VBA có thể làm được 1 chương trình đồng bộ web (giống như khai báo Hải Quan) không? Hay dùng gì?

phanminhphuong

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
26 Tháng bảy 2013
Bài viết
127
Thích
67
Điểm
0
#1
Chào mọi người!

Mình muốn hỏi VBA/ VB có đủ các công cụ cần thiết để làm được 1 phần mềm khai báo Hải Quan không (https://vnsw.gov.vn).
Giống như cách mà chương trình ECUS - VNACCS khai báo Hải Quan điện tử ấy.

* Hoặc như phần mềm đồng bộ dữ liệu khai báo này:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUSBtpiJVLjJzOdnZmYhL3WZ0tOKjFaCs
trước thấy họ làm hay quá mà liên lạc 2B System Co., LTD không trả lời, giờ chả tìm thấy ở đâu nữa.

Nếu VBA không thể làm được vui lòng cho biết ngôn ngữ lập trình nào ổn/ học và áp dụng nhanh & có thể xử lý được yêu cầu, mình không ngại mất thời gian để tìm hiểu và làm vì mình sống cả đời với bạn https://vnsw.gov.vn này.

Mong mọi người cho lời khuyên/ hướng đi hợp lý.

Chân thành cám ơn!
 

phanminhphuong

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
26 Tháng bảy 2013
Bài viết
127
Thích
67
Điểm
0
#3
Cám ơn bạn!

Theo hình thì chương trình xuất nhập khẩu chỉ để quản lý dữ liệu xuất nhập trên excel đúng không ạ?
Mình muốn tìn hiểu 1 chương trình nói nôm na là đồng bộ dữ liệu người dùng khai báo (có thể trên excel) với dữ liệu trên web (lấy dữ liệu từ web về, tải dữ liệu lên). Dùng control webbrowser của VBA thì thấy là yếu và chậm.

Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp nhất với việc thao tác, lấy dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với web vậy các bạn?
 
Lần chỉnh sửa cuối:

hoi_joker

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2007
Bài viết
41
Thích
17
Điểm
0
#4
Cám ơn bạn!

Theo hình thì chương trình xuất nhập khẩu chỉ để quản lý dữ liệu xuất nhập trên excel đúng không ạ?
Mình muốn tìn hiểu 1 chương trình nói nôm na là đồng bộ dữ liệu người dùng khai báo (có thể trên excel) với dữ liệu trên web (lấy dữ liệu từ web về, tải dữ liệu lên). Dùng control webbrowser của VBA thì thấy là yếu và chậm.

Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp nhất với việc thao tác, lấy dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với web vậy các bạn?
Chả có cách nào dung VBA khả thi đâu, cái này điều khiển Internet Explorer để đăng nhập và upload file làm tồi hồi còn e-manifest : https://e-manifest.customs.gov.vn

Mã:
Option Explicit

Declare Function apiShowWindow Lib "user32" Alias "ShowWindow" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long

Global Const SW_MAXIMIZE = 3
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Sub Add_Document()
 Dim oIE As Object ' InternetExplorer.Application
 Dim sURL As String
 Dim UserN As Object ' MSHTML.IHTMLElement
 Dim PW As Object ' MSHTML.IHTMLElement
 'Dim Element As Object ' HTMLButtonElement
 Dim btnInput As Object ' MSHTML.HTMLInputElement
 Dim ElementCol As Object ' MSHTML.IHTMLElementCollection
 'Dim Link As Object ' MSHTML.HTMLAnchorElement
 Dim ieDoc As Object 'MSHTML.HTMLDocument
 Dim i As Long, j As String, k, m As String, n As String, r As Long, s As String, t, u As String, v As String, x As String, y As String
 Dim sText As String, startS As String, endS As String, sMv As String
 Const Agency As String = "Agency"
 
On Error Resume Next
 
Application.ScreenUpdating = False
Application.Visible = False

Select Case Application.Assistant.DoAlert("NOTICE - " & Agency, [U64].Value, msoAlertButtonOKCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
  Case vbCancel
    GoTo TheEnd
End Select

