Xin được sự giúp đỡ chỉnh sửa lại code

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Em có vấn đề sau xin được sự giúp đỡ:
Nhấn nút lệnh là "Điền máy thi công" ở sheet "May thi cong" để điền máy thi công vào cột "MÁY MÓC/THIẾT BỊ" (cột H) của sheet "Duong Binh Minh"
Máy thi công được điền vào cột "MÁY MÓC/THIẾT BỊ" (cột H) của sheet "Duong Binh Minh" theo quy luật:
Các từ khóa ở vị trí đầu dòng cột"NỘI DUNG CÔNG VIỆC" (cột D) trong sheet"Duong Binh Minh" tương ứng với từng ngày sẽ được điền bằng tay vào "cột B" của sheet "May thi cong", dữ liệu "cột B" này sẽ được đối chiếu tương ứng với cột C (Tên máy móc) để điền được tên máy thi công tương ứng với nội dung công việc sang cột "MÁY MÓC/THIẾT BỊ" (cột H) của sheet "Duong Binh Minh"

Vấn đề là:
Khi tên máy thi công được điền vào cột "MÁY MÓC/THIẾT BỊ" (cột H) của sheet "Duong Binh Minh" sẽ có tên các máy trùng nhau được điền với số lần >= 2 lần.
Vì các công việc đôi khi cần cùng một loại máy
Em nhờ các anh/chị sửa lại đoạn code có tên là "DungCuThiCong" tương ứng với nút lệnh "Điền máy thi công" ở sheet "May thi cong" để khi điền tên máy thi công thì các máy nào nếu trùng nhau chỉ được điền 1 lần mà không được lặp lại 02 lần (như hình thứ 2)
Code cần sửa :
Mã:
Public Sub DungCuThiCong()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Rng As Range, Cll As Range, Txt As String
Dim I As Long, N As Long, R1 As Long, R2 As Long, Rws As Long
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Rng = Sheets("May thi cong").Range("F1", Sheets("May thi cong").Range("F1000").End(xlUp))
tArr = Sheets("May thi cong").Range("B2", Sheets("May thi cong").Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
R2 = UBound(tArr)
For Each Cll In Rng
  With Sheets(Cll.Value)
      sArr = .Range("C9", .Range("D60000").End(xlUp)).Value
      R1 = UBound(sArr)
      ReDim dArr(1 To R1, 1 To 1)
    For I = 1 To R1
      If sArr(I, 1) <> Empty Then
        Dic.RemoveAll
        Rws = I
      Else
        Txt = sArr(I, 2)
        For N = 1 To R2
          If Txt Like tArr(N, 1) & "*" Then
            If Not Dic.Exists(tArr(N, 2)) Then
              Dic.Item(tArr(N, 2)) = ""
              dArr(Rws, 1) = dArr(Rws, 1) & "; " & tArr(N, 2)
            End If
          End If
        Next N
      End If
    Next I
      For I = 1 To R1
        If Len(dArr(I, 1)) Then
          dArr(I, 1) = Mid(dArr(I, 1), 3)
        End If
      Next I
    .Range("H9").Resize(R1) = dArr
  End With
Next Cll
MsgBox "Xong!", , "GPE"
Set Dic = Nothing
End Sub
Em xin cảm ơn!
tinh di.pngyuiu.png
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

tam888

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
22 Tháng tám 2013
Bài viết
831
Được thích
497
Điểm
435
Để tốt cho VBA: Đầu tiên tốt nhất tên Sheet
- đặt ngắn gọn và Không có dấu cách
- Nếu thích cách thì dùng dấu _ (gạch chân)
VD: MayTC, DBMinh, hay Duong_BM ...

2)
Sửa code thì sửa cái gì, code đang có sai hay cần sửa chi?
Cần hỏi rõ ràng hơn
 

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Để tốt cho VBA: Đầu tiên tốt nhất tên Sheet
- đặt ngắn gọn và Không có dấu cách
- Nếu thích cách thì dùng dấu _ (gạch chân)
VD: MayTC, DBMinh, hay Duong_BM ...

