Class module - Kỹ thuật Tạo và Wrap đối lượng

Blue Softs Liên hệ QC

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,489
Được thích
9,924
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Class module là một kỹ thuật nâng cao để người phát triển tạo thêm cho mình những class/đối tượng hay "bao" một đối tượng.
Có 2 lý do sau buộc bạn phải viết class:
+ Tạo đối tượng giống nhau.
+ Gán thêm thuộc tính cho một control/đối tượng đã có (như là: Property, Method, Even).

Xem file đính kèm dưới đây các bạn sẽ hiểu thêm ý nghĩa của nó.

(Để học cách viết code trong Class module, các bạn hãy tìm các bài viết đã có trên diễn đàn này hoặc tìm đọc tài liệu lập trình Class trong VB/VBA trên mạng)
 

File đính kèm

 • clsButton.zip
  19.6 KB · Đọc: 2,850

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,489
Được thích
9,924
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Kiểm soát nhập liệu trong Excel

Gửi các bạn một ví dụ về cách quản lý tất cả quá trình hoạt động của Excel.
 

File đính kèm

 • clsExcelApp.zip
  16.1 KB · Đọc: 2,405
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,489
Được thích
9,924
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
clsCommandButton

Nhân có ngươì bạn nhờ giúp về kỹ thuật CommandButton, tôi làm một ví dụ về kỹ thuật tạo và bao/Wrapping đối tượng CommandButton. Với file ví dụ "clsCommandButton.xls" chắc các bạn sẽ rất thú vị! Mong rằng sau này chúng ta sẽ có nhiều người coding nhiều với "Class module".

B1) Tạo một module (Trong VBE, vào menu Insert->Module) để test
Mã:
Option Explicit
'-------------------------------------------------
Const strClassObj As String = "Forms.CommandButton.1"
Public ctrlShNum() As clsCommandButton
Private CtrlCount As Integer
Public oldBtn As String
'-------------------------------------------------
Sub CreateCommandButtonOnSheet()
On Error GoTo Done

Dim cell As Range, objRanges As Range
Dim sh As Worksheet
Dim obj As OLEObject
Dim oldEvent As Boolean

oldEvent = Application.EnableEvents
Application.EnableEvents = False

  Set sh = ActiveSheet
  Set objRanges = Range("B3:B14")
  objRanges.RowHeight = 24
  
  CtrlCount = -1
  For Each cell In objRanges
    Set obj = sh.OLEObjects.Add(ClassType:=strClassObj, _
    Link:=False, DisplayAsIcon:=False, Left:=cell.Left, Top:=cell.Top, _
    Width:=cell.Width, Height:=cell.Height)
   
    CtrlCount = CtrlCount + 1
    ReDim Preserve ctrlShNum(CtrlCount) As clsCommandButton
    Set ctrlShNum(CtrlCount) = New clsCommandButton
    
    With ctrlShNum(CtrlCount)
      .Wrap obj.Object 
      .Caption = "CommandButton " & CtrlCount
    End With
    Set obj = Nothing
    Set cell = Nothing
  Next
Done:

Application.EnableEvents = oldEvent
  
  Set objRanges = Nothing
  Set sh = Nothing
If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description
End Sub
'-------------------------------------------------
Sub DeleteAllCommandButtons()
On Error Resume Next

Dim sh As Worksheet
Dim obj As OLEObject
Dim i As Integer
  Set sh = ActiveSheet
  For Each obj In sh.OLEObjects
    If obj.progID = strClassObj Then
      obj.Delete
    End If
  Next
  
  For i = LBound(ctrlShNum, 1) To UBound(ctrlShNum, 1)
    If Not ctrlShNum(i) Is Nothing Then
      Set ctrlShNum(i) = Nothing
    End If
  Next
  ReDim ctrlShNum(0) As clsCommandButton
  Set sh = Nothing

End Sub

B2) Tạo một Class/đối tượng (Trong VBE, vào menu Insert->Class module) , đặt tên là "clsCommandButton"

Mã:
'**************************************************************
Option Explicit
Private WithEvents ctrl As MSForms.CommandButton

'Constructor
Private Sub Class_Initialize()
  
End Sub

'FreeMem/Dispose
Private Sub Class_Terminate()
  If Not ctrl Is Nothing Then
    'ctrl.Delete
    Set ctrl = Nothing
  End If
End Sub
'-------------------------------------------------
'Methods
Public Sub Add(Form As MSForms.UserForm, Optional ByVal strCaption As String = "")
  Set ctrl = Form.Controls.Add("Forms.CommandButton.1")
  If strCaption <> "" Then
    ctrl.Caption = strCaption
  End If
End Sub
'-------------------------------------------------
Public Sub Wrap(ByVal ctrlCoomandButton As Object, Optional ByVal strCaption As String = "")
  Set ctrl = ctrlCoomandButton
  If strCaption <> "" Then
    ctrl.Caption = strCaption
  End If
End Sub
'-------------------------------------------------
'Properties