Kill_IE_Process 'Dong tat ca cac cua so IE

'===== VAO TRANG THEM HO SO E-MANIFEST ============
Set oIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
  sURL = "https://e-manifest.customs.gov.vn/profile/record/list.aspx"

With oIE
  .Navigate sURL
  .Visible = True
  apiShowWindow .hwnd, SW_MAXIMIZE
  'Loop until the page finishes loading
  Do While .Busy Or .ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
End With

'===== NHAN VAO NUT CONFIRM ========================
Set ieDoc = oIE.Document
Set btnInput = ieDoc.all.Item("overridelink")
  btnInput.Click
Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

'===== DANG NHAP ===================================
u = "ctl00$PlaceHolderMain$signInControl$"
v = "ctl00$ctl27$wPshipList$ctl00$"
x = "ctl00_ctl27_wPshipList_ctl00"
y = "__tab_" & x & "_tabDocument_"

Set UserN = ieDoc.getElementsByName(u & "UserName")
If Not UserN Is Nothing Then
  UserN(0).Value = "577777777"  'UserName (thay doi phu hop)
End If
 
Set PW = ieDoc.getElementsByName(u & "password")
If Not PW Is Nothing Then
  PW(0).Value = "password"   'Password
End If

Set btnInput = ieDoc.all.Item("ctl00_PlaceHolderMain_signInControl_login")
  btnInput.Click         'Click Dang Nhap
Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

'====================================================
sText = ieDoc.body.innerHTML          'Lay Source code Web
startS = InStr(sText, x & "_ddlShip")
endS = InStr(sText, v & "ddlPort")
sText = Mid(sText, startS, endS - startS)    'Lay doan giua ten tau trong Source web

If InStr(UCase(sText), UCase([D6])) > 0 Then  'NEU TAU CO TRONG HE THONG E-MANIFEST
ReDo:
  sURL = "https://e-manifest.customs.gov.vn/profile/record/add.aspx"
  oIE.Navigate sURL
  Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  '===== DIEN THONG TIN TAO HO SO TAU =============
  For i = 1 To 8
    Select Case i
      'Case 1:   j = v & "ddlShip":       k = sRet        'Ten tau
      Case 1:   j = v & "ddlDocumentType":   k = [E5]        'Loai ho so
      Case 2:   j = v & "ddlPort":       k = [E8]        'Ten cang
      Case 3:   j = v & "txtCaption":      k = UCase(Trim([D7]))  'Master name
      Case 4:   j = v & "txtTime":       k = [E10]        'Thoi gian den/ chay
      Case 5:   j = v & "ddlHours":       k = [D13]        'Gio
      Case 6:   j = v & "ddlMinutes":      k = [D14]        'Phut
      Case 7:   j = v & "txtVoyageNumber":   k = UCase(Trim([D15])) 'Voy no.
      Case 8:   j = v & "txtRemarks":      k = UCase(Trim([D16])) 'Remarks
    End Select
    Set UserN = ieDoc.getElementsByName(j)
    If Not UserN Is Nothing Then
      UserN(0).Value = k
    End If
  Next i
  
  apiShowWindow oIE.hwnd, SW_SHOWMINIMIZED
  Application.Visible = True
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("FILL VSL NAME - " & Agency, [U75].Value, msoAlertButtonOKCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbOK
    Case Else
      GoTo TheEnd
  End Select
  Application.Visible = False
  
  '===== NHAN NUT TAO HO SO TAU ===================
  Set btnInput = ieDoc.all.Item(x & "_lblAdd")
    btnInput.Click       'Click Dang Nhap
  Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
  '===== TAI/ UPLOAD BAN KHAI HANG HOA ============
  oIE.Visible = False
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD GOOD DECLARATION - " & Agency, [U65].Value, msoAlertButtonOKCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbCancel
      GoTo TheEnd
    End Select
    oIE.Visible = True
    u = x & "_tabDocument_TabPanel"
    
    Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "0_upFileGoodDecralation_rdnStatus_1")
      btnInput.Click       'chon nut thay doi
    Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

    Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "0_upFileGoodDecralation_fileUpload")
      btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
    Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

    Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "0_upFileGoodDecralation_lbtnSave")
      btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
    Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  '===== TAI/ UPLOAD CARGO MANIFEST ===============
  oIE.Visible = False
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD CARGO MANIFEST - " & Agency, [U66].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbYes
UploadManifest:
      oIE.Visible = True
      
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel1")
        btnInput.Click       'chuyen tab Upload BL
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      '-----------------
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "1_upFileHouseBill_rdnStatus_1")
        btnInput.Click       'chon nut thay doi
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      '-----------------
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "1_upFileHouseBill_fileUpload")
        btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      '-----------------
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "1_upFileHouseBill_lbtnSave")
        btnInput.Click       'Nhan vao nut Tai len
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      '-----------------
      oIE.Visible = False
      If MsgBox("Do you want to upload other Cargo Manifest?", vbOKCancel, "UPLOAD OTHER CARGO MANIFEST") = vbOK Then GoTo UploadManifest
    Case vbCancel
      GoTo TheEnd
  End Select
  
  '===== TAI/ UPLOAD BAN KHAI CHUNG ================
  oIE.Visible = False
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD GENERAL DECLARATION - " & Agency, [U67].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbYes
      oIE.Visible = True
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel2")
        btnInput.Click       'chuyen tab Upload Bkc
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "2_upFileGeneralDecralation_rdnStatus_1")
        btnInput.Click       'chon nut thay doi
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "2_upFileGeneralDecralation_fileUpload")
        btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "2_upFileGeneralDecralation_lbtnSave")
        btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    Case vbCancel
      GoTo TheEnd
  End Select
    
  '===== TAI/ UPLOAD CREW LIST =====================
  oIE.Visible = False
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD CREW LIST - " & Agency, [U68].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbYes
      oIE.Visible = True
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel3")
        btnInput.Click       'chuyen tab Upload Crew List
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "3_upFileCrew_rdnStatus_1")
        btnInput.Click       'chon nut thay doi
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "3_upFileCrew_fileUpload")
        btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "3_upFileCrew_lbtnSave")
        btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    Case vbCancel
      GoTo TheEnd
  End Select
    
  '===== TAI/ UPLOAD CREW 'S EFFECT ================
  oIE.Visible = False
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD CREW 'S EFFECT DECLARATION - " & Agency, [U69].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbYes
      oIE.Visible = True
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel4")
        btnInput.Click       'chuyen tab Upload Bkc
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "4_upFileCrewEffect_rdnStatus_1")
        btnInput.Click       'chon nut thay doi
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "4_upFileCrewEffect_fileUpload")
        btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "4_upFileCrewEffect_lbtnSave")
        btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    Case vbCancel
      GoTo TheEnd
  End Select
  
  '===== TAI/ UPLOAD SHIP 'S STORE =================
  oIE.Visible = False
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD SHIP 'S STORE DECLARATION - " & Agency, [U70].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbYes
      oIE.Visible = True
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel5")
        btnInput.Click       'chuyen tab Upload Bkc
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "5_upFileShipStore_rdnStatus_1")
        btnInput.Click       'chon nut thay doi
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "5_upFileShipStore_fileUpload")
        btnInput.Click       'mo cua so Upload ban khai hang hoa
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop

      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "5_upFileShipStore_lbtnSave")
        btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    Case vbCancel
      GoTo TheEnd
  End Select
  
  oIE.Visible = False
  Application.Visible = True
  
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("NOTICE - " & Agency, [U71].Value, msoAlertButtonOK, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
  End Select
  
'***** NEU TAU CHUA CO TRONG HE THONG => TAO TAU MOI *****
Else
  Application.Visible = False
  sURL = "https://e-manifest.customs.gov.vn/profile/ship/add.aspx"
  oIE.Navigate sURL
  oIE.Visible = False
  Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("CREAT NEW VESSEL - " & Agency, [U72].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbYes       'Tao tau tu dong tren web
      For k = 1 To 15
        Select Case k
          Case 1:  j = v & "txtName":       m = "VESSEL 'S NAME?":           n = "NHAP TEN TAU":         s = Trim([D6]):     t = 2
          Case 2:  j = v & "txtIMO":        m = "IMO NUMBER?":             n = sMv & "IMO NUMBER":       s = "[IMO No.]":    t = 1
          Case 3:  j = v & "txtCall":       m = "CALL SIGN?":              n = sMv & "HO HIEU":         s = "[Call sign]":   t = 2
          Case 4:  j = v & "txtRegisterNumber":  m = "REGISTED NUMBER?":           n = sMv & "SO DANG KY":       s = "[Register No.]":  t = 2
          Case 5:  j = v & "txtFishing":      m = "REGISTED NUMBER (fishing boat)?":   n = sMv & "SO DANG KY TAU CA":    s = s:         t = 2
          Case 6:  j = v & "txtDate":       m = "DATE OF REGISTRATION (DD/MM/YYYY)?":  n = sMv & "REGISTED DATE":      s = "DD/MM/YYYY":    t = 2
          Case 7:  j = v & "txtNetTonnage":    m = "NET TONNAGE?":             n = sMv & "TRONG TAI THUAN":     s = "[NRT]":      t = 1
          Case 8:  j = v & "txtNet":        m = "NRT (fishing boat)?":         n = sMv & "TRONG TAI THUAN TAU CA": s = s:         t = 1
          Case 9:  j = v & "txtGross":       m = "GROSS TONNAGE?":            n = sMv & "TONG DUNG TICH":     s = "[GRT]":      t = 1
          Case 10: j = v & "txtGrossTonnage":   m = "GRT (fishing boat)":          n = sMv & "TONG DUNG TICH TAU CA":  s = s:         t = 1
          Case 11: j = v & "txtWeightTonnage":   m = "DEAD WEIGHT?":             n = sMv & "TRONG TAI":        s = "[DWT]":      t = 1
          Case 12: j = v & "txtLOA":        m = "LOA?":                 n = sMv & "CHIEU DAI LON NHAT":   s = "[LOA]":      t = 1
          Case 13: j = v & "txtBreadth":      m = "BREATH?":               n = sMv & "CHIEU RONG":       s = "[Chieu rong]":   t = 1
          Case 14: j = v & "txtSailingSpeed":   m = "VESSEL 'S SPEED?":           n = sMv & "TOC DO":         s = 12:         t = 2
          Case 15: j = v & "txtRemarks":      m = "REMARKS":               n = sMv & "GHI CHU":         s = "":         t = 2
        End Select
      
        Set UserN = ieDoc.getElementsByName(j)
          If Not UserN Is Nothing Then
            UserN(0).Value = UCase(Application.InputBox(m, n, s, , , , , t))
            If k = 1 Then sMv = "MV. " & UserN(0).Value & " - "
            If k = 4 Or k = 7 Or k = 9 Then
              s = UserN(0).Value
            End If
          End If
      Next k
            
        Set UserN = ieDoc.getElementsByName(v & "ddlProcessType")
          If Not UserN Is Nothing Then
            UserN(0).Value = 9 '9 = Registration ; 5 = Correction ; 1 = Cancellation
          End If
        
        Set UserN = ieDoc.getElementsByName(v & "ddDanhSachHangTau")
          If Not UserN Is Nothing Then
            UserN(0).Value = 217 '217 = CTY CP DLHH VINACOMIN
          End If
       
        Set ElementCol = ieDoc.getElementsByTagName("input")
          For Each btnInput In ElementCol
            If btnInput.ID = x & "_chkSubmitTo_0" Or btnInput.ID = x & "_chkSubmitTo_1" Or btnInput.ID = x & "_chkSubmitTo_2" Then
              btnInput.Click
            End If
          Next
     
      oIE.Visible = True
      Application.Visible = True
       
      Do While oIE.LocationURL = sURL
        Select Case Application.Assistant.DoAlert("CREAT NEW VESSEL - " & Agency, [U73].Value, msoAlertButtonOKCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
          Case vbOK
            Set btnInput = ieDoc.all.Item(x & "_lblAdd")
              btnInput.Click       'Nhan vao nut Tai len
            oIE.Visible = True
            Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
          Case vbCancel
            GoTo TheEnd
        End Select
      Loop
       
      GoTo ReDo    'Luu tau moi va quay lai tao ho so E-Manifest
    Case vbCancel
      Kill_IE_Process
    End Select   'Ket thuc truong hop tao tau moi
End If

TheEnd:
 oIE.Visible = True
 Set oIE = Nothing
 Set ieDoc = Nothing
 Set UserN = Nothing
 Set PW = Nothing
 Set btnInput = Nothing
 Set ElementCol = Nothing

Application.Visible = True
Application.ScreenUpdating = True

End Sub
 

File đính kèm

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
3,638
Thích
8,946
Điểm
860
#5
Cám ơn bạn!

