Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA

duytmd

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
28 Tháng bảy 2010
Bài viết
81
Được thích
2
Điểm
370
Tuổi
40
Nhờ a chị xem vì sao code bị lỗi "Compile error: User - defined type not defined.
Public Sub ShowDonGia()
FormDonGia.Show
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:

ĐẶng thị Thanh Nhàn

Thành viên mới
Tham gia ngày
24 Tháng năm 2009
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
663
Tuổi
32
Chào cả nhà GPEX,

Mình chưa thạo code VBA nên khi chạy bị lỗi. Nó báo lỗi ở dòng mình bôi tím:
'Delete Empty Sheets
Application.DisplayAlerts = False
Sheets(J.Value).Delete
Application.DisplayAlerts = True

Các ACE xem giúp mình. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
 

File đính kèm

thangteo

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
8 Tháng năm 2007
Bài viết
385
Được thích
43
Điểm
685
Tuổi
34
Xin chuyển nội dung sang mục khác ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

thaplang

Thành viên mới
Tham gia ngày
11 Tháng tám 2011
Bài viết
6
Được thích
2
Điểm
365
Tuổi
29
Cả nhà ơi cho mình hỏi vấn đề về mảng này với. Mình có 1 hàm loại bỏ các giá trị trùng trong mảng sau khi mình dùng hàm function xong thì mình quay trở lại gán nó vào 1 biến Vdata1 (Variant) thì nó báo lỗi của mình Type mismatch (Run time Error 13) Do mình mới học nên chưa rõ lắm mong mọi người chỉ giáo thêm ạ CÁM ƠN
Mã:
Function RemoveDuplicatesVariant(DataArr As Variant) As Variant
  Dim newArr()
  Dim dupArrIndex As Integer, i As Integer, j As Integer
  Dim dupBool As Boolean
  dupArrIndex = -1
  For i = LBound(DataArr) To UBound(DataArr)
    dupBool = True
    For j = LBound(DataArr) To i
      If DataArr(i, 1) = DataArr(j, 1) And (DataArr(i, 4) = DataArr(j, 4)) And Not i = j Then
      dupBool = False
      End If
    Next j
    If dupBool = True Then
      dupArrIndex = dupArrIndex + 1
      ReDim Preserve newArr(dupArrIndex)
      newArr(dupArrIndex) = Array(DataArr(i, 1), DataArr(i, 4))
    End If
  Next i
  RemoveDuplicatesVariant = newArr
End Function
Mã:
Sub RemoveDupicates()
  Dim iLastRowRider As Integer, iLastRowDate As Integer
  Dim wb As Workbook: Set wb = ThisWorkbook
  Dim rDate As Range
  Dim vDate As Variant
  Dim vDate1 As Variant
  Dim Data As Worksheet, test As Worksheet
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  Set Data = wb.Sheets("Data")
  Set test = wb.Sheets("Test")
  
  
  'Lay ngay
   test.Range("A4:A1048576").ClearContents
  iLastRowDate = Data.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set rDate = Data.Range("B2:E" & iLastRowDate)
  Set vDate = rDate

  
  Set vDate1 = RemoveDuplicatesVariant(vDate.Value2) 'Bị báo lỗi
 MsgBox (vDate1.Rows.Count)
End Sub
 

thangteo

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
8 Tháng năm 2007
Bài viết
385
Được thích
43
Điểm
685
Tuổi
34
Cả nhà ơi cho mình hỏi vấn đề về mảng này với. Mình có 1 hàm loại bỏ các giá trị trùng trong mảng sau khi mình dùng hàm function xong thì mình quay trở lại gán nó vào 1 biến Vdata1 (Variant) thì nó báo lỗi của mình Type mismatch (Run time Error 13) Do mình mới học nên chưa rõ lắm mong mọi người chỉ giáo thêm ạ CÁM ƠN
Mã:
Function RemoveDuplicatesVariant(DataArr As Variant) As Variant
  Dim newArr()
  Dim dupArrIndex As Integer, i As Integer, j As Integer
  Dim dupBool As Boolean
  dupArrIndex = -1
  For i = LBound(DataArr) To UBound(DataArr)
    dupBool = True
    For j = LBound(DataArr) To i
      If DataArr(i, 1) = DataArr(j, 1) And (DataArr(i, 4) = DataArr(j, 4)) And Not i = j Then
      dupBool = False
      End If
    Next j
    If dupBool = True Then
      dupArrIndex = dupArrIndex + 1
      ReDim Preserve newArr(dupArrIndex)
      newArr(dupArrIndex) = Array(DataArr(i, 1), DataArr(i, 4))
    End If
  Next i
  RemoveDuplicatesVariant = newArr
End Function
Mã:
Sub RemoveDupicates()
  Dim iLastRowRider As Integer, iLastRowDate As Integer
  Dim wb As Workbook: Set wb = ThisWorkbook
  Dim rDate As Range
  Dim vDate As Variant
  Dim vDate1 As Variant
  Dim Data As Worksheet, test As Worksheet
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  Set Data = wb.Sheets("Data")
  Set test = wb.Sheets("Test")
  
