Hàm xóa số trong chuỗi theo điều kiện

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,694
Được thích
1,409
Điểm
210
Em nhờ anh chị và các bác viết giúp hàm như file đính kèm
Em xin cảm ơn ạ!
Em dùng thử cái này.
Mã:
Function layso(ByVal chuoi As String, ByVal mang As Range) As String
     Dim T, s As String, s1 As String, a As Long, dk As Range, i As Long
     s = Left(chuoi, 3)
     s1 = Right(chuoi, Len(chuoi) - 3)
     T = Split(";" & s1, ";")
     For i = 1 To UBound(T)
      If Len(T(i)) > 0 Then
      If Len(T(i)) = 2 Then
      a = CLng(Right(CLng(Right(T(i), 1)) + CLng(Left(T(i), 1)), 1))
      For Each dk In mang
      If Len(dk.Value) > 0 Then
       If a = dk.Value Then
         T(i) = Empty
       End If
      End If
      Next
      Else
       T(i) = Empty
      End If
     End If
    Next
     For i = 1 To UBound(T)
       If Len(T(i)) > 0 Then
        s = s & T(i) & ";"
       End If
     Next i
     layso = Left(s, Len(s) - 1)
End Function
Mã:
=layso(C4,B6:B10)
 

hongphuong1997

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
12 Tháng mười một 2017
Bài viết
405
Được thích
102
Điểm
195
Tuổi
22
Em dùng thử cái này.
Mã:
Function layso(ByVal chuoi As String, ByVal mang As Range) As String
     Dim T, s As String, s1 As String, a As Long, dk As Range, i As Long
     s = Left(chuoi, 3)
     s1 = Right(chuoi, Len(chuoi) - 3)
     T = Split(";" & s1, ";")
     For i = 1 To UBound(T)
      If Len(T(i)) > 0 Then
      If Len(T(i)) = 2 Then
      a = CLng(Right(CLng(Right(T(i), 1)) + CLng(Left(T(i), 1)), 1))
      For Each dk In mang
      If Len(dk.Value) > 0 Then
       If a = dk.Value Then
         T(i) = Empty
       End If
      End If
      Next
      Else
       T(i) = Empty
      End If
     End If
    Next
     For i = 1 To UBound(T)
       If Len(T(i)) > 0 Then
        s = s & T(i) & ";"
       End If
     Next i
     layso = Left(s, Len(s) - 1)
End Function
Mã:
=layso(C4,B6:B10)
Em cảm ơn anh @snow25 anh ơi anh giúp em cho thêm điều kiện B6:B10 là rời rạc từng ô với anh nhé
 

CHAOQUAY

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng tám 2018
Bài viết
496
Được thích
395
Điểm
60
Em nhờ anh chị và các bác viết giúp hàm như file đính kèm
Em xin cảm ơn ạ!
Thêm 1 cách tham khảo
Cú pháp : loc(c4,b6:b7)
Mã:
Function Loc(Chuoi As String, Dk_)
Dim Dk(9)
Dim i, j, k, x, z, t
z = Len(Chuoi)
For Each i In Dk_
  Dk(i) = 1
Next i
For i = 4 To z Step 3
  j = CLng(Mid(Chuoi, i, 1))
  x = CLng(Mid(Chuoi, i + 1, 1))
  k = (x + j) Mod 10
  If Dk(k) = "" Then t = t & " " & j & x
Next i
Loc = Left(Chuoi, InStr(Chuoi, ":")) & Replace(Trim(t), " ", ";")
End Function
 
Top