Xin giúp đỡ lấy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác

trieusimuu

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng tư 2016
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
23
Chào Anh Chị,
Mong Anh Chị giúp đỡ, em có 2 file excel
File 1 "Data rieng" Chứa các Cột: Tên Chiến Dịch, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads,
File 2 "Data chung" Chứa các Dòng như File 1: Tên Chiến Dịch, Ngày đo đạc, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads
Em muốn lấy dữ liệu từ các cột File 1 sang các Hàng file 2 với Với Tên Chiến Dịch tương ứng.
Mong các anh, chị giúp đỡ, Cảm ơn ạ!
Đây là 2 file của em.
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

Hieu042

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
13 Tháng chín 2017
Bài viết
227
Được thích
95
Điểm
195
Tuổi
32

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Chào Anh Chị,
Mong Anh Chị giúp đỡ, em có 2 file excel
File 1 "Data rieng" Chứa các Cột: Tên Chiến Dịch, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads,
File 2 "Data chung" Chứa các Dòng như File 1: Tên Chiến Dịch, Ngày đo đạc, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads
Em muốn lấy dữ liệu từ các cột File 1 sang các Hàng file 2 với Với Tên Chiến Dịch tương ứng.
Mong các anh, chị giúp đỡ, Cảm ơn ạ!
Đây là 2 file của em.
Bạn thử code này nhé.Cho nó vào cùng 1 chỗ rồi chạy code.
Mã:
Sub laydulieu()
   Dim duonglink As String, i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, data, a As Long, cnn As Object, pro As String, ext As String
   Dim Sql As String, R As Long, dk As String, c As Long, b As Long, d As Integer, s, T, L As Long, tong As Double, j As Long
   Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
   With Sheets("Raw Data Report")
      lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr = 1 Then Exit Sub
      .Range("B2:F" & lr).ClearContents
      data = .Range("A1:F" & lr).Value
      For i = 2 To UBound(data)
       dk = UCase(data(i, 1))
       dic.Item(dk) = i
      Next i
      For i = 2 To UBound(data, 2)
        dk = UCase(data(1, i))
        dic.Item(dk) = i
      Next i
   End With
   Set cnn = CreateObject("adodb.connection")
   duonglink = ThisWorkbook.Path & "\data chung.xlsx"
   pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
   ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
   cnn.Open (pro & duonglink & ext)
   Sql = "SELECT * from [Facebook(T8)$A1:Al100000] where f2 is not null"
   arr = cnn.Execute(Sql).GetRows
   R = UBound(arr, 2)
   L = UBound(arr, 1)
   For i = 3 To R
     tong = 0
     If IsNull(arr(0, i)) Then arr(0, i) = arr(0, i - 1)
     'Debug.Print arr(0, i)
     a = dic.Item(UCase(arr(0, i)))
     b = dic.Item(UCase(arr(1, i)))
     If a And b Then
       For j = 2 To L
        If InStr(arr(j, 0), "T") = 0 And Not IsNull(arr(j, i)) Then tong = tong + arr(j, i)
       Next j
     data(a, b) = tong
     End If
   Next i
   With Sheets("Raw Data Report")
      .Range("A1:F" & lr).Value = data
   End With
   cnn.Close
   Set dic = Nothing
   Set cnn = Nothing
End Sub
Hoặc dùng code này nhé.Vì không có dữ liệu nên không test được.Bạn test đi nhé.
Mã:
Sub laydulieu()
   Dim duonglink As String, i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, data, a As Long, cnn As Object, pro As String, ext As String
   Dim Sql As String, R As Long, dk As String, c As Long, b As Long, d As Integer, s, T, L As Long, tong As Double, j As Long, kq
   Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
   With Sheets("Raw Data Report")
      lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr = 1 Then .Range("A2:F" & lr).ClearContents
      data = .Range("A1:F1").Value
      For i = 2 To UBound(data, 2)
        dk = UCase(data(1, i))
        dic.Item(dk) = i
      Next i
   End With
   Set cnn = CreateObject("adodb.connection")
   duonglink = ThisWorkbook.Path & "\data chung.xlsx"
   pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
   ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
   cnn.Open (pro & duonglink & ext)
   Sql = "SELECT * from [Facebook(T8)$A1:Al100000] where f2 is not null"
   arr = cnn.Execute(Sql).GetRows
   R = UBound(arr, 2)
   L = UBound(arr, 1)
   ReDim kq(1 To L, 1 To 6)
   For i = 3 To R
     tong = 0
     If IsNull(arr(0, i)) Then arr(0, i) = arr(0, i - 1)
     dk = arr(0, i)
     If Not dic.exists(dk) Then
       c = c + 1
       dic.Add dk, c
       kq(c, 1) = dk
     End If
     a = dic.Item(dk)
     b = dic.Item(UCase(arr(1, i)))
     If b Then
       For j = 2 To L
        If InStr(arr(j, 0), "T") = 0 And Not IsNull(arr(j, i)) Then tong = tong + arr(j, i)
       Next j
     kq(a, b) = tong
     End If
   Next i
   With Sheets("Raw Data Report")
      If c Then .Range("A2:F2").Resize(c).Value = kq
   End With
   cnn.Close
   Set dic = Nothing
   Set cnn = Nothing
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Hieu042

