Nhờ anh HieuCD và các anh em diễn đàn code giúp em!

Quảng cáo

phamxuanyen

Thành viên mới
Tham gia ngày
1 Tháng chín 2008
Bài viết
38
Được thích
4
Điểm
0
Tuổi
43
Nhập dữ liệu vào Sheet1 và Sheet2
Code phân công theo tỷ lệ số Giám thị của từng đơn vị và chọn Giám thị ngẫu nhiên, mỗi lần chạy Sub Main sẽ có kết quả khác nhau
Mã:
 Dim eRow&, sRow&, i&, iR&, j&, jC&
 Dim soGV&, soNhom&, soDV&, DV$, tmp

Sub Main()
 Dim aNhom(), aGV(), aPhanBo(), Res()

 Sheets("KetQua").UsedRange.Offset(3).ClearContents
 With Sheets("Sheet2")
  eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If eRow < 5 Then MsgBox ("Khong chia nhom"): Exit Sub
  aNhom = .Range("B5:C" & eRow).Value 'Mang Nhom
  soGV = .Range("C4").Value 'So Giao Vien
  soNhom = UBound(aNhom) 'So Nhom
 End With
 With Sheets("Sheet1")
  eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If eRow < 4 Then MsgBox ("Khong co Giao Vien"): Exit Sub
  .Range("A4:E4").Resize(soGV).Copy Sheets("KetQua").Range("A4")
 End With
 With Sheets("KetQua")
  .Range("A3:F" & eRow).Sort .Range("E3"), 1, Header:=xlYes
  aGV = .Range("E4:E" & eRow).Value 'Mang Giao Vien
  If UBound(aGV) <> soGV Then MsgBox ("So Luong GV Chia Nhom Khong Dung"): Exit Sub
 
  Call TaoMang_aPhanBo(aNhom, aGV, aPhanBo) 'Tao Bang Phan Bo Giao Vien theo ty le
  ReDim Res(1 To soGV, 1 To 1)
  Call PhanBoGiaoVien(aNhom, aPhanBo, Res) 'Phan bo Giao Vien
  .Range("F4").Resize(soGV) = Res 'Xep thu tu theo Don Vi
 
  .Range("B4:F4").Resize(soGV).Copy .Range("I4") 'Xep thu tu theo Nhom
  .Range("H3:M" & eRow).Sort .Range("M3"), 1, Header:=xlYes
  .Range("A4").Resize(soGV).Copy .Range("H4")
 End With
End Sub

Private Sub PhanBoGiaoVien(aNhom, aPhanBo, Res)
 Dim Arr() As Long, k As Long
 For j = 1 To soDV 'Phan bo Giao Vien tung Don Vi
  ReDim Arr(1 To aPhanBo(0, j))
  Call TaoMangNgauNhien(Arr, aPhanBo(0, j))
  jC = 0
  For i = 1 To soNhom
   For iR = 1 To aPhanBo(i, j)
    jC = jC + 1
    Res(k + Arr(jC), 1) = aNhom(i, 1)
   Next iR
  Next i
  k = k + jC
 Next j
End Sub

Private Sub TaoMangNgauNhien(Arr, ByVal N&)
 Randomize
 For i = 1 To N
  iR = Int(N * Rnd() + 1)
  If Arr(iR) = 0 Then tmp = iR Else tmp = Arr(iR)
  If Arr(N) = 0 Then Arr(iR) = N Else Arr(iR) = Arr(N)
  Arr(N) = tmp
  N = N - 1
 Next i
End Sub

