Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array)

leonguyenz

Thành viên mới
Tham gia ngày
2 Tháng tám 2010
Bài viết
4,145
Được thích
7,323
Điểm
560
Nơi ở
#REF
Dạ chào Anh Em,

cái này chuyển thành mãng như thế nào ạ. Xin cảm ơn,

Public Sub MU()
Dim i, j, k As Long
Dim fn As Worksheet
Set fn = Worksheets("FINAL")
k = 2
fn.Range("Q:V").ClearContents
fn.Range("Q2").Resize(, 8) = Array("ITEM", "DATE_DUE", "QTY", "D/N/H", "RUN#", "IN-CHARGE", "LINE", "DATE")
For i = 3 To fn.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 5 To 13
If fn.Cells(i, j).Value > 0 Then
k = k + 1
fn.Cells(k, 17) = fn.Cells(i, 2) 'ITEM
fn.Cells(k, 18) = Format(fn.Cells(2, j), "mmddyyyy") & fn.Cells(i, 1) 'DATE_DUE
fn.Cells(k, 19) = fn.Cells(i, j) 'QTY
fn.Cells(k, 20) = fn.Cells(i, 14) 'DO NOT
fn.Cells(k, 21) = fn.Cells(i, 3)
fn.Cells(k, 22) = fn.Cells(i, 15)
fn.Cells(k, 23) = fn.Cells(i, 1)
fn.Cells(k, 24) = "1" & Format(fn.Cells(2, j), "YYMMDD") 'DATE
End If
Next j
Next i
MsgBox "Get data finished!!"
End Sub
Tham khảo code chuyển qua mảng:
Mã:
Public Sub MU_Array()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, sArr(), reArr()
With Worksheets("FINAL")
  .Range("Q:X").ClearContents
  .Range("Q2").Resize(, 8) = Array("ITEM", "DATE_DUE", "QTY", "D/N/H", "RUN#", "IN-CHARGE", "LINE", "DATE")
  sArr = .Range("A3:O" & .Range("A65535").End(xlUp).Row).Value
  ReDim reArr(1 To 9 * UBound(sArr, 1), 1 To 8)
  For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    For j = 5 To 13
      If sArr(i, j) > 0 Then
        k = k + 1
        reArr(k, 1) = sArr(i, 2) 'ITEM
        reArr(k, 2) = Format(sArr(2, j), "mmddyyyy") & sArr(i, 1) 'DATE_DUE
        reArr(k, 3) = sArr(i, j) 'QTY
        reArr(k, 4) = sArr(i, 14) 'DO NOT
        reArr(k, 5) = sArr(i, 3)
        reArr(k, 6) = sArr(i, 15)
        reArr(k, 7) = sArr(i, 1)
        reArr(k, 8) = "1" & Format(sArr(2, j), "YYMMDD") 'DATE
      End If
    Next j
  Next i
  If k Then .Range("Q3").Resize(k, 8) = reArr
  MsgBox "Get data finished!!"
End With
End Sub
 

File đính kèm

phuoclocvl

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
28 Tháng ba 2012
Bài viết
104
Được thích
23
Điểm
370
Tham khảo code chuyển qua mảng:
Mã:
Public Sub MU_Array()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, sArr(), reArr()
With Worksheets("FINAL")
  .Range("Q:X").ClearContents
  .Range("Q2").Resize(, 8) = Array("ITEM", "DATE_DUE", "QTY", "D/N/H", "RUN#", "IN-CHARGE", "LINE", "DATE")
  sArr = .Range("A3:O" & .Range("A65535").End(xlUp).Row).Value
  ReDim reArr(1 To 9 * UBound(sArr, 1), 1 To 8)
  For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    For j = 5 To 13
      If sArr(i, j) > 0 Then
        k = k + 1
        reArr(k, 1) = sArr(i, 2) 'ITEM
        reArr(k, 2) = Format(sArr(2, j), "mmddyyyy") & sArr(i, 1) 'DATE_DUE
        reArr(k, 3) = sArr(i, j) 'QTY
        reArr(k, 4) = sArr(i, 14) 'DO NOT
        reArr(k, 5) = sArr(i, 3)
        reArr(k, 6) = sArr(i, 15)
        reArr(k, 7) = sArr(i, 1)
        reArr(k, 8) = "1" & Format(sArr(2, j), "YYMMDD") 'DATE
      End If
    Next j
  Next i
  If k Then .Range("Q3").Resize(k, 8) = reArr
  MsgBox "Get data finished!!"
End With
End Sub
Dạ, cho em hỏi thêm, sao phải nhân 9 chổ này ạ
ReDim reArr(1 To 9 * UBound(sArr, 1), 1 To 8)
 

