Hàm UDF JoinCells: Tự động gộp chuỗi nhiều ô giữ định dạng trong Excel

Liên hệ QC

HeSanbi

Nam Nhân✨Hiếu Lễ Nghĩa Trí Tín✨
Tham gia
24/2/13
Bài viết
2,382
Được thích
3,545
Giới tính
Nam
***** CẬP NHẬT BẢN 2.1 *****
Cập nhật lại toàn bộ mã sử dụng XML để gộp ô giữ định dạng


Chức năng mới:

 • Chức năng gộp mới giúp gộp chính xác gồm: phông, màu, thụt dòng, nền, ...
 • Viết mã trong Class Module để tiết kiệm bộ nhớ.
 • Cải thiện tốc độ gộp nhanh đáng kể.

HÀM UDF TỰ ĐỘNG NỐI CHUỖI GIỮ ĐỊNH DẠNG
với Hàm JoinCells
=JoinCells(CopyToCell,sentenceSpace,Values,...)

Join_Fonts_Formating.jpg


Hướng dẫn sử dụng hàm:

Vị trí​
Tham số​
Kiểu​
Chức năng​
1​
toCell​
Ô​
Ô trả kết quả​
2​
sentenceSpace​
Chuỗi​
Dấu phân cách khi nối chuỗi​
3​
Values​
Các ô hoặc chuỗi​
Các ô cần nối chuỗi​


Cách viết hàm nhanh, gõ vào ô chuỗi =JoinCells và ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+A

Ví dụ: gộp các chuỗi từ các ô C1 đến C4, phân cách là dấu cách, trả vào ô B1
Cách 1: =JoinCells(B1, " ",C1,C2,C3,C4)
Cách 2: =JoinCells(B1, " ",C1:C4)
Cách 3 (gộp tại ô giá trị): =JoinCells(C1:C4, " ",C1:C4)
Cách 4: =JoinCells(B1, Char(10),C1:C4)
Cách 5: =JoinCells(B1, " ",C1," Chào ",C2," tôi đây ",C3,C4)

Để tự động Gộp ô từ B1 đến B5 hãy gõ thêm B1:B5: =JoinCells(B1:B5, " ",C1:C4)

Ở đây ô C1 là ô đầu tiên nhập vào nên được chọn làm ô để đặt chiều rộng cột ô đã gộp.

***Bên dưới có hai tập tin, bao gồm: tập tin Mã trong Module và mã trong Class Module nhầm tiết kiệm bộ nhớ sau khi chạy.Để sử dụng được hàm JoinCells trong ứng dụng Excel của bạn hãy sao chép mã vào Module mới.

---------------------------------------------------------
Bạn có thể đọc thêm các bài biết của tôi tại tag #sanbi udf

JavaScript:
Option Explicit

Private Const projectUDFName = "joinCells"
Private Const projectUDFFileName = "joinCells"
Private Const projectUDFVersion = "2.1"
Private Const urlGithub = ""

#If VBA7 = 0 Then
  Private Enum LongPtr:[_]:End Enum
#End If

Private Const PtrNull As LongPtr = 0
Private Const GMEM_MOVEABLE = &H2
Private Const GMEM_ZEROINIT = &H40
Private Const GHND = (GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT)    'Use for hwnd
Private Const NAME_MAX_LENGTH = 1024

#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "User32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "User32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
 Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If

