Tách dữ liệu sang sheet khác theo điều kiện

Liên hệ QC

Bienhoa84

Thành viên mới
Tham gia
5/4/22
Bài viết
28
Được thích
32
Xin chào Anh/Chị
Nhờ anh/chị code dùm để tách dữ liệu qua các sheet theo điều kiện tổng giờ nhỏ hơn (gần nhất) 300 giờ theo mô tả phía dưới.
Xin chân thành cảm ơn anh/chị!
1663895015387.png
 

File đính kèm

 • GPE.xlsx
  30.1 KB · Đọc: 10

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia
24/7/18
Bài viết
3,173
Được thích
3,185
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Xin chào Anh/Chị
Nhờ anh/chị code dùm để tách dữ liệu qua các sheet theo điều kiện tổng giờ nhỏ hơn (gần nhất) 300 giờ theo mô tả phía dưới.
Xin chân thành cảm ơn anh/chị!
View attachment 281258
Thử code.
Mã:
Sub abc()
  Dim i As Long, lr As Long, sh As Worksheet, arr, kq, sogio As Double, b As Long, a As Long
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  b = 300
  For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If sh.Name <> "tong" Then
      sh.Delete
    End If
  Next sh
  With Sheets("tong")
    lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arr = .Range("D4:E" & lr).Value
    ReDim kq(1 To UBound(arr)+1, 1 To 2)
    kq(1, 1) = "Ma hang"
    kq(1, 2) = "so gio"
    a = 1
    For i = 1 To UBound(arr)
      sogio = sogio + arr(i, 2)
      If sogio > b Then
        Set sh = Worksheets.Add
        sh.Range("D3:E3").Resize(a).Value = kq
        Erase kq
        ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
        a = 1: sogio = arr(i, 2)
        kq(1, 1) = "Ma hang"
        kq(1, 2) = "so gio"
      End If
      a = a + 1
      kq(a, 1) = arr(i, 1)
      kq(a, 2) = arr(i, 2)
    Next i
    If a Then
      Set sh = Worksheets.Add
      sh.Range("D3:E3").Resize(a).Value = kq
    End If
  End With
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

BuiQuangThuan

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
Tham gia
17/12/10
Bài viết
1,727
Được thích
1,660
Giới tính
Nam
Thêm 1 cách khác tham khảo:
Mã:
Sub ABC()
  Dim Ws As Worksheet, sArr(), Res(), i&, Temp As Double
  Dim K&, n%
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "tong" Then
      Ws.Delete
    End If
  Next
  If Application.WorksheetFunction.Sum(Sheets("tong").Range("E:E")) > 300 Then
    sArr = Sheets("tong").Range("D4:E" & Sheets("tong").Range("D" & Rows.Count).End(3).Row).Value
    ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
    Res(1, 1) = Sheets("tong").Range("D3").Value
    Res(1, 2) = Sheets("tong").Range("E3").Value: K = 1
    For i = 1 To UBound(sArr)
      K = K + 1
      Temp = Temp + sArr(i, 2)
      Res(K, 1) = sArr(i, 1)
      Res(K, 2) = sArr(i, 2)
      If Temp > 300 Then
        i = i - 1: n = n + 1
        Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
        ActiveSheet.Name = "Sheet" & n
        ActiveSheet.Range("D3").Resize(K - 1, 2) = Res
        K = 1: Temp = 0
      End If
    Next
  End If
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

Nhattanktnn

Thành viên gắn bó
Tham gia
11/11/16
Bài viết
2,504
Được thích
2,917
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Thử code.
Mã:
Sub abc()
  Dim i As Long, lr As Long, sh As Worksheet, arr, kq, sogio As Double, b As Long, a As Long
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  b = 300
  For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If sh.Name <> "tong" Then
      sh.Delete
    End If
  Next sh
  With Sheets("tong")
    lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arr = .Range("D4:E" & lr).Value
    ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
    kq(1, 1) = "Ma hang"
    kq(1, 2) = "so gio"
    a = 1
    For i = 1 To UBound(arr)
      sogio = sogio + arr(i, 2)
      If sogio > b Then
        Set sh = Worksheets.Add
        sh.Range("D3:E3").Resize(a).Value = kq
        Erase kq
        ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 2)
        a = 1: sogio = arr(i, 2)
        kq(1, 1) = "Ma hang"
        kq(1, 2) = "so gio"
      End If
      a = a + 1
      kq(a, 1) = arr(i, 1)
      kq(a, 2) = arr(i, 2)
    Next i
    If a Then
      Set sh = Worksheets.Add
      sh.Range("D3:E3").Resize(a).Value = kq
    End If
  End With
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub
Nếu chỉ có một sheet duy nhất, tức tổng <300 thì redim kq bị thiếu
 
Upvote 0

Nhattanktnn

Thành viên gắn bó
Tham gia
11/11/16
Bài viết
2,504
Được thích
2,917
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Bạn thử code chưa mình viết xong không thử à.
Mình thử rồi, nhưng xem qua cũng thấy thôi. arr không lấy tiêu đề, còn kq thì dòng đầu ghi tiêu đề nhưng tổng dòng cũng chỉ bằng ubound(arr). Mà nói vậy thôi chứ có 1 sheet thì chắc không ai tách hihi
 
Upvote 0

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia
24/7/18
Bài viết
3,173
Được thích
3,185
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Mình thử rồi, nhưng xem qua cũng thấy thôi. arr không lấy tiêu đề, còn kq thì dòng đầu ghi tiêu đề nhưng tổng dòng cũng chỉ bằng ubound(arr). Mà nói vậy thôi chứ có 1 sheet thì chắc không ai tách hihi
À mình vừa vào test code thiếu +1
 
Upvote 0
Web KT

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Top Bottom