Nhờ người chuyển đổi code sang VB.net

sownnuce

Thành viên mới
Tham gia ngày
8 Tháng tám 2020
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
25
Xin chào các anh chị !
Sau đây là đoạn code em viết ở Excel nhưng khi đưa sang VB.net thì 1 số lệnh chỉ ở vba excel mới chạy được. nên em cần trợ giúp. rất mong nhận được góp ý từ các anh chị ạ
Mã:
Sub LocD()
dd = ActiveSheet.Cells(3, 1).Value
dc = ActiveSheet.Cells(5, 1).Value - 1
  With Application
    ActiveSheet.Shapes("txtbox").Select
    On Error Resume Next
    If Selection.Characters.Text = "Analyze-Hide" Then
      Selection.Characters.Text = "Analyze-Show"
      rc1 = ActiveSheet.Cells(dd - 2, 2).End(xlDown).Row
      ActiveSheet.Range("B" & rc1 + 1 & ":A" & dc).EntireRow.Hidden = True
    Else
      Selection.Characters.Text = "Analyze-Hide"
      ActiveSheet.Range("B" & dd & ":B" & dc).EntireRow.Hidden = False
    End If
    rc2 = .Cells(dd - 3, 2).End(xlDown).Row
 rc = Application.Max(rc2, dd)
  ActiveSheet.Range("I" & dd & ":I" & rc).FormulaR1C1 = _
    "=tinhlaiMomen(RC[-5],RC[-2],3)*RC[-2]/ABS(RC[-2])"
   ActiveSheet.Range("I" & dd & ":I" & rc).Value = ActiveSheet.Range("I" & dd & ":I" & rc).Value
  ActiveSheet.Range("J" & dd & ":J" & rc).FormulaR1C1 = _
    "=tinhlaiMomen(RC[-6],RC[-2],2)*RC[-2]/ABS(RC[-2])"
    ActiveSheet.Range("j" & dd & ":j" & rc).Value = ActiveSheet.Range("j" & dd & ":j" & rc).Value
  ActiveSheet.Range("K" & dd & ":K" & rc).FormulaR1C1 = "=hsat(RC[-7],RC[-2],RC[-1])"
  ActiveSheet.Range("k" & dd & ":k" & rc).Value = ActiveSheet.Range("k" & dd & ":k" & rc).Value
  ActiveSheet.Range("L" & dd & ":L" & rc).FormulaR1C1 = "=IFERROR(hsatQ(RC[-7],RC[-6]),1)"
  ActiveSheet.Range("l" & dd & ":l" & rc).Value = ActiveSheet.Range("l" & dd & ":l" & rc).Value
  ActiveSheet.Range("b" & dd - 1 & ":I" & dd - 1).Copy
  ActiveSheet.Range("b" & dd & ":I" & rc).PasteSpecial (xlPasteFormats)
  ActiveSheet.Range("C" & dd - 3).Select
   End With
End Sub
 

tigertiger

Coming back ...
Tham gia ngày
25 Tháng một 2007
Bài viết
1,630
Được thích
1,555
Điểm
860
Xin chào các anh chị !
Sau đây là đoạn code em viết ở Excel nhưng khi đưa sang VB.net thì 1 số lệnh chỉ ở vba excel mới chạy được. nên em cần trợ giúp. rất mong nhận được góp ý từ các anh chị ạ
Mã:
Sub LocD()
dd = ActiveSheet.Cells(3, 1).Value
dc = ActiveSheet.Cells(5, 1).Value - 1
  With Application
    ActiveSheet.Shapes("txtbox").Select
    On Error Resume Next
    If Selection.Characters.Text = "Analyze-Hide" Then
      Selection.Characters.Text = "Analyze-Show"
      rc1 = ActiveSheet.Cells(dd - 2, 2).End(xlDown).Row
      ActiveSheet.Range("B" & rc1 + 1 & ":A" & dc).EntireRow.Hidden = True
    Else
      Selection.Characters.Text = "Analyze-Hide"
      ActiveSheet.Range("B" & dd & ":B" & dc).EntireRow.Hidden = False
    End If
    rc2 = .Cells(dd - 3, 2).End(xlDown).Row
rc = Application.Max(rc2, dd)
  ActiveSheet.Range("I" & dd & ":I" & rc).FormulaR1C1 = _
    "=tinhlaiMomen(RC[-5],RC[-2],3)*RC[-2]/ABS(RC[-2])"
   ActiveSheet.Range("I" & dd & ":I" & rc).Value = ActiveSheet.Range("I" & dd & ":I" & rc).Value
  ActiveSheet.Range("J" & dd & ":J" & rc).FormulaR1C1 = _
    "=tinhlaiMomen(RC[-6],RC[-2],2)*RC[-2]/ABS(RC[-2])"
    ActiveSheet.Range("j" & dd & ":j" & rc).Value = ActiveSheet.Range("j" & dd & ":j" & rc).Value
  ActiveSheet.Range("K" & dd & ":K" & rc).FormulaR1C1 = "=hsat(RC[-7],RC[-2],RC[-1])"
  ActiveSheet.Range("k" & dd & ":k" & rc).Value = ActiveSheet.Range("k" & dd & ":k" & rc).Value
  ActiveSheet.Range("L" & dd & ":L" & rc).FormulaR1C1 = "=IFERROR(hsatQ(RC[-7],RC[-6]),1)"
  ActiveSheet.Range("l" & dd & ":l" & rc).Value = ActiveSheet.Range("l" & dd & ":l" & rc).Value
  ActiveSheet.Range("b" & dd - 1 & ":I" & dd - 1).Copy
  ActiveSheet.Range("b" & dd & ":I" & rc).PasteSpecial (xlPasteFormats)
  ActiveSheet.Range("C" & dd - 3).Select
   End With
End Sub
Đưa sang đây có thể hợp hơn

Nhưng code toàn công thức với công thức Excel trong VBA, trước tiên nên chuyển sang các lệnh thuần VBA rồi chuyển thì nhanh hơn
 

sownnuce

Thành viên mới
Tham gia ngày
8 Tháng tám 2020
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
13
Tuổi
25
Top Bottom