#If Mac Then
''
#Else
 #If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function OpenClipboard Lib "User32" (ByVal hwnd As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function RegisterClipboardFormat Lib "User32" Alias "RegisterClipboardFormatA" (ByVal lpString As String) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function EmptyClipboard Lib "User32" () As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function CloseClipboard Lib "User32" () As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function IsClipboardFormatAvailable Lib "User32" (ByVal wFormat As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function GetClipboardData Lib "User32" (ByVal wFormat As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function SetClipboardData Lib "User32" (ByVal wFormat As LongPtr, ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function GlobalAlloc Lib "kernel32.dll" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function GlobalLock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function GlobalUnlock Lib "kernel32.dll" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function GlobalSize Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function lstrcpy Lib "kernel32.dll" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Any, ByVal lpString2 As Any) As LongPtr
  'NOTE: These declarations are not provided in https://stackoverflow.com/questions/35416662/text-to-clipboard-in-vba-windows-10-issue
  Private Declare PtrSafe Function EnumClipboardFormats Lib "User32" (ByVal wFormat As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function GetClipboardFormatName Lib "User32" Alias "GetClipboardFormatNameA" (ByVal wFormat As LongPtr, ByVal lpString As String, ByVal nMaxCount As Long) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As LongPtr) As LongPtr
 #Else
  Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function RegisterClipboardFormat Lib "user32" Alias "RegisterClipboardFormatA" (ByVal lpString As String) As Long
  Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" (ByVal wFormat As Long) As Long
  'Note that we do not use the GetClipboardDataA declaration
  'Private Declare Function GetClipboardData Lib "user32" Alias "GetClipboardDataA" (ByVal wFormat As Long) As Long
  Private Declare Function GetClipBoardData Lib "user32" Alias "GetClipboardData" (ByVal wFormat As Long) As Long
  Private Declare Function SetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalSize Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
  'NOTE: the lstrCpy declaration you get from the VB6 API Viewer is WRONG. It's version is this:
  'Private Declare Function lstrcpy Lib "kernel32" Alias "lstrcpyA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
  'the code from this thread, use:
  'Private Declare Function lstrCpy Lib "kernel32" Alias "lstrcpyA" (ByVal lpString1 As Any, ByVal lpString2 As Any) As Long
  'Replacing with that used in https://stackoverflow.com/questions/35416662/text-to-clipboard-in-vba-windows-10-issue
  Private Declare Function lstrcpy Lib "kernel32.dll" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Any, ByVal lpString2 As Any) As Long
  'NOTE: These declarations are not provided in https://stackoverflow.com/questions/35416662/text-to-clipboard-in-vba-windows-10-issue
  Private Declare Function EnumClipboardFormats Lib "user32" (ByVal wFormat As Long) As Long
  Private Declare Function GetClipboardFormatName Lib "user32" Alias "GetClipboardFormatNameA" (ByVal wFormat As Long, ByVal lpString As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 #End If

#End If

Private Const MaxH = 1450, MaxV = 409

Private Type FontFormatArguments
 action As Long
 direction As Long
 target As Range
 caller As Range
 Address As String
 Formula As String
 cells As Variant
 SentenceSpace As String
 removeBackground As Boolean
End Type

''''///////////////////////////////////////////////////////
Private ContainCells As New VBA.Collection, FitDisable As Boolean
Private Works() As FontFormatArguments
Private Glb_ClipboardText As String
Private Const spSentenceSpace = "\\Sentence\\"
Function jcSentenceSpace(SentenceSpace$) As String
 jcSentenceSpace = spSentenceSpace & SentenceSpace
End Function

Function joinCells(ByVal copyToCell As Range, ByVal SentenceSpace$, ParamArray Params())
 On Error Resume Next
 Dim R As Object, s$, k%, i%, p, j%
 Set R = Application.ThisCell
 If Err Then
  Debug.Print "joinCells Error: Please call function JoinCellsByXml In VBA"
  Exit Function
 End If
 If R.Parent Is copyToCell.Parent Then
  If Not Intersect(R, copyToCell) Is Nothing Then
   joinCells = "[joinCells:Error]" & "L" & ChrW(7895) & "i " & ChrW(244) & " tr" & ChrW(7843) & " k" & ChrW(7871) & "t qu" & ChrW(7843) & "!"
   Exit Function
  End If
 End If
 s = R.Address(0, 0, external:=1)
 k = UBound(Works)
 For i = 1 To k
  With Works(i)
   If .Address = s Then
    Select Case .action
    Case 0, 1: Exit Function
    Case 3:: j = 1: .action = 4
     joinCells = "joinCells: Ho" & ChrW(224) & "n th" & ChrW(224) & "nh"
     GoTo n
    Case Else: Exit Function
    End Select
   End If
  End With
 Next
 k = k + 1: ReDim Preserve Works(1 To k)
 With Works(k)
  .Address = s
  Set .caller = R
  .cells = Params
  Set .target = copyToCell
  .SentenceSpace = SentenceSpace
'  For Each p In Params
'   If TypeName(p) = "String" Then
'    If p Like spSentenceSpace & "*" Then
'     .SentenceSpace = Mid(p, Len(spSentenceSpace) + 1): Exit For
'    End If
'   End If
'  Next
  .Formula = R.Formula
  .action = 1
 End With
 joinCells = "joinCells: " & ChrW(272) & "ang g" & ChrW(7897) & "p"
 
n:
 Call SetTimer(Application.hwnd, 241215 + j, 0, AddressOf joinCells_callback)
 On Error GoTo 0
End Function

