Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array)

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia ngày
5 Tháng năm 2009
Bài viết
11,187
Được thích
15,880
Điểm
1,860
Tuổi
60
Nơi ở
An Giang
Tại vì em viết để dể hình dung đó anh
Bình thường nếu 1 vùng thì em sẽ viết là:

With Sheet1.Range("B2:B" & LastRow)
Code trong đây....
End With

Nhưng em chọn nhiều vùng không liên tục kèm theo biến LastRow thì em chưa làm được ạ.
Anh giúp em thêm được không?
Xem thử Sub này coi nó hoạt động được không nhé.
PHP:
Public Sub Gpe()
Dim LastRws As Long
LastRws = 10
Range("A1:A" & LastRws & ",C1:C" & LastRws & ",E1:E" & LastRws) = "GPE"
End Sub
 

befaint

|||||||||||||
Tham gia ngày
6 Tháng một 2011
Bài viết
8,716
Được thích
9,979
Điểm
560
chọn nhiều vùng không liên tục kèm theo biến LastRow
PHP:
Sub vidu()
  Const last_Row As Long = 9
  array_range = Array("B2:C" & last_Row, "E2:E" & last_Row, "G2:G" & last_Row, "I2:K" & last_Row)
  string_range = Join(array_range, ",")
  Sheet1.Range(string_range).Select
End Sub
 

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,207
Được thích
1,982
Điểm
360
Tại vì em viết để dể hình dung đó anh
Bình thường nếu 1 vùng thì em sẽ viết là:

With Sheet1.Range("B2:B" & LastRow)
Code trong đây....
End With

Nhưng em chọn nhiều vùng không liên tục kèm theo biến LastRow thì em chưa làm được ạ.
Anh giúp em thêm được không?
Vậy bạn viết như thế này.
With Sheet1.Range("B2:B" & LastRow & ",D2:D" & lastrow)
Code trong đây....
End With
 

Minh Tùng

Thành viên mới
Tham gia ngày
16 Tháng ba 2014
Bài viết
41
Được thích
8
Điểm
365
Xem thử Sub này coi nó hoạt động được không nhé.
PHP:
Public Sub Gpe()
Dim LastRws As Long
LastRws = 10
Range("A1:A" & LastRws & ",C1:C" & LastRws & ",E1:E" & LastRws) = "GPE"
End Sub
Vậy bạn viết như thế này.
With Sheet1.Range("B2:B" & LastRow & ",D2:D" & lastrow)
Code trong đây....
End With
PHP:
Sub vidu()
  Const last_Row As Long = 9
  array_range = Array("B2:C" & last_Row, "E2:E" & last_Row, "G2:G" & last_Row, "I2:K" & last_Row)
  string_range = Join(array_range, ",")
  Sheet1.Range(string_range).Select
End Sub
Em cám ơn anh @Ba Tê , anh @snow25 , anh @befaint
3 cách của 3 anh đều sử dụng được hết ạ.
 

Ngô Vương Thông

Thành viên mới
Tham gia ngày
1 Tháng mười một 2017
Bài viết
19
Được thích
4
Điểm
165
Tuổi
26
Anh chị cho em hỏi , e muốn đưa Worksheets("PHMail").Range("A1:A12") vào 1 mảng
sau đó sẽ cho mỗi dòng tương ứng trong mảng() =.... [VD: mảng() = UniConvert(" Yeeu caafu hoox trowj : ", "Telex") & arr(i, 12) ]
=> Cuối cùng e gán mảng() lên Listview
Note : ở userform e có để một textbox stt => khi nhập stt vào sẽ nhảy đúng nội dung theo dòng của mảng()
Hiện tại khi e thay đổi STT thì nội dung vẫn sẽ được thay đổi nhưng tốc độ rất chậm, quay khoảng 3s mới có kết quả
Mong các anh chị chỉ giáo tối ưu giúp em


