[Chia sẻ] Hàm lấy thời gian từ Internet.

Blue Softs epl Liên hệ QC

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,426
Được thích
16,199
Giới tính
Nam
Cái hàm này tôi cũng sưu tầm trên Internet cũng lâu lắm rồi, giờ rảnh rổi lục các file cũ và thấy nó hay hay nên chia sẻ lên đây, ai dùng được thì dùng.
Tôi có chỉnh sửa bẩy lỗi một chút và cộng thêm 7 tiếng so với giờ GMT cho phù hợp với giờ Việt Nam. Nếu ai có hàm nào tốt hơn, nhanh hơn thì chia sẻ cho mọi người nhé.

PHP:
Function GetGMTNetTime() As Date
  Const sURL As String = "https://www.timeanddate.com"
  Dim oHTTP As Object
  Dim sResp As String
  Set oHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
  On Error GoTo ErrorHandler
  oHTTP.Open "GET", sURL, False, "", ""
  oHTTP.Send
  sResp = oHTTP.getResponseHeader("Date")
  GetGMTNetTime = CDate(Mid$(sResp, 6, 20)) + TimeSerial(7, 0, 0)
  Set oHTTP = Nothing
  Exit Function
ErrorHandler:
  Set oHTTP = Nothing
  MsgBox "Internet disconnected!"
End Function
 

Kiều Mạnh

IIIIIIIIIIIIIIIII
Tham gia
9/6/12
Bài viết
4,583
Được thích
3,225
Giới tính
Nam
Thử vậy xem sao
If Internet_Check = False then tạm ngủ chút
Mã:
Private Declare Function InternetGetConnectedState Lib "wininet.dll" _
     (ByRef lpSFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Function Internet_Check(Optional ConnectMode As Integer) As Boolean  
  Dim flags As Long  
  Internet_Check = InternetGetConnectedState(flags, 0)  
  ConnectMode = flags
End Function
 
Upvote 0

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,426
Được thích
16,199
Giới tính
Nam
Thử vậy xem sao
If Internet_Check = False then tạm ngủ chút
Mã:
Private Declare Function InternetGetConnectedState Lib "wininet.dll" _
     (ByRef lpSFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Function Internet_Check(Optional ConnectMode As Integer) As Boolean 
  Dim flags As Long 
  Internet_Check = InternetGetConnectedState(flags, 0) 
  ConnectMode = flags
End Function
Chơi luôn cho Win 64bit luôn anh:

Mã:
#If Win64 Then
  Public Flg As LongPtr
  Public Declare PtrSafe Function InternetGetConnectedState _
      Lib "wininet.dll" (lpdwFlags As LongPtr, _
      ByVal dwReserved As Long) As Boolean
#Else
  Public Flg As Long
  Public Declare Function InternetGetConnectedState _
      Lib "wininet.dll" (lpdwFlags As Long, _
      ByVal dwReserved As Long) As Boolean
#End If

Function Internet_Check() As Boolean
  Internet_Check = InternetGetConnectedState(Flg, 0)
End Function
 
Upvote 0
Web KT
Top Bottom