Private Sub joinCells_callback(ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As LongPtr, ByVal idEvent As LongPtr, ByVal dwTime As LongPtr)
 On Error Resume Next
 KillTimer hwnd, idEvent
 Select Case idEvent
 Case 241215: Call joinCells_working
 Case 241216:
  Dim u%, k%, i%: u = UBound(Works)
  If u > 0 Then
   For i = 1 To u
    If Works(i).action = 4 Then k = k + 1
   Next
   If k >= u Then Erase Works
  End If
 End Select
End Sub

Sub joinCells_working()
 On Error Resume Next
 Dim A As Application, b As FontFormatArguments, i&, k&, cell As Range
 Dim u%, su As Boolean, Ac As Boolean, ec As Boolean
 u = UBound(Works)
 For i = 1 To u
  b = Works(i)
  Select Case b.action
  Case 1
   If A Is Nothing Then
    Set A = b.caller.Parent.Parent.Parent
    su = A.ScreenUpdating: If su Then A.ScreenUpdating = False
    Ac = A.Calculation: If Ac = xlCalculationAutomatic Then A.Calculation = xlCalculationManual
    ec = A.EnableEvents: If ec Then A.EnableEvents = False
    Set cell = Selection
    If cell Is Nothing Then Set cell = ActiveWindow.ActivePane.VisibleRange
   End If
   Works(i).action = 2
   JoinCellsByXml b.target, b.cells, b.SentenceSpace
   Works(i).action = 3
   b.caller.Formula = b.Formula
n:
  End Select
 Next
 If Not A Is Nothing Then
  If Not cell Is Nothing Then Application.Goto cell, 0: Application.Goto cell(1, 1), 0
  If su And A.ScreenUpdating <> su Then A.ScreenUpdating = su
  If Ac = xlCalculationAutomatic And Ac <> A.Calculation Then A.Calculation = Ac
  If ec And A.EnableEvents <> ec Then A.EnableEvents = ec
 End If
 On Error GoTo 0
End Sub
Private Sub JoinCellsByXml_test_test()
 Dim s$, re
 s = encodeTextXML2(Selection.Value(11))
 Set re = glbRegex
 re.Pattern = "<!--(.*?)-->|\r?\n\s*\B"
 Debug.Print s
 's = re.Replace(s, "")
 ClipboardSetXML s
 
End Sub
Private Sub JoinCellsByXml_test()
 [Sheet1].Range("B1:B7").ClearContents
 JoinCellsByXml [Sheet1].Range("B1:B7"), Array([Sheet1].Range("C1,C2,C3,C4,C5"), Chr(10))
End Sub

Sub JoinCellsByXml(ByVal toCell As Range, Values, Optional ByVal SentenceSpace$)
 Dim re, re2, s$, s0$, s1$, s2$, s4$, i&, l&, t, m, ms, m2, ms2, ms3, x, irg, area, z$, sts$, z0$, z1$, st$, fm$, idt%
 Dim styles$, dfStyle$, tbID$, tbIDT%, tbStyle$, tbFormat$, pt$, styleID$, cStyle$, cFormat$, cIdt%, nr, nc, cell As Range, sh As Object
 Dim ssParent$, v0$, v1$
 nr = toCell.rows.Count: nc = toCell.Columns.Count
 Set re = glbRegex
 Set re2 = glbRegex
 sts = SentenceSpace
 If sts <> Empty Then sts = "<Font>" & encodeTextXML(sts) & "</Font>"
 Set cell = ActiveWindow.ActivePane.VisibleRange
 If Not cell.Parent Is toCell.Parent Then
  toCell.Parent.Activate
  Set cell = ActiveWindow.ActivePane.VisibleRange
 End If
 For Each irg In Values
  If IsObject(irg) Then
   For Each area In irg.Areas
    s = area.Value(11)
    'Debug.Print s
    If s Like "*<Row*" Then GoSub clean: GoSub cell
   Next
  Else
   s = irg
   Select Case True
   Case s Like spSentenceSpace & "*"
   Case Else: z = z & "<Font >" & encodeTextXML(CStr(irg)) & "</Font>"
   End Select
  End If
 Next
 v0 = z: GoSub removeDUP: z = v0
 s0 = ""
 If nr > 1 Then s0 = " ss:MergeDown=""" & CStr(nr - 1) & """ "
 If nc > 1 Then s0 = s0 & " ss:MergeAcross=""" & CStr(nc - 1) & """ "
 If s0 <> Empty Then
  s0 = Replace(IIf(z0 = Empty, z1, z0), "<Cell ", "<Cell " & s0)
 Else
  s0 = IIf(z0 = Empty, z1, z0)
 End If
 z = s0 & z & "</" & IIf(z0 = Empty, "", "ss:") & "Data></Cell></Row></Table></Worksheet></Workbook>"
 Application.DisplayAlerts = False
 toCell.MergeCells = False
 Application.Goto toCell, False
 ClipboardSetXML z
 toCell.Worksheet.Paste
 Application.DisplayAlerts = True
 