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
13 Tháng chín 2017
Bài viết
227
Được thích
95
Điểm
195
Tuổi
32
Bạn thử code này nhé.Cho nó vào cùng 1 chỗ rồi chạy code.
Mã:
Sub laydulieu()
   Dim duonglink As String, i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, data, a As Long, cnn As Object, pro As String, ext As String
   Dim Sql As String, R As Long, dk As String, c As Long, b As Long, d As Integer, s, T, L As Long, tong As Double, j As Long
   Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
   With Sheets("Raw Data Report")
      lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr = 1 Then Exit Sub
      .Range("B2:F" & lr).ClearContents
      data = .Range("A1:F" & lr).Value
      For i = 2 To UBound(data)
       dk = UCase(data(i, 1))
       dic.Item(dk) = i
      Next i
      For i = 2 To UBound(data, 2)
        dk = UCase(data(1, i))
        dic.Item(dk) = i
      Next i
   End With
   Set cnn = CreateObject("adodb.connection")
   duonglink = ThisWorkbook.Path & "\data chung.xlsx"
   pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
   ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
   cnn.Open (pro & duonglink & ext)
   Sql = "SELECT * from [Facebook(T8)$A1:Al100000] where f2 is not null"
   arr = cnn.Execute(Sql).GetRows
   R = UBound(arr, 2)
   L = UBound(arr, 1)
   For i = 3 To R
     tong = 0
     If IsNull(arr(0, i)) Then arr(0, i) = arr(0, i - 1)
     'Debug.Print arr(0, i)
     a = dic.Item(UCase(arr(0, i)))
     b = dic.Item(UCase(arr(1, i)))
     If a And b Then
       For j = 2 To L
        If InStr(arr(j, 0), "T") = 0 And Not IsNull(arr(j, i)) Then tong = tong + arr(j, i)
       Next j
     data(a, b) = tong
     End If
   Next i
   With Sheets("Raw Data Report")
      .Range("A1:F" & lr).Value = data
   End With
   cnn.Close
   Set dic = Nothing
   Set cnn = Nothing
End Sub
Hoặc dùng code này nhé.Vì không có dữ liệu nên không test được.Bạn test đi nhé.
Mã:
Sub laydulieu()
   Dim duonglink As String, i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, data, a As Long, cnn As Object, pro As String, ext As String
   Dim Sql As String, R As Long, dk As String, c As Long, b As Long, d As Integer, s, T, L As Long, tong As Double, j As Long, kq
   Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
   With Sheets("Raw Data Report")
      lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr = 1 Then .Range("A2:F" & lr).ClearContents
      data = .Range("A1:F1").Value
      For i = 2 To UBound(data, 2)
        dk = UCase(data(1, i))
        dic.Item(dk) = i
      Next i
   End With
   Set cnn = CreateObject("adodb.connection")
   duonglink = ThisWorkbook.Path & "\data chung.xlsx"
   pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
   ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
   cnn.Open (pro & duonglink & ext)
   Sql = "SELECT * from [Facebook(T8)$A1:Al100000] where f2 is not null"
   arr = cnn.Execute(Sql).GetRows
   R = UBound(arr, 2)
   L = UBound(arr, 1)
   ReDim kq(1 To L, 1 To 6)
   For i = 3 To R
     tong = 0
     If IsNull(arr(0, i)) Then arr(0, i) = arr(0, i - 1)
     dk = arr(0, i)
     If Not dic.exists(dk) Then
       c = c + 1
       dic.Add dk, c
       kq(c, 1) = dk
     End If
     a = dic.Item(dk)
     b = dic.Item(UCase(arr(1, i)))
     If b Then
       For j = 2 To L
        If InStr(arr(j, 0), "T") = 0 And Not IsNull(arr(j, i)) Then tong = tong + arr(j, i)
       Next j
     kq(a, b) = tong
     End If
   Next i
   With Sheets("Raw Data Report")
      If c Then .Range("A2:F2").Resize(c).Value = kq
   End With
   cnn.Close
   Set dic = Nothing
   Set cnn = Nothing
End Sub
--------------------

