Tìm quy luật tách chuỗi dữ liệu

Quảng cáo

huonglien1901

GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Tham gia ngày
17 Tháng tư 2016
Bài viết
2,543
Được thích
2,146
Điểm
1,368
Tuổi
29
Chào mọi người!

Em có vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ.

Em muốn nhờ mọi người tìm quy luật tách chuỗi này.
Em cần lấy những con số trong file đính kèm mà em.vẫn chưa tìm ra được quy luật.
Em vẫn chưa tìm được quy luật tách chuỗi. Mọi người xem có thể xem và hỗ trợ em vấn đề này không?
Em cảm ơn mọi người nhiều!
 

File đính kèm

 • tap lam.xlsx
  20.6 KB · Đọc: 43

phuongvq123

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
15 Tháng tư 2020
Bài viết
427
Được thích
269
Điểm
118
Tuổi
25
Chào mọi người!

Em có vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ.

Em muốn nhờ mọi người tìm quy luật tách chuỗi này.
Em cần lấy những con số trong file đính kèm mà em.vẫn chưa tìm ra được quy luật.
Em vẫn chưa tìm được quy luật tách chuỗi. Mọi người xem có thể xem và hỗ trợ em vấn đề này không?
Em cảm ơn mọi người nhiều!
bài này khó quá
 

Binbo2020

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
10 Tháng mười một 2011
Bài viết
604
Được thích
561
Điểm
568
Tuổi
37
Cái bài này hình như hôm qua có đăng trên FB thì phải, mình có xem và thấy quy cách mã code không giống nhau (số ký tự mã là khác nhau 8-13...), quy luật thì thấy lung tung quá, chỉ thấy có điểm chung là những tên hàng giống nhau đang có cùng code, tức là đang hiểu nó có một bảng mã các hàng có sẵn rồi. Giờ nếu lấy được bảng tất cả các mã ra được thì dò xem trong ô đấy có mã nào thì lấy ra thôi. Chưa nghĩ ra cách nào hay hơn vì nhìn không ra quy luật nào khác
 

vanaccex

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
8 Tháng bảy 2018
Bài viết
419
Được thích
269
Điểm
218
Em Vân tập thử làm, anh xem thử
Mã:
Function ReGexChuoi_Pos(aChuoi As String, regexPattern As String, Pos As Long) As String
  Dim regExs As Object, Matches As Object, aKetQua As Variant, i As Long
  Set regExs = CreateObject("vbscript.regexp")
  With regExs
    .Global = True
    .MultiLine = True
    .IgnoreCase = False
    .Pattern = regexPattern
  End With
  If regExs.Test(aChuoi) Then
    Set Matches = regExs.Execute(aChuoi)
    Set TheMatches = regExs.Execute(aChuoi)
    If IsMissing(Pos) Then
      ReDim aKetQua(0 To Matches.Count - 1) As String
      For i = 0 To UBound(Matches.Count)
        aKetQua(i) = Matches.Item(i)
      Next
      ReGexChuoi_Pos = Join(aKetQua, ",")
    Else
      Select Case Pos
        Case 0
          ReGexChuoi_Pos = Matches(Matches.Count - 1)
        Case 1 To Matches.Count
          ReGexChuoi_Pos = Matches(Pos - 1)
        Case Else
          ReGexChuoi_Pos = ""
      End Select
    End If
  Else
    ReGexChuoi_Pos = ""
  End If
End Function
 

File đính kèm

 • tap lam.xlsm
  40.2 KB · Đọc: 11
Lần chỉnh sửa cuối:

Nhattanktnn

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
11 Tháng mười một 2016
Bài viết
1,582
Được thích
1,527
Điểm
668

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,643
Được thích
1,933
Điểm
868
Bạn có thể sử dụng một số ràng buộc như có dấu nháy đơn, có xuống dòng, có dấu cách đi đôi với (-_) kết hợp với số
Bạn sao chép code bên dưới vào một module mới
và gõ công thức vào ô B5:
=S_Scraper(A5:A5000)

JavaScript:
Option Explicit
#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
 Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
#If Win64 Then
 Private gTimerID As LongPtr
#Else
 Private gTimerID As Long
#End If
Private Args(), WorkIndex As Integer

Function S_Scraper(ByVal target As Range) As Variant
 On Error Resume Next
 Dim k As Integer, i%, R, t$
 Set R = Application.Caller
 S_Scraper = scraper(target(1, 1).Value)(0)
 t = R.Formula
 k = UBound(Args)
 If k > 0 Then
  For i = 1 To k
   If Args(i)(3) = t And Args(i)(1) = 0 Then
    Exit Function
   End If
  Next
 End If
 ReDim Preserve Args(1 To k + 1)
 Args(k + 1) = VBA.Array(R, 0, target, t)
 If gTimerID = 0 Then gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_Scraper_callback)
End Function

Private Sub S_Scraper_callback()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
 S_Scraper_callback2
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub S_Scraper_callback2()
 On Error Resume Next
 Dim UA%, s$, a
 UA = UBound(Args)
 If UA > 0 Then
  WorkIndex = WorkIndex + 1
  a = Args(WorkIndex)
  If a(1) = 0 And a(0).Formula = a(3) Then
   Dim R&, R1, C%, LR&, LR2&, Arr, total$(), total2$(), cols%, ub2%, t, re As Object
   LR = a(2)(a(2).Rows.Count + 2, 1).End(3).Row - a(2).Row + 1

   If LR > 0 Then
    Set R1 = a(0).Parent.UsedRange
    LR2 = R1.Row + R1.Rows.Count - 1 - a(0)(1, 1).Row
    If LR2 < LR Then LR2 = LR
    Arr = a(2)(1, 1).Resize(LR, 1).Value
    t = scraper(Arr(1, 1), re)
    ub2 = UBound(t)
    If ub2 > 0 Then
     ReDim total2(1 To ub2)
     For C = 1 To ub2
      total2(C) = t(C)
     Next
     a(0)(1, 2).Resize(1, ub2).Value = total2
    End If

    For R = 2 To LR
     t = scraper(Arr(R, 1), re)
     ub2 = UBound(t) + 1
     If ub2 > cols Then
      cols = ub2
      ReDim Preserve total(1 To LR2, 1 To cols)
     End If
     For C = 1 To ub2
      total(R - 1, C) = t(C - 1)
     Next
    Next
    a(0)(2, 1).Resize(LR2, cols).Value = total
   End If
   a(1) = 1
  End If
  If WorkIndex >= UA Then
   Erase Args: WorkIndex = 0: Set re = Nothing
  Else
   gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_Scraper_callback): Exit Sub
  End If
 End If
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Function scraper(ByVal text$, Optional ByRef re As Object)
 scraper = Array("")
 If re Is Nothing Then
  Set re = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
  With re
   .Global = True
   .IgnoreCase = True
   .MultiLine = True
   .pattern = "([\n':-] +(\d{4,30}))|((\d{4,30}) ?[,_-])"
  End With
 End If
 Dim m, ms, t$, i%, k%, Arr()
 Set ms = re.Execute(text)
 If ms.Count Then
  ReDim Arr(ms.Count - 1)
  For i = 0 To ms.Count - 1
   For k = 0 To 1
    t = ms(i).submatches(k * 2 + 1)
    If t <> vbNullString Then
     Arr(i) = t
     Exit For
    End If
   Next
  Next
  scraper = Arr
 End If
End Function
 
Lần chỉnh sửa cuối:

huonglien1901

GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Tham gia ngày
17 Tháng tư 2016
Bài viết
2,543
Được thích
2,146
Điểm
1,368
Tuổi
29
Bạn có thể sử dụng một số ràng buộc như có dấu nháy đơn, có xuống dòng, có dấu cách đi đôi với (-_) kết hợp với số
Bạn sao chép code bên dưới vào một module mới
và gõ công thức vào ô B5:
=S_Scraper(A5:A5000)

JavaScript:
Option Explicit
#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
 Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
#If Win64 Then
 Private gTimerID As LongPtr
#Else
 Private gTimerID As Long
#End If
Private Args(), WorkIndex As Integer

Function S_Scraper(ByVal target As Range) As Variant
 On Error Resume Next
 Dim k As Integer, i%, R, t$
 Set R = Application.Caller
 S_Scraper = scraper(target(1, 1).Value)(0)
 t = R.Formula
 k = UBound(Args)
 If k > 0 Then
  For i = 1 To k
   If Args(i)(3) = t And Args(i)(1) = 0 Then
    Exit Function
   End If
  Next
 End If
 ReDim Preserve Args(1 To k + 1)
 Args(k + 1) = VBA.Array(R, 0, target, t)
 If gTimerID = 0 Then gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_Scraper_callback)
End Function

Private Sub S_Scraper_callback()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
 S_Scraper_callback2
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub S_Scraper_callback2()
 On Error Resume Next
 Dim UA%, s$, a
 UA = UBound(Args)
 If UA > 0 Then
  WorkIndex = WorkIndex + 1
  a = Args(WorkIndex)
  If a(1) = 0 And a(0).Formula = a(3) Then
   Dim R&, R1, C%, LR&, LR2&, Arr, total$(), total2$(), cols%, ub2%, t, re As Object
   LR = a(2)(a(2).Rows.Count + 2, 1).End(3).Row - a(2).Row + 1

   If LR > 0 Then
    Set R1 = a(0).Parent.UsedRange
    LR2 = R1.Row + R1.Rows.Count - 1 - a(0)(1, 1).Row
    If LR2 < LR Then LR2 = LR
    Arr = a(2)(1, 1).Resize(LR, 1).Value
    t = scraper(Arr(1, 1), re)
    ub2 = UBound(t)
    If ub2 > 0 Then
     ReDim total2(1 To ub2)
     For C = 1 To ub2
      total2(C) = t(C)
     Next
     a(0)(1, 2).Resize(1, ub2).Value = total2
    End If

    For R = 2 To LR
     t = scraper(Arr(R, 1), re)
     ub2 = UBound(t) + 1
     If ub2 > cols Then
      cols = ub2
      ReDim Preserve total(1 To LR2, 1 To cols)
     End If
     For C = 1 To ub2
      total(R - 1, C) = t(C - 1)
     Next
    Next
    a(0)(2, 1).Resize(LR2, cols).Value = total
    Set re = Nothing
   End If
   a(1) = 1
  End If
  If WorkIndex >= UA Then
   Erase Args: WorkIndex = 0
  Else
   gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf S_Scraper_callback): Exit Sub
  End If
 End If
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Function scraper(ByVal text$, Optional ByRef re As Object)
 scraper = Array("")
 If re Is Nothing Then
  Set re = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
  With re
   .Global = True
   .IgnoreCase = True
   .MultiLine = True
   .pattern = "([\n'-](\d{4,30}))|((\d{4,30}) ?[_-])"
  End With
 End If
 Dim m, ms, t$, i%, k%, Arr()
 Set ms = re.Execute(text)
 If ms.Count Then
  ReDim Arr(ms.Count - 1)
  For i = 0 To ms.Count - 1
   For k = 0 To 1
    t = ms(i).submatches(k * 2 + 1)
    If t <> vbNullString Then
     Arr(i) = t
     Exit For
    End If
   Next
  Next
  scraper = Arr
 End If
End Function
Anh xem thử trường hợp trước những con số không có dấu ' thì sẽ không tách được chuỗi đó.
Anh xem trong file đính kèm em có đánh dấu để Anh xem.

Em cảm ơn Anh!
 

File đính kèm

 • test.xlsm
  37.5 KB · Đọc: 7

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,643
Được thích
1,933
Điểm
868

huonglien1901

GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Tham gia ngày
17 Tháng tư 2016
Bài viết
2,543
Được thích
2,146
Điểm
1,368
Tuổi
29
Sao dòng 16 & 21 không có kết quả?
Em xin trả lởi Anh. Em chỉ làm ví dụ minh họa để tách chuỗi đó thôi. Ví dụ giống như dòng 21 anh hỏi là những dữ liệu này có người làm file rồi gửi xuống bộ phận bên em. Có lúc thì có dữ liệu có lúc thì không? Em xin lỗi anh nhắc nhở em mới nhớ.
 
Quảng cáo
Top Bottom