Xin được giúp nhờ chỉnh sửa code giãn dòng

vc_đi chơi

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
21 Tháng chín 2019
Bài viết
125
Được thích
27
Điểm
20
Tuổi
30
Em có tham khảo đoạn code để dãn dòng Trên GPE và áp dụng:
Trong sheet"Bang" được lấy dữ liệu từ sheet"Nguon".
+ Sub Dandong() em copy vào sheet"Bang" nhu sau":
Mã:
Sub Dandong()
Dim cll As Range
  On Error Resume Next
  For Each cll In Range("F11", Range("F" & Rows.Count).End(xlUp))
If cll <> Empty Then MergeCellFit cll.Offset(, -3)
  Next
End Sub
+ Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range) em copy vào module1:
Mã:
Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
  Dim Diff As Single
  Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
  Dim col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
  Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
  If MergeCells.Count = 1 Then
    Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
  Else
    Set MergeCellArea = MergeCells
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  With MergeCellArea
    ColCount = .Columns.Count
    RowCount = .Rows.Count
    .WrapText = True
    If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
      .EntireRow.AutoFit
      GoTo ExitSub
    End If
    Set FirstCell = .Cells(1, 1)
    FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
    Diff = 0.75
    For col = 1 To ColCount
      MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, col).ColumnWidth + Diff
    Next
    .MergeCells = False
    FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
    .EntireRow.AutoFit
    FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
    .MergeCells = True
    FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
    FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount
    .RowHeight = FirstCellHeight
  End With
ExitSub:
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Khi Cuộn dữ liệu em không thấy tác dụng giãn dòng trên các vùng ô được gộp của sheet "Bang"
Cách copy code vào vị trí vậy đã đúng chưa ạ?
Nhờ các anh, chị giúp em xem còn lỗi gì mà không giãn dòng được ạ?
Mong anh, chị giúp đỡ. Em cảm ơn!
0000000000.png
 

File đính kèm

be09

TNMT_Đồng Nai
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
9,253
Được thích
8,952
Điểm
560
Tuổi
63
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
Em có tham khảo đoạn code để dãn dòng Trên GPE và áp dụng:
Trong sheet"Bang" được lấy dữ liệu từ sheet"Nguon".
+ Sub Dandong() em copy vào sheet"Bang" nhu sau":
Mã:
Sub Dandong()
Dim cll As Range
  On Error Resume Next
  For Each cll In Range("F11", Range("F" & Rows.Count).End(xlUp))
If cll <> Empty Then MergeCellFit cll.Offset(, -3)
  Next
End Sub
+ Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range) em copy vào module1:
Mã:
Sub MergeCellFit(ByVal MergeCells As Range)
  Dim Diff As Single
  Dim FirstCell As Range, MergeCellArea As Range
  Dim col As Long, ColCount As Long, RowCount As Long
  Dim FirstCellWidth As Double, FirstCellHeight As Double, MergeCellWidth As Double
  If MergeCells.Count = 1 Then
    Set MergeCellArea = MergeCells.MergeArea
  Else
    Set MergeCellArea = MergeCells
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  With MergeCellArea
    ColCount = .Columns.Count
    RowCount = .Rows.Count
    .WrapText = True
    If RowCount = 1 And ColCount = 1 Then
      .EntireRow.AutoFit
      GoTo ExitSub
    End If
    Set FirstCell = .Cells(1, 1)
    FirstCellWidth = FirstCell.ColumnWidth
    Diff = 0.75
    For col = 1 To ColCount
      MergeCellWidth = MergeCellWidth + .Cells(1, col).ColumnWidth + Diff
    Next
    .MergeCells = False
    FirstCell.ColumnWidth = MergeCellWidth - Diff
    .EntireRow.AutoFit
    FirstCellHeight = FirstCell.RowHeight
    .MergeCells = True
    FirstCell.ColumnWidth = FirstCellWidth
    FirstCellHeight = FirstCellHeight / RowCount
    .RowHeight = FirstCellHeight
  End With
ExitSub:
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Khi Cuộn dữ liệu em không thấy tác dụng giãn dòng trên các vùng ô được gộp của sheet "Bang"
Cách copy code vào vị trí vậy đã đúng chưa ạ?
Nhờ các anh, chị giúp em xem còn lỗi gì mà không giãn dòng được ạ?
Mong anh, chị giúp đỡ. Em cảm ơn!
View attachment 228449
Tôi không sửa lại code của người khác, mà thêm code mới bạn tự kiểm tra thử.
 