Theo hình thì chương trình xuất nhập khẩu chỉ để quản lý dữ liệu xuất nhập trên excel đúng không ạ?
Mình muốn tìn hiểu 1 chương trình nói nôm na là đồng bộ dữ liệu người dùng khai báo (có thể trên excel) với dữ liệu trên web (lấy dữ liệu từ web về, tải dữ liệu lên). Dùng control webbrowser của VBA thì thấy là yếu và chậm.

Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp nhất với việc thao tác, lấy dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với web vậy các bạn?
Việc truy xuất dữ liệu vào Web là không thể nếu người lập trình không có tài khoản có quyền truy vấn CSDL. Nếu có làm thì cùng lắm là lấy được dữ liệu tĩnh trên web dựa vào tag <tb> (hoặc có thể cái khác).
Nguyễn lý của web là: TRUY VẤN CSDL -> RECORDSER -> HTML để hiển thị phía client (trình duyệt) cho người sử dụng.
Từ Web - LẤY THÔNG TIN TRÊN CÁC MỤC NHẬP -> CSDL.
Tất cả các việc liên quan đến CSDL trên đều là người lập trình web có tài khoản để Connection tới CSDL (MySQL, SQL Server,...).
Như vậy mấu chốt là làm sao để có thông tin kết nối và CSDL chứ không phải lấy dữ liệu từ web rồi đẩy vào web. Web chỉ như một bản report hiển thị những gì trong CSDL có mà thôi.

Ngôn ngữ lập trình nào nếu có thông tin kết nối nối vào CSDL đều làm được hết không cứ phải C#, Delphi,.VB, VBA....
(Nếu ai đã có thông tin truy xuất CSDL share lên đây đồng nghĩa là CSDL dùng cho website trên đã bị hack!).
 
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2009
Bài viết
2,374
Thích
2,248
Điểm
100
Tuổi
19
#6
Chả có cách nào dung VBA khả thi đâu, cái này điều khiển Internet Explorer để đăng nhập và upload file làm tồi hồi còn e-manifest : https://e-manifest.customs.gov.vn
Mình thấy Bạn đang điều khiển IE bằng code VBA đấy chứ, sao lại nói là chả có cách nào dùng VBA :) --=0
Mình còn nghe nói diễn đàn này có 1 số bạn nào đó không điều khiển trình duyệt nào mà vẫn tự động đăng nhập, tự động Upload File, tự động gửi bài viết (gọi tắt là tự động trả lời) lên diễn đàn GPE đấy. !$@!!!$@!!
 

hoi_joker

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2007
Bài viết
41
Thích
17
Điểm
0
#7
Mình thấy Bạn đang điều khiển IE bằng code VBA đấy chứ, sao lại nói là chả có cách nào dùng VBA :) --=0
Mình còn nghe nói diễn đàn này có 1 số bạn nào đó không điều khiển trình duyệt nào mà vẫn tự động đăng nhập, tự động Upload File, tự động gửi bài viết (gọi tắt là tự động trả lời) lên diễn đàn GPE đấy. !$@!!!$@!!
Mình nói dùng VBA không khả thi ý là ko nhanh/ không phù hợp. Thà khai báo bằng tay còn hơn. Chứ VBA khả năng khó thực hiện được như phần mềm khai báo hải quan (truy cập CSDL, load CSDL, thay đổi CSDL, cập nhật CSDL ...) trên phần mềm VBA. Quá khó :(:(:(
 

phanminhphuong

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
26 Tháng bảy 2013
Bài viết
127
Thích
67
Điểm
0
#8
Chứ VBA khả năng khó thực hiện được như phần mềm khai báo hải quan (truy cập CSDL, load CSDL, thay đổi CSDL, cập nhật CSDL ...) trên phần mềm VBA.
Đúng là mình muốn tìm hiểu cách làm được phần mềm có chức năng như trên.
 

be09

Thành viên gạo cội
Tham gia ngày
9 Tháng tư 2011
Bài viết
6,122
Thích
5,988
Điểm
560
Tuổi
61
#9
Đúng là mình muốn tìm hiểu cách làm được phần mềm có chức năng như trên.
Đang thất nghiệp nên bài 2 đưa lên chơi cho vui thôi.
Còn cái vụ bạn nêu bài 1, thì nên bám và liên hệ với Nguyễn Duy Tuân (Hà Nội), đã có ý kiến ở bài 5 để được tư vấn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
3,638
Thích
8,946
Điểm
860
#10
Đang thất nghiệp nên bài 2 đưa lên chơi cho vui thôi.
Còn cái vụ bạn nêu bài 1, thì nên bám và liên hệ với Nguyễn Duy Tuân (Hà Nội), đã có ý kiến ở bài 5 để được tư vấn.
Em đang muốn lao động là bác tạo điều kiện ngay á. Cảm ơn Bác! :D:D:D
 

phanminhphuong

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
26 Tháng bảy 2013
Bài viết
127
Thích
67
Điểm
0
#11
Em đang muốn lao động là bác tạo điều kiện ngay á. Cảm ơn Bác! :D:D:D
Vui lòng cho mình 1 số ví dụ hoặc phần mềm giao tiếp với web (truy cập CSDL, tải CSDL, thay đổi CSDL, cập nhật CSDL ...) mà không phải là dùng VBA điều khiển Internet Explorer. Xin cám ơn!
 
Tham gia ngày
6 Tháng một 2011
Bài viết
7,281
Thích
7,757
Điểm
560
#12
Vui lòng cho mình 1 số ví dụ hoặc phần mềm giao tiếp với web (truy cập CSDL, tải CSDL, thay đổi CSDL, cập nhật CSDL ...) mà không phải là dùng VBA điều khiển Internet Explorer. Xin cám ơn!
Sao bạn không gọi trực tiếp anh ấy cho nhanh.Tiện thể có thể hỏi han thêm thông tin khác.

http://www.bluesofts.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=64
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
3,638
Thích
8,946
Điểm
860
#13
Vui lòng cho mình 1 số ví dụ hoặc phần mềm giao tiếp với web (truy cập CSDL, tải CSDL, thay đổi CSDL, cập nhật CSDL ...) mà không phải là dùng VBA điều khiển Internet Explorer. Xin cám ơn!
Như mình đã nói bài trên. Dữ liệu biến đổi trên web hoàn toàn lấy từ CSDL. Vậy bạn dùng bất kể ngôn ngữ gì để có thể INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT vào CSDL là xong. Khi bạn thay đổi dữ liệu rồi thì web nó cứ hiển thị đúng như trong CSDL thôi. Mỗi trang web có một cấu trúc CSDL khác nhau (theo tính chất nghiệp vụ của công ty), loại CSDL cũng có thể khác nhau ( phổ biến hiện nay là SQL Server, MySQL). Mình chỉ bày hướng cho bạn làm thôi chứ để làm một ví dụ hơi mất nhiều thời gian vì mình không chuyên về web.
Bạn sẽ rất rất khó để có tài khoản kết nối vào một CSDL của một công ty nào đó vì đó là bảo mật dữ liệu của họ, trừ phi họ công bố. Vậy nên chỉ học để hiểu bản chất, khi cần thì truy xuất vào web của riêng mình thì được.
 

AutoReply

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
18 Tháng hai 2016
Bài viết
405
Thích
501
Điểm
335
#14
Như mình đã nói bài trên. Dữ liệu biến đổi trên web hoàn toàn lấy từ CSDL. Vậy bạn dùng bất kể ngôn ngữ gì để có thể INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT vào CSDL là xong. Khi bạn thay đổi dữ liệu rồi thì web nó cứ hiển thị đúng như trong CSDL thôi. Mỗi trang web có một cấu trúc CSDL khác nhau (theo tính chất nghiệp vụ của công ty), loại CSDL cũng có thể khác nhau ( phổ biến hiện nay là SQL Server, MySQL). Mình chỉ bày hướng cho bạn làm thôi chứ để làm một ví dụ hơi mất nhiều thời gian vì mình không chuyên về web.
Bạn sẽ rất rất khó để có tài khoản kết nối vào một CSDL của một công ty nào đó vì đó là bảo mật dữ liệu của họ, trừ phi họ công bố. Vậy nên chỉ học để hiểu bản chất, khi cần thì truy xuất vào web của riêng mình thì được.
sau khi hiểu bản chất mà anh nói rồi nhưng không có tài khoản kết nối vào CSDL của trang Web thì sao anh ? bó tay chịu trói chăng ? +-+-+-++-+-+-+
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
3,638
Thích
8,946
Điểm
860
#15
sau khi hiểu bản chất mà anh nói rồi nhưng không có tài khoản kết nối vào CSDL của trang Web thì sao anh ? bó tay chịu trói chăng ? +-+-+-++-+-+-+
Không quan trọng là có web hay không có. Như mình đã nói mạch máu của web là CSDL. Bạn học tốt về kết nối và truy xuất CSDL là ok, còn khi bạn biết CSDL nào đó của pm nào, của web nào thì chỉ cần kết nối đến CSDL , INSERT, UPDATE đúng table là xong thôi.

Bạn có thể dùng ADO để học việc này. Tuy nhiên hãy học theo các bước:

1. Học cách cài và quản trị một loại CSDL Client-Server: MySQL, SQL Server. Bạn học MySQL vì nó phổ biến cho nhiều website hiện nay, đặc biệt các web viết bằng PHP.
2. Học các câu lệnh SELECT, INERT, UPDATE, DELETE tới CSDL MySQL..

3. Dùng ADO kết nối và làm việc với CSDL MySQL.

Mỗi bước trên bạn tìm Google ra hết nhé!
 

VetMini

Thành viên gạo cội
Tham gia ngày
21 Tháng mười hai 2012
Bài viết
5,168
Thích
5,711
Điểm
560
#17
Híc. Anh ơi, "Cô Rô bốt" xinh đẹp ở trên đã qua mấy bước anh hướng dẫn lâu rồi. -\\/.-\\/.
Bạn có từng đồng hành với người ta hôn mà dám nói vậy?
Cái cô này đâu có hề qua bước nào. Ả ta tự động thấy ở đích. Mình bò mệt phở hơi tai mà ngẫng đầu lên vẫn thấy ả ta dẫn trước mặt.
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
3,638
Thích
8,946
Điểm
860
#19
Híc. Anh ơi, "Cô Rô bốt" xinh đẹp ở trên đã qua mấy bước anh hướng dẫn lâu rồi. -\\/.-\\/.
Thế thì chờ có tài khoản kết nối csdl thôi :). Thường khi viết ứng dụng khai thác data dùng chung thì cty họ sẽ cấp cho một tài khoản đẻ ghi nhận thông tin mà không làm nguy hiểm tới hệ thống. Nếu lấy được thông tin trong csdl dễ dàng thì danh sách tài khoản của các diễn đàn vào tay mình hết :)
 

thuyyeu99

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
6 Tháng sáu 2008
Bài viết
487
Thích
191
Điểm
695
#20
Chào mọi người!

Nếu VBA không thể làm được vui lòng cho biết ngôn ngữ lập trình nào ổn/ học và áp dụng nhanh & có thể xử lý được yêu cầu, mình không ngại mất thời gian để tìm hiểu và làm vì mình sống cả đời với bạn https://vnsw.gov.vn này.

Mong mọi người cho lời khuyên/ hướng đi hợp lý.

Chân thành cám ơn!
Cái vụ này theo mình nghĩ bạn rành về cái nào thì đi theo cái đó Visua Studio, delphi, java.., (mà còn cái vụ viết xong rồi chạy được đa nền tảng nữa)
 
Top