Exit Sub
removeDUP:
 v1 = "Size": GoSub remove: GoSub remove
 v1 = "FontName": GoSub remove: GoSub remove
 v1 = "Color": GoSub remove: GoSub remove
Return
remove:
 re.Pattern = "html:" & v1 & "=""[^""]+""([^>]*html:" & v1 & "=""[^""]+"")": If re.Test(v0) Then v0 = re.Replace(v0, "$1")
Return
clean:
 re.Pattern = "<!--(.*?)-->|\r?\n\s*\B"
 s = re.Replace(s, "")
 s = Replace(s, "</Data></Cell>", "</ss:Data></Cell>")
 x = InStr(1, s, "</Styles><Worksheet")
 s0 = Left$(s, x)
 st = "Default": GoSub getStyle: dfStyle = st
 re.Pattern = "<Table [^>]*ss:StyleID=""([^""]+)""[^>]*>":
 Set ms = re.Execute(s): tbID = "": tbStyle = "": tbFormat = "": tbIDT = 0
 If ms.Count Then
  tbID = ms(0).SubMatches(0): st = tbID: GoSub getStyle: tbStyle = st: tbFormat = fm: tbIDT = idt
  If ssParent <> "" Then
   st = ssParent: GoSub getStyle:
   If st <> Empty Then
    tbStyle = st & " " & tbStyle
   End If
  End If
 End If
 If z0 = Empty Then
  re.Pattern = "(.*<Worksheet[^>]*><Table +ss:ExpandedColumnCount="")(\d+)("" +ss:ExpandedRowCount="")(\d+)(""[^>]*><Column[^>]*/>).*":
  If re.Test(s) Then
   re2.Pattern = "<Row[^>]*><Cell[^>]*><[^>]*xmlns=""[^>]*""[^>]*>"
   If z1 = Empty Then z1 = re.Replace(s, "$1" & nc & "$3" & nr & "$5")
   If re2.Test(s) Then z0 = re.Replace(s, "$1" & nc & "$3" & nr & "$5") & re2.Execute(s)(0)
  End If
 End If
Return
cell:
 re.Pattern = "<Cell(?:(?: *ss:StyleID=""([^""]+)"")|[^>]*)>(?:<(?:ss:)?Data ss:Type=""([^""]+)""[^>]*>)(.*?)(?:</(?:ss:)?Data>)?</Cell>"
 Set ms = re.Execute(s)
 For Each m In ms
  s2 = CStr(m.SubMatches(2))
  s4 = CStr(m.SubMatches(1))
  styleID = CStr(m.SubMatches(0))
  If styleID = Empty Then
   If tbID = Empty Then
    cStyle = dfStyle: cFormat = "": cIdt = 0
   Else
    cStyle = tbStyle: cFormat = tbFormat: cIdt = tbIDT
   End If
  Else
   st = styleID: GoSub getStyle: cStyle = st: cFormat = fm: cIdt = idt
   If ssParent <> "" Then
    st = ssParent: GoSub getStyle:
    If st <> Empty Then
     cStyle = st & " " & cStyle
    End If
   End If
  End If
  Select Case s4
  Case "DateTime", "Number": '2023-01-22T00:00:00.000
   Select Case s4
   Case "DateTime"
    s2 = Left(s2, Len(s2) - 4)
    s2 = Replace(Replace(s2, "T", " "), "-", "/")
    s2 = Format(CDate(s2), cFormat)
   Case "Number": s2 = Format(s2, cFormat)
   End Select
  End Select
  If Not s2 Like "*<Font *>*</Font>*" Then
   s2 = "<Font >" & s2 & "</Font>"
   If cStyle Like "*html:VerticalAlign=""Superscript""*" Then s2 = "<Sup>" & s2 & "</Sup>"
   If cStyle Like "*html:VerticalAlign=""Subscript""*" Then s2 = "<Sub>" & s2 & "</Sub>"
   If cStyle Like "*html:Underline=*" Then
    s2 = "<U html:Style=""text-underline:" & LCase(Split(Split(cStyle, "html:Underline=""")(1), """")(0)) & """>" & s2 & "</U>"
   End If
   If cStyle Like "*html:StrikeThrough=*" Then s2 = "<S>" & s2 & "</S>"
   If cStyle Like "*html:Bold=*" Then s2 = "<B>" & s2 & "</B>"
   If cStyle Like "*html:Italic=*" Then s2 = "<I>" & s2 & "</I>"
  End If
  s2 = IIf(cIdt = 0, "", "<Font>" & Space(cIdt * 4) & "</Font>") & Replace(s2, "<Font ", "<Font " & cStyle & " ")
  GoSub encode
  If z = Empty Then z = s2 Else z = z & sts & s2
 Next
Return
getStyle:
 re.Pattern = "<Style ss:ID=""" & st & """(?: ss:Parent=""([^""]*)"")?.*?</Style>": Set ms2 = re.Execute(s0)
 If ms2.Count = 0 Then st = "": fm = "": Return
 s1 = ms2(0): ssParent = ""
 If ms2(0).SubMatches.Count Then ssParent = ms2(0).SubMatches(0)
 re.Pattern = "<Style ss:ID=""" & st & """[^>]*>.*?<Font ([^>]*?)/>": Set ms2 = re.Execute(s1)
 If ms2.Count Then
  st = ms2(0).SubMatches(0)
  re.Pattern = " *x:[^=]+=""[^""]+""": st = re.Replace(st, ""):
  st = Replace(st, "ss:", "html:")
 Else
  st = ""
 End If
 re.Pattern = "<NumberFormat [^>]*?ss:Format=""([^""]*)"""
 Set ms2 = re.Execute(s1)
 If ms2.Count Then
  fm = ms2(0).SubMatches(0)
 Else
  fm = ""
 End If
 re.Pattern = "<Alignment [^>]*?ss:Indent=""([^""]*)"""
 Set ms2 = re.Execute(s1)
 If ms2.Count Then
  idt = ms2(0).SubMatches(0)
 Else
  idt = 0
 End If

