Tìm kiểm tra theo điều kiện

Liên hệ QC

hoalv1985

Thành viên chính thức
Tham gia
27/11/17
Bài viết
76
Được thích
19
Giới tính
Nam
Em nhờ Anh/ Chị trong diễn đàn giúp em với ạ. Em có 1 sheet1 là sheet gốc ( được kết xuất từ phần mềm ), Giờ em muốn kiểm tra số tiền đã thu theo điều kiện ( Tại sheet2 chẳng hạn). Em nhờ anh chị giúp em với ạ, nếu VBA thì càng tốt ạ. Em cảm ơn ạ!
 

File đính kèm

 • hoi dap.xlsx
  51.8 KB · Đọc: 24

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia
14/9/10
Bài viết
8,672
Được thích
18,527
Em nhờ Anh/ Chị trong diễn đàn giúp em với ạ. Em có 1 sheet1 là sheet gốc ( được kết xuất từ phần mềm ), Giờ em muốn kiểm tra số tiền đã thu theo điều kiện ( Tại sheet2 chẳng hạn). Em nhờ anh chị giúp em với ạ, nếu VBA thì càng tốt ạ. Em cảm ơn ạ!
Mã:
B2 =SUMIF(Sheet1!$C$13:$C$500,A2,Sheet1!$G$13:$G$500)
C2 =SUMIF(Sheet1!$E$13:$E$500,"*"&A2&"*",Sheet1!$H$13:$H$500)
Copy xuống
 

hoalv1985

Thành viên chính thức
Tham gia
27/11/17
Bài viết
76
Được thích
19
Giới tính
Nam
Công thức ô C2 nó tỉnh tổng 2 dòng anh ah. ( vì các bạn khi nộp tiền đang gộp 2 lệnh, và dòng diễn giải cũng đang để 2 lệnh mà a). Vì vậy, vẫn chưa đúng a ah.
 

hoalv1985

Thành viên chính thức
Tham gia
27/11/17
Bài viết
76
Được thích
19
Giới tính
Nam
Kết quả đúng là bao nhiêu? nói rỏ cách tính
Dạ Anh. Em ví dụ tại sheet1 ở cột A, lệnh 21.B000057: số tiền phải thu là 8.520.000. Thì số đã thu ô H43 ( cũng chính là số tiền đó ạ). Tức là em muốn kiểm tra số tiền phải thu theo lệnh, và số tiền đã thu theo lệnh có khớp nhau ko anh à. Vì hiện tại dòng đã thu các bạn đang gộp ( ví dụ:21.A000057+21.B000057) . Em cảm ơn ạ !
 

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
4,306
Được thích
6,626
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
Trường hợp B57 thì dễ, do phải thu là 8.520.000, và đã thu đủ 8.520.000 tại dòng 43.
Những trường hợp thu chưa đủ thì tính sao: VD: B59 phải thu: 5.880.000, đã thu tại dòng 44+45 (gộp A59 và B59) là: 5.340.000 và 4.800.000; cả 2 dòng đều ít hơn 5.880.000, biết cái nào là của B59?
Trừ phi bạn quy định dòng 44: 5.440.000 là của B59, còn lại 5.880.000-5.440.000 = 440.000 là của A59
 

hoalv1985

Thành viên chính thức
Tham gia
27/11/17
Bài viết
76
Được thích
19
Giới tính
Nam
Trường hợp B57 thì dễ, do phải thu là 8.520.000, và đã thu đủ 8.520.000 tại dòng 43.
Những trường hợp thu chưa đủ thì tính sao: VD: B59 phải thu: 5.880.000, đã thu tại dòng 44+45 (gộp A59 và B59) là: 5.340.000 và 4.800.000; cả 2 dòng đều ít hơn 5.880.000, biết cái nào là của B59?
Trừ phi bạn quy định dòng 44: 5.440.000 là của B59, còn lại 5.880.000-5.440.000 = 440.000 là của A59
Dạ anh. Trường hợp chưa thu đủ, hoặc thu thiếu, thì em sẽ thêm 1 cột để tính phần chênh lệch số phải thu- số đã thu đó anh. Mục đích của em là để kiểm soát được lệnh nào đã thu đủ, lệnh nào chưa thu, lệnh nào thu thiếu ( và thiếu bao nhiêu). Em cảm ơn ạ!
Bài đã được tự động gộp:

Trường hợp B57 thì dễ, do phải thu là 8.520.000, và đã thu đủ 8.520.000 tại dòng 43.
Những trường hợp thu chưa đủ thì tính sao: VD: B59 phải thu: 5.880.000, đã thu tại dòng 44+45 (gộp A59 và B59) là: 5.340.000 và 4.800.000; cả 2 dòng đều ít hơn 5.880.000, biết cái nào là của B59?
Trừ phi bạn quy định dòng 44: 5.440.000 là của B59, còn lại 5.880.000-5.440.000 = 440.000 là của A59
Dạ Anh: ở đây tính theo mã khách là cột I nữa anh ạ. Ví dụ B59 phải thu theo mã cột I là 4.800.000 và đã thu dòng thứ 45 là đã thu 4.800.000 như vậy là đúng ạ. Tức là sẽ thõa mãn 2 điều kiện là lệnh và mã ( cột I ) anh ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

hoalv1985

Thành viên chính thức
Tham gia
27/11/17
Bài viết
76
Được thích
19
Giới tính
Nam
Em nhờ anh/ chị trong diễn đàn giúp e với ạ. Em cảm ơn ạ!
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia
14/9/10
Bài viết
8,672
Được thích
18,527
Dạ Anh. Em ví dụ tại sheet1 ở cột A, lệnh 21.B000057: số tiền phải thu là 8.520.000. Thì số đã thu ô H43 ( cũng chính là số tiền đó ạ). Tức là em muốn kiểm tra số tiền phải thu theo lệnh, và số tiền đã thu theo lệnh có khớp nhau ko anh à. Vì hiện tại dòng đã thu các bạn đang gộp ( ví dụ:21.A000057+21.B000057) . Em cảm ơn ạ !
Thêm cột ghi chú kết quả
Mã:
Option Explicit
Sub XYZ()
 Dim sArr(), dArr(), res(), dic As Object
 Dim sRow&, sR&, n&, i&, ct$, iKey$, tmp#, tong#
 
 Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
 With Sheets("Kiem tra")
  i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
  dArr = .Range("A2:A" & i).Value
 End With
 With Sheets("Sheet1")
  i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i < 13 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
  sArr = .Range("C13:I" & i).Value
 End With
 sRow = UBound(sArr)
 sR = UBound(dArr)
 ReDim res(1 To sR, 1 To 3)
 For n = 1 To sR
  ct = dArr(n, 1)
  For i = 1 To sRow
   If sArr(i, 5) <> Empty Then
    If sArr(i, 1) = ct Then
     res(n, 1) = res(n, 1) + sArr(i, 5)
     dic(sArr(i, 7)) = dic(sArr(i, 7)) + sArr(i, 5)
    End If
   End If
  Next i
  For i = 1 To sRow
   If sArr(i, 6) <> Empty Then
    If InStr(1, sArr(i, 3), ct) > 0 Then
     If dic.exists(sArr(i, 7)) Then
      tmp = dic(sArr(i, 7))
      If sArr(i, 6) = tmp Then
       res(n, 2) = tmp
       res(n, 3) = "Ok!"
       Exit For
      End If
      tong = tong + sArr(i, 6)
     End If
    End If
   End If
  Next i
  If i = sRow + 1 Then
   If tong > 0 Then
    If res(n, 1) > tong Then
     res(n, 2) = tong
    Else
     res(n, 2) = res(n, 1)
    End If
    res(n, 3) = "Xem Lai!"
   End If
  End If
  dic.RemoveAll
  tong = 0
 Next n
 Sheets("Kiem tra").Range("B2").Resize(sR, 3) = res
End Sub
 

hoalv1985

Thành viên chính thức
Tham gia
27/11/17
Bài viết
76
Được thích
19
Giới tính
Nam
Thêm cột ghi chú kết quả
Mã:
Option Explicit
Sub XYZ()
 Dim sArr(), dArr(), res(), dic As Object
 Dim sRow&, sR&, n&, i&, ct$, iKey$, tmp#, tong#
 
 Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
 With Sheets("Kiem tra")
  i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
  dArr = .Range("A2:A" & i).Value
 End With
 With Sheets("Sheet1")
  i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i < 13 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
  sArr = .Range("C13:I" & i).Value
 End With
 sRow = UBound(sArr)
 sR = UBound(dArr)
 ReDim res(1 To sR, 1 To 3)
 For n = 1 To sR
  ct = dArr(n, 1)
  For i = 1 To sRow
   If sArr(i, 5) <> Empty Then
    If sArr(i, 1) = ct Then
     res(n, 1) = res(n, 1) + sArr(i, 5)
     dic(sArr(i, 7)) = dic(sArr(i, 7)) + sArr(i, 5)
    End If
   End If
  Next i
  For i = 1 To sRow
   If sArr(i, 6) <> Empty Then
    If InStr(1, sArr(i, 3), ct) > 0 Then
     If dic.exists(sArr(i, 7)) Then
      tmp = dic(sArr(i, 7))
      If sArr(i, 6) = tmp Then
       res(n, 2) = tmp
       res(n, 3) = "Ok!"
       Exit For
      End If
      tong = tong + sArr(i, 6)
     End If
    End If
   End If
  Next i
  If i = sRow + 1 Then
   If tong > 0 Then
    If res(n, 1) > tong Then
     res(n, 2) = tong
    Else
     res(n, 2) = res(n, 1)
    End If
    res(n, 3) = "Xem Lai!"
   End If
  End If
  dic.RemoveAll
  tong = 0
 Next n
 Sheets("Kiem tra").Range("B2").Resize(sR, 3) = res
End Sub
Ôi a ơi, tuyệt quá a ah, nhưng a ơi, cái lệnh 21.b59 đó a, đang lấy cả số tiền hava: là 5.880.000,, trong khi số tiền đã thu lại chỉ lấy theo xe a ạ. A xử lý hộ e với ạ. E cảm ơn a ạ
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia
14/9/10
Bài viết
8,672
Được thích
18,527
Ôi a ơi, tuyệt quá a ah, nhưng a ơi, cái lệnh 21.b59 đó a, đang lấy cả số tiền hava: là 5.880.000,, trong khi số tiền đã thu lại chỉ lấy theo xe a ạ. A xử lý hộ e với ạ. E cảm ơn a ạ
Bạn muốn kết quả như thế nào? Nhập tay kết quả và gởi lại file
Lưu ý: Nội quy diễn đàn qui định không viết tắt
 

hoalv1985

Thành viên chính thức
Tham gia
27/11/17
Bài viết
76
Được thích
19
Giới tính
Nam
Dạ anh, như vậy là đúng ý của em rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh và đại gia đình mình sức khỏe và hạnh phúc ạ. Em cảm ơn ạ!
 

BuiQuangThuan

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
Tham gia
17/12/10
Bài viết
1,007
Được thích
718
Giới tính
Nam
Bạn muốn kết quả như thế nào? Nhập tay kết quả và gởi lại file
Lưu ý: Nội quy diễn đàn qui định không viết tắt
Thầy ơi. Cho em hỏi. Dic (Arr(i,7)). Cái arr(i,7) nó là key phải không ạ. Ngồi đọc mà chưa hiểu lắm đoạn đó ạ
 
Web KT
Top Bottom