2)
Sửa code thì sửa cái gì, code đang có sai hay cần sửa chi?
Cần hỏi rõ ràng hơn
Em cám ơn sự góp ý của anh/chị.
Code sau đây chạy không bị lỗi nhưng có vấn đề
Mã:
Public Sub DungCuThiCong()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Rng As Range, Cll As Range, Txt As String
Dim I As Long, N As Long, R1 As Long, R2 As Long, Rws As Long
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Rng = Sheets("May thi cong").Range("F1", Sheets("May thi cong").Range("F1000").End(xlUp))
tArr = Sheets("May thi cong").Range("B2", Sheets("May thi cong").Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
R2 = UBound(tArr)
For Each Cll In Rng
  With Sheets(Cll.Value)
      sArr = .Range("C9", .Range("D60000").End(xlUp)).Value
      R1 = UBound(sArr)
      ReDim dArr(1 To R1, 1 To 1)
    For I = 1 To R1
      If sArr(I, 1) <> Empty Then
        Dic.RemoveAll
        Rws = I
      Else
        Txt = sArr(I, 2)
        For N = 1 To R2
          If Txt Like tArr(N, 1) & "*" Then
            If Not Dic.Exists(tArr(N, 2)) Then
              Dic.Item(tArr(N, 2)) = ""
              dArr(Rws, 1) = dArr(Rws, 1) & "; " & tArr(N, 2)
            End If
          End If
        Next N
      End If
    Next I
      For I = 1 To R1
        If Len(dArr(I, 1)) Then
          dArr(I, 1) = Mid(dArr(I, 1), 3)
        End If
      Next I
    .Range("H9").Resize(R1) = dArr
  End With
Next Cll
MsgBox "Xong!", , "GPE"
Set Dic = Nothing
End Sub
Em diễn giải cụ thể như sau:
Dòng số 48 của sheet"Duong Binh Minh":
Ô C48 là thời gian thi công, Ô D48 là nội dung công việc thi công, ô H48 là Máy móc/thiết bị thi công
Ngày 01/12/2018 thi công công việc :
- Đắp đất tuyến N1 (Ô D49)
- Đào đất nền tuyến N2 ( Ô D50)

khi chạy code có tên là "DungCuThiCong" thì máy móc thi công cần để thi công 02 đầu việc nêu trên sẽ được điền vào Ô H48.
Code chạy với quy tắc:
- Ô D49 có từ khóa đầu dòng là : "Đắp đất" thì đối chiếu với bảng dữ liệu ở sheet "May thi cong" sẽ điền được máy: "Máy đầm bánh hơi; Đầm cóc; Máy ủi " vào Ô H48 của sheet"Duong Binh Minh":
- Ô D50 có từ khóa đầu dòng là : "'Đào đất" thì đối chiếu với bảng dữ liệu ở sheet "May thi cong" sẽ điền được máy: "Máy đào, Máy ủi " vào Ô H48 của sheet"Duong Binh Minh":
Sau khi chạy code tổng máy thi công để thi công 02 đầu việc ngày 01/12/2018 được điền vào ô H48 sẽ là " Máy đầm bánh hơi; Đầm cóc; Máy ủi; Máy đào, Máy ủi"
Máy thi công được điền vào ô H48 của sheet"Duong Binh Minh" "máy ủi" bị trùng lặp (điền 02 lần)
Em nhờ anh/chị giúp em để khi điền máy vào các ngày tương ứng ở cột H của sheet "Duong Binh Minh" sao cho tên máy thi công không bị lặp lại 02 lần như ví dụ nêu trên.
Em diễn dải hơi lủng củng...mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của anh/chị.
tinh d.pngphi_ky.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:

tam888

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
22 Tháng tám 2013
Bài viết
831
Được thích
497
Điểm
435
Trùng là đúng rồi vì trong cột C sheet máy thi công : Máy ủi có ở 2 cái ô C7 và ô C9 (Sheet 'May Thi Cong') mà 2 ô này có nội dung khác nhau, nên Dic sẽ phân biệt là khác nhau