File đính kèm

vc_đi chơi

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
21 Tháng chín 2019
Bài viết
125
Được thích
27
Điểm
20
Tuổi
30
Tôi không sửa lại code của người khác, mà thêm code mới bạn tự kiểm tra thử.
Cám ơn anh!
Làm phiền anh chút xíu:
Để những dòng không có dữ liệu (tô nền vàng) tự đổng ẩn đi: có thể áp dụng định dạng có điều kiện để làm được không anh?
Hay là phải dùng vba ạ?
Em nhờ anh giúp em vấn đề còn lại này nhé!

kim.png
 

be09

TNMT_Đồng Nai
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
9,253
Được thích
8,952
Điểm
560
Tuổi
63
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai

File đính kèm

vc_đi chơi

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
21 Tháng chín 2019
Bài viết
125
Được thích
27
Điểm
20
Tuổi
30
Thêm 1 đoạn code nữa, bạn xem thử.
Đoạn code anh viết giúp em: ở Module "M_CoGian"
Em thêm 02 sheet là "Dulieu" và sheet"LayDL"
"LayDL" được lấy dữ liệu sang từ "Dulieu" vậy trong codoe của sheet "LayDL" em sửa như sau:
Mã:
Option Explicit
Private Sub SpinButton1_Change()
Application.ScreenUpdating = False
Dim CotD As Range
  With ActiveSheet
    Range("H2").Value = SpinButton1.Value
    SpinButton1.Max = 5
    SpinButton1.Min = 1
    SpinButton1.SmallChange = 1
  Call CogianDong
  End With
  For Each CotD In Range("E6:F11")
      If CotD.Value = "0" Then
        CotD.EntireRow.Hidden = True
      End If
    Next CotD
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Còn trong module phải sửa như thế nào vậy anh: để tự co giãn dòng và dòng trống không có dữ liệu được ẩn đi giống như vấn đề em nêu ở bài 3 mà anh đã giúp em.
Anh giúp em hoàn thiện nốt lần này anh nhé! cám ơn anh!


them.png
 

File đính kèm

be09

TNMT_Đồng Nai
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
9,253
Được thích
8,952
Điểm
560
Tuổi
63
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
Đoạn code anh viết giúp em: ở Module "M_CoGian"
Em thêm 02 sheet là "Dulieu" và sheet"LayDL"
"LayDL" được lấy dữ liệu sang từ "Dulieu" vậy trong codoe của sheet "LayDL" em sửa như sau:
Mã:
Option Explicit
Private Sub SpinButton1_Change()
Application.ScreenUpdating = False
Dim CotD As Range
  With ActiveSheet
    Range("H2").Value = SpinButton1.Value
    SpinButton1.Max = 5
    SpinButton1.Min = 1
    SpinButton1.SmallChange = 1
  Call CogianDong
  End With
  For Each CotD In Range("E6:F11")
      If CotD.Value = "0" Then
        CotD.EntireRow.Hidden = True
      End If
    Next CotD
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Còn trong module phải sửa như thế nào vậy anh: để tự co giãn dòng và dòng trống không có dữ liệu được ẩn đi giống như vấn đề em nêu ở bài 3 mà anh đã giúp em.
Anh giúp em hoàn thiện nốt lần này anh nhé! cám ơn anh!


