Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA

Status
Không mở trả lời sau này.

mtuan

Thành viên mới
Tham gia ngày
20 Tháng mười một 2008
Bài viết
43
Được thích
4
Điểm
365
Tuổi
39
Sửa code như sau:
Rich (BB code):
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Arr(), dArr(), iCol1(), i As Integer, k As Integer, Ngay, j As Integer, Rng As Range, KHO As String
If Target.Address = "$A$3" Then
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Application.EnableEvents = False
  Arr = Sheet10.Range("A2:P" & Sheet10.Range("A65000").End(xlUp).Row).Value
  ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 13)
  Ngay = Target.Value: KHO = Sheet25.[$C$7]
  iCol = Array(9, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 3, 8, 25, 1, 13)
  For i = LBound(Arr, 1) To UBound(Arr, 1)
    If (Ngay = Arr(i, 2)) And (KHO = Arr(i, 8)) Then
      k = k + 1
      For j = 0 To 12
        If iCol(j) = 25 Then
          dArr(k, j + 1) = Arr(i, 10) * Arr(i, 11) * (Arr(i, 12) + Arr(i, 13))
        ElseIf iCol(j) = 3 Then
          dArr(k, j + 1) = (dArr(k, j) * dArr(k, j - 2)) / 100
        ElseIf iCol(j) = 8 Then
          dArr(k, j + 1) = (dArr(k, j - 3) * dArr(k, j - 2)) / 100
        ElseIf iCol(j) = 1 Then
           dArr(k, j + 1) = dArr(k, j - 5) * dArr(k, j - 1) * dArr(k, j)
        Else
          dArr(k, j + 1) = Arr(i, iCol(j))
        End If
      Next j
    End If
  Next i
  Sheet25.Range("A14:M" & (Sheet25.Range("A65000").End(xlUp).Row) + 5).Clear
  If k <> 0 Then
    With Sheet25
      .Range("A14").Resize(k, 13).Value = dArr
      .Sort.SortFields.Clear
      .Range("A14:M" & (k + 14)).Sort Key1:=.Range("M14:M" & (k + 14)), order1:=xlDescending, Header:=xlNo
      j = .Range("A65000").End(xlUp).Row
      For i = j To 14 Step -1
        If .Range("M" & i) <> .Range("M" & (i - 1)) Then
          .Rows(i & ":" & i).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
          .Range("B" & i).Value = "Toång hoä baùn thöôøng xuyeân ñöôïc trôï giaù +" & .Range("M" & (i + 1)).Value & " ñoàng/TSC"
          .Range("B" & i).Font.Name = "VNI-Times"
          .Range("B" & i & ":L" & i).Font.Bold = True
        End If
      Next i
      For Each Rng In .Range("L14:L" & .Range("L65000").End(xlUp).Row).SpecialCells(2).Areas
        .Range("I" & (Rng.Row - 1)).Formula = "=sum(" & Replace(Rng.Offset(, -3).Address, "$", "") & ")"
        .Range("J" & (Rng.Row - 1)).Formula = "=sum(" & Replace(Rng.Offset(, -2).Address, "$", "") & ")"
        .Range("L" & (Rng.Row - 1)).Formula = "=sum(" & Replace(Rng.Address, "$", "") & ")"
      Next
      .Range("M14:M" & .Range("A65000").End(xlUp).Row).ClearContents
      With .Range("A65000").End(xlUp)
        .Offset(1).Value = "Toång giaù trò haøng hoùa ñöôïc mua vaøo "
        .Offset(1).Resize(, 13).Font.Name = "VNI-Times"
        .Offset(1).Resize(, 13).Font.Bold = True
        .Offset(1).Resize(, 6).HorizontalAlignment = xlCenter
        .Offset(1).Resize(, 6).Merge
        .Offset(1, 8).Formula = "=SUMIF(R14C3:R[-1]C3,"""",R14C9:R[-1]C9)"
        .Offset(1, 9).Formula = "=SUMIF(R14C3:R[-1]C3,"""",R14C10:R[-1]C10)"
        .Offset(1, 11).Formula = "=SUMIF(R14C3:R[-1]C3,"""",R14C12:R[-1]C12)"
      End With
      .Range("A14:M" & .Range("A65000").End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = 1
      With .Range("A65000").End(xlUp).Offset(1)
        .Value = "Baèng chöõ:"
        .Offset(, 1).Formula = "=DocSoAbc(" & .Offset(-1, 11).Address & ")" 'Sua ham doc tieng viet cho nay
        .Offset(2, 1).Value = "Ngöôøi laäp baûng keâ"
        .Offset(2, 1).Font.Bold = True
        .Offset(1, 11).Value = "Ngaøy ... thaùng .... naêm ......"
        .Offset(2, 11).Value = "Giaùm ñoác danh nghieäp"
        .Offset(2, 11).Font.Bold = True
        .Offset(3, 1).Value = "(Kyù vaø ghi roõ hoï teân)"
        .Offset(3, 11).Value = "(Kyù teân, ñoùng daáu)"
        .Offset(2, 1).Resize(2).HorizontalAlignment = xlCenter
        .Offset(1, 11).Resize(3).HorizontalAlignment = xlCenter
        .Resize(5, 13).Font.Name = "VNI-Times"
      End With
    End With
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.EnableEvents = True
End If
End Sub
Không biết phải nói thế nào để cảm ơn A. Quá tuyệt
Xin đa tạ.
 

truongvu317

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
15 Tháng mười một 2010
Bài viết
458
Được thích
353
Điểm
410
Nghe nói em có bệnh hả em ? Nhớ uống thuốc kẻo bệnh nặng thêm nha em. Và điều đầu tiên cần làm là đổi hình đại diện lại nha em :{{
Làm gì có chuyện bạn xinh gái ý có bệnh, bạn lại đoán mò rùi, có cao kiến về code thì phát biểu đi, đừng có nghẹn ngào cả ngày thế.
 

VetMini

Gian hùng bàn phiếm (thành viên trôi nước)
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
7,389
Được thích
8,691
Điểm
560

AutoReply

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
18 Tháng hai 2016
Bài viết
511
Được thích
651
Điểm
360
Làm gì có chuyện bạn xinh gái ý có bệnh, bạn lại đoán mò rùi, có cao kiến về code thì phát biểu đi, đừng có nghẹn ngào cả ngày thế.
Mình nghe người ta nói bạn ấy có bệnh nên mình quan tâm hỏi thăm người ta, đâu có nói gì đến bạn nhỉ ?
Mình chưa có rành cú pháp VBA nữa thì lấy đâu ra cao kiến để phát biểu hả bạn ? Bạn làm khó mình rồi.
 

truongvu317

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
15 Tháng mười một 2010
Bài viết
458
Được thích
353
Điểm
410
Mình chưa có rành cú pháp VBA nữa thì lấy đâu ra cao kiến để phát biểu hả bạn ? Bạn làm khó mình rồi.
Có nhất thiết phải biết cú pháp đâu, tui còn chả biết cái vba là cái giống gì mà cứ nói đại đi, chả ai bắt vạ đâu, nhất là gái xinh. Cứ thích làm khó đấy, chủ yếu là kích thích nhau cùng phát triển thui.
 

joinatz

Thành viên mới
Tham gia ngày
13 Tháng năm 2018
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
41
Tạm thời chữa cháy bằng cách này. Bạn xem thử
Chào bạn !

Xin cám ơn hôm trước đã giúp tôi code nhé.

Hôm nay có việc này xin nhờ bạn giúp với:
2 cái textbox ngày đi + ngày về :
nhờ bắt lỗi dùm :
+ nếu ngày nhập vào lớn hơn ngày hiện tại
+ nếu ngày về lớn hơn ngày đi
ra thông báo lỗi và con trỏ vẫn nằm tại texbox.

Loay hoay cả ngày Chủ nhật mà làm không được.

Cám ơn bạn rất nhiều.
 

File đính kèm

♫ђöล♥ßล†♥†µ♫

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
10 Tháng ba 2018
Bài viết
675
Được thích
1,424
Điểm
360
Nơi ở
Cái Bang
Chào bạn !

Xin cám ơn hôm trước đã giúp tôi code nhé.

Hôm nay có việc này xin nhờ bạn giúp với:
2 cái textbox ngày đi + ngày về :
nhờ bắt lỗi dùm :
+ nếu ngày nhập vào lớn hơn ngày hiện tại
+ nếu ngày về lớn hơn ngày đi
ra thông báo lỗi và con trỏ vẫn nằm tại texbox.

Loay hoay cả ngày Chủ nhật mà làm không được.

Cám ơn bạn rất nhiều.
Ngày về đương nhiên phải lớn hơn ngày đi rồi. Vậy thông báo lỗi gì nữa Bạn
Mà 2 Textbox trong Form đang kiểu như này Format(Me.Ngaydi, "dd/mm/yyyy"), Format(Me.Ngaydi, "dd/mm/yyyy") thì là tì mì ... Vì Textbox nó là Text mờ
 

Sunbinsuzin

Thành viên mới
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2018
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
28
Em tìm trên diễn đàn được đoạn code ở dưới. Nhưng nếu dữ liệu Table nằm ở 2 sheets thì ko sử dụng được. Em sử lại code nhưng bị báo lỗi mong được các bác hướng dẫn viết lại.
em xin cảm ơn.

Function FindTwoCondition(Table As Range, Val1 As Variant, _
Val2 As Variant, Val2Col As Integer, ResultCol As Integer, Optional Val1Occrnce As Integer = 1)
'Tabel Là Bang Du Lieu '
'Val1 Dièu Kien Tìm Thú Nhát '
'Val2 Dièu Kien Thú Hai '
'Val2Col Chi Só Cot Cua Dièu Kien Thú 2 '
'ResultCol Chi Só Cua Cot Càn Dò Tìm '
'Val1Occrnce Giá Tri Thú N Cua Dièu Kien Trong Cot '

Dim i As Integer, iCount As Integer
Dim rCol As Range

For i = 1 To Table.Rows.Count
If Table.Cells(i, 1) = Val1 And Table.Cells(i, Val2Col) = Val2 Then
iCount = iCount + 1
End If
If iCount = Val1Occrnce Then
FindTwoCondition = Table.Cells(i, ResultCol)
Exit For
End If
Next i
End FunctionFunction FindTwoCondition(DK1 As Variant, VUNGDK1 As Range, DK1 As Variant, VUNGDK2 As Range, VUNGKQ As Range)
'DK1 Dièu Kien Tìm Thú Nhát
'VUNGDK1 Dièu Kien Tìm Thú Nhát
'DK2 Dièu Kien Thú Hai
'VUNGDK2 Dièu Kien Thú Hai
'VUNGKQ Vung ket qua
Dim i As Integer, iCount As Integer
iCount = VUNGDK1.Rows.Count
For i = 1 To iCount
If VUNGDK1.Cells(i, 1) = Val1 And VUNGDK2.Cells(i, 1) = Val2 Then
FindTwoCondition = VUNGKQ.Cells(i, 1)
End If
Exit For
Next i
End Function
 

♫ђöล♥ßล†♥†µ♫

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
10 Tháng ba 2018
Bài viết
675
Được thích
1,424
Điểm
360
Nơi ở
Cái Bang
Em tìm trên diễn đàn được đoạn code ở dưới. Nhưng nếu dữ liệu Table nằm ở 2 sheets thì ko sử dụng được. Em sử lại code nhưng bị báo lỗi mong được các bác hướng dẫn viết lại.
em xin cảm ơn.

Function FindTwoCondition(Table As Range, Val1 As Variant, _
Val2 As Variant, Val2Col As Integer, ResultCol As Integer, Optional Val1Occrnce As Integer = 1)
'Tabel Là Bang Du Lieu '
'Val1 Dièu Kien Tìm Thú Nhát '
'Val2 Dièu Kien Thú Hai '
'Val2Col Chi Só Cot Cua Dièu Kien Thú 2 '
'ResultCol Chi Só Cua Cot Càn Dò Tìm '
'Val1Occrnce Giá Tri Thú N Cua Dièu Kien Trong Cot '

Dim i As Integer, iCount As Integer
Dim rCol As Range

For i = 1 To Table.Rows.Count
If Table.Cells(i, 1) = Val1 And Table.Cells(i, Val2Col) = Val2 Then
iCount = iCount + 1
End If
If iCount = Val1Occrnce Then
FindTwoCondition = Table.Cells(i, ResultCol)
Exit For
End If
Next i
End FunctionFunction FindTwoCondition(DK1 As Variant, VUNGDK1 As Range, DK1 As Variant, VUNGDK2 As Range, VUNGKQ As Range)
'DK1 Dièu Kien Tìm Thú Nhát
'VUNGDK1 Dièu Kien Tìm Thú Nhát
'DK2 Dièu Kien Thú Hai
'VUNGDK2 Dièu Kien Thú Hai
'VUNGKQ Vung ket qua
Dim i As Integer, iCount As Integer
iCount = VUNGDK1.Rows.Count
For i = 1 To iCount
If VUNGDK1.Cells(i, 1) = Val1 And VUNGDK2.Cells(i, 1) = Val2 Then
FindTwoCondition = VUNGKQ.Cells(i, 1)
End If
Exit For
Next i
End Function
Sao mà hỏi nhiều lần vậy. Cái này người ta gọi là "Phạm quy" đấy
Bạn đưa cái hàm đó nên mà không nói công dụng của nó thì có tời mới hiểu. Vì vậy mà 2 đến 3 bài trước của Bạn không ai trả lời :p:p:p
 

Sunbinsuzin

Thành viên mới
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2018
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
28
Sao mà hỏi nhiều lần vậy. Cái này người ta gọi là "Phạm quy" đấy
Bạn đưa cái hàm đó nên mà không nói công dụng của nó thì có tời mới hiểu. Vì vậy mà 2 đến 3 bài trước của Bạn không ai trả lời :p:p:p
Dạ em xin rút kinh nghiệm
Code đó là code tìm kiếm với 2 Điều kiện ạ
BÁC giúp em viết lại được ko ạ.
Thank bác
 

joinatz

Thành viên mới
Tham gia ngày
13 Tháng năm 2018
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
41
Ngày về đương nhiên phải lớn hơn ngày đi rồi. Vậy thông báo lỗi gì nữa Bạn
Mà 2 Textbox trong Form đang kiểu như này Format(Me.Ngaydi, "dd/mm/yyyy"), Format(Me.Ngaydi, "dd/mm/yyyy") thì là tì mì ... Vì Textbox nó là Text mờ
Xin lỗi, xin lỗi

bị sót cái code ngày về

và viết bị nhầm
+ nếu ngày nhập vào lớn hơn ngày hiện tại -- ra thông báo
+ nếu ngày về nhỏ hơn ngày đi --- ra thông báo

thông cảm bỏ qua và giúp dùm nhé. TKS
 

♫ђöล♥ßล†♥†µ♫

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
10 Tháng ba 2018
Bài viết
675
Được thích
1,424
Điểm
360
Nơi ở
Cái Bang
Xin lỗi, xin lỗi

bị sót cái code ngày về

và viết bị nhầm
+ nếu ngày nhập vào lớn hơn ngày hiện tại -- ra thông báo
+ nếu ngày về nhỏ hơn ngày đi --- ra thông báo

thông cảm bỏ qua và giúp dùm nhé. TKS
Bạn xem thử
 

File đính kèm

batman1

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
8 Tháng chín 2014
Bài viết
2,470
Được thích
3,731
Điểm
560
Rất hữu lý.
Hình đại diện nên cơ róp hết, chỉ còn khuôn mặt thôi, không thể xác định nam nữ mới là đúng mốt.
Tôi cứ thấy "Khà khà khà" là tôi cho là nam. Sau đó thấy "hihi ^o^" thì là nữ hoặc quên đang diễn vai gì.
 

lequan2583

Thành viên mới
Tham gia ngày
28 Tháng chín 2011
Bài viết
15
Được thích
3
Điểm
365
Nhờ anh ndu96081631 xem giúp
trong bài toán trích lọc danh sách duy nhất và tổng hợp dữ liệu với 2 điều kiện
1. trùng part code
2. trùng Delivery date
thì tổng hợp dữ liệu số lượng (Qty) từ sheet Po sang sheet linkpo như file đính kèm

nhưng trong code hiện tại chưa đáp ứng được điều kiện thứ 2
vì khi xóa dữ liệu ngày ở sheet linkpo từ ô G9 trở đi thì vẫn ra kết quả bình thường
Vậy nhờ anh chị GPE xem sửa giúp code để thỏa mãn cả điều kiện thứ 2

Sub linkpo()

On Error GoTo 1:
Dim Rng(), Arr(), Dic As Object, t, lCal
Dim c As Long, i As Long, K As Long, D As Long, Tem As String
Application.ScreenUpdating = False
lCal = Application.Calculation: Application.Calculation = xlCalculationManual
t = Timer
Const nCol = 1000
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")


With Sheets("linkpo")

K = .[B15000].End(xlUp).Row:
If K > 2 Then .[A10].Resize(K - 2, nCol).ClearContents
D = .[F9].Value
End With

With Sheets("po"): Rng = .Range(.[B5], .[B15000].End(xlUp)).Resize(, 11).Value: End With
ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To nCol)
K = 0
For i = 1 To UBound(Rng, 1)
If Rng(i, 10) <> "" Then
c = Rng(i, 10) - D + 6
Tem = Rng(i, 1)
If Dic.Exists(Tem) Then
Arr(Dic.Item(Rng(i, 1)), c) = Arr(Dic.Item(Rng(i, 1)), c) + Rng(i, 11)
Else

K = K + 1: Dic.Add (Tem), K
Arr(K, 1) = K: Arr(K, 3) = Tem: Arr(K, c) = Rng(i, 11)
Arr(K, 4) = Rng(i, 2)

End If
End If


Next i


Set Dic = Nothing
Sheets("linkpo").[A10].Resize(K, nCol).Value = Arr

With Sheets("linkpo")

Range("B10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=vlookupD(RC[1],'Master list'!R2C2:R50C3,2,3,1)"
Range("B10").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B10:B48")
Range("E10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=vlookupD(RC[-2],'Master list'!R2C3:R50C5,3,2,1)"
Range("E10").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("E10:E48")
Range("B10").Select

End With1: Application.ScreenUpdating = True: Application.Calculation = lCal
End Sub
 

File đính kèm

truongvu317

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
15 Tháng mười một 2010
Bài viết
458
Được thích
353
Điểm
410
Tôi cứ thấy "Khà khà khà" là tôi cho là nam. Sau đó thấy "hihi ^o^" thì là nữ hoặc quên đang diễn vai gì.
Cảm ơn anh nhiều nhá! Giờ em mới biết nguyên tắc xác định giới tính, còn những kinh nghiệm về dùng vba hay gì gì đó anh chia sẻ đi, rất là ưng cái bụng.
 

taisky990

Thành viên mới
Tham gia ngày
12 Tháng mười một 2011
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
363
e mới tìm hiểu về vba excell, có đoạn code in theo trang cho từng trường hợp, vd.
Sub INKHDATO()
If Sheets("CM").Range("B1") = "Brian" Then

