Script for Excel on the web tương tự Google Spead

Blue Softs Liên hệ QC

toanqlcn

Thành viên mới
Tham gia
24/2/08
Bài viết
22
Được thích
17
Giới tính
Nam
Lot của linh kiện ở cột A, viết thử tục tìm ngày sản xuất ở cột B
Ngày sản xuất trong LOT là GXX##YMDD#
Y 1 ký tự cuổi của năm
M tháng 1 ký tự, X=10, Y=11, Z=12
Ngày sản xuất không được lơn hơn ngày hiện tại.
1627634447050.png

Code được viết trên Excel 365 on the web
JavaScript:
function main(workbook: ExcelScript.Workbook) {
 let selectedSheet = workbook.getActiveWorksheet();
 var i = 2; //Begin row
 var TTSX="";
 let dc = selectedSheet.getUsedRange().getRowCount(); //Last row
 while (i <= dc) {
  TTSX = ProductionDate(selectedSheet.getRange("A" + i).getValue());
  selectedSheet.getRange("B" + i).setValues(TTSX);
  i++;
 }
}
//Ham tu tao
public function ProductionDate(Lot: string) {
 var nam = "";
 var thang = "";
 var ngay = "";
 var d = new Date();
 var n = (d.getFullYear() - d.getFullYear() % 10) / 10;
 nam = n + Lot.slice(5, 6);
 if (nam - d.getFullYear() > 0) {
  nam = nam - 10;
 }
 thang = Lot.slice(6, 7);
 switch (thang) {
  case "X": {
   thang = "10";
   break;
  }
  case "Y": {
   thang = "11";
   break;
  }
  case "Z": {
   thang = "12";
   break;
  }
  default: {
   thang = "0" + thang;
  }
 }
 ngay = Lot.slice(7, 9);
 //Check Date
 var ss = new Date(nam + "/" + thang + "/" + ngay);
 if (ss > d) {
  nam = nam - 10;
 }
 return (nam + thang + ngay);
}
 

befaint

|||||||||||||
Tham gia
6/1/11
Bài viết
12,404
Được thích
15,398
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. @@
 
Top Bottom