Private Sub TaoMang_aPhanBo(aNhom, aGV, aPhanBo)
 soDV = 0
 For i = 1 To soGV 'Tao Mang Phan Bo
  If DV <> aGV(i, 1) Then
   DV = aGV(i, 1)
   soDV = soDV + 1 'So Don vi
   ReDim Preserve aPhanBo(-2 To soNhom, 0 To soDV)
   aPhanBo(-2, soDV) = DV: aPhanBo(-1, soDV) = 1
  Else
   aPhanBo(-1, soDV) = aPhanBo(-1, soDV) + 1
  End If
 Next i
 For j = 1 To soDV 'Phan bo Giao Vien theo Ty Le
  tmp = aPhanBo(-1, j) / soGV 'Ty le Phan Bo
  For i = 1 To soNhom
   aPhanBo(i, j) = Round(aNhom(i, 2) * tmp, 0)
   aPhanBo(0, j) = aPhanBo(0, j) + aPhanBo(i, j)
   aPhanBo(i, 0) = aPhanBo(i, 0) + aPhanBo(i, j)
  Next i
 Next j

 For j = 1 To soDV 'Dieu chinh tong so theo Don Vi (Cot)
  If tmp < aPhanBo(0, j) Then tmp = aPhanBo(0, j): jC = j 'Don Vi co so Giam Thi Nhieu nhat
  If aPhanBo(0, j) > aPhanBo(-1, j) Then
   i = 0
   Do While aPhanBo(0, j) > aPhanBo(-1, j)
    If i = soNhom Then i = 1 Else i = i + 1
    If aPhanBo(i, 0) > aNhom(i, 2) Then
     aPhanBo(i, j) = aPhanBo(i, j) - 1
     aPhanBo(0, j) = aPhanBo(0, j) - 1
     aPhanBo(i, 0) = aPhanBo(i, 0) - 1
    End If
   Loop
  ElseIf aPhanBo(0, j) < aPhanBo(-1, j) Then
   i = 0
   Do While aPhanBo(0, j) < aPhanBo(-1, j)
    If i = soNhom Then i = 1 Else i = i + 1
    If aPhanBo(i, 0) < aNhom(i, 2) Then
     aPhanBo(i, j) = aPhanBo(i, j) + 1
     aPhanBo(0, j) = aPhanBo(0, j) + 1
     aPhanBo(i, 0) = aPhanBo(i, 0) + 1
    End If
   Loop
  End If
 Next j

 For i = 1 To soNhom 'Dieu chinh tong so theo Nhom (Dong)
  If aPhanBo(i, 0) > aNhom(i, 2) Then
   Do While aPhanBo(i, 0) > aNhom(i, 2)
    If iR = soNhom Then iR = 1 Else iR = iR + 1
    If aPhanBo(iR, 0) < aNhom(iR, 2) Then
     aPhanBo(i, jC) = aPhanBo(i, jC) - 1
     aPhanBo(i, 0) = aPhanBo(i, 0) - 1
     aPhanBo(iR, jC) = aPhanBo(iR, jC) + 1
     aPhanBo(iR, 0) = aPhanBo(iR, 0) + 1
    End If
   Loop
  ElseIf aPhanBo(i, 0) > aNhom(i, 2) Then
   Do While aPhanBo(i, 0) < aNhom(i, 2)
    If iR = soNhom Then iR = 1 Else iR = iR + 1
    If aPhanBo(iR, 0) < aNhom(iR, 2) Then
     aPhanBo(i, jC) = aPhanBo(i, jC) + 1
     aPhanBo(i, 0) = aPhanBo(i, 0) + 1
     aPhanBo(iR, jC) = aPhanBo(iR, jC) - 1
     aPhanBo(iR, 0) = aPhanBo(iR, 0) - 1
    End If
   Loop
  End If
 Next i
End Sub

Sub XoaKetQua()
 Sheets("KetQua").UsedRange.Offset(3).ClearContents
End Sub
Rất ok anh! em cảm ơn anh rất nhiều!
 
Lần chỉnh sửa cuối:

phamxuanyen

Thành viên mới
Tham gia ngày
1 Tháng chín 2008
Bài viết
38
Được thích
4
Điểm
0
Tuổi
43
Rất ok anh! em cảm ơn anh rất nhiều!
anh có thể giúp em code từ danh sách chung khi chay chương trình có ra các sheet như file đính kèm được không anh. Điều kiện trong sheet thống kê là những điểm thi đánh dấu x thì giáo viên ở trường đó không được coi thi tại điểm thi đó. ví dụ: Số lượng cán bộ coi thi phải theo ma trận ở Bảng thống kê (lưu ý cán bộ, giáo viên ko được làm thi tại nơi có học sinh thi); có chức năng để add thêm Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, thư ký, giám sát, cán bộ coi thi dự phòng, công an, y tế, bảo vệ, phục vụ; thêm phần hỗ trợ thay đổi cán bộ làm thi khi có sự cố xin vắng hoặc hoán đổi địa điểm làm thi. rất mong các anh trên diễn đàn giúp em.
 