Giải pháp là cột C phải tách ra sao cho mỗi máy chỉ ở 1 ô (cột)

Nhưng giải pháp chuẩn là:
Trong dự toán, định mức bao giờ cũng có mã số hạng mục
bạn cần phân định theo mã số, và giờ nhập thêm cả mã máy nữa
Thì so sánh mới chuẩn giờ so sánh kiểu giữa cột C sheet 'May Thi Cong' với cột D nội dung công việc - rất dễ nhầm lẫn (vì là ký tự, lại còn chỉ là so sánh 1 phần): ví dụ mai kia có "Đắp đất" ; "Đắp đất nền" , "Đắp đất tả luy cao trên 5 m" ==> máy móc sử dụng khác nhau thì sao. Chưa kể mai sau cột C đó có nhiều mục thì xong
 

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Trùng là đúng rồi vì trong cột C sheet máy thi công : Máy ủi có ở 2 cái ô C7 và ô C9 (Sheet 'May Thi Cong') mà 2 ô này có nội dung khác nhau, nên Dic sẽ phân biệt là khác nhau

Giải pháp là cột C phải tách ra sao cho mỗi máy chỉ ở 1 ô (cột)

Nhưng giải pháp chuẩn là:
Trong dự toán, định mức bao giờ cũng có mã số hạng mục
bạn cần phân định theo mã số, và giờ nhập thêm cả mã máy nữa
Thì so sánh mới chuẩn giờ so sánh kiểu giữa cột C sheet 'May Thi Cong' với cột D nội dung công việc - rất dễ nhầm lẫn (vì là ký tự, lại còn chỉ là so sánh 1 phần): ví dụ mai kia có "Đắp đất" ; "Đắp đất nền" , "Đắp đất tả luy cao trên 5 m" ==> máy móc sử dụng khác nhau thì sao. Chưa kể mai sau cột C đó có nhiều mục thì xong
Vâng, em cám ơn!
Có fiel em đính kèm ở bài #1, anh sửa giúp em theo"giải pháp chuẩn" được không ạ?
Em cũng mới học excel nên chưa thể làm được như ý anh nói!
Anh giúp em nhé!
 

tam888

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
22 Tháng tám 2013
Bài viết
831
Được thích
497
Điểm
435
Vì bạn biết viết CODE, nên tôi góp ý như sau:

Nếu vẫn thích lập theo cách so sánh lộ cộ cột C (Sheet 'May Thi Cong') với cột D Nội dung công việc (Sheet 'Duong Binh Minh' ví dụ) thì nên sửa như sau

- Bỏ Dictionary Dic đang sử dụng đi.
- Cứ nối vào để được chuỗi sT (ví dụ thế)
- Rồi xét duy nhất cho chuỗi sT: bằng cách Split theo dấu chấm phẩy ( ; ) hay dấu phẩy (,) gì đó rồi dùng Dic ở đây mà loại trung (hay thuật toán nào đó không cần dic)
- Cuối cùng sau khi loại trùng gán sT cho dArr(Rws, 1) là kết quả cần tìm

Tuy vậy lưu ý là so sánh ký tự kiểu 1 phần và ký tự tiếng Việt này rất dễ nhầm lẫn mã ký tự (char code) hay khoảng trắng dư ...v.vv <--- giải pháp nghiệp dư
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vâng, em cám ơn!
Có fiel em đính kèm ở bài #1, anh sửa giúp em theo"giải pháp chuẩn" được không ạ?
Em cũng mới học excel nên chưa thể làm được như ý anh nói!
Anh giúp em nhé!
Chuẩn khi bạn có mã số định mức, hạng mục (cái này lập dự toán hay định mức có nhé)
Còn mã từng loại máy thì do bạn quy ước
(chuẩn nhưng vất vả đó)
 

