùng ngoài bảng
Mã:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
On Error Resume Next
Set myRange = Intersect(Range("AP1:AP650"), Target)
If Not myRange Is Nothing Then
 Range("A1").Select
 End If
End Sub
Chỉnh
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Thành
Private Sub Worksheet_SelectionChange_2(ByVal Target As Excel.Range)
Sẽ unhide bình thường
 

chothadiem

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
29 Tháng mười 2018
Bài viết
147
Được thích
31
Điểm
170
Tuổi
33
Do code trong sheet không cho chọn vùng ngoài bảng
Mã:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
On Error Resume Next
Set myRange = Intersect(Range("AP1:AP650"), Target)
If Not myRange Is Nothing Then
 Range("A1").Select
 End If
End Sub
Chỉnh
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Thành
Private Sub Worksheet_SelectionChange_2(ByVal Target As Excel.Range)
Sẽ unhide bình thường
Vâng, em không biết nên chỉnh mãi không được, em cảm ơn anh nhiều ạ!
 
Top Bottom