File đính kèm

 • Danh sach lam thi.xlsx
  169.2 KB · Đọc: 9

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
7,484
Được thích
14,947
Điểm
4,668
anh có thể giúp em code từ danh sách chung khi chay chương trình có ra các sheet như file đính kèm được không anh. Điều kiện trong sheet thống kê là những điểm thi đánh dấu x thì giáo viên ở trường đó không được coi thi tại điểm thi đó. ví dụ: Số lượng cán bộ coi thi phải theo ma trận ở Bảng thống kê (lưu ý cán bộ, giáo viên ko được làm thi tại nơi có học sinh thi); có chức năng để add thêm Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, thư ký, giám sát, cán bộ coi thi dự phòng, công an, y tế, bảo vệ, phục vụ; thêm phần hỗ trợ thay đổi cán bộ làm thi khi có sự cố xin vắng hoặc hoán đổi địa điểm làm thi. rất mong các anh trên diễn đàn giúp em.
1/ Bảng thống kê không khớp số lượng giáo viên các trường
2/ Yêu cầu của bạn khá cao, cần nhiều thời gian mới hoàn thành dự án. Bạn trình dự án cho giám đốc sở, đặt hàng viết phần mềm từ công ty tin học hoặc bộ phận IT của sở
 

tigertiger

Coming back ...
Tham gia ngày
25 Tháng một 2007
Bài viết
1,782
Được thích
1,658
Điểm
1,168
anh có thể giúp em code từ danh sách chung khi chay chương trình có ra các sheet như file đính kèm được không anh. Điều kiện trong sheet thống kê là những điểm thi đánh dấu x thì giáo viên ở trường đó không được coi thi tại điểm thi đó. ví dụ: Số lượng cán bộ coi thi phải theo ma trận ở Bảng thống kê (lưu ý cán bộ, giáo viên ko được làm thi tại nơi có học sinh thi); có chức năng để add thêm Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, thư ký, giám sát, cán bộ coi thi dự phòng, công an, y tế, bảo vệ, phục vụ; thêm phần hỗ trợ thay đổi cán bộ làm thi khi có sự cố xin vắng hoặc hoán đổi địa điểm làm thi. rất mong các anh trên diễn đàn giúp em.
Bên giáo dục có phần mềm hết rồi, bạn (chủ topic) nên liên hệ với các sở ban ngành , bộ phận IT tin học hóa của các cơ quan đó, để được trợ giúp - Excel không giúp được những điều đòi hỏi đó đâu.
Và cá nhân làm mất công
 

phamxuanyen

Thành viên mới
Tham gia ngày
1 Tháng chín 2008
Bài viết
38
Được thích
4
Điểm
0
Tuổi
43
1/ Bảng thống kê không khớp số lượng giáo viên các trường
2/ Yêu cầu của bạn khá cao, cần nhiều thời gian mới hoàn thành dự án. Bạn trình dự án cho giám đốc sở, đặt hàng viết phần mềm từ công ty tin học hoặc bộ phận IT của sở
cảm ơn anh rất nhiều.
Bài đã được tự động gộp:

1/ Bảng thống kê không khớp số lượng giáo viên các trường
2/ Yêu cầu của bạn khá cao, cần nhiều thời gian mới hoàn thành dự án. Bạn trình dự án cho giám đốc sở, đặt hàng viết phần mềm từ công ty tin học hoặc bộ phận IT của sở
nếu có thời gian rảnh anh nghiên cứu giúp em cái nha anh!
 
Quảng cáo
Top Bottom