Dim arr(), i As Long
If Worksheets("Record_Ticket").Range("A2000").End(xlUp).Row < 2 Then Exit Sub
arr = Worksheets("Record_Ticket").Range("A2", Worksheets("Record_Ticket").Range("A2000").End(xlUp)).Resize(, 27).Value
'Worksheets("PHMail").Range("A1,A3,A4,A5,A6,A9").ClearContents
i = Worksheets("PHMail").Range("C2").Value
If i <> Empty Then
If i <= UBound(arr) Then
If arr(i, 20) = "" Then
Worksheets("PHMail").Range("A1") = ConvertToUnSign("Tiep Nhan" & "-" & arr(i, 7) & "-")
Worksheets("PHMail").Range("A3") = UniConvert(" Yeeu caafu hoox trowj : ", "Telex") & arr(i, 12)
Worksheets("PHMail").Range("A4") = UniConvert(" Thowfi gian nhaajn yeeu caafu hoox trowj : " & arr(i, 3) & " - " & arr(i, 4), "Telex")
Worksheets("PHMail").Range("A5") = UniConvert(" Thowfi gian tieesn hafnh hoox trowj : " & arr(i, 3) & " - " & arr(i, 19), "Telex")
Worksheets("PHMail").Range("A6") = UniConvert(" Thowfi gian xuwr lys hoafn taast : " & arr(i, 22) & " - " & arr(i, 20), "Telex")
Worksheets("PHMail").Range("A9") = "-" & arr(i, 15)
Else
Worksheets("PHMail").Range("A1") = ConvertToUnSign("Hoan tat" & "-" & arr(i, 7) & "-" & arr(i, 8) & "-" & arr(i, 12))
Worksheets("PHMail").Range("A3") = UniConvert(" Yeeu caafu hoox trowj : ", "Telex") & arr(i, 12)
Worksheets("PHMail").Range("A4") = UniConvert(" Thowfi gian nhaajn yeeu caafu hoox trowj : " & arr(i, 3) & " - " & arr(i, 4), "Telex")
Worksheets("PHMail").Range("A5") = UniConvert(" Thowfi gian tieesn hafnh hoox trowj : " & arr(i, 3) & " - " & arr(i, 19), "Telex")
Worksheets("PHMail").Range("A6") = UniConvert(" Thowfi gian xuwr lys hoafn taast : " & arr(i, 22) & " - " & arr(i, 20), "Telex")
Worksheets("PHMail").Range("A9") = "-" & arr(i, 15)
End If
End If
End If

219062
 
Lần chỉnh sửa cuối:

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
Các Anh cho em hỏi.
Thí dụ trong 1 cột em muốn nối các cell lại với nhau, nhưng không phải nối lại hết mà nối 5 cell chẳn hạn, rồi thực thi những tác vụ khác, rồi nối tiếp từ cell 6 tới cell 10 và tiếp tục thực thi tiếp cho đến khi hết dữ liệu. Em chỉ biết nối hết 1 lần à. Ko biết tách ra.
Code em nè
Sub Test()
Dim eR As Long
Dim i As Long
Dim temp As String
With Sheet1
eR = .Range("A10000").End(xlUp).Row
For i = 2 To eR
If .Cells(i, 1) <> "" Then
temp = temp & .Cells(i, 1) & "','"
End If
Next i
.Range("B1") = "('" & Left(temp, Len(temp) - 2) & ")"
End With
End Sub
 

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
6,081
Được thích
10,071
Điểm
1,860
Các Anh cho em hỏi. . . . .
PHP:
Sub gpeNoi5()
With Sheet1
  eR = [A65500].End(xlUp).Row
  For I = 2 To eR Step 5
    If .Cells(I, 1) <> "" Then
      For W = 0 To 4
        Temp = Temp & .Cells(I + W, 1) & "','"
      Next W
      .Cells(I, 2).Value = Temp:         Temp = ""
    End If
    GPELamGiTiepThiLam
  Next I
End With
End Sub
? Chưa chắc đã đúng ý của bạn.
 

