Hàm FORMULATEXT (Excel 2013)

[h=4]Hàm FORMULATEXT[/h]Trả về công thức ở dạng chuỗi.

Cú pháp: =FORMULATEXT(reference)

Reference Bắt buộc. Tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô.

Lưu ý:
 • Hàm FORMULATEXT trả về những gì được hiển thị trong thanh công thức nếu bạn chọn ô được tham chiếu.
 • Đối số Reference có thể là tham chiếu đến trang tính hay sổ làm việc khác.
 • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến sổ làm việc khác đang không mở, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi #N/A.
 • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến toàn bộ một hàng hoặc cột, hoặc đến phạm vi hay tên đã xác định chứa nhiều ô, thì hàm FORMULATEXT sẽ trả về giá trị trong ô ngoài cùng phía trên bên trái của hàng, cột hoặc phạm vi đó.
 • Trong các trường hợp sau, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi #N/A:
 • Ô được dùng làm đối số Reference không chứa công thức.
 • Công thức trong ô dài hơn 8192 ký tự.
 • Công thức không thể được hiển thị trong trang tính do chế độ bảo vệ trang tính.
 • Workbook khác chứa công thức không mở.
 • Kiểu dữ liệu không hợp lệ được dùng làm đầu vào sẽ tạo ra giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nhập tham chiếu đến ô trong đó bạn nhập hàm làm đối số sẽ không dẫn đến cảnh báo tham chiếu vòng. FORMULATEXT sẽ trả về thành công công thức ở dạng văn bản trong ô.

Ví dụ: Cột B hiển thị các công thức sử dụng trong cột A bằng hàm FormulaText

 

Bình luận

vậy bác cho em hỏi sau khi mình chuyển công thức ra text vậy mình làm sao để chuyển ngược nó về lại để chạy hàm tính toán ạ? em chuyển ra để fix công thức tính toán cho từng ô dữ liệu khác nhau, nhưng mà không biết làm sao để cho hàm đó chạy trở lại -\\/.
 
Top Bottom