leonguyenz

Thành viên mới
Tham gia ngày
2 Tháng tám 2010
Bài viết
4,145
Được thích
7,323
Điểm
560
Nơi ở
#REF
Dạ, cho em hỏi thêm, sao phải nhân 9 chổ này ạ
ReDim reArr(1 To 9 * UBound(sArr, 1), 1 To 8)
Bạn cho J chạy từ 5 đến 13, có 9 cột.
Nếu dữ liệu sArr(i,j) > 0 đều thỏa mãn thì bạn phải cần 9* Ubound(sArr,1) dòng để ghi vào mảng kết quả reArr
 

lycanthrope12

Thành viên mới
Tham gia ngày
19 Tháng bảy 2019
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
13
Option Explicit

Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, N As Long, R As Long, Tmp As String
sArr = Range("A1", Range("A50000").End(xlUp)).Value 'Cot A, bat dau tu A1'
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R Step 5 'Buoc nhay 5'
Tmp = ""
For N = I To I + 4
If N <= R Then Tmp = Tmp & IIf(Len(Tmp), "; ", "") & sArr(N, 1)
Next N
dArr(I, 1) = Tmp
Next I
'------------------------------ Format Cot B Kieu Text'
Range("B1").Resize(R) = dArr 'Ket Qua bat dau tu B1'
End Sub
Có ai giải thích cho em tại sao mảng dArr(R, 1) có giá trị theo chiều ngang mà gán được giá trị theo chiều dọc được ko. Em ngỡ phải dùng hàm Tranpose nữa nhỉ???
 

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
6,625
Được thích
7,716
Điểm
560
Có ai giải thích cho em tại sao mảng dArr(R, 1) có giá trị theo chiều ngang mà gán được giá trị theo chiều dọc được ko. Em ngỡ phải dùng hàm Tranpose nữa nhỉ???
Ở đâu nói dArr(R, 1) là "mảng" và "có giá trị theo chiều ngang" vậy?
 

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
6,625
Được thích
7,716
Điểm
560
Theo mình biết thì (dArr(R,1)) giống như cell .
Theo toán học, toán tử "giống như" có tính truyền. Nếu A giống như B và B giống như C thì suy ra A giống như C.
Nếu bạn biết dArr(R,1) giống như cell, và từ đó bạn suy ra dArr(R,1) giống như mảng thì bắt buộc phải có một chỗ nào đó bạn "biết" là cell giống như mảng? Rất tiếc, cell không hề giống như mảng.
Kết lại, giả thuyết của bạn, dArr(R,1) là mảng đã sai từ đầu. Chưa kể đến giả thuyết "có giá trị theo chiều ngang".
 

ptm0412

Excel Ordinary Member
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia ngày
4 Tháng mười một 2007
Bài viết
9,286
Được thích
28,278
Điểm
1,910
Tuổi
57
Nơi ở
Gò Vấp
Theo toán học, toán tử "giống như" có tính truyền. Nếu A giống như B và B giống như C thì suy ra A giống như C.
Nếu bạn biết dArr(R,1) giống như cell, và từ đó bạn suy ra dArr(R,1) giống như mảng thì bắt buộc phải có một chỗ nào đó bạn "biết" là cell giống như mảng? Rất tiếc, cell không hề giống như mảng.
Kết lại, giả thuyết của bạn, dArr(R,1) là mảng đã sai từ đầu. Chưa kể đến giả thuyết "có giá trị theo chiều ngang".
Anh VetMini nói đúng: mảng không giống cell.
Nếu nói giống thì chỉ giống cách tra cứu dòng, cột: Range.Cells(r, c) là cách tra cứu giá trị 1 cell trong range, Arr(r, c) là tra cứu giá trị 1 phần tử của mảng
 
Top