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
PHP:
Sub gpeNoi5()
With Sheet1
  eR = [A65500].End(xlUp).Row
  For I = 2 To eR Step 5
    If .Cells(I, 1) <> "" Then
      For W = 0 To 4
        Temp = Temp & .Cells(I + W, 1) & "','"
      Next W
      .Cells(I, 2).Value = Temp:         Temp = ""
    End If
    GPELamGiTiepThiLam
  Next I
End With
End Sub
? Chưa chắc đã đúng ý của bạn.
Dạ chào Anh,
kết quả có vẻ ngon rồi đấy, nhưng sao bỏ được mấy cái nối trống phía sau anh. dòng 16 á có nhiều cái dưa quá à

A
11','2','3','4','5','
2
3
4
5
66','7','8','9','10','
7
8
9
10
1111','12','13','14','15','
12
13
14
15
1616','','','','','
 

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia ngày
5 Tháng năm 2009
Bài viết
11,187
Được thích
15,880
Điểm
1,860
Tuổi
60
Nơi ở
An Giang
...................
kết quả có vẻ ngon rồi đấy, nhưng sao bỏ được mấy cái nối trống phía sau anh. dòng 16 á có nhiều cái dưa quá à
Bạn thử với cái này xem sao:
PHP:
Option Explicit

Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, N As Long, R As Long, Tmp As String
  sArr = Range("A1", Range("A50000").End(xlUp)).Value   'Cot A, bat dau tu A1'
  R = UBound(sArr)
  ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R Step 5    'Buoc nhay 5'
  Tmp = ""
  For N = I To I + 4
    If N <= R Then Tmp = Tmp & IIf(Len(Tmp), "; ", "") & sArr(N, 1)
  Next N
  dArr(I, 1) = Tmp
Next I
  '------------------------------ Format Cot B Kieu Text'
  Range("B1").Resize(R) = dArr  'Ket Qua bat dau tu B1'
End Sub
 

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
6,081
Được thích
10,071
Điểm
1,860
Câu lệnh
Temp = Temp & .Cells(I + W, 1) & "','"
biến hóa từ nguồn của bạn mà: temp = temp & .Cells(i, 1) & "','"
Mình nghỉ bạn sẽ phải tự xử lý chuyện này & mình tin chắc là được

(Gợi ý: Ra điều kiện trước khi nối chuỗi; Đó là cách tuy dài dòng trong câu lệnh nhưng thông dụng & dễ xử!)
 

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
Câu lệnh
Temp = Temp & .Cells(I + W, 1) & "','"
biến hóa từ nguồn của bạn mà: temp = temp & .Cells(i, 1) & "','"
Mình nghỉ bạn sẽ phải tự xử lý chuyện này & mình tin chắc là được

(Gợi ý: Ra điều kiện trước khi nối chuỗi; Đó là cách tuy dài dòng trong câu lệnh nhưng thông dụng & dễ xử!)
Dạ,

Đã xử xong rồi hì . cảm ơn các anh nhiều nhiều nha

Sub gpeNoi5()
With Sheet1
eR = [A65500].End(xlUp).Row
For I = 2 To eR Step 5
If .Cells(I, 1) <> "" Then
For W = 0 To 4
If .Cells(I + W, 1) <> "" Then
Temp = Temp & .Cells(I + W, 1) & "','"
End if
Next W
.Cells(I, 2).Value = Temp: Temp = ""
End If
GPELamGiTiepThiLam
Next I
End With
End Sub
 

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
Câu lệnh
Temp = Temp & .Cells(I + W, 1) & "','"
biến hóa từ nguồn của bạn mà: temp = temp & .Cells(i, 1) & "','"
Mình nghỉ bạn sẽ phải tự xử lý chuyện này & mình tin chắc là được

(Gợi ý: Ra điều kiện trước khi nối chuỗi; Đó là cách tuy dài dòng trong câu lệnh nhưng thông dụng & dễ xử!)
Mục đích em là vầy nè các anh, em đã chạy OK rồi. xin đa tạ ạ

Dim Temp As String, iLock As String, eDr As Integer
Dim sD As Worksheet, rD As Worksheet
Dim adors As New Recordset
Set sD = Worksheets("Final")
Set rD = Worksheets("BOM_MAT")
rD.Range("A3:K").End(xlUp).ClearContents
rD.Range("A2").Resize(, 11) = Array("IT_FG", "SUB_IT", "BOM_REQ", "IT_CLASS", "BOM_DESC", "IT_TYPE", "SUB_TYPE", "UNIT", "SITE", "TYPE_R", "SECTION")
eR = sD.Range("A100000").End(xlUp).Row
For I = 2 To eR Step 250
If sD.Cells(I, 1) <> "" Then
For W = 0 To 249
If sD.Cells(I + W, 1) <> "" Then
Temp = Temp & sD.Cells(I + W, 1) & "','"
End If
Next W
iLock = "('" & Left(Temp, Len(Temp) - 2) & ")": Temp = ""
End If
'--- Bat dau load du lieu he thong -----
Set Db = New Connection
Db.CursorLocation = adUseClient