Return

encode:
 x = 1
l:
 l = Len(s2)
 For i = x To l
  t = Mid(s2, i, 1): m = AscW(t)
  If m > 127 Or m < 1 Then
   s2 = Replace(s2, t, "&#" & CStr(m) & ";")
   x = i + Len(m) + 2: GoTo l
  End If
 Next
Return
End Sub
Private Sub SetNewHeightArea_test()
 SetNewHeightArea [A26], [d3]
End Sub

Private Function SetNewHeightArea(ByVal NewCell As Range, ByVal CellMerge As Range) As Boolean
 Const MaxV = 409
 Dim h1!, h2!, k&
 h2 = CellMerge.MergeArea.height
 If h2 > MaxV Then
  Exit Function
 End If
 h1 = h2 / 6.05
 NewCell.EntireRow.RowHeight = h1
 If NewCell.height >= h2 Then
  Do
   h1 = h1 - 0.3
   NewCell.EntireRow.RowHeight = h1
   k = k + 1
  Loop Until NewCell.height <= h2
 End If
 Do Until NewCell.height >= h2
  h1 = h1 + 0.1
  k = k + 1
  NewCell.EntireRow.RowHeight = h1
 Loop
 SetNewHeightArea = True
End Function


Function S_Cells(ParamArray cells()) As String
 Dim s$, p As Object
 On Error Resume Next
 Set ContainCells = New VBA.Collection
 s = "S_Cells:" & Application.caller.Address(0, 0, external:=1)
 S_Cells = s
 Set p = Nothing
 Set p = ContainCells(s)
 If Not p Is Nothing Then
  ContainCells.remove s
 End If
 ContainCells.Add cells, s
End Function
Private Function cellsIntersect(cells1 As Range, ByVal cells2 As Range, Optional refcells As Range) As Range
 If cells1 Is Nothing Then
  Set cells1 = cells2
  Exit Function
 ElseIf cells2 Is Nothing Then
  Exit Function
 End If
 If Not cells1.Worksheet Is cells2.Worksheet Then
  Exit Function
 End If
 Set cellsIntersect = Application.Intersect(cells1, cells2)
 Set cells1 = Application.Union(cells1, cells2)
 If refcells Is Nothing Then
  Set refcells = cells1.Worksheet.Range(cells1, cells2)
 Else
  Set refcells = cells1.Worksheet.Range(cells1, refcells)
  Set refcells = cells1.Worksheet.Range(cells2, refcells)
 End If
End Function

