hỏi cách lấy dữ liệu từ bảng giá chứng khoán trực tuyến trên web vào file excel

AutoReply

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
18 Tháng hai 2016
Bài viết
546
Được thích
708
Điểm
568
Trang vcbs

Mã:
Public Sub hello(ByVal selectedStocks As String, ByVal criteriaId As String, ByVal pthMktId As String)
Dim str As String, payload As String, arr
'template Payload:{"selectedStocks":"AAM,ABT","criteriaId":"-11","marketId":0,"lastSeq":0,"isReqTL":false,"isReqMK":false,"tlSymbol":"","pthMktId":""}
payload = "{""selectedStocks"":""" & selectedStocks & """,""criteriaId"":""" & criteriaId & """,""marketId"":0,""lastSeq"":0," & _
"""isReqTL"":false,""isReqMK"":false,""tlSymbol"":"""",""pthMktId"":""" & pthMktId & """}"
With CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
  .Open "POST", "http://quotes.vcbs.com.vn/PriceBoard/Acc/amw", False
  .setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
  .send (payload)
  str = .ResponseText
End With
If Len(pthMktId) = 0 Then
  arr = tachBangGia(str)
Else
  arr = tachGDTT(str)
End If
Sheet1.Range("A5").Resize(UBound(arr) + 1000, UBound(arr, 2) + 50).ClearContents
Sheet1.Range("A5").Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr
End Sub

Private Function tachBangGia(ByVal stResponse As String)
Dim lStart As Long, lEnd As Long, arr, dArr, dicColName As Object, r As Long
Dim rowData, cellData, c As Long, colIndex As Long
Dim regec As Object, mats As Object, mat As Object
Set dicColName = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dicColName.CompareMode = vbTextCompare
arr = Array("SB", "CL", "FL", "RE", "B3", "V3", "B2", "V2", "B1", "V1", "CH", "CP", "CV", "S1", _
"U1", "S2", "U2", "S3", "U3", "TT", "OP", "HI", "LO", "FB", "FS", "FR")
For r = 0 To UBound(arr) Step 1
  dicColName(arr(r)) = r + 1
Next
ReDim dArr(1 To 1000, 1 To dicColName.Count)
tachBangGia = dArr
lStart = WorksheetFunction.Max(1, InStr(1, stResponse, """f"":["))
lEnd = InStr(lStart, stResponse, "],")
If lStart < 2 Or lEnd < 2 Then Exit Function
stResponse = Replace(Mid(stResponse, lStart, lEnd - lStart + 1), "\""", "")
arr = Split(stResponse, "Id:")

Set regec = CreateObject("VBScript.RegExp")
regec.Pattern = "[A-Z][A-Z0-9]\:[^,]*(,\d+)*"
'[A-Z][A-Z0-9]\:.*?(?=,[A-Z][A-Z0-9]\:)
regec.Global = True

For r = LBound(arr) + 1 To UBound(arr) Step 1
  Set mats = regec.Execute(arr(r))
  For Each mat In mats
    cellData = Split(mat, ":")
    If dicColName.exists(cellData(0)) Then
      colIndex = dicColName(cellData(0))
      dArr(r, colIndex) = IIf(CStr(cellData(1)) = "null", "", cellData(1))
    End If
  Next
Next
tachBangGia = dArr
End Function

Private Function tachGDTT(ByVal stResponse As String)
Dim lStart As Long, lEnd As Long, dicColName As Object, arr, dArr, r As Long
Dim colIndex As Long, rowData, colName As String, cellData, c As Long

Set dicColName = CreateObject("Scripting.Dictionary")
arr = Array("Symbol", "Price", "MatchVol", "fake", "Time")
For r = 0 To UBound(arr) Step 1
  dicColName(arr(r)) = r + 1
Next
ReDim dArr(1 To 1000, 1 To dicColName.Count)
tachGDTT = dArr

lStart = WorksheetFunction.Max(1, InStr(1, stResponse, """pm"":["))
lEnd = InStr(lStart, stResponse, "}]")
If lStart < 2 Or lEnd < 2 Then Exit Function
stResponse = Replace(Mid(stResponse, lStart, lEnd - lStart + 2), """", "")
arr = Split(stResponse, "{Id:")

For r = LBound(arr) + 1 To UBound(arr) Step 1
  rowData = Split(arr(r), ",")
  For c = LBound(rowData) + 1 To UBound(rowData) Step 1
    lStart = InStr(1, rowData(c), ":")
    If lStart > 0 Then
      cellData = Mid(rowData(c), lStart + 1)
      colName = Left(rowData(c), lStart - 1)
      If dicColName.exists(colName) Then
        colIndex = dicColName(colName)
        If colIndex = 2 Then
          dArr(r, colIndex) = cellData / 1000
          dArr(r, 4) = "=RC[-2] * RC[-1]"
        Else
          dArr(r, colIndex) = cellData
        End If
      End If
    End If
  Next
Next
tachGDTT = dArr
End Function