'Property Value
'-------------------------------------------------
Public Property Let Caption(ByVal vData As String)
'used when assigning a value to the property, on the left side of an assignment.
  ctrl.Caption = vData
End Property
Public Property Get Caption() As String
'used when retrieving value of a property, on the right side of an assignment.
  Caption = ctrl.Caption
End Property
'-------------------------------------------------
Public Property Let ForeColor(ByVal vData As Long)
'used when assigning a value to the property, on the left side of an assignment.
  ctrl.ForeColor = vData
End Property
Public Property Get ForeColor() As Long
'used when retrieving value of a property, on the right side of an assignment.
  ForeColor = ctrl.ForeColor
End Property
'-------------------------------------------------
Public Property Let BackColor(ByVal vData As Long)
'used when assigning a value to the property, on the left side of an assignment.
  ctrl.BackColor = vData
End Property
Public Property Get BackColor() As Long
'used when retrieving value of a property, on the right side of an assignment.
  BackColor = ctrl.BackColor
End Property
'-------------------------------------------------
'Property Top
Public Property Let Top(ByVal vData As Integer)
'used when assigning a value to the property, on the left side of an assignment.
  ctrl.Top = vData
End Property
Public Property Get Top() As Integer
'used when retrieving value of a property, on the right side of an assignment.
  Top = ctrl.Top
End Property
'-------------------------------------------------
'Property Left
Public Property Let Left(ByVal vData As Integer)
'used when assigning a value to the property, on the left side of an assignment.
  ctrl.Left = vData
End Property
Public Property Get Left() As Integer
'used when retrieving value of a property, on the right side of an assignment.
  Left = ctrl.Left
End Property
'-------------------------------------------------
'Property Width
Public Property Let Width(ByVal vData As Integer)
'used when assigning a value to the property, on the left side of an assignment.
  ctrl.Width = vData
End Property
Public Property Get Width() As Integer
'used when retrieving value of a property, on the right side of an assignment.
  Width = ctrl.Width
End Property
'-------------------------------------------------
'Property Height
Public Property Let Height(ByVal vData As Integer)
'used when assigning a value to the property, on the left side of an assignment.
  ctrl.Height = vData
End Property
Public Property Get Height() As Integer
'used when retrieving value of a property, on the right side of an assignment.
  Height = ctrl.Height
End Property
'-------------------------------------------------

[COLOR="Green"]'Events[/COLOR]
Private Sub ctrl_Click()
  ctrl.ForeColor = vbBlue
  MsgBox ctrl.Caption, , oldBtn
End Sub
'-------------------------------------------------
Private Sub ctrl_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim objCtrl As MSForms.CommandButton
  If oldBtn <> ctrl.Name Then
  '--Reset
    If oldBtn <> "" Then
      If TypeName(ctrl.Parent) = "Worksheet" Then '// Parent is Worksheet
        Set objCtrl = ctrl.Parent.OLEObjects(oldBtn).Object
      Else '// Parent is Userform
        Set objCtrl = ctrl.Parent.Controls(oldBtn)
      End If
      
      With objCtrl
        .ForeColor = vbBlack
        .BackColor = vb3DFace
        .Font.Bold = False
      End With
    End If
  '--Set New
    oldBtn = ctrl.Name
    ctrl.ForeColor = vbRed
    ctrl.Font.Bold = True
    ctrl.BackColor = vbYellow
  End If
End Sub

Các bạn tải file đính kèm tham khảo.
 

File đính kèm

 • clsCommandButton.zip
  26.6 KB · Đọc: 1,643
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,489
Được thích
9,924
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Không cho đóng và lưu các workbook đang mở!

Xin gửi thêm các bạn ví dụ về khóa tất cả các workbook đang mở. Chương trình rất dễ viết nhưng phải dùng Class Module.

Bước 1: Tạo Class Module, đặt tên là clsExcelApp.
Trong môi trường VBA/VBE, Vào menu Insert\Class Module. Đặt tên class là clsExcelApp.