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Vì bạn biết viết CODE, nên tôi góp ý như sau:

Nếu vẫn thích lập theo cách so sánh lộ cộ cột C (Sheet 'May Thi Cong') với cột D Nội dung công việc (Sheet 'Duong Binh Minh' ví dụ) thì nên sửa như sau

- Bỏ Dictionary Dic đang sử dụng đi.
- Cứ nối vào để được chuỗi sT (ví dụ thế)
- Rồi xét duy nhất cho chuỗi sT: bằng cách Split theo dấu chấm phẩy (;) hay dấu phẩy (,) gì đó rồi dùng Dic ở đây mà loại trung (hay thuật toán nào đó không cần dic)
- Cuối cùng sau khi loại trùng gán sT cho dArr(Rws, 1)

Tuy vậy lưu ý là so sánh ký tự kiểu 1 phần và ký tự tiếng Việt này rất dễ nhầm lẫn mã ký tự (char code) hay khoảng trắng dư ...v.vv
Ui, em chưa biết nên anh nói em cũng không rõ, em cũng đang cố gắng học.
Đoạn code trên em cũng sưu tầm tren GPE.
Anh giúp em nhé!
Cám ơn anh.
 

tam888

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
22 Tháng tám 2013
Bài viết
831
Được thích
497
Điểm
435
Dạ! để điền máy thi công ạ!
nhưng em sử dụng thấy vấn đề đó nên nhờ GPE giúp đỡ.
Trời
Kiểu như áp dụng chơi vậy, liên quan nghề phải cẩn thận
Thử cách củ văn chuối sau:
Mã:
Public Sub DungCuThiCong()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Rng As Range, Cll As Range, Txt As String
Dim I As Long, N As Long, R1 As Long, R2 As Long, Rws As Long
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Rng = Sheets("May thi cong").Range("F1", Sheets("May thi cong").Range("F1000").End(xlUp))
tArr = Sheets("May thi cong").Range("B2", Sheets("May thi cong").Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
R2 = UBound(tArr)
Dim aTxt, tX, sT As String

For Each Cll In Rng
  With Sheets(Cll.Value)
      sArr = .Range("C9", .Range("D60000").End(xlUp)).Value
      R1 = UBound(sArr)
      ReDim dArr(1 To R1, 1 To 1)
    For I = 1 To R1
      If sArr(I, 1) <> Empty Then
        'Dic.RemoveAll
        Rws = I
      Else
        Txt = sArr(I, 2)
        For N = 1 To R2
          If Txt Like tArr(N, 1) & "*" Then
            dArr(Rws, 1) = dArr(Rws, 1) & "; " & tArr(N, 2)
          End If
        Next N
      End If
    Next I
      For I = 1 To R1
        If Len(dArr(I, 1)) Then
          dArr(I, 1) = Mid(dArr(I, 1), 3)
          dArr(I, 1) = Replace(dArr(I, 1), ",", ";", , , vbTextCompare)
          aTxt = Split(dArr(I, 1), ";")
          sT = ""
          For Each tX In aTxt
            If Not Dic.Exists(tX) Then
              Dic.Add tX, ""
              sT = sT & "; " & tX
            End If
          Next
          Dic.RemoveAll
          dArr(I, 1) = Mid(sT, 3)
        End If
      Next I
    .Range("H9").Resize(R1) = dArr
  End With
Next Cll
MsgBox "Xong!", , "GPE"
Set Dic = Nothing
End Sub
 

