Xin hàm tìm chuỗi ký tự theo số lượng ký tự bằng VBA

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
1,520
Được thích
1,211
Điểm
210
Thử code
Mã:
Function NoiKyTu(ByVal SoKyTu As Integer, ByVal Deli As String, ByVal dk As Boolean, ParamArray sRng()) As String
 Dim Rng, sArr, tmp, i As Long, j As Long, n As Long, Res As String
 For Each Rng In sRng
  sArr = Rng.Value
  If TypeName(sArr) <> "Variant()" Then
   ReDim sArr(1 To 1, 1 To 1)
   sArr(1, 1) = Rng.Value
  End If
  For j = 1 To UBound(sArr, 2)
   For i = UBound(sArr, 1) To 1 Step -1
    tmp = sArr(i, j)
    If Len(tmp) = SoKyTu Then
     If dk = False Then
      If Res = Empty Then Res = tmp Else Res = Res & Deli & tmp
      Exit For
     Else
      For n = 1 To SoKyTu - 1
       If InStr(n + 1, tmp, Mid(tmp, n, 1)) > 0 Then Exit For
      Next n
      If n = SoKyTu Then
       If Res = Empty Then Res = tmp Else Res = Res & Deli & tmp
       Exit For
      End If
     End If
    End If
   Next i
  Next j
 Next
 NoiKyTu = Res
End Function
Hi ngắn hơn anh à.
 

hiénlinh197

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
26 Tháng năm 2009
Bài viết
481
Được thích
108
Điểm
395
Lần chỉnh sửa cuối:

VetMini

Thành viên gạo cội
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
6,260
Được thích
7,245
Điểm
560
Nhưng có chuẩn bằng em không?
Anh rất cảm ơn em!
<automerge>
Anh @VetMini cho em xin ý kiến về hàm này nư nào?
Cảm ơn anh @HieuCD , @snow25
Ai biết mục đích của code để làm cái gì mà ý kiến?
Tiêu chuẩn thế nào là ngắn, thế nào là chuẩn?
Tôi không có thói quen so sánh việc làm của hai người. Muốn phê người nào thì tôi nói thẳng với người đó.
 

hiénlinh197

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
26 Tháng năm 2009
Bài viết
481
Được thích
108
Điểm
395
Ai biết mục đích của code để làm cái gì mà ý kiến?
Tiêu chuẩn thế nào là ngắn, thế nào là chuẩn?
Tôi không có thói quen so sánh việc làm của hai người. Muốn phê người nào thì tôi nói thẳng với người đó.
Anh @VetMini ơi em không có trình độ về lập trình, vì vậy em muốn anh xem xét về chuyên môn
Còn code ngắn gọn của anh @HieuCD ngắn gọn chắc chắn sẽ hơn code của bạn @snow25
Em cảm ơn anh @HieuCD và cùng toàn thể anh em GPE nhé
 
Top