Lấy danh sách đường dẫn File và thư mục trong VBA

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,699
Được thích
2,045
Điểm
1,368
Hai hàm dưới đây sẽ giúp chúng ta thực hiện lấy tất cả File hoặc Path trong một thư mục hoặc file và các thư mục bên trong thư mục.

Hàm ListAllFiles và các tham số:
1. aFolder- Đối số là chuỗi hoặc mảng: Là Path của Folder cần lấy List File
2. FSO - Đối số Object: Truyền vào Object để giải phóng về sau.
3. Files - Đối số trả ngược lại Variant : Trả lại List File
4. IncludeSubfolders - Đối số True/False: Tìm trong tập hợp Folder Con
5. Types - Đối số là chuỗi hoặc mảng: Tìm Type cần lấy, ví dụ: "*.pdf" hoặc Array(".pdf", ".xlsb", ....)
6. NameTypes - Đối số là chuỗi hoặc mảng: Tìm Name Type cần lấy, ví dụ: "WinRAR archive" hoặc Array("WinRAR archive", "JSON File", ....)
.......................................................
Capture.JPG
....................................................
7. iShortPart - Đối số True/False: Path trả lại là một Part đã rút gọn.


Hàm ListAllFolder và các tham số:

1. aFolder- Đối số là chuỗi hoặc mảng: Là Path của Folder cần lấy List File
2. FSO - Đối số Object: Truyền vào Object để giải phóng về sau.
3. Folders- Đối số trả ngược lại Variant : Trả lại List Folder
4. IncludeSubfolders - Đối số True/False: Tìm trong tập hợp Folder Con

------------------------------
JavaScript:
Option Explicit
'Sửa EarlyBinding = True Nếu đã thêm thư viện trong Tools - Tăng hiệu năng hoặc nhà phát triển'
#Const EarlyBinding = False
Private Sub test_ListAllFiles()
 Dim Item, Files, P As String
 P = "D:\Path\"
 Call ListAllFiles(P, , Files, True, ".xlsb")
 For Each Item In Files: Debug.Print Item: Next
End Sub

Private Sub test_ListAllFiles2()
 TestPath 1
 'TestPath 2
 'TestPath "D:\Files"
End Sub
Sub TestPath(Optional ByRef Path As String, _
            Optional ByVal inSubfolders As Boolean)

 Dim Temp As String, Files As Variant, Ext As String

 #If EarlyBinding Then
  Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
 #Else
  Dim FSO As Object
 #End If
 If Path = vbNullString Then
  Temp = IIf(Environ("Tmp") <> "", Environ("Tmp"), Environ("Temp")) & "\"
 Else
  Temp = Path & IIf(Right(Path, 1) <> "\", "\", "")
 End If
 Select Case CStr(Path)
  Case "2": Files = DialogExplorer
  Case Else:
   If CStr(Path) = "1" Then Path = DialogExplorer(FileDialog:=4)
   GoSub GetFiles
 End Select
 If Not IsArray(Files) Then Exit Sub
 Dim Item
 For Each Item In Files: Debug.Print Item: Next

 Set FSO = Nothing
 Exit Sub

GetFiles:
 ListAllFiles Path, FSO, Files, inSubfolders, ".pdf", , False
Return
End Sub

Sub ListAllFiles(ByVal Paths, _
    Optional ByRef FSO As Object, _
    Optional ByRef Files As Variant, _
    Optional ByVal IncludeSubfolders As Boolean = False, _
    Optional ByVal Types = "*.*", _
    Optional ByVal NameTypes = "", _
    Optional ByVal iShortPart As Boolean = False, _
    Optional ByVal HasDel As Boolean = False)

 If VBA.TypeName(Paths) = "String" Then Paths = Array(Paths)
 Dim I&, k&, T$, T2$
 Dim aTypes(), Arr(), dArr()
 Dim SF, Item, Folder, oFolder
 I = -1
 If VBA.TypeName(NameTypes) = "String" Then
  If NameTypes <> vbNullString Then ReDim aTypes(0): aTypes(0) = VBA.LCase(NameTypes)
 Else
  ReDim aTypes(UBound(NameTypes))
  For I = LBound(NameTypes) To UBound(NameTypes): aTypes(I) = VBA.LCase(NameTypes(I)): Next I
 End If
 If VBA.TypeName(Types) = "String" Then
  ReDim aTypes(I + 1)
  aTypes(I + 1) = "*" & VBA.LCase(Types)
 Else
  ReDim aTypes(UBound(Types) + VBA.IIf(I = -1, 0, I))
  For k = LBound(Types) To UBound(Types): aTypes(k + VBA.IIf(I = -1, 0, I)) = "*" & VBA.LCase(Types(k)): Next k
 End If
 If FSO Is Nothing Then Set FSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 I = 0
 If VBA.IsArray(Files) Then
  ReDim Arr(1 To UBound(Files) - LBound(Files) + 1)
  For I = LBound(Files) To UBound(Files) - LBound(Files) + 1: Arr(I) = Files(I): Next I
  I = I - 1
 End If
 k = 0
 For Each Folder In Paths
  If FSO.FolderExists(Folder) Then
   Set oFolder = FSO.GetFolder(Folder)
   For Each Item In oFolder.Files
    T = vbNullString: T = VBA.LCase(Item.Name)
    T2 = vbNullString: T2 = VBA.LCase(Item.Type)
    For Each SF In aTypes
     If VBA.Left(T, 1) <> "~" And (T Like SF Or T2 = SF) Then
      I = I + 1: ReDim Preserve Arr(1 To I)
      Arr(I) = VBA.IIf(iShortPart, Item.ShortPath, Item.Path)
      Exit For
     End If
    Next SF
   Next Item
   If IncludeSubfolders Then
    For Each SF In oFolder.SubFolders
     k = k + 1: ReDim Preserve dArr(1 To k): dArr(k) = SF.Path
    Next SF
   End If
  End If
 Next Folder
 If I > 0 Then Files = Arr
 If IncludeSubfolders And k > 0 Then
  ListAllFiles dArr, FSO, Files, True, Types, NameTypes, iShortPart, HasDel
 End If
End Sub
Private Sub test_ListAllFolder()
 On Error Resume Next
 Dim Item, I&, Arr(0), UB, Fs
 Dim P$: P = "D:\Sounds\CayBoDe\" 'ActiveSheet.Parent.Path
 Call ListAllFolder(P, , Fs)
 For Each Item In Fs: Debug.Print Item: Next Item
End Sub

Sub ListAllFolder(ByVal Paths, _
    Optional ByRef FSO As Object, _
    Optional ByRef Folders As Variant, _
    Optional ByVal iShortPart As Boolean, _
    Optional ByVal HasDel As Boolean)
 If VBA.TypeName(Paths) = "String" Then Paths = Array(Paths)
 Dim I&, k&, LB%, UB&, Arr(), dArr(), Folder
 Dim Item As Scripting.Folder
 Dim oFolder As Scripting.Folder
 If FSO Is Nothing Then Set FSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 If VBA.IsArray(Folders) Then
  LB = LBound(Folders): UB = UBound(Folders)
  ReDim Arr(1 To UB - LB + 1)
  For I = 1 To UB - LB + 1: Arr(I) = Folders(I): Next I
  I = I - 1
 End If
 For Each Folder In Paths
  If FSO.FolderExists(Folder) Then
   Set oFolder = FSO.GetFolder(Folder)
   For Each Item In oFolder.SubFolders
    k = k + 1: ReDim Preserve dArr(1 To k)
    dArr(k) = VBA.IIf(iShortPart, Item.ShortPath, Item.Path)
    I = I + 1: ReDim Preserve Arr(1 To I): Arr(I) = dArr(k)
   Next Item
  End If
 Next Folder
 Folders = Arr
 ListAllFolder dArr, FSO, Folders, iShortPart, HasDel
End Sub

Function DialogExplorer(Optional FolderPath As String, _
            Optional sDesc As String = "All File", _
            Optional sFilter As String = "*.*", _
            Optional Title As String = "File Open", _
            Optional FileDialog As Long = 1, _
            Optional InitialView As Long = 2, _
            Optional ButtonName As String = "&Select", _
            Optional MultiSelect As Boolean = -1) As Variant
 DialogExplorer = 0
 Dim Arr(), K, it
 With Application.FileDialog(FileDialog) '1|4'
  If ButtonName <> vbNullString Then .ButtonName = ButtonName
  If FolderPath <> vbNullString Then
   .InitialFileName = FolderPath
  Else
   .InitialFileName = Application.DefaultFilePath
  End If
  If FileDialog = 1 Then
   .Filters.Clear
   .Filters.Add sDesc, sFilter
   If sDesc <> "All File" Then .Filters.Add "All File", "*.*"
  End If
  If Title <> vbNullString Then .Title = Title
  .InitialView = InitialView 'msoFileDialogViewDetails'
  .AllowMultiSelect = IIf(FileDialog = 4, False, MultiSelect)
  If .Show Then
   If FileDialog = 4 Then
    DialogExplorer = .SelectedItems(1)
   Else
    For Each it In .SelectedItems
     ReDim Preserve Arr(K): Arr(K) = it: K = K + 1
    Next it
    DialogExplorer = Arr
   End If
  End If
  If FileDialog = 1 Then .Filters.Clear
 End With
End Function

--------------------
Tag: đường dẫn file, đường dẫn thư mục, đường dẫn tệp, trong thư mục, trong folder


File ứng dụng:
 

File đính kèm

 • Manager_Explorer.xlsm
  163 KB · Đọc: 27
Lần chỉnh sửa cuối:

vanaccex

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
8 Tháng bảy 2018
Bài viết
419
Được thích
269
Điểm
218
Hi anh ! Với chủ đề này anh có thể mở rộng chủ đề này đối với File excel có thể lấy đến tên Sheet được không ạ !
 

vanaccex

Thành viên tiêu biểu
Tham gia ngày
8 Tháng bảy 2018
Bài viết
419
Được thích
269
Điểm
218
Không hiểu ý của bạn muốn hỏi.
Dạ Em Vân gửi Thông tin kết quả cần lấy trong FileQuanLy gồm các vấn đề :
1. