Xuống dòng trong ô

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
6,517
Được thích
10,675
Điểm
1,860
Đây là macro dành cho bạn:
PHP:
Sub ThayCho_ALT_ENTER()
 Dim StrC As String, KQua As String
 Dim VTr As Integer:                    Dim Cls As Range

 For Each Cls In Range([B2], [B2].End(xlDown))
  StrC = Cls.Value & "-":                 KQua = ""
  Do
    VTr = InStr(2, StrC, "-"):             If VTr < 1 Then Exit Do
    KQua = KQua & Left(StrC, VTr - 1) & Chr(10)
    StrC = Mid(StrC, VTr, Len(StrC))
  Loop
  Cls.Offset(, 4).Value = KQua
 Next Cls
End Sub
(Còn gi khác nữa, ta sẽ bàn tiếp)

Chúc cộng đồng có tuần làm việc vui vẻ & kết quả!
 
Top Bottom