Cứ như kiểu code để sẵn trong bụng, chỉ cần ai hỏi gì, ói 1 phát ra 1 đống luôn
 

trieusimuu

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng tư 2016
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
23
Bạn thử code này nhé.Cho nó vào cùng 1 chỗ rồi chạy code.
Mã:
Sub laydulieu()
   Dim duonglink As String, i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, data, a As Long, cnn As Object, pro As String, ext As String
   Dim Sql As String, R As Long, dk As String, c As Long, b As Long, d As Integer, s, T, L As Long, tong As Double, j As Long
   Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
   With Sheets("Raw Data Report")
      lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr = 1 Then Exit Sub
      .Range("B2:F" & lr).ClearContents
      data = .Range("A1:F" & lr).Value
      For i = 2 To UBound(data)
       dk = UCase(data(i, 1))
       dic.Item(dk) = i
      Next i
      For i = 2 To UBound(data, 2)
        dk = UCase(data(1, i))
        dic.Item(dk) = i
      Next i
   End With
   Set cnn = CreateObject("adodb.connection")
   duonglink = ThisWorkbook.Path & "\data chung.xlsx"
   pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
   ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
   cnn.Open (pro & duonglink & ext)
   Sql = "SELECT * from [Facebook(T8)$A1:Al100000] where f2 is not null"
   arr = cnn.Execute(Sql).GetRows
   R = UBound(arr, 2)
   L = UBound(arr, 1)
   For i = 3 To R
     tong = 0
     If IsNull(arr(0, i)) Then arr(0, i) = arr(0, i - 1)
     'Debug.Print arr(0, i)
     a = dic.Item(UCase(arr(0, i)))
     b = dic.Item(UCase(arr(1, i)))
     If a And b Then
       For j = 2 To L
        If InStr(arr(j, 0), "T") = 0 And Not IsNull(arr(j, i)) Then tong = tong + arr(j, i)
       Next j
     data(a, b) = tong
     End If
   Next i
   With Sheets("Raw Data Report")
      .Range("A1:F" & lr).Value = data
   End With
   cnn.Close
   Set dic = Nothing
   Set cnn = Nothing
End Sub
Hoặc dùng code này nhé.Vì không có dữ liệu nên không test được.Bạn test đi nhé.
Mã:
Sub laydulieu()
   Dim duonglink As String, i As Long, lr As Long, dic As Object, arr, data, a As Long, cnn As Object, pro As String, ext As String
   Dim Sql As String, R As Long, dk As String, c As Long, b As Long, d As Integer, s, T, L As Long, tong As Double, j As Long, kq
   Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
   With Sheets("Raw Data Report")
      lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr = 1 Then .Range("A2:F" & lr).ClearContents
      data = .Range("A1:F1").Value
      For i = 2 To UBound(data, 2)
        dk = UCase(data(1, i))
        dic.Item(dk) = i
      Next i
   End With
   Set cnn = CreateObject("adodb.connection")
   duonglink = ThisWorkbook.Path & "\data chung.xlsx"
   pro = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
   ext = ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
   cnn.Open (pro & duonglink & ext)
   Sql = "SELECT * from [Facebook(T8)$A1:Al100000] where f2 is not null"
   arr = cnn.Execute(Sql).GetRows
   R = UBound(arr, 2)
   L = UBound(arr, 1)
   ReDim kq(1 To L, 1 To 6)
   For i = 3 To R
     tong = 0
     If IsNull(arr(0, i)) Then arr(0, i) = arr(0, i - 1)
     dk = arr(0, i)
     If Not dic.exists(dk) Then
       c = c + 1
       dic.Add dk, c
       kq(c, 1) = dk
     End If
     a = dic.Item(dk)
     b = dic.Item(UCase(arr(1, i)))
     If b Then
       For j = 2 To L
        If InStr(arr(j, 0), "T") = 0 And Not IsNull(arr(j, i)) Then tong = tong + arr(j, i)
       Next j
     kq(a, b) = tong
     End If
   Next i
   With Sheets("Raw Data Report")
      If c Then .Range("A2:F2").Resize(c).Value = kq
   End With
   cnn.Close
   Set dic = Nothing
   Set cnn = Nothing
End Sub
Dạ em cho nó vào cùng 1 chỗ rồi. Chạy cả 2 code đều lỗi này Untitled.png tại dòng "arr = cnn.Execute(Sql).GetRows"
Em thử giảm giá trị giá trị [Facebook(T8)$A1:Al10000] thì code chạy nhưng không ra kết quả, ở Sheet Raw Data Report giá trị có thay đổi từ Untitled1.png thành các ô lỗi Untitled12.png. Nhưng Sheet Facebook(T8) không thay đổi gì ạ

