Giúp công thức kiểm tra mất thời gian và thêm dòng trong vba!!!

Quảng cáo

nguyenanhdung8111982

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
1 Tháng mười một 2019
Bài viết
62
Được thích
4
Điểm
108
Tuổi
38
tôi có đoạn code như dưới sau khi xử lý từ file gốc, nhưng khi chạy xong tôi phát hiện là thời gian bị mất không liên tục.
ví dụ như hình dưới:
9:46:20 bí mất giây 21.
9:46:25 bị mất giây 26, 27
tôi muốn thêm dòng bằng cách sao chép dòng trên và cộng thêm 1s.
Link file: https://drive.google.com/file/d/1mUcH4uzVjOPfSpOpnlDz6-_HNYnEpB_F/view?usp=sharing
Mã:
Sub ProcessMultipleFiles()
Dim FolderPath As String, FilePath As String, NewFileName As String
  Dim FSO As Object
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .AllowMultiSelect = True
    .Filters.Clear
    .Filters.Add "CSV (MS-DOS)", "*.csv"
    If .Show Then
      FolderPath = FSO.GetParentFolderName(.SelectedItems(1)) & "\"
      For i = 1 To .SelectedItems.Count
        FilePath = .SelectedItems(i)
        NewFileName = FSO.GetBaseName(FilePath)
        NewFileName = Left(NewFileName, Len(NewFileName) - 4) & "_N.csv"
        FSO.CopyFile FilePath, FolderPath & NewFileName, True
        CSVAmend2 FolderPath, NewFileName
      Next
    End If
  MsgBox "Ho" & ChrW(224) & "n Th" & ChrW(224) & "nh !!!"
  End With
  End Sub
  
  
Sub CSVAmend2(FolderPath As String, FileName As String)

  Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, rng As Range, headers As Variant

  headers = Array("ID", "trksegID", "lat", "lon", "ele", "time", "time_N", "Heading")

  'open file (immediate save not needed)

  'Set wb = Workbooks.Open("D:\test_file\test\20200310_07_002_QTB_GS023662-gps.csv")

  Set wb = Workbooks.Open(FolderPath & FileName)

  'wb.SaveAs ("D:\test_file\test\20200310_07_002_QTB_GS023662.csv")

  Set ws = wb.Sheets(1)

  Set rng = ws.Range("A2", ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp))
  'add time columns
     With rng.Offset(, 8)
    .Formula = "=F2"
    .Value = .Value
    .Offset(, 8).Value = .Value
    
    .Formula = "=A2"
    .Value = .Value
    .Offset(, 6).Value = .Value
     .Offset(, 6).NumberFormat = "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
    
    .Formula = "=A2+ TIME(7,0,0)"
    .Offset(, 7).Value = .Value
    .Offset(, 7).NumberFormat = "yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
   
   
  End With

  'add ID columns

  ws.Range("B:B").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

  rng.Formula = "=row()-1"

  rng.Offset(, 1).Value = 1

  'delete columns not required and insert headers

  ws.Range("F:O").Delete Shift:=xlToLeft

  ws.Range("A1:H1").Value = headers

  ActiveSheet.Range("A1:H50000").RemoveDuplicates Columns:=7, Header:=xlYes

  'save and close

  'wb.Save

  wb.Close SaveChanges:=True            'False
 

End Sub
1598012861408.png

hình kết quả mong muốn
1598013018010.png
trân trọng cám ơn!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quảng cáo
Top Bottom