If Db.State = 1 Then Db.Close
Db.Open "PROVIDER=MSDASQL;DRIVER={Client Access ODBC Driver (32-bit)}" & _
";SYSTEM=10.9.3.106;DBQ=QGPL " & _
"AMFLIBW;DFTPKGLIB=QGPL;XLATEDLL=;" & _
"LANGUAGEID=ENU;SORTTABLE=;PKG=QGPL/DEFAULT(IBM),2,0,1,0,512;QAQQINILIB=;" & _
"DESC=;XDYNAMIC=0;TRANSLATE=1;" & _
";UID=WANEKPIC" & _
";PWD=WANEKPIC"

Set adors = New Recordset
If adors.State = 1 Then adors.Close

cmdtxt = "SELECT DISTINCT TRIM(PSTBOMD.BOMPIT),TRIM(PSTBOMD.BOMCIT),PSTBOMD.BOMGQT,TRIM(PSTBOMD.BOMCCL),PSTBOMD.BOMCDS,PSTBOMD.PITTYP,PSTBOMD.ITTYP,PSTBOMD.UNMSR,RTGOPR.STID " & _
"FROM RGNFILW.PSTBOMD PSTBOMD, AMFLIBW.RTGOPR RTGOPR " & _
"WHERE RTGOPR.RTID=PSTBOMD.BXDCOMPONENTITEMNUMBER AND PSTBOMD.BOMPIT in " & iLock & " AND BOMPIT NOT LIKE '%TEMP%' " & _
"AND BOMPCL IN ('UESW','WPLS','ZDYB','PLST','HDBD','WVCS','FPUW','UESC','UEPM','WNPU','WNPS','WNCS','RLRK','WNPU','UEUS','WNAD','ZSOA','TA') AND BOMGQT>0 AND BOMCIT NOT LIKE '%MOD%' AND BOMPIT NOT LIKE '%FNSH%'"
Debug.Print cmdtxt
adors.Open cmdtxt, Db, 3, 3
eDr = rD.Range("A100000").End(xlUp).Row + 1
For I1 = 0 To adors.Fields.Count - 1
rD.Cells(eDr, I1 + 1) = adors.Fields(I1).Name
Next I1
rD.Range("A" & eDr).CopyFromRecordset adors
adors.Close
Set adors = Nothing
Next I
' Chep cong thuc
eDr = rD.Range("A100000").End(xlUp).Row
rD.Range("J1:K1").Copy
rD.Range("J3:K" & dc).PasteSpecial xlPasteFormulas
Application.Calculation = xlAutomatic
rD.Range("J3:K" & dc).Copy
rD.Range("J3:K" & dc).PasteSpecial xlPasteValues
Application.Calculation = xlManual
Call get_bomrq
 

VetMini

Gian hùng bàn phiếm (thành viên trôi nước)
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
7,086
Được thích
8,322
Điểm
560
Một vấn đề hỏi 2 ngày, úp úp mở mở 2 nơi. Rốt cuộc chỉ là 1 vấn đề cần nối chuỗi làm reference cho câu lệnh SQL.

(*) làm việc với database thì kết nối 1 lần, truy vấn nhiều lần chứ đâu lại mỗi lần truy vấn lại một lần kết nối.
 

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
Một vấn đề hỏi 2 ngày, úp úp mở mở 2 nơi. Rốt cuộc chỉ là 1 vấn đề cần nối chuỗi làm reference cho câu lệnh SQL.