Nhất Chi Lan

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng mười hai 2018
Bài viết
52
Được thích
49
Điểm
20
Tuổi
23
Em cám ơn sự góp ý của anh/chị.
Code sau đây chạy không bị lỗi nhưng có vấn đề
Mã:
Public Sub DungCuThiCong()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Rng As Range, Cll As Range, Txt As String
Dim I As Long, N As Long, R1 As Long, R2 As Long, Rws As Long
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Rng = Sheets("May thi cong").Range("F1", Sheets("May thi cong").Range("F1000").End(xlUp))
tArr = Sheets("May thi cong").Range("B2", Sheets("May thi cong").Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
R2 = UBound(tArr)
For Each Cll In Rng
  With Sheets(Cll.Value)
      sArr = .Range("C9", .Range("D60000").End(xlUp)).Value
      R1 = UBound(sArr)
      ReDim dArr(1 To R1, 1 To 1)
    For I = 1 To R1
      If sArr(I, 1) <> Empty Then
        Dic.RemoveAll
        Rws = I
      Else
        Txt = sArr(I, 2)
        For N = 1 To R2
          If Txt Like tArr(N, 1) & "*" Then
            If Not Dic.Exists(tArr(N, 2)) Then
              Dic.Item(tArr(N, 2)) = ""
              dArr(Rws, 1) = dArr(Rws, 1) & "; " & tArr(N, 2)
            End If
          End If
        Next N
      End If
    Next I
      For I = 1 To R1
        If Len(dArr(I, 1)) Then
          dArr(I, 1) = Mid(dArr(I, 1), 3)
        End If
      Next I
    .Range("H9").Resize(R1) = dArr
  End With
Next Cll
MsgBox "Xong!", , "GPE"
Set Dic = Nothing
End Sub
Em diễn giải cụ thể như sau:
Dòng số 48 của sheet"Duong Binh Minh":
Ô C48 là thời gian thi công, Ô D48 là nội dung công việc thi công, ô H48 là Máy móc/thiết bị thi công
Ngày 01/12/2018 thi công công việc :
- Đắp đất tuyến N1 (Ô D49)
- Đào đất nền tuyến N2 ( Ô D50)

khi chạy code có tên là "DungCuThiCong" thì máy móc thi công cần để thi công 02 đầu việc nêu trên sẽ được điền vào Ô H48.
Code chạy với quy tắc:
- Ô D49 có từ khóa đầu dòng là : "Đắp đất" thì đối chiếu với bảng dữ liệu ở sheet "May thi cong" sẽ điền được máy: "Máy đầm bánh hơi; Đầm cóc; Máy ủi " vào Ô H48 của sheet"Duong Binh Minh":
- Ô D50 có từ khóa đầu dòng là : "'Đào đất" thì đối chiếu với bảng dữ liệu ở sheet "May thi cong" sẽ điền được máy: "Máy đào, Máy ủi " vào Ô H48 của sheet"Duong Binh Minh":
Sau khi chạy code tổng máy thi công để thi công 02 đầu việc ngày 01/12/2018 được điền vào ô H48 sẽ là " Máy đầm bánh hơi; Đầm cóc; Máy ủi; Máy đào, Máy ủi"
Máy thi công được điền vào ô H48 của sheet"Duong Binh Minh" "máy ủi" bị trùng lặp (điền 02 lần)
Em nhờ anh/chị giúp em để khi điền máy vào các ngày tương ứng ở cột H của sheet "Duong Binh Minh" sao cho tên máy thi công không bị lặp lại 02 lần như ví dụ nêu trên.
Em diễn dải hơi lủng củng...mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của anh/chị.
View attachment 209802View attachment 209803
Em nhớ cái Code này là của Thầy @Ba Tê viết cho bạn Thúy Thúy gì gì đó mờ ...
Một lần nữa tôi khuyên Bạn là tạm gác lại cái dự án to lớn kia. Tìm hiểu cái căn bản xong rồi viết tiếp
Bạn đã dùng đao mà chưa tập thể lực thì làm sao có sức vác đao. Nói gì mà cầm đao để múa :p:p:p
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Em nhớ cái Code này là của Thầy @Ba Tê viết cho bạn Thúy Thúy gì gì đó mờ ...
Một lần nữa tôi khuyên Bạn là tạm gác lại cái dự án to lớn kia. Tìm hiểu cái căn bản xong rồi viết tiếp
Bạn đã dùng đao mà chưa tập thể lực thì làm sao có sức vác đao. Nói gì mà cầm đao để múa :p:p:p
Em nhớ cái Code này là của Thầy @Ba Tê viết cho bạn Thúy Thúy gì gì đó mờ ...
Một lần nữa tôi khuyên Bạn là tạm gác lại cái dự án to lớn kia. Tìm hiểu cái căn bản xong rồi viết tiếp
Bạn đã dùng đao mà chưa tập thể lực thì làm sao có sức vác đao. Nói gì mà cầm đao để múa :p:p:p
Chả hiểu bạn nói gì, mình không biết thì hỏi để phục vụ công việc thôi mà, chứ mình cũng còn kém chưa biết gì thì sao đao to búa lớn được, hi....
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Nhất Chi Lan

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng mười hai 2018
Bài viết
52
Được thích
49
Điểm
20
Tuổi
23
Em nhớ cái Code này là của Thầy Ba tê viết chó bạn Thúy Thúy gì gì đó mờ ...
- Ô D49 có từ khóa đầu dòng là : "Đắp đất" thì đối chiếu với bảng dữ liệu ở sheet "May thi cong" sẽ điền được máy: "Máy đầm bánh hơi; Đầm cóc; Máy ủi " vào Ô H48 của sheet"Duong Binh Minh":
- Ô D50 có từ khóa đầu dòng là : "'Đào đất" thì đối chiếu với bảng dữ liệu ở sheet "May thi cong" sẽ điền được máy: "Máy đào, Máy ủi " vào Ô H48 của sheet"Duong Binh Minh":
Em cũng đang làm cái file HSQLCL nhưng chưa đâu vào đâu cả. Bê hơn 1 nghìn mã dự toán cùng với định mức vào execl thì qua nặng. Tìm hiểu thêm Delphi thì Anh Mạnh chưa chỉ cho :p:p:p
Em xin hỏi chủ Topic lý do gì mà
1. Đắp đất lại tồn tại cả xe lu và và máy đầm cóc ------> thực tế trên công trường có làm vậy không hoặc mã dự toán nào chạy ra cả 2 loại máy đó
2. Đào đất trên công trường có sử dụng cả máy đào, máy ủi để đào không. Cũng như câu trên. Nó thuộc mã hiệu nào trong dự toán
Còn bẩu mình tự cho là không được. Án tại hồ sơ. Không có cảm tính. hị hị
 

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Em cũng đang làm cái file HSQLCL nhưng chưa đâu vào đâu cả. Bê hơn 1 nghìn mã dự toán cùng với định mức vào execl thì qua nặng. Tìm hiểu thêm Delphi thì Anh Mạnh chưa chỉ cho :p:p:p
Em xin hỏi chủ Topic lý do gì mà
1. Đắp đất lại tồn tại cả xe lu và và máy đầm cóc ------> thực tế trên công trường có làm vậy không hoặc mã dự toán nào chạy ra cả 2 loại máy đó
2. Đào đất trên công trường có sử dụng cả máy đào, máy ủi để đào không. Cũng như câu trên. Nó thuộc mã hiệu nào trong dự toán
Còn bẩu mình tự cho là không được. Án tại hồ sơ. Không có cảm tính. hị hị
Cám ơn bạn góp ý!
 

Nhất Chi Lan

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng mười hai 2018
Bài viết
52
Được thích
49
Điểm
20
Tuổi
23
Mình với bạn có sao đâu mà cứ đá nhau vậy nhỉ
Tôi chỉ muốn nói với bạn một câu là. Bạn đang tiếp cân VBA 1 cách không đúng lối
Cách đây 1 năm tôi cũng không biết một cái gì cả. Từ diễn đàn học hỏi và cứ viết và tập viết. Đọc và tự đọc khó thì hỏi các Anh chị trên diễn đàn
Tự viết. và lấy bài của người ta về làm bài tập cho mình vậy đó. Nhìn lại cái bài tôi trả lời tôi mới tập tẹ viết VBA sao thật cứ Cells(I, 8)=Cells(m, 8) chứ không chơi mảng như bay giờ đâu :p:p:p
Chựu khó vào nhà Anh Bi Phèn đọc hết khoảng mười bài cơ bản. 3 tháng sau đảm bảo Bạn không cần phải hỏi ai hết
 

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Tôi chỉ muốn nói với bạn một câu là. Bạn đang tiếp cân VBA 1 cách không đúng lối
Cách đây 1 năm tôi cũng không biết một cái gì cả. Từ diễn đàn học hỏi và cứ viết và tập viết. Đọc và tự đọc khó thì hỏi các Anh chị trên diễn đàn
Tự viết. và lấy bài của người ta về làm bài tập cho mình vậy đó. Nhìn lại cái bài tôi trả lời tôi mới tập tẹ viết VBA sao thật cứ Cells(I, 8)=Cells(m, 8) chứ không chơi mảng như bay giờ đâu :p:p:p
Vâng, thì cũng chưa biết gì mà công việc thì cần nên phải hỏi bạn ạ! Cám ơn bạn đã chia sẻ, mình cũng đang cố gắng để học vba.
 

Nhất Chi Lan

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng mười hai 2018
Bài viết
52
Được thích
49
Điểm
20
Tuổi
23
Trời ạ. Tôi tính định làm mà tải cái file của bạn là không muốn làm đó. Bạn biết cái Sheets("Data") tôi mất nửa ngày trời để lấy các trạm từ trang accuweather ra không
và cái này nữa
1545404306141.png
 

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Trời ạ. Tôi tính định làm mà tải cái file của bạn là không muốn làm đó. Bạn biết cái Sheets("Data") tôi mất nửa ngày trời để lấy các trạm từ trang accuweather ra không
và cái này nữa
View attachment 209806
Không hiểu, ý bạn là gì ạ? File dó mình tải ở gpe về, bạn giúp mình hoàn thành bài này đi, nếu có gì vi phạm bản quyền thì mình sẽ gỡ file.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Nhất Chi Lan

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng mười hai 2018
Bài viết
52
Được thích
49
Điểm
20
Tuổi
23

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
233
Được thích
20
Điểm
35
Tuổi
32
Vậy tôi hỏi bạn là cái File này ai đưa cho bạn.
Tôi có thêm 2 tài khoản nữa là: ♫ђöล♥ßล†♥†µ♫ ; PacificPR
Nếu Bạn không phải cái người đã hõi trong Topic kia. Mai tôi sẽ làm cho Bạn
À cái này tui tải từ thuý thuý gì đó, bạn ý có đăng bài lên, bạn vào bài của bạn ý là có...bạn cứ chia sẻ đi, cho đi sẽ được nhận lại bạn ạ! Mỗi khi ai đó dùng sẽ cảm ơn bạn, mình cũng cảm ơn bạn vì bạn đã chia sẻ và mình cũng là người được kế thừa.
Bài đã được tự động gộp:

Vậy tôi hỏi bạn là cái File này ai đưa cho bạn.
Tôi có thêm 2 tài khoản nữa là: ♫ђöล♥ßล†♥†µ♫ ; PacificPR
Nếu Bạn không phải cái người đã hõi trong Topic kia. Mai tôi sẽ làm cho Bạn
Nếu bạn có gì đó bận tâm bạn cứ nói
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Top Bottom