Private Function newUnion(cells1 As Range, ByVal cells2 As Range) As Boolean
 If cells1 Is Nothing Then
  Set cells1 = cells2
  Exit Function
 ElseIf cells2 Is Nothing Then
  Exit Function
 End If
 If Not cells1.Worksheet Is cells2.Worksheet Then
  Exit Function
 End If
 newUnion = Not Application.Intersect(cells1, cells2) Is Nothing
 Set cells1 = Application.Union(cells1, cells2)
End Function

Private Function NewHeightArea(ByVal MergeCells As Range, ByVal height!) As Boolean
 Const MaxV = 409
 Set MergeCells = MergeCells.MergeArea
 Dim h1!, h2!, k&, i&, R&, e As Boolean
 i = MergeCells.rows.Count
 If height > MaxV * i Then
  Exit Function
 End If

 Dim t As Single: t = Timer
 h1 = height / i
 GoSub R
 If h2 > height Then
  Do
   h1 = h1 - 0.1
   GoSub R
  Loop Until h2 <= height
 End If
 Do Until h2 >= height
  h1 = h1 + 0.1
  GoSub R
 Loop
e:
 Debug.Print "NewHeightArea-Timer: "; Round(Timer - t, 2)
 NewHeightArea = True

Exit Function
R:
 k = k + 1
 For R = 1 To i
  MergeCells(R, 1).EntireRow.RowHeight = h1
  h2 = MergeCells.EntireRow.height
  If h2 > height - 1 And h2 < height + 1 Then
   GoTo e
  End If
 Next
Return
End Function


Private Function readHTMLFile2(strFile As String) As String
 Dim f As Long, s$: f = FreeFile
 Open strFile For Input As #f
 s = Input$(LOF(f), #f)
 Close #f
 ''s = Join(Split(s, vbNewLine & " "), vbNullString)
 ''s = Join(Split(s, vbNewLine), " ")
 readHTMLFile2 = s
End Function


Function savedClipboardText() As Boolean
 Static ClipboardText$, b As Boolean
 b = ClipboardText = vbNullString
 If b Then
  ClipboardText = ClipBoard
 Else
  TextToClipBoard ClipboardText
  ClipboardText = vbNullString
 End If
 savedClipboardText = b
End Function

Function TextToClipBoard(ByVal text As String) As String
 #If Mac Then
  With New MSForms.DataObject
   .SetText text: .PutInClipboard
  End With
 #Else
  Dim hGlobalMemory   As LongPtr
  Dim hClipMemory    As LongPtr
  Dim lpGlobalMemory  As LongPtr
  Dim x           As LongPtr
  hGlobalMemory = GlobalAlloc(&H42, Len(text) + 1)
  lpGlobalMemory = GlobalLock(hGlobalMemory)
  lpGlobalMemory = lstrcpy(lpGlobalMemory, text)
  If GlobalUnlock(hGlobalMemory) <> 0 Then
   TextToClipBoard = "Could not unlock memory location. Copy aborted."
   GoTo PrepareToClose
  End If
  If OpenClipboard(0&) = 0 Then
   TextToClipBoard = "Could not open the Clipboard. Copy aborted."
   Exit Function
  End If
  x = EmptyClipboard()
  savedClipboardText
  hClipMemory = SetClipboardData(1, hGlobalMemory)
PrepareToClose:
  If CloseClipboard() = 0 Then
   TextToClipBoard = "Could not close Clipboard."
  End If
 #End If
End Function

Private Function ClipBoard()
 On Error GoTo OutOfHere
 Const GHND = &H42
 Const CF_TEXT = 1
 Const MAXSIZE = 4096
 Dim hGlobalMemory   As LongPtr
 Dim hClipMemory    As LongPtr
 Dim lpGlobalMemory  As LongPtr
 Dim lpClipMemory As LongPtr
 Dim RetVal As LongPtr
 Dim MyString As String
 If OpenClipboard(0&) = 0 Then
  ''MsgBox "Cannot open Clipboard. Another app. may have it open"
  Exit Function
 End If
 '' Obtain the handle to the global memory
 '' block that is referencing the text.
 hClipMemory = GetClipboardData(CF_TEXT)
 If IsNull(hClipMemory) Then
  MsgBox "Could not allocate memory"
  GoTo OutOfHere
 End If
 '' Lock Clipboard memory so we can reference
 '' the actual data string.
 lpClipMemory = GlobalLock(hClipMemory)
 If Not IsNull(lpClipMemory) Then
  MyString = Space$(MAXSIZE)
  RetVal = lstrcpy(MyString, lpClipMemory)
  RetVal = GlobalUnlock(hClipMemory)
  '' Peel off the null terminating character.
  MyString = Mid(MyString, 1, InStr(1, MyString, Chr$(0), 0) - 1)
 Else
  ''MsgBox "Could not lock memory to copy string from."
 End If
OutOfHere:
 RetVal = CloseClipboard()
 ClipBoard = MyString
End Function