' your code to print sheets in case of brian
Else
Sheets("CM").PrintOut From:=1, To:=3, Copies:=2, Collate _
:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sheets("CM").PrintOut From:=4, To:=4, Copies:=1, Collate _
:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sheets("CM").PrintOut From:=5, To:=5, Copies:=2, Collate _
:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sheets("CM").PrintOut From:=7, To:=8, Copies:=2, Collate _
:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sheets("CM").PrintOut From:=10, To:=11, Copies:=2, Collate _
:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sheets("CM").PrintOut From:=12, To:=12, Copies:=2, Collate _
:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sheets("CM").PrintOut From:=13, To:=13, Copies:=2, Collate _
:=True, IgnorePrintAreas:=False
End If
End Sub
có pro nào có cách nào gọn hơn, nhanh hơn không ạ, e cảm ơn hj
 

buithangdz

Thành viên mới
Tham gia ngày
30 Tháng năm 2018
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
28
Hi các bác,

Em lấy được một đoạn code để tự động save các file đính kèm từ outlook về folder trên máy, nhưng không hiểu vì sao khi chạy thì báo lỗi system error &H8004010F (-2147221233). Các bác xem giúp em với ạ.
Sub sumit()

readMails

End Sub


Function readMails()
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olNamespace As Outlook.Namespace

Dim olItem As Outlook.MailItem
Dim i As Integer
Dim b As Integer
Dim olInbox As Outlook.MAPIFolder
Dim olFolder As Outlook.MAPIFolder
Dim lngCol As Long
Dim oMsg As Outlook.MailItem
Dim SubfolderWB As Workbook
Dim keyword
Dim Path
Dim Count
Dim Atmt
Dim f_random
Dim Filename

Set olApp = New Outlook.Application
Set olNamespace = olApp.GetNamespace("MAPI")

Set SubfolderWB = ActiveWorkbook

Set olInbox = olNamespace.GetDefaultFolder(Outlook.olFolderInbox).Folders(Range("j1").Text)
Dim oItems As Outlook.Items
Set oItems = olInbox.Items
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("A:E").Clear
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("A1,B1,c1,d1,E1").Interior.ColorIndex = 46
Path = SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("J5").Value
keyword = SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("J3").Value
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("A1").Value = "Number"
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("B1").Value = "Subject"
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("C1").Value = "Sender"
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("D1").Value = "ReceivedTime"
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("A1,B1,c1,d1,e1").Borders.Value = 1
Count = 2
For i = 1 To oItems.Count
If TypeName(oItems.Item(i)) = "MailItem" Then
Set oMsg = oItems.Item(i)

If InStr(1, oMsg.Subject, keyword, vbTextCompare) > 0 And oMsg.ReceivedTime > Now - Range("j7").Value Then

SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("A" & Count).Value = Count - 1
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("B" & Count).Value = oMsg.Subject
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("c" & Count).Value = oMsg.SenderName
SubfolderWB.Sheets("Subfolder").Range("D" & Count).Value = oMsg.ReceivedTime

For Each Atmt In oMsg.Attachments
f_random = Replace(Replace(Replace(oMsg.ReceivedTime, " ", ""), "/", ""), ":", "") & "_"
Filename = Path & f_random & Atmt.Filename

Atmt.SaveAsFile Filename
'FnWait (1)

' i = i + 1
Next Atmt
Count = Count + 1
End If
End If


Next

End Function
 

Huỳnh Đăng Khoa

Thành viên mới
Tham gia ngày
17 Tháng sáu 2018
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
26
Hi mọi người, mình có 1 file gởi email bảng lương, trong lúc làm thì phát sinh lỗi ở phần xuất ra file Excel. mình đính kèm file, mọi người xem giúp mình với ^_^
 

File đính kèm

Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom