HÀM AVERAGE

Liên hệ QC MyVTV Add-ins
AVERAGE

Tính trung bình (trung bình cộng) của các số.

Cú pháp: =AVERAGE(number1, number2, ...)

number1, number2, ...
: Các số dùng để tính trung bình. Tối thiểu phải là 1 và tối đa là 255 đối số (con số này trong Excel 2003 trở về trước chỉ là 30). Các đối số có thể là số, là tên, là mảng hay tham chiếu đến các giá trị số.

Lưu ý:
• Nếu đối số là một mảng hay là một tham chiếu có chứa text, giá trị logic, ô rỗng, các giá trị lỗi, v.v... thì các giá trị đó sẽ được bỏ qua; tuy nhiên, các ô chứa giá trị là zero (0) thì vẫn được tính.
• Nếu cần tính trung bình cả các giá trị logic và các giá trị text thể hiện số, bạn sử dụng hàm AVERAGEA, với cùng cú pháp.

Ví dụ:
1573275737874.png
 
Xin hỏi có thể áp dụng hàm Average trong VBA để tính trung bình giá trị của textbox1, Textbox2, Textbox3 không ạ
Chi vậy? làm thẳng (tb1 + tb2 + tb3)/3 phải nhanh hơn không?
Hàm Average chỉ nên dùng khi các tham cần tính có lẫn mảng và/hoặc range.
Thay vì:
For i = LBound(a) To Ubound(a)
trungbinh = trungbinh + a(i)
Next i
trungbinh = trungbinh/(UBound(a) - LBound(a) + 1)
Thì có thể dùng:
trungbinh = Application.Average(a)
 
Top Bottom