Mong anh xem giúp em thử đang lỗi chỗ nào ạ. Em cảm ơn
 

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Dạ em cho nó vào cùng 1 chỗ rồi. Chạy cả 2 code đều lỗi này View attachment 222514 tại dòng "arr = cnn.Execute(Sql).GetRows"
Em thử giảm giá trị giá trị [Facebook(T8)$A1:Al10000] thì code chạy nhưng không ra kết quả, ở Sheet Raw Data Report giá trị có thay đổi từ View attachment 222518 thành các ô lỗi View attachment 222519. Nhưng Sheet Facebook(T8) không thay đổi gì ạ

Mong anh xem giúp em thử đang lỗi chỗ nào ạ. Em cảm ơn
Do file dữ liệu của bạn không có dữ liệu mà.Bạn cho nó kết quả vào xem nào.
 

trieusimuu

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng tư 2016
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
23
Do file dữ liệu của bạn không có dữ liệu mà.Bạn cho nó kết quả vào xem nào.
Dạ ý anh là thêm dữ liệu vào Sheet Facebook(T8) phải không ạ, Em có thêm vào rồi vẫn lỗi anh, lỗi dòng Then tong = tong + arr(j, i). Lúc này Sheet Raw Data Report bị xóa sạch các số liệu luôn anh.
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Dạ ý anh là thêm dữ liệu vào Sheet Facebook(T8) phải không ạ, Em có thêm vào rồi vẫn lỗi anh, lỗi dòng Then tong = tong + arr(j, i). Lúc này Sheet Raw Data Report bị xóa sạch các số liệu luôn anh.
Bạn gửi cái file lên nhé.Có dữ liệu để mình test xem.
 

