Giúp sửa code chọn folder trực tiếp không nhập đường dẫn

Quảng cáo

nguyenanhdung8111982

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
1 Tháng mười một 2019
Bài viết
53
Được thích
3
Điểm
108
Tuổi
38
tôi có đoạn code như dưới khi chạy sẽ dựa 3 ký tự đầu bắt đầu từ ký tự thứ 2 tạo thư mục và move những hình có 3 ký tự đầu vào thư mục vừa tạo.
ví dụ: hình nào G0015678,G0015679 thì move vô 001, hình nào G0025678,G0025679 thì move vô 002
giúp sửa code chọn thư mục bằng chuột và tạo folder và move hình vô đúng folder đã tạo thay vì nhập đường dẫn trong code
Mã:
Public Sub MoveImages()
 Const strSOURCE_DIR = "d:\Image_Goc\"
 Const strTARGET_DIR = "d:\Image_SoNha\"
 
Dim strSourcePath As String
 Dim strTargetPath As String
 Dim strSubfolder As String
 Dim strFilename As String
 Dim strMessage As String
 Dim strErrors As String
 Dim lngCounter As Long
        

 On Error GoTo ErrHandler
 strFilename = Dir(strSOURCE_DIR & "*.jpg")
  Do While strFilename <> ""
  strSourcePath = strSOURCE_DIR & strFilename
  strSubfolder = strTARGET_DIR & "20200914_13_" & Mid(strFilename, 2, 3) & "_GoVap_D_01" 'D: Duong, H: Hem, 01: Di,02 Ve: tu sua
  strTargetPath = strSubfolder & "\" & strFilename
  
 ' tao folder neu k ton tai
  On Error Resume Next
  MkDir strSubfolder
  If Err.Number <> 0 Then Err.Clear
 
 ' cat qua thu muc moi
  Name strSourcePath As strTargetPath
  
 ' If an error occurred, log it to error list
  If Err.Number <> 0 Then
   If strErrors <> "" Then strErrors = strErrors & ", "
   strErrors = strErrors & strFilename
  Else
   lngCounter = lngCounter + 1
  End If
  
 ' Move onto next jpg file
  On Error GoTo ErrHandler
  strFilename = Dir()
 Loop
 
' Notify user of results, including any errors
 strMessage = "Transfer of " & lngCounter & " files was completed."
 If strErrors <> "" Then
  strMessage = strMessage & vbCrLf & vbCrLf
  strMessage = strMessage & "These files were unsuccessful:"
  strMessage = strMessage & vbCrLf & strErrors
 End If
 MsgBox strMessage, vbInformation
 Exit Sub
 
ErrHandler:
 MsgBox Err.Description, vbExclamation
End Sub
 
Quảng cáo
Top Bottom