View attachment 228551
Giải thích tôi không hiểu, cần giải thích cụ thể rỏ ràng hơn. Cụ thể là sửa code để áp dụng co giản dòng chung cho các sheet, ví dụ:
1/ Mỗi lần in thì áp dụng code co giản dòng riêng cho 1 sheet đang hoạt động (hiện đang mở).
2/ In cùng lúc 3 sheet thì áp dụng code co giản dòng lặp qua cho cả 03 sheet cùng lúc "Bang", "Dulieu" và "LayDL".
 

vc_đi chơi

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
21 Tháng chín 2019
Bài viết
125
Được thích
27
Điểm
20
Tuổi
30
Giải thích tôi không hiểu, cần giải thích cụ thể rỏ ràng hơn. Cụ thể là sửa code để áp dụng co giản dòng chung cho các sheet, ví dụ:
1/ Mỗi lần in thì áp dụng code co giản dòng riêng cho 1 sheet đang hoạt động (hiện đang mở).
2/ In cùng lúc 3 sheet thì áp dụng code co giản dòng lặp qua cho cả 03 sheet cùng lúc "Bang", "Dulieu" và "LayDL".
Chúc thầy ngày mới vui vẻ!
Thầy đã giúp em co giãn và ẩn dòng trống khi an sheet"Bang" được lấy dữ liệu từ Sheet"Nguon"
Giờ em muốn sheet"layDL" cũng ẩn dòng trống và co giãn dòng khi in ra, sheet"layDL" này được lấy dữ liệu từ sheet"Dulieu"
Theo ý thứ nhất thầy nêu: "1/ Mỗi lần in thì áp dụng code co giản dòng riêng cho 1 sheet đang hoạt động (hiện đang mở)" và đồng thời ẩn dòng trống trong sheet đó!
File em tải kèm bài 6, thầy xem giúp em để em có thể áp dụng.
Cảm ơn thầy!
 

be09

TNMT_Đồng Nai
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
9,253
Được thích
8,952
Điểm
560
Tuổi
63
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
Chúc thầy ngày mới vui vẻ!
Thầy đã giúp em co giãn và ẩn dòng trống khi an sheet"Bang" được lấy dữ liệu từ Sheet"Nguon"
Giờ em muốn sheet"layDL" cũng ẩn dòng trống và co giãn dòng khi in ra, sheet"layDL" này được lấy dữ liệu từ sheet"Dulieu"
Theo ý thứ nhất thầy nêu: "1/ Mỗi lần in thì áp dụng code co giản dòng riêng cho 1 sheet đang hoạt động (hiện đang mở)" và đồng thời ẩn dòng trống trong sheet đó!
File em tải kèm bài 6, thầy xem giúp em để em có thể áp dụng.
Cảm ơn thầy!
Tôi sửa code trong Module và trong sheet layDL lại một tí, bạn kiểm tra lại thử.
 

File đính kèm

vc_đi chơi

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
21 Tháng chín 2019
Bài viết
125
Được thích
27
Điểm
20
Tuổi
30
Tôi sửa code trong Module và trong sheet layDL lại một tí, bạn kiểm tra lại thử.
Anh ơi, nhờ anh giúp em để có thể in được theo 2 trường hợp:
1/ In theo số thứ tự liên tục (ví dụ từ 1 đến 3)
2/ In Theo số chọn ngẫu nhiên (ví dụ chọn số cần in: 2,5,6)
Mà khi in có thể lắp đoạn code giãn và ẩn dòng anh đã giúp em o bài #8 vào để khi in có thể tự co giãn, ẩn dòng trống đó được không ạ?
Anh giúp em mới nhé! có cần thiết phải lập chủ đề mới không anh?
Cám ơn anh!
 

vc_đi chơi

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
21 Tháng chín 2019
Bài viết
125
Được thích
27
Điểm
20
Tuổi
30
Top Bottom