Public Function createVcbsList()
Dim arr(1 To 50, 1 To 4), curRow As Long, str As String
With CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
  .Open "GET", "http://quotes.vcbs.com.vn/PriceBoard", False
  .send
  str = .ResponseText
End With

tachGroup str, arr, "HOSE", curRow
tachGroup str, arr, "HNX", curRow
tachGroup str, arr, "UPCOM", curRow
createVcbsList = arr
End Function

Private Sub tachGroup(ByVal stResponse As String, ByRef arr, groupName As String, ByRef curRow As Long)
Dim lStart As Long, lEnd As Long, mats As Object, mat As Object
Static regec As Object, domDoc As Object
lStart = InStr(1, stResponse, "id=""" & groupName & "_Group""")
lEnd = InStr(lStart, stResponse, "</ul>")

If regec Is Nothing Then
  Set regec = CreateObject("VBScript.RegExp")
  regec.Pattern = "onclick\=\""selectTab\(([^\)]+)[\s\S]+?(<p>[\s\S]+?</p>)[\s\S]+?(value\=\""([\s\S]+?))?</li>"
  regec.IgnoreCase = True
  regec.Global = True
  Set domDoc = CreateObject("Msxml2.DOMDocument")
End If

Set mats = regec.Execute(Mid(stResponse, lStart, lEnd - lStart + 5))
For Each mat In mats
  curRow = curRow + 1
  arr(curRow, 1) = groupName
  domDoc.LoadXML mat.submatches(1)
  arr(curRow, 2) = domDoc.Text
  arr(curRow, 3) = mat.submatches(0)
  If Len(mat.submatches(3)) > 0 Then
    arr(curRow, 4) = Left(mat.submatches(3), InStr(1, mat.submatches(3), """") - 1)
  End If
Next
End Sub
 

File đính kèm

 • vcbs.xlsb
  52.8 KB · Đọc: 675

AutoReply

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
18 Tháng hai 2016
Bài viết
546
Được thích
708
Điểm
568

befaint

|||||||||||||
Tham gia ngày
6 Tháng một 2011
Bài viết
11,451
Được thích
13,710
Điểm
5,168
ồ thật vậy sao bạn ? Nhưng thôi mình không dám phản đối bạn đâu. Khi có quá ít thời gian thì đành phải công nhận như vậy, khỏe hơn. --=0--=0
í, hổng chịu đâu. :(:(
Bạn ở trên biểu là "nghĩ" như thế thôi.
Cô Rô bốt mà dỗi là bắt đền bạn ở trên. Hu hu.
 

File đính kèm

 • upload_2017-9-17_23-20-39.png
  upload_2017-9-17_23-20-39.png
  187.3 KB · Đọc: 156
 • upload_2017-9-17_23-21-35.png
  upload_2017-9-17_23-21-35.png
  132.8 KB · Đọc: 134

AutoReply

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
18 Tháng hai 2016
Bài viết
546
Được thích
708
Điểm
568
í, hổng chịu đâu. :(:(
Bạn ở trên biểu là "nghĩ" như thế thôi.
Cô Rô bốt mà dỗi là bắt đền bạn ở trên. Hu hu.

Tôi không biết gì hết, không hiểu gì hết. Giờ các bạn diễn đàn nói gì tôi cũng thấy đúng. Thế là nhẹ nhàng thanh thản. hi hi %#^#$%#^#$
 

sandy2402

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng chín 2017
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
28
Bạn @AutoReply mình hỏi xíu mình muốn lấy theo ngành với lại macro tự động cập nhật số mới của thị trường sau 3 phút hay 5 phút gì đó thì mình code mình nên viết ntn nhỉ? mình cũng không rành phần này lắm
Cảm ơn bạn nhiều
 

Vũ 1904

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng mười 2017
Bài viết
1
Được thích
1
Điểm
0
Tuổi
31
Em lần đầu tiên vào web e thấy bác @AutoReply siêu thật. E chưa bao giờ được học nhưng thấy các anh viết trên đây thật ngưỡng mộ các anh. Chúc các anh sức khoẻ và thành công.
 

An2013

Thành viên mới
Tham gia ngày
5 Tháng một 2018
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
37
bạn Autoreply ơi, chỉ giúp mình với. Mình ko thấy có nút bấm nào trên file cả, nút bấm đó ở đâu à bạn
 
Top Bottom