trieusimuu

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng tư 2016
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
23
Bạn gửi cái file lên nhé.Có dữ liệu để mình test xem.
Dạ em gửi file anh xem thử ạ. Dữ liệu em nhập tay tới ngày 6/8 ạ giờ em muốn đưa dữ liệu từ Sheet Raw Data Report qua ngày 7/8. Anh xem giúp em với ạ. Em cảm ơn
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Dạ em gửi file anh xem thử ạ. Dữ liệu em nhập tay tới ngày 6/8 ạ giờ em muốn đưa dữ liệu từ Sheet Raw Data Report qua ngày 7/8. Anh xem giúp em với ạ. Em cảm ơn
Ơ thế cùng chung 1 file à.Mà nó tổng hợp lại sao lại là dạng string nhỉ.Bạn phải để dạng số nó mới tổng hợp được chứ.Bạn nói rõ yêu cầu của mình rõ ràng để mình code cho nó chuẩn nhé.Dữ liệu kiểu gì nhé.Ví dụ có chữ đ ở sau đó.
 

trieusimuu

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng tư 2016
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
23
Ơ thế cùng chung 1 file à.Mà nó tổng hợp lại sao lại là dạng string nhỉ.Bạn phải để dạng số nó mới tổng hợp được chứ.Bạn nói rõ yêu cầu của mình rõ ràng để mình code cho nó chuẩn nhé.Dữ liệu kiểu gì nhé.Ví dụ có chữ đ ở sau đó.
Dạ ban đầu 2 file do em tưởng anh bảo nhập lại nên em nhập thành 2 Sheet. Kiểu dữ liệu ban đầu em nhập là số xong em về chỉnh về kiểu dữ liệu Tiền tệ ạ
 

trieusimuu

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng tư 2016
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
23
Dạ em gửi file anh xem thử ạ. Dữ liệu em nhập tay tới ngày 6/8 ạ giờ em muốn đưa dữ liệu từ Sheet Raw Data Report qua ngày 7/8. Anh xem giúp em với ạ. Em cảm ơn
Dạ em cảm ơn anh. Nhưng chắc anh hiểu nhầm ý em mất rồi.
Em muốn lấy dữ liệu các hàng bên Sheet Raw Data Report chuyển qua các cột Sheet Facebook(T8) với điều kiện khớp "Tên chiến dịch" ạ.
Code a hỗ trợ cho em là tính tổng, Anh giúp em với ạ :(:(:(. Em cảm ơn anh
Bài đã được tự động gộp:

Dạ em cảm ơn anh. Nhưng chắc anh hiểu nhầm ý em mất rồi.
Em muốn lấy dữ liệu các hàng bên Sheet Raw Data Report chuyển qua các cột Sheet Facebook(T8) với điều kiện khớp "Tên chiến dịch" ạ.
Ví dụ. Ở Sheet Raw Data Report có hàng PĐL - Lì xì đầu tháng 8 - Ủ trắng 99k có các cột "Tên Chiến Dịch, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads". Em muốn nó chuyển qua Sheet Facebook(T8) với các cột tương ứng ạ
Code a hỗ trợ cho em là tính tổng, Anh giúp em với ạ :(:(:(. Em cảm ơn anh
Bài đã được tự động gộp:

Bạn chạy code thứ 2 xem mình chạy được ra kết quả mà.
View attachment 222527
Dạ em cảm ơn anh. Nhưng chắc anh hiểu nhầm ý em mất rồi.
Em muốn lấy dữ liệu các hàng bên Sheet Raw Data Report chuyển qua các cột Sheet Facebook(T8) với điều kiện khớp "Tên chiến dịch" ạ.
Ví dụ. Ở Sheet Raw Data Report có hàng với Tên chiến dịch PĐL - Lì xì đầu tháng 8 - Ủ trắng 99k có các cột "Tên Chiến Dịch, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads". Em muốn nó chuyển các số liệu qua Sheet Facebook(T8) với các cột tương ứng ạ
Code a hỗ trợ cho em là tính tổng, Anh giúp em với ạ :(:(:(. Em cảm ơn anh
 
Lần chỉnh sửa cuối:

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Dạ em cảm ơn anh. Nhưng chắc anh hiểu nhầm ý em mất rồi.
Em muốn lấy dữ liệu các hàng bên Sheet Raw Data Report chuyển qua các cột Sheet Facebook(T8) với điều kiện khớp "Tên chiến dịch" ạ.
Code a hỗ trợ cho em là tính tổng, Anh giúp em với ạ :(:(:(. Em cảm ơn anh
Bài đã được tự động gộp:


Bài đã được tự động gộp:


Dạ em cảm ơn anh. Nhưng chắc anh hiểu nhầm ý em mất rồi.
Em muốn lấy dữ liệu các hàng bên Sheet Raw Data Report chuyển qua các cột Sheet Facebook(T8) với điều kiện khớp "Tên chiến dịch" ạ.
Ví dụ. Ở Sheet Raw Data Report có hàng với Tên chiến dịch PĐL - Lì xì đầu tháng 8 - Ủ trắng 99k có các cột "Tên Chiến Dịch, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads". Em muốn nó chuyển các số liệu qua Sheet Facebook(T8) với các cột tương ứng ạ
Code a hỗ trợ cho em là tính tổng, Anh giúp em với ạ :(:(:(. Em cảm ơn anh
Bạn giải thích rõ lấy dữ liệu sang kiểu gì nhé.Vì mình không hiểu lấy thế nào.Tại sao nó là số đấy nhé.
À mình hiểu bạn muốn làm là cái nhập liệu nhanh chứ gì.Nó sẽ nhập liệu tiếp tục vào cái bảng của bạn theo dữ liệu bên kia.Ý bạn là vậy đúng không.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

trieusimuu

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng tư 2016
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
23
Bạn giải thích rõ lấy dữ liệu sang kiểu gì nhé.Vì mình không hiểu lấy thế nào.Tại sao nó là số đấy nhé.
Dạ mỗi ngày em sẽ có 1 file excel là Sheet Raw Data Report, Xong em có 1 file Tổng hợp là Facebook(T8), em muốn nhập dữ liệu từ file Raw Data Report với các trường tương ứng về file Tổng là Facebook(T8) ạ. Dạ chỉ chuyển dữ liệu với các trường khớp chứ không tính toán ạ.
Ví dụ:Ngày 8/8 export 1 file Raw Data Report với các Tên chiến dịch, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads.
Xong file Facebook(T8) sẽ có các 1 số trường tương ứng và em cần nhập dữ liệu vào ngày 8/8 trong file đó ạ
 

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,333
Được thích
2,137
Điểm
360
Dạ mỗi ngày em sẽ có 1 file excel là Sheet Raw Data Report, Xong em có 1 file Tổng hợp là Facebook(T8), em muốn nhập dữ liệu từ file Raw Data Report với các trường tương ứng về file Tổng là Facebook(T8) ạ. Dạ chỉ chuyển dữ liệu với các trường khớp chứ không tính toán ạ.
Ví dụ:Ngày 8/8 export 1 file Raw Data Report với các Tên chiến dịch, Số tiền đã chi tiêu, Số lần hiển thị, Số lần nhấp, CPM, Tổng Leads.
Xong file Facebook(T8) sẽ có các 1 số trường tương ứng và em cần nhập dữ liệu vào ngày 8/8 trong file đó ạ
Vậy còn thiếu 1 chức dữ liệu của bạn là điền vào ngày nào nữa.Mà nếu nó trùng thì sẽ sử lý như thế nào.Bạn làm xong ý tưởng của bạn hoàn thiện đi rồi mai mình viết code cho nhé.Giờ về rồi.
 

trieusimuu

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng tư 2016
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
23
Vậy còn thiếu 1 chức dữ liệu của bạn là điền vào ngày nào nữa.Mà nếu nó trùng thì sẽ sử lý như thế nào.Bạn làm xong ý tưởng của bạn hoàn thiện đi rồi mai mình viết code cho nhé.Giờ về rồi.
Dạ mỗi ngày là 1 file khác nhau và nhập vào từng ngày bên file Tổng nên em nghĩ không trùng được ạ. Dạ mai anh giúp em với ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ
 
Top Bottom