Chào Anh Chị!!! Em có vấn đề cần giúp đổi tên file sau khi move vào subfolder!!!

Quảng cáo

nguyenanhdung8111982

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
1 Tháng mười một 2019
Bài viết
53
Được thích
3
Điểm
108
Tuổi
38
em có đoạn code như dưới: Sau khi move hình ảnh đến folder
ví dụ: list hình như dưới sẽ move vô folder 20200921_22_014_TPThuanAn_BD_GS103997
1601441489394.png
Sau khi move vô folder em muốn rename bỏ hết chuỗi trước dấu "_". Chỉ giữ lại tên từ "GS" trở đi. Như hình dưới

1601441630381.png

Mã:
Public Sub Move_Files()

  Dim sourceFolder As String, fileName As String
  Dim destinationFolder As String, foundDestinationFolder As String
  Dim missingFolders As String
  On Error Resume Next
  'sourceFolder = "D:\Vidu\"
  sourceFolder = Application.InputBox("Nhap duong dan: ")
  If Right(sourceFolder, 1) <> "\" Then sourceFolder = sourceFolder & "\"
  
  'Loop through *.xls files in source folder
  
  missingFolders = ""
  fileName = Dir(sourceFolder & "*.jpg")
  While fileName <> vbNullString
    If Right(fileName, 4) = ".jpg" Then
      destinationFolder = Left(fileName, InStrRev(fileName, "GS") + 7)
      'destinationFolder = Left(fileName, Len(fileName) - 7)
      foundDestinationFolder = Find_Subfolder(sourceFolder, destinationFolder)
      If foundDestinationFolder <> "" Then
        Name sourceFolder & fileName As foundDestinationFolder & fileName
      Else
        missingFolders = missingFolders & vbCrLf & destinationFolder
      End If
    End If
    fileName = Dir
  Wend
  
  If missingFolders = "" Then
    MsgBox "Tat Ca Folder exist. All files moved to their respective destination folder"
  Else
     MsgBox "Folder Khong Ton Tai" & vbCrLf & _
        missingFolders
  End If

End SubPrivate Function Find_Subfolder(folderPath As String, subfolderName As String) As String

  Static FSO As Object
  Dim FSfolder As Object, FSsubfolder As Object
  
  'Traverse subfolders from a folder path and return when matching folder name found
  
  If FSO Is Nothing Then Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  Set FSfolder = FSO.GetFolder(folderPath)
   
  Find_Subfolder = ""
  For Each FSsubfolder In FSfolder.SubFolders
    If UCase(FSsubfolder.Name) = UCase(subfolderName) Then
      Find_Subfolder = FSsubfolder.path & "\"
    Else
      Find_Subfolder = Find_Subfolder(FSsubfolder.path, subfolderName)
    End If
    If Find_Subfolder <> "" Then Exit For
  Next
  
End Function

Trân trọng cám ơn!!!
 
Quảng cáo
Top Bottom