  
  'Lay ngay
   test.Range("A4:A1048576").ClearContents
  iLastRowDate = Data.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Set rDate = Data.Range("B2:E" & iLastRowDate)
  Set vDate = rDate

  
  Set vDate1 = RemoveDuplicatesVariant(vDate.Value2) 'Bị báo lỗi
 MsgBox (vDate1.Rows.Count)
End Sub
Thường thì lỗi mismatch là lỗi không tương đồng giữa kiểu biến đã khai báo với kiểu giá trị biến vừa gán.
 

thaplang

Thành viên mới
Tham gia ngày
11 Tháng tám 2011
Bài viết
6
Được thích
2
Điểm
365
Tuổi
29
Mình có 1 thắc mắc là mình muốn filter nhưng giá trị lớn hơn 3 trong mảng thì phải làm sao ạ mình có thể dùng hàm Filter được không còn hàm dưới thì chỉ trả cho mình tới 2 giá trị đó là 1,10 mình cám ơn
Mã:
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
a =Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
b= Filter(a,1)
For each x In b
 MsgBox(x)
Next
 

hoanganhvo2612

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
15 Tháng mười một 2016
Bài viết
147
Được thích
61
Điểm
180
Mình có 1 thắc mắc là mình muốn filter nhưng giá trị lớn hơn 3 trong mảng thì phải làm sao ạ mình có thể dùng hàm Filter được không còn hàm dưới thì chỉ trả cho mình tới 2 giá trị đó là 1,10 mình cám ơn
Mã:
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
a =Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
b= Filter(a,1)
For each x In b
 MsgBox(x)
Next
Bỏ filter đi, chỉ cần for next là đủ
for i = 1 to ubound(a)
if a(i) > 3 then msgbox(a(i))
Next
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,997
Được thích
13,656
Điểm
1,560
Mình có 1 thắc mắc là mình muốn filter nhưng giá trị lớn hơn 3 trong mảng thì phải làm sao ạ mình có thể dùng hàm Filter được không còn hàm dưới thì chỉ trả cho mình tới 2 giá trị đó là 1,10 mình cám ơn
Mã:
Sub FilterArray()
 Dim a,b As Variant
a =Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
b= Filter(a,1)
For each x In b
 MsgBox(x)
Next
Mã:
Sub FilterArray()
 Dim a As Variant
 a = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
 For Each i In a
  For Each x In Filter(a, i)
   MsgBox (x)
  Next
 Next
End Sub
 

thaplang

Thành viên mới
Tham gia ngày
11 Tháng tám 2011
Bài viết
6
Được thích
2
Điểm
365
Tuổi
29
Cho mình hỏi xí về hàm Countifs trong VBA với minh có tiềm hiểu trên Internet về hàm Countifs như thế này
Mã:
[COUNTIFS(Data!E2:E1048576,Test!B4,Data!B2:B1048576,Test!A4,Data!J2:J1048576,"<>"&"")]
nhưng mình muốn sửa lại thành
Mã:
Dim a as Integer, row as Integer
a=1
row = Data.Range("B" &Rows.Count).End(xlUp.Row)

test.Range("C1").Value = [COUNTIFS(Data!E2:E row, Test!B & a ,Data!B2:B row,Test!A & a,Data!J2:J row,"<>"&"")]
được không ạ mình cám ơn rất nhiều
 

dinhdam90

Thành viên mới
Tham gia ngày
7 Tháng mười hai 2012
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
363
Các bác, các anh chị và các bạn giúp đỡ em về bài này với ạ.
Em có 1 bảng như trong file đính kèm.
Yêu cầu đặt ra như sau: Nhập vào số lượng nhập và số lượng xuất sau đó tính số lượng còn lại.
Nếu số lượng còn lại = 0 thì tô vàng vùng chứa số liệu trong dòng đó còn nếu nhỏ hơn 0 thì chỉ tô màu ô ở cột 5 dòng đó.
Và nếu số lượng xuất bằng rỗng thì để trắng cả dòng đó.
Ví dụ: C2 = 100, nếu D2 = 100 thì tô màu vàng vùng A2:E2, nếu D2 <100 thì tô màu đỏ ô E2 và D2="" thì để trắng vùng A2:E2
Em có viết code VBA như sau nhưng bị lỗi mọi người kiểm tra giúp em với ạ.
Mã:
Dim i As Integer
Dim Vung As Range
Sheets("sheet1").Select
Range("C2").Select
For i = 2 To 11
  If Cells(i, 3) <> Empty Then
    Cells(i, 5).Value = Cells(i, 3).Value - Cells(i, 4).Value
    If Cells(i, 5) = 0 Then
      Set Vung = Range(Cells(i, 1), Cells(i, 5))
      Range("Vung").Select
      With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 65535
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
      End With
      Else
      Cells(i, 5).Select
      With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 65535
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
      End With
     End If
   Else
   Cells(i, 5).Value = Empty
    End If
Next i
 

