Giúp công thức xoá hàng và cột file csv trong vba

Quảng cáo

nguyenanhdung8111982

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
1 Tháng mười một 2019
Bài viết
62
Được thích
4
Điểm
108
Tuổi
38
Hình 1 là hình gốc muốn xoá từ dòng A1 đến AE48.
Xóa cột G49 đến Z49
Giữ lại A49 đến F49. Sau đó repleace bỏ chữ Z và T:
2019-08-29T02:28:44Z->2019-08-29 02:28:44
khi chạy code dưới dồn về một ô. hình 3, kết quả mong muốn hình 2. Mong cả nhà giúp đỡ

Mã:
Sub ProcessMultipleFiles()
Dim FolderPath As String, FilePath As String, NewFileName As String
  Dim FSO As Object
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .AllowMultiSelect = True
    .Filters.Clear
    .Filters.Add "CSV (MS-DOS)", "*.csv"
    If .Show Then
      FolderPath = FSO.GetParentFolderName(.SelectedItems(1)) & "\"
      For i = 1 To .SelectedItems.Count
        FilePath = .SelectedItems(i)
        NewFileName = FSO.GetBaseName(FilePath)
        NewFileName = Left(NewFileName, Len(NewFileName) - 4) & "_N.csv"
        FSO.CopyFile FilePath, FolderPath & NewFileName, True
        CSVAmend2 FolderPath, NewFileName
      Next
    End If
  MsgBox "Ho" & ChrW(224) & "n Th" & ChrW(224) & "nh !!!"
  End With
  End Sub
    
Sub CSVAmend2(FolderPath As String, FileName As String)
  Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, rng As Range
  Set wb = Workbooks.Open(FolderPath & FileName)
  Set ws = wb.Sheets(1)
  Application.DisplayAlerts = False
  Columns("F").Replace What:="T", Replacement:=" "
  Columns("F").Replace What:="Z", Replacement:=""
  wb.Worksheets(1).Columns("f:f").NumberFormat = "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
  ws.Range("A1:AE48").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete
  ws.Range("G49:Z49").EntireColumn.Delete
  Application.DisplayAlerts = True
  wb.Close SaveChanges:=True
End Sub
 

File đính kèm

 • 1.jpg
  1.jpg
  78.9 KB · Đọc: 14
 • 2.jpg
  2.jpg
  340.5 KB · Đọc: 12
 • 3.jpg
  3.jpg
  204.6 KB · Đọc: 11
Lần chỉnh sửa cuối:

Maika8008

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
12 Tháng sáu 2020
Bài viết
1,089
Được thích
905
Điểm
368
Hình 1 là hình gốc muốn xoá từ dòng A1 đến AE48.
Xóa cột G49 đến Z49
Giữ lại A49 đến F49. Sau đó repleace bỏ chữ Z và T:
2019-08-29T02:28:44Z->2019-08-29 02:28:44
khi chạy code dưới dồn về một ô. hình 3, kết quả mong muốn hình 2. Mong cả nhà giúp đỡ

Mã:
Sub ProcessMultipleFiles()
Dim FolderPath As String, FilePath As String, NewFileName As String
  Dim FSO As Object
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .AllowMultiSelect = True
    .Filters.Clear
    .Filters.Add "CSV (MS-DOS)", "*.csv"
    If .Show Then
      FolderPath = FSO.GetParentFolderName(.SelectedItems(1)) & "\"
      For i = 1 To .SelectedItems.Count
        FilePath = .SelectedItems(i)
        NewFileName = FSO.GetBaseName(FilePath)
        NewFileName = Left(NewFileName, Len(NewFileName) - 4) & "_N.csv"
        FSO.CopyFile FilePath, FolderPath & NewFileName, True
        CSVAmend2 FolderPath, NewFileName
      Next
    End If
  MsgBox "Ho" & ChrW(224) & "n Th" & ChrW(224) & "nh !!!"
  End With
  End Sub
   
Sub CSVAmend2(FolderPath As String, FileName As String)
  Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, rng As Range
  Set wb = Workbooks.Open(FolderPath & FileName)
  Set ws = wb.Sheets(1)
  Application.DisplayAlerts = False
  Columns("F").Replace What:="T", Replacement:=" "
  Columns("F").Replace What:="Z", Replacement:=""
  wb.Worksheets(1).Columns("f:f").NumberFormat = "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
  ws.Range("A1:AE48").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete
  ws.Range("G49:Z49").EntireColumn.Delete
  Application.DisplayAlerts = True
  wb.Close SaveChanges:=True
End Sub
Ở sub ProcessMultipleFiles()
Bỏ dòng
CSVAmend2 FolderPath, NewFileName
xem thử nó ra cái gì?
 
Quảng cáo
Top Bottom