HÀM VLOOKUP

VLOOKUP

Hàm VLOOKUP sẽ dò tìm một hàng (Row) chứa giá trị mà bạn cần tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu (chữ V trong VLOOKUP có nghĩa là Vertical), nếu tìm thấy, nó sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột mà bạn đã chỉ định trước.

Cú pháp: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

lookup_value
: Giá trị dùng để tìm kiếm trong cột đầu tiên của table_array, giá trị này có thể là một số, một chuỗi, hoặc là một tham chiếu

table_array: Bảng dùng để dò tìm, có thể là một vùng tham chiếu hoặc là tên (Name) của một vùng đã được đặt tên

col_index_num: Số thứ tự của các cột trong table_array, chứa kết quả mà bạn muốn tìm kiếm. col_index_num: Số thứ tự này được tính từ trái sang phải (cột chứa lookup_value là cột thứ nhất)

range_lookup: Là một giá trị kiểu Boolean, để chỉ kiểu tìm kiếm: chính xác hay tương đối.
• TRUE (hoặc 1 là mặc định): Là kiểu dò tìm tương đối VLOOKUP sẽ tìm giá trị lookup_value đầu tiên mà nó tìm được trong cột đầu tiên của table_array. Trong trường hợp không tìm ra, nó sẽ trả về giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn lookup_value
• FALSE (hoặc 0): Là kiểu dò tìm chính xác VLOOKUP sẽ tìm chính xác giá trị lookup_value trong cột đầu tiên của table_array. Trong trường hợp không có, hoặc lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array, nó sẽ báo lỗi #N/A!

Lưu ý:
• Để có kết quả chính xác khi range_lookup = TRUE, bạn phải sắp xếp các giá trị các giá trị trong cột đầu tiên của table_array từ nhỏ đến lớn.
• Nếu cột đầu tiên của table_array chứa các giá trị kiểu Text, bạn có thể dùng các ký tự đại diện cho lookup_value (dấu * đại diện cho nhiều ký tự / hoặc dấu ? đại diện cho một ký tự)
• Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array, hàm sẽ báo lỗi #N/A!
• Lỗi này thường gặp khi bạn gõ dư một khoảng trắng ở cuối lookup_value
• Nếu không tìm thấy lookup_value khi range_lookup = FALSE, hàm sẽ báo lỗi #N/A!
• Nếu col_index_num nhỏ hơn 1, hàm sẽ báo lỗi #VALUE!, còn nếu col_index_num lớn hơn số cột trong table_array, hàm sẽ báo lỗi #REF!

Ví dụ:
1574388625420.png
 

File đính kèm

Bình luận

Theo ý kiến của cá nhân tôi, nếu được bạn có thể thêm 1 vài ví dụ cho:
1. Sửa lỗi đối với hàm Vlookup
2. Hàm Vlookup kết hợp với 1 số hàm khác.
Xin cảm ơn.
Chỉ cần thêm phần chỉ dẫn kết hợp với Match hoặc HLookup trong tham số thứ 3 (col_index_num) thôi.
Những kết hợp khác (như Choose) thuộc về phần nâng cao.

@thớt:
Cần nhấn mạnh ở điểm TRUE trong tham số thứ tư (range_lookup).
Nếu dãy dò tìm không được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thì kết quả có thể sẽ được trả về không đúng.
Nếu bạn muốn thì có thể bàn thêm về kiến thức nâng cao:
Khi tham số thứ tư là TRUE thì VLOOKUP sẽ dò theo phương pháp nhị phân. Phương pháp này rất nhanh nhưng chỉ áp dụng cho sê ri tăng/giảm dần. Vì vậy, nếu sê ri không theo thứ tự thì kết quả sẽ sai.
 
Ở phần tham số range lookup = false nếu lookup value < giá trị nhỏ nhất của cột đầu tiên thì đương nhiên không thể dò tìm đúng được. Vì thế "nếu lookup_value < giá trị nhỏ nhất..." là lưu ý khi range_lookup=true.
 
Ở phần tham số range lookup = false nếu lookup value < giá trị nhỏ nhất của cột đầu tiên thì đương nhiên không thể dò tìm đúng được. Vì thế "nếu lookup_value < giá trị nhỏ nhất..." là lưu ý khi range_lookup=true.
VLOOKUP là hàm căn bản của Excel.
Hầu như tất cả những người chuyên sử dụng bảng tính đều hiểu rằng hàm này ngầm chứa một sự quan hệ giữa trị cần dò tìm và bảng dò. Và trên cơ sở làm việc, mọi người cần hiểu rằng hàm này dựa trên bảng dò chuẩn. Vì vậy, nếu dùng range lookup mà trả về #N/A thì là chuyện hiển nhiên để người dùng hiểu rằng trị cần tìm nằm ngoài cái range của bảng dò.

Chú: vì các bạn quen dùng bảng tính để làm báo cáo cuối cùng cho nên quen bẫy lỗi. Đối với người sử dụng bảng tính thông thường, ba cái lỗi là cơ hội để họ nhận định những dạng "không chuẩn/ngoại lệ" (exception/outlier) của bảng dữ liệu.
 
Top Bottom