Private Sub ClipboardSetXML(ByVal XML As String)
 Dim lpMemory As LongPtr
 Dim hMemory As LongPtr
 Dim wLen As Long
 Dim RetVal As Variant
 Dim memoryIsLocked As Boolean
 Dim memoryIsAllocated As Boolean
 Dim clipBoardIsOpen As Boolean
 Dim thisClipboardFormatNumber As Long
 On Error GoTo ErrorHandler
 'Get the length, including one extra for a CHR$(0) at the end.
 wLen = Len(XML) + 1
 'Add a null to the end
 XML = XML & Chr$(0)
 'Allocate some memory
 hMemory = GlobalAlloc(GHND, wLen + 1)
 If hMemory = PtrNull Then
  Err.Raise vbObjectError + 1001, "vbaClipboard", "Unable To allocate memory."
 Else
  memoryIsAllocated = True
 End If
 lpMemory = GlobalLock(hMemory)
 If lpMemory = PtrNull Then
  'Throw an error
  Err.Raise vbObjectError + 1001, "vbaClipboard", "Unable To lock memory."
 Else
  memoryIsLocked = True
 End If
 'Copy our string into the locked memory.
 RetVal = lstrcpy(lpMemory, XML)
 'Don't send clipboard locked memory.
 RetVal = GlobalUnlock(hMemory)
 'If the preceding throws an error, it will be handled in ErrorHandler
 memoryIsLocked = True
 If OpenClipboard(0&) = PtrNull Then
  Err.Raise vbObjectError + 1, "vbaClipboard", "Unable To open Clipboard. Perhaps some other application Is using it."
 Else
  clipBoardIsOpen = True
 End If
 'Is the requested format one of the Windows built-in formats
 Dim i As Integer
 If thisClipboardFormatNumber = 0 Then
  'Nope. Register the format
  On Error Resume Next
  thisClipboardFormatNumber = CLng(RegisterClipboardFormat("XML Spreadsheet")) 'Note: Adding this to support 64Bit
  If Err.Number <> 0 Then
   Err.Raise vbObjectError + 1, "vbaClipboard", "Unable To register clipboard format: " & "XML Spreadsheet" & _
   ". Error message: " & Err.description
  End If
  On Error GoTo ErrorHandler
  If thisClipboardFormatNumber = 0 Then Err.Raise vbObjectError + 1, "vbaClipboard", "Unable To register clipboard format: " & "XML Spreadsheet"
 End If
 'Empty the clipboard
 If EmptyClipboard() = PtrNull Then Err.Raise vbObjectError + 1, "vbaClipboard", "Unable To Empty the clipboard."
 If SetClipboardData(thisClipboardFormatNumber, hMemory) = PtrNull Then Err.Raise vbObjectError + 1, "vbaClipboard", "Unable To Set the clipboard data."
 CloseClipboard
 GlobalFree hMemory
 Exit Sub
ErrorHandler:
 Dim description As String
 description = Err.description
 On Error Resume Next
 If memoryIsLocked Then GlobalUnlock hMemory
 If memoryIsAllocated Then GlobalFree hMemory
 If clipBoardIsOpen Then CloseClipboard
 On Error GoTo 0
 Err.Raise vbObjectError + 1, "vbaClipboard", description
End Sub

Private Function SetNewWidthArea(ByVal NewCell As Range, ByVal CellMerge As Range) As Boolean
 Dim w!, W2!, k&
 W2 = CellMerge.MergeArea.Columns.Width
 If W2 > MaxH Then
  Exit Function
 End If
 w = W2 / 6.05
 NewCell.EntireColumn.ColumnWidth = w
 If NewCell.Width >= W2 Then
  Do
   w = w - 0.3
   NewCell.EntireColumn.ColumnWidth = w
   k = k + 1
  Loop Until NewCell.Width <= W2
 End If
 Do Until NewCell.Width >= W2
  w = w + 0.1
  k = k + 1
  NewCell.EntireColumn.ColumnWidth = w
 Loop
 SetNewWidthArea = True
End Function

