Tặng file quản lý vật tư - công nợ (nhập xuất kho hàng và công nợ khách hàng)

MyExcel Liên hệ QC

Tặng file quản lý vật tư - công nợ (nhập xuất kho hàng và công nợ khách hàng)​


Vẫn kiểu nhập liệu trực tiếp trên bảng tính, cốt yếu dành cho những ai thích sự đơn giản. File có hướng dẫn khá rõ rồi, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cây menu (vụ này là để anh em sau này tìm kiếm cho dễ thôi, chứ càng gõ nhiều càng mệt):
- Công việc
+ Nhập kho
+ Xuất kho
+ Thu chi
+ In phiếu nhập, phiếu xuất
- Danh mục
+ Khách hàng
+ Vật tư hàng hóa
+ Kho
+ Lý do
- Báo cáo
+ Nhập xuất tồn
+ Sổ chi tiết vật tư
+ Bán hàng
+ Chi tiết công nợ 1 khách hàng, nhà cung cấp
+ Tổng hợp công nợ khách hàng, NCC

* Dành cho anh em thích táy máy: Có custom ribbon và menu command tích hợp bằng VBA trong file. Custom ribbon thì thấy ngay trên menu của Excel, còn command thì ở trong menu Add-Ins. Vụ menu này là chỉ để lòe cho vui chứ không tiện so với menu có sẵn trong file.

Cập nhật 20/10/2021: Sửa code báo cáo số dư đầu chương trình của khách hàng tại Báo cáo tổng hợp khách hàng
Cập nhật 04/04/2022: Thêm nút On/Off để bật/tắt sự kiện hiện combobox nhập liệu. Sửa lỗi.
 

File đính kèm

 • 2. Quan ly Vat tu Cong no PostGPE.xlsm
  1.8 MB · Đọc: 94
Lần chỉnh sửa cuối:
Vẫn kiểu nhập liệu trực tiếp trên bảng tính, cốt yếu dành cho những ai thích sự đơn giản. File có hướng dẫn khá rõ rồi, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cây menu (vụ này là để anh em sau này tìm kiếm cho dễ thôi, chứ càng gõ nhiều càng mệt):
- Công việc
+ Nhập kho
+ Xuất kho
+ Thu chi
+ In phiếu nhập, phiếu xuất
- Danh mục
+ Khách hàng
+ Vật tư hàng hóa
+ Kho
+ Lý do
- Báo cáo
+ Nhập xuất tồn
+ Sổ chi tiết vật tư
+ Bán hàng
+ Chi tiết công nợ 1 khách hàng, nhà cung cấp
+ Tổng hợp công nợ khách hàng, NCC

* Dành cho anh em thích táy máy: Có custom ribbon và menu command tích hợp bằng VBA trong file. Custom ribbon thì thấy ngay trên menu của Excel, còn command thì ở trong menu Add-Ins. Vụ menu này là chỉ để lòe cho vui chứ không tiện so với menu có sẵn trong file.
Bạn ơi font chữ bị lỗi ở sheet bán hàng thì chỉnh sửa như thế nào bạn. File này chi tiết hơn file trước nhiều.
 

File đính kèm

 • kho.png
  kho.png
  262.5 KB · Đọc: 197
Vẫn kiểu nhập liệu trực tiếp trên bảng tính, cốt yếu dành cho những ai thích sự đơn giản. File có hướng dẫn khá rõ rồi, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cây menu (vụ này là để anh em sau này tìm kiếm cho dễ thôi, chứ càng gõ nhiều càng mệt):
- Công việc
+ Nhập kho
+ Xuất kho
+ Thu chi
+ In phiếu nhập, phiếu xuất
- Danh mục
+ Khách hàng
+ Vật tư hàng hóa
+ Kho
+ Lý do
- Báo cáo
+ Nhập xuất tồn
+ Sổ chi tiết vật tư
+ Bán hàng
+ Chi tiết công nợ 1 khách hàng, nhà cung cấp
+ Tổng hợp công nợ khách hàng, NCC

* Dành cho anh em thích táy máy: Có custom ribbon và menu command tích hợp bằng VBA trong file. Custom ribbon thì thấy ngay trên menu của Excel, còn command thì ở trong menu Add-Ins. Vụ menu này là chỉ để lòe cho vui chứ không tiện so với menu có sẵn trong file.
Mở lên bị lỗi bạn ơi.
1598513278156.png
 
Bạn cài thêm font VNI. Chỉ cần VNI-times là đủ. Mấy cái activeX không hỗ trợ font unicode
Bạn ơi cho mình hỏi thêm sheet nhập, sheet xuất, sheet thu chi ở phần ngày khi click ô nào trong phần ngày nhập, ngày xuất, ngày tháng thì hiện ra ngày tháng hiện tại vậy. Bạn có thể chỉ cho mình cách làm đó không và làm như vậy với ý nghĩa gì bạn. Thân!
Bài đã được tự động gộp:

Vẫn kiểu nhập liệu trực tiếp trên bảng tính, cốt yếu dành cho những ai thích sự đơn giản. File có hướng dẫn khá rõ rồi, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cây menu (vụ này là để anh em sau này tìm kiếm cho dễ thôi, chứ càng gõ nhiều càng mệt):
- Công việc
+ Nhập kho
+ Xuất kho
+ Thu chi
+ In phiếu nhập, phiếu xuất
- Danh mục
+ Khách hàng
+ Vật tư hàng hóa
+ Kho
+ Lý do
- Báo cáo
+ Nhập xuất tồn
+ Sổ chi tiết vật tư
+ Bán hàng
+ Chi tiết công nợ 1 khách hàng, nhà cung cấp
+ Tổng hợp công nợ khách hàng, NCC

* Dành cho anh em thích táy máy: Có custom ribbon và menu command tích hợp bằng VBA trong file. Custom ribbon thì thấy ngay trên menu của Excel, còn command thì ở trong menu Add-Ins. Vụ menu này là chỉ để lòe cho vui chứ không tiện so với menu có sẵn trong file.
Hi, sẵn tiện cho mình hỏi thêm nút hướng dẫn khi click vô hiện tra trang pdf. Cách làm sao hay vậy bạn. Trong đó 1 rừng code luôn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn ơi cho mình hỏi thêm sheet nhập, sheet xuất, sheet thu chi ở phần ngày khi click ô nào trong phần ngày nhập, ngày xuất, ngày tháng thì hiện ra ngày tháng hiện tại vậy. Bạn có thể chỉ cho mình cách làm đó không và làm như vậy với ý nghĩa gì bạn. Thân!
Bài đã được tự động gộp:
Đây là hình thức hỗ trợ nhập ngày hiện tại cho nhanh thôi, bấm vào có sẵn ngày khỏi mất công gõ. Ngày chứng từ không đúng ngày hiện tại thì gõ ngày của nó vào.
Code xử lý nằm trong sự kiện Worksheet_SelectionChange của sheet tương ứng, là 2 dòng này:
ElseIf Target.Row > 6 And Target.Column = 3 And Target.Count = 1 Then
Hientxt3


Khi con trỏ di chuyển vào bất kỳ 1 ô nào của cột 3 (cột C) có dòng lớn hơn 6 thì chạy sub Hientxt3
Private Sub Hientxt3()
priIsFocus = True
With txt3
DiaChi = ActiveCell.Address
.Visible = True 'Hiện cái textbox txt3 lên
.Left = ActiveCell.Left + 1 'Biên trái của txt3 gần khớp với biên trái của cell
.Top = ActiveCell.Top + 1 'Biên trên của txt3 gần khớp với biên trên của cell
.Width = ActiveCell.Width 'Rộng bằng cell
.Height = ActiveCell.Height 'Cao bằng cell
.Text = Date 'Ngày = ngày hiện tại
End With
priIsFocus = False
End Sub


Hi, sẵn tiện cho mình hỏi thêm nút hướng dẫn khi click vô hiện tra trang pdf. Cách làm sao hay vậy bạn. Trong đó 1 rừng code luôn.
Nhúng file pdf vào 1 sheet rồi ghi macro việc bấm vào đối tượng nhúng thì biết code mở pdf đó liền. Bạn chuột phải vào Hướng dẫn > Assign Macro > Edit là thấy macro dành cho nó
 
Vẫn kiểu nhập liệu trực tiếp trên bảng tính, cốt yếu dành cho những ai thích sự đơn giản. File có hướng dẫn khá rõ rồi, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cây menu (vụ này là để anh em sau này tìm kiếm cho dễ thôi, chứ càng gõ nhiều càng mệt):
- Công việc
+ Nhập kho
+ Xuất kho
+ Thu chi
+ In phiếu nhập, phiếu xuất
- Danh mục
+ Khách hàng
+ Vật tư hàng hóa
+ Kho
+ Lý do
- Báo cáo
+ Nhập xuất tồn
+ Sổ chi tiết vật tư
+ Bán hàng
+ Chi tiết công nợ 1 khách hàng, nhà cung cấp
+ Tổng hợp công nợ khách hàng, NCC

* Dành cho anh em thích táy máy: Có custom ribbon và menu command tích hợp bằng VBA trong file. Custom ribbon thì thấy ngay trên menu của Excel, còn command thì ở trong menu Add-Ins. Vụ menu này là chỉ để lòe cho vui chứ không tiện so với menu có sẵn trong file.
Bạn cho mình hỏi phần Các báo cáo khác ->Tổng hợp công nợ khách hàng thì bị lỗi 1004 lỗi ở report dòng:
MSLoai = WorksheetFunction.IfError(WorksheetFunction.VLookup(arrPSTC(d, 5), Sheet11.Range("D6:F" & Sheet11.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row), 3, 0), "")
 
Bạn cho mình hỏi phần Các báo cáo khác ->Tổng hợp công nợ khách hàng thì bị lỗi 1004 lỗi ở report dòng:
MSLoai = WorksheetFunction.IfError(WorksheetFunction.VLookup(arrPSTC(d, 5), Sheet11.Range("D6:F" & Sheet11.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row), 3, 0), "")
Tại không tìm thấy KH hay CC gì đó. Bạn chạy thử hay là chạy dữ liệu thực của bạn? Nếu dữ liệu mẫu của tôi thì không có lỗi đó.

Bạn bỏ dấu nháy ở đầu dòng code 'On Error GoTo Loi ở đầu Sub lỗi đó dùm tôi, để có lỗi thì nó báo rồi thoát. Tôi debug mà chưa bật lại dòng đó.
 
Tại không tìm thấy KH hay CC gì đó. Bạn chạy thử hay là chạy dữ liệu thực của bạn? Nếu dữ liệu mẫu của tôi thì không có lỗi đó.

Bạn bỏ dấu nháy ở đầu dòng code 'On Error GoTo Loi ở đầu Sub lỗi đó dùm tôi, để có lỗi thì nó báo rồi thoát. Tôi debug mà chưa bật lại dòng đó.
Hi, trong đây có nhiều dòng như thế nên mình chưa biết bỏ dòng nào. Bạn ơi cho mình hỏi thêm sheet NXT (Chung), NXT-1 (Giá trị) là tự cập nhật khi mình nhập ở sheet Nhap phải không bạn. Thân.
 
Tại không tìm thấy KH hay CC gì đó. Bạn chạy thử hay là chạy dữ liệu thực của bạn? Nếu dữ liệu mẫu của tôi thì không có lỗi đó.

Bạn bỏ dấu nháy ở đầu dòng code 'On Error GoTo Loi ở đầu Sub lỗi đó dùm tôi, để có lỗi thì nó báo rồi thoát. Tôi debug mà chưa bật lại dòng đó.
Dạ chào anh/chị Maika8008, em đang sử dụng file này anh.png
anh chị và mọi người có thể cho em hỏi bị lỗi như thế này thì sữa như thế nào à
p/s: em không biết gì về VBA cả.hic
 
Tên Maika làm tôi nhớ đến một thành viên ngày xưa.

File của bạn viết tốt, xử lý mảng nên sẽ nhanh.
Một số thủ tục bẫy lỗi tốt nhưng còn vài thủ tục thì chưa (chắc có lẻ nhiều quá nên quên) chính vì vậy còn các lỗi "out of range". Lỗi này đa số các "chiên da" viết mảng mà không bẫy lỗi tốt.
Menu Ribbon theo tôi nên viết trực tiếp trên tập tin, vì khi đóng tập tin đôi khi nó vẫn hiện menu này. Trước đây tôi cũng làm giống bạn, nhưng sau đó viết trực tiếp để khi đóng tập tin thì không còn Menu Ribbon này nữa.

1600877013551.png

Để viết được như vầy thì mất rất nhiều thời gian.
Cám ơn bạn Maika8008 đã chia sẻ cho mọi người.

Lê Văn Duyệt
 
Tên Maika làm tôi nhớ đến một thành viên ngày xưa.

File của bạn viết tốt, xử lý mảng nên sẽ nhanh.
Một số thủ tục bẫy lỗi tốt nhưng còn vài thủ tục thì chưa (chắc có lẻ nhiều quá nên quên) chính vì vậy còn các lỗi "out of range". Lỗi này đa số các "chiên da" viết mảng mà không bẫy lỗi tốt.
Menu Ribbon theo tôi nên viết trực tiếp trên tập tin, vì khi đóng tập tin đôi khi nó vẫn hiện menu này. Trước đây tôi cũng làm giống bạn, nhưng sau đó viết trực tiếp để khi đóng tập tin thì không còn Menu Ribbon này nữa.

View attachment 246075

Để viết được như vầy thì mất rất nhiều thời gian.
Cám ơn bạn Maika8008 đã chia sẻ cho mọi người.

Lê Văn Duyệt
dạ anh cho em hỏi trường hợp lỗi như trên thì sữa như thế nào à, vì em chưa học qua VBA nên không biết sửa như thế nào ạ. em cảm ơn a nhiều
 
Bạn gửi file có dữ liệu của bạn cho tôi để tôi xem lỗi chỗ nào nhé.
dạ em gửi file đây à
lỗi kia em sữa được rồi còn lỗi không hiện ra số dư đầu kỳ ở báo cáo tổng hợp công nợ và báo cáo chi tiết công nợ. nhờ tiền bối xem giúp em với nhé
 

File đính kèm

 • Quan ly Vat tu Cong no.xlsm
  1.7 MB · Đọc: 81
dạ em gửi file đây à
lỗi kia em sữa được rồi còn lỗi không hiện ra số dư đầu kỳ ở báo cáo tổng hợp công nợ và báo cáo chi tiết công nợ. nhờ tiền bối xem giúp em với nhé
Thiếu sót trầm trọng: quên lấy số dư đầu kỳ. Đã sửa cho bạn và cập nhật lại file ở bài #1
Bài đã được tự động gộp:

Vẫn kiểu nhập liệu trực tiếp trên bảng tính, cốt yếu dành cho những ai thích sự đơn giản. File có hướng dẫn khá rõ rồi, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cây menu (vụ này là để anh em sau này tìm kiếm cho dễ thôi, chứ càng gõ nhiều càng mệt):
- Công việc
+ Nhập kho
+ Xuất kho
+ Thu chi
+ In phiếu nhập, phiếu xuất
- Danh mục
+ Khách hàng
+ Vật tư hàng hóa
+ Kho
+ Lý do
- Báo cáo
+ Nhập xuất tồn
+ Sổ chi tiết vật tư
+ Bán hàng
+ Chi tiết công nợ 1 khách hàng, nhà cung cấp
+ Tổng hợp công nợ khách hàng, NCC

* Dành cho anh em thích táy máy: Có custom ribbon và menu command tích hợp bằng VBA trong file. Custom ribbon thì thấy ngay trên menu của Excel, còn command thì ở trong menu Add-Ins. Vụ menu này là chỉ để lòe cho vui chứ không tiện so với menu có sẵn trong file.
Diễn đàn không cho sửa bài #1 nên tôi đăng file đã chỉnh sửa ở đây
 

File đính kèm

 • Quan ly Vat tu Cong no_OngBak.xlsm
  1.7 MB · Đọc: 253
 • 2. Quan ly Vat tu Cong no PostGPE.xlsm
  1.8 MB · Đọc: 316
Thiếu sót trầm trọng: quên lấy số dư đầu kỳ. Đã sửa cho bạn và cập nhật lại file ở bài #1
Bài đã được tự động gộp:


Diễn đàn không cho sửa bài #1 nên tôi đăng file đã chỉnh sửa ở đây
dạ em cảm ơn rất nhiều ạ. file của anh/chị giúp ích rất nhiều cho công việc của em.
 
Web KT

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Top Bottom