Hoang2013

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
15 Tháng tám 2013
Bài viết
1,625
Được thích
1,598
Điểm
560
Tuổi
6
Tiếc là không mở được file của bạn; Nó báo lỗi định dạng file sao đó.
 

bigbabol89

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
15 Tháng mười 2012
Bài viết
192
Được thích
20
Điểm
370
Em có 1 file này mà khi em chạy VBA thì dữ liệu ở cột Subtype ( màu xanh ) nó mất luôn. Các anh sửa hộ em vẫn giữ được dữ liệu ở các ô xen kẽ như ví dụ được không. Em cám ơn.
 

File đính kèm

♫ђöล♥ßล†♥†µ♫

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
10 Tháng ba 2018
Bài viết
684
Được thích
1,441
Điểm
360
Nơi ở
Cái Bang
Em có 1 file này mà khi em chạy VBA thì dữ liệu ở cột Subtype ( màu xanh ) nó mất luôn. Các anh sửa hộ em vẫn giữ được dữ liệu ở các ô xen kẽ như ví dụ được không. Em cám ơn.
Trong Code của bạn không có dArr(K, 4) nên nó vậy
 

bigbabol89

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
15 Tháng mười 2012
Bài viết
192
Được thích
20
Điểm
370
Trong Code của bạn không có dArr(K, 4) nên nó vậy
Anh ơi, em biết ít về VBA lắm, sửa như nào anh sửa hộ em được không ạ ?
Mã:
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, C As Long, R As Long
With Sheets("Roster")
  C = .Range("F2") - .Range("C2") + 6
  sArr = .Range("B5", .Range("B50000").End(xlUp)).Resize(, C).Value
  R = UBound(sArr, 1)
  ReDim dArr(1 To R * C, 1 To 5)
End With
For I = 5 To R Step 5
  If sArr(I, 1) <> Empty Then
    For J = 6 To C
    K = K + 1
      dArr(K, 1) = K
      dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
      dArr(K, 2) = sArr(1, J)
      dArr(K, 3) = sArr(1, J)
      dArr(K, 5) = sArr(I, J)
    Next J
  End If
Next I
With Sheets("IT2003")
  Range("A2").Resize(100000, 5).ClearContents
  If K Then .Range("A2").Resize(K, 5) = dArr
End With
End Sub
 

vanthinh3101

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng một 2015
Bài viết
897
Được thích
1,025
Điểm
560
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Anh ơi, em biết ít về VBA lắm, sửa như nào anh sửa hộ em được không ạ ?
Mã:
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, C As Long, R As Long
With Sheets("Roster")
  C = .Range("F2") - .Range("C2") + 6
  sArr = .Range("B5", .Range("B50000").End(xlUp)).Resize(, C).Value
  R = UBound(sArr, 1)
  ReDim dArr(1 To R * C, 1 To 5)
End With
For I = 5 To R Step 5
  If sArr(I, 1) <> Empty Then
    For J = 6 To C
    K = K + 1
      dArr(K, 1) = K
      dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
      dArr(K, 2) = sArr(1, J)
      dArr(K, 3) = sArr(1, J)
      dArr(K, 5) = sArr(I, J)
    Next J
  End If
Next I
With Sheets("IT2003")
  Range("A2").Resize(100000, 5).ClearContents
  If K Then .Range("A2").Resize(K, 5) = dArr
End With
End Sub
Bạn không khai báo dArr(k,4) thì hệ thống tự hiểu cột số 4 (Sub type) là trống.
Nếu muốn người khác sửa cho, bạn phải cho biết dữ liệu bạn muốn có là gì chứ?
 

bigbabol89

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
15 Tháng mười 2012
Bài viết
192
Được thích
20
Điểm
370
Bạn không khai báo dArr(k,4) thì hệ thống tự hiểu cột số 4 (Sub type) là trống.
Nếu muốn người khác sửa cho, bạn phải cho biết dữ liệu bạn muốn có là gì chứ?
Em chỉ muốn ô đó là ô trống, em tự điền. Nhưng khi em chạy code thì dữ liệu em đã điền bị xóa luôn. Ý là cột 1,2,3 là fill dữ liệu từ code, bỏ cột 4 ( tự điền ), fill cột 5 fill dữ liệu từ code
 
Top Bottom