Soạn các lệnh sau vào trong class clsExcelApp.
Mã:
Option Explicit

Private WithEvents MyExcelApp As Excel.Application
Private mCancelClose As Boolean
Private mCancelSave As Boolean

Private Sub Class_Initialize()
  
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
  Destroy
End Sub

Public Sub Create(ByVal ExcelApplication As Excel.Application)
  If Not MyExcelApp Is Nothing Then Exit Sub
  Set MyExcelApp = ExcelApplication
End Sub

Public Sub Destroy()
  Set MyExcelApp = Nothing
End Sub

Private Sub MyExcelApp_WorkbookBeforeClose(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean)
  Cancel = mCancelClose
  If Cancel Then
    MsgBox "All workbook are locked!. To unlock them, you send bears to me now!", vbCritical, "Author: Nguyen Duy Tuan"
  End If
End Sub

Public Property Get CancelClose() As Boolean
  CancelClose = mCancelClose
End Property

Public Property Let CancelClose(ByVal bNewValue As Boolean)
  mCancelClose = bNewValue
End Property

Public Property Get CancelSave() As Boolean
  CancelSave = mCancelSave
End Property

Public Property Let CancelSave(ByVal bNewValue As Boolean)
  mCancelSave = bNewValue
End Property

Private Sub MyExcelApp_WorkbookBeforeSave(ByVal Wb As Workbook, ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
  Cancel = mCancelSave
  SaveAsUI = Not Cancel
  If Cancel Then
    MsgBox """" & Wb.Name & """ can not save. You send bears to me for saving!", vbCritical, "Author: Nguyen Duy Tuan"
  End If
End Sub

Bước 2: Tạo Module để tạo các thủ tục chạy
Trong môi trường VBA/VBE, Vào menu Insert\Module.

Soạn các lệnh sau vào trong module
Mã:
Option Explicit
Dim MyExcelApp As clsExcelApp
Sub LockAllWorkbook()
  
  If Not MyExcelApp Is Nothing Then Exit Sub
  
  Set MyExcelApp = New clsExcelApp
  With MyExcelApp
    .Create Application
    .CancelClose = True
    .CancelSave = True
  End With
  
  MsgBox "All workbook are locked from this time!" & Chr(13) & _
      "To unlock, click ""StopLock"" button.", vbExclamation
  
End Sub

Sub CancelLoking()
  If MyExcelApp Is Nothing Then Exit Sub
  MyExcelApp.CancelClose = False
  MyExcelApp.CancelSave = False
End Sub

Sub StopLock()
  Set MyExcelApp = Nothing
  MsgBox "All workbook are free (unlock)!", vbInformation
End Sub

Toàn bộ mã nguồn có trong file đính kèm.
 

File đính kèm

 • LockAllWorkbook.zip
  13.4 KB · Đọc: 1,105
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,489
Được thích
9,924
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Forms And NumPad

Các bạn tham khảo ví dụ tôi viết trong bài này "Forms And NumPad". Xem bài số #8
 
Upvote 0

thaiphongnet

Thành viên mới
Tham gia
12/10/19
Bài viết
2
Được thích
0
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kỹ sư thiết kế và lập trình
Mình tải file của bạn về mở chỉ xuất hiện một hộp thoại à
 
Upvote 0

tonybinh

Thành viên mới
Tham gia
24/4/09
Bài viết
1
Được thích
0
Mình đang tìm tòi học hỏi về VBA này, mình thấy khi tạo CommandButtons hơn 15 cái thì UserForm không độ dài.Minh có cách làm làm 1 cái Scroll để thấy được những
CommandButtons bị quá size UserForm không ạ? Xin Anh/Chị/Em trong nhóm hỗ trợ giúp ! Cám ơn nhiều ạ
 

File đính kèm

 • Untitled.jpg
  Untitled.jpg
  39.5 KB · Đọc: 35
Upvote 0

Miccpro

Thành viên thường trực
Tham gia
9/12/10
Bài viết
216
Được thích
8
Các anh chị giúp em sửa code để code chỉ chạy trên file "cExcelApp" được không ạ?. Tức là khi em đang sử dụng file này thì nó chạy, khi mở file khác lên thì nó dừng lại ạ
 

File đính kèm

 • cExcelApp.xlsm
  16.7 KB · Đọc: 11
Upvote 0

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,489
Được thích
9,924
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Các anh chị giúp em sửa code để code chỉ chạy trên file "cExcelApp" được không ạ?. Tức là khi em đang sử dụng file này thì nó chạy, khi mở file khác lên thì nó dừng lại ạ

Nếu bạn muốn chỉ chạy trong file thì lập trình thẳng vào các sự kiện trong ThisWorkbook nhé. Không cần khởi tạo clsExcelApp.
 
Upvote 0

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,489
Được thích
9,924
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Thầy ơi, giả sử em vẫn muốn khởi tạo clsExcelApp thì có được không ạ?

Được. Em thay ExcelApp As Application thành MyWB As Workbook
Khi trỏ đổi đượng Set ExcelApp = Application thì đổi thành
Set MyWB = ThisWorkbook

Cơ bản là vậy.
 
Upvote 0
Top Bottom