Private Function encodeTextXML(ByVal text$)
 Dim l, i, x, t, m
 x = 1
l:
 l = Len(text)
 For i = x To l
  t = Mid(text, i, 1): m = AscW(t)
  Select Case m
  Case Is > 127, Is < 1, 60, 62, 10, 13
   text = Replace(text, t, "&#" & CStr(m) & ";")
   x = i + Len(m) + 2
   GoTo l
  End Select
 Next
 encodeTextXML = text
End Function
Private Function encodeTextXML2(ByVal text$)
 Dim l, i, x, t, m
 x = 1
l:
 l = Len(text)
 For i = x To l
  t = Mid(text, i, 1): m = AscW(t)
  Select Case m
  Case Is > 127, Is < 1
   text = Replace(text, t, "&#" & CStr(m) & ";")
   x = i + Len(m) + 2
   GoTo l
  End Select
 Next
 encodeTextXML2 = text
End Function

Private Function glbRegex(Optional bglobal As Boolean = True, Optional IgnoreCase As Boolean = True, Optional MultiLine As Boolean = True) As Object
 Set glbRegex = CreateObject("VBScript.RegExp")
 With glbRegex: .Global = bglobal: .IgnoreCase = IgnoreCase: .MultiLine = MultiLine: End With
End Function

udf_joinCellsFormated.gif
 

File đính kèm

 • JoinCellsFormated_v2.1.xlsm
  81.1 KB · Đọc: 41
 • JoinCellsFormated_classes_v2.1.xlsm
  82.8 KB · Đọc: 35
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo em thấy cú pháp tiện nhất sẽ là kết quả trả về ngay tại ô gõ hàm và theo dạng=S_JoinF(C1:C4, " ") giống như hàm TEXTJOIN sẽ hợp lý hơn. Anh có thấy thế không ạ?
 
Upvote 0

@Mr.hieudoanxd

Mình chưa thấy ai định dạng được phông ô chứa công thức, kể cả Microsoft

 
Upvote 0
@tuan16 bạn nhìn trên bài viết chính giúp mình, xem xem thời gian chỉnh sửa bài viết, so với lúc bạn tải tệp, vì mình luôn cập nhật và sửa lỗi liên tục.
 
Upvote 0
Em tải file chỉnh sửa Hôm qua, lúc 21:15 mà không được ạ
Mình không biết bạn vô tình hay cố ý bạn đã gửi file có virus macro foxz, như vậy rất không an toàn cho thành viên thiếu kinh nghiệm trên diễn đàn muốn xem bạn gửi gì, máy tính của họ sẽ bị dính foxz


file_virus_foxz.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Mình không biết bạn vô tình hay cố ý bạn đã gửi file có virus macro foxz, như vậy rất không an toàn cho thành viên thiếu kinh nghiệm trên diễn đàn muốn xem bạn gửi gì, máy tính của họ sẽ bị dính foxz

Mình vẫn sẽ báo thành viên quản trị vấn đề này để họ xem xét
@OverAC, @Hai Lúa Miền Tây, @ptm0412
cái này thực sự em không biết... em tải file của anh về rồi chỉnh sửa gửi lại chứ thật lòng em không biết trên file bị nhiễm virut
 
Upvote 0
cái này thực sự em không biết... em tải file của anh về rồi chỉnh sửa gửi lại chứ thật lòng em không biết trên file bị nhiễm virut
Tìm cách xóa macro foxz trên diễn đàn đi bạn, bạn nên xóa file bạn gửi để an toàn cho thành viên khác
 
Upvote 0
@HeSanbi ... anh xem giúp... khi dữ liệu ở cột C thay đổi thì hàm không chạy ạ
 

File đính kèm

 • S_JoinF.xlsm
  49.9 KB · Đọc: 16
Upvote 0

tuan16

Bạn tải lại bản mới kiểm thử
@HeSanbi a kiểm tra giúp..... hàm không chạy ạ... chỉ có chữ đang gộp
Bài đã được tự động gộp:

@HeSanbi a kiểm tra giúp..... hàm không chạy ạ... chỉ có chữ đang gộp
Xuất hiện thêm lỗi này nữa ạ
Bài đã được tự động gộp:

@HeSanbi a kiểm tra giúp..... hàm không chạy ạ... chỉ có chữ đang gộp
Bài đã được tự động gộp:


Xuất hiện thêm lỗi này nữa ạ
 

File đính kèm

 • S_JoinF.xlsm
  57.8 KB · Đọc: 9
 • MVIMG_20220315_164341.jpg
  MVIMG_20220315_164341.jpg
  84.8 KB · Đọc: 30
 • MVIMG_20220315_165049.jpg
  MVIMG_20220315_165049.jpg
  133.1 KB · Đọc: 27
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Đã cập nhật sửa lỗi
 
Upvote 0
Web KT
Back
Top Bottom