(*) làm việc với database thì kết nối 1 lần, truy vấn nhiều lần chứ đâu lại mỗi lần truy vấn lại một lần kết nối.
Dạ là, do em có nhiều item lắm , mà mỗi lần load dữ liệu nó chỉ cho chạy 250 items thôi anh. Nên phải ngắt ra ạ
 

VetMini

Gian hùng bàn phiếm (thành viên trôi nước)
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
7,086
Được thích
8,322
Điểm
560
Dạ là, do em có nhiều item lắm , mà mỗi lần load dữ liệu nó chỉ cho chạy 250 items thôi anh. Nên phải ngắt ra ạ
Có lẽ bạn không hiểu tôi nói gì về "kết nối"

Vả lại, làm kiểu "ngắt ra" như thế này nguy hiểm bỏ xừ. Nó không bảo đảm được khi dữ liệu bị lặp lại.
 

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
Có lẽ bạn không hiểu tôi nói gì về "kết nối"

Vả lại, làm kiểu "ngắt ra" như thế này nguy hiểm bỏ xừ. Nó không bảo đảm được khi dữ liệu bị lặp lại.
Có lẽ bạn không hiểu tôi nói gì về "kết nối"

Vả lại, làm kiểu "ngắt ra" như thế này nguy hiểm bỏ xừ. Nó không bảo đảm được khi dữ liệu bị lặp lại.
anh có cách nào hay giúp em với, em chỉ nghĩ được vậy thôi à, do em cũng không rành vụ này
 

VetMini

Gian hùng bàn phiếm (thành viên trôi nước)
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
7,086
Được thích
8,322
Điểm
560
anh có cách nào hay giúp em với, em chỉ nghĩ được vậy thôi à, do em cũng không rành vụ này
Cách bạn diễn tả rất khó hiểu, rất khó viết code cho chính xác. Vì vậy nếu bạn thấy code của mình được rồi thì cứ việc xài.
Tôi chỉ nói về cái vụ "kết nối" và "dữ liệu lặp lại" cho các bạn khác để ý nếu muốn copy code về thử.
 

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
Cách bạn diễn tả rất khó hiểu, rất khó viết code cho chính xác. Vì vậy nếu bạn thấy code của mình được rồi thì cứ việc xài.
Tôi chỉ nói về cái vụ "kết nối" và "dữ liệu lặp lại" cho các bạn khác để ý nếu muốn copy code về thử.
Dạ, Thật ra em nói nhiều lúc em còn không hiểu nữa á.

Mục đích của là như vầy:

1. Em có 1 list những item. Do số lượng có thể lên đến 500 items, nhưng hệ thống chỉ cho load mỗi lần khoảng 250 items thôi.
2. Nhưng em muốn cho nó load một lần, không phải thoát ra rồi load lại.

Vì vậy nên em mới cho nó ngắt ra để load.

Là như vậy anh.

Cảm ơn anh đã hỗ trợ,
 

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
Dạ chào Anh Em,

cái này chuyển thành mãng như thế nào ạ. Xin cảm ơn,

Public Sub MU()
Dim i, j, k As Long
Dim fn As Worksheet
Set fn = Worksheets("FINAL")
k = 2
fn.Range("Q:V").ClearContents
fn.Range("Q2").Resize(, 8) = Array("ITEM", "DATE_DUE", "QTY", "D/N/H", "RUN#", "IN-CHARGE", "LINE", "DATE")
For i = 3 To fn.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 5 To 13
If fn.Cells(i, j).Value > 0 Then
k = k + 1
fn.Cells(k, 17) = fn.Cells(i, 2) 'ITEM
fn.Cells(k, 18) = Format(fn.Cells(2, j), "mmddyyyy") & fn.Cells(i, 1) 'DATE_DUE
fn.Cells(k, 19) = fn.Cells(i, j) 'QTY
fn.Cells(k, 20) = fn.Cells(i, 14) 'DO NOT
fn.Cells(k, 21) = fn.Cells(i, 3)
fn.Cells(k, 22) = fn.Cells(i, 15)
fn.Cells(k, 23) = fn.Cells(i, 1)
fn.Cells(k, 24) = "1" & Format(fn.Cells(2, j), "YYMMDD") 'DATE
End If
Next j
Next i
MsgBox "Get data finished!!"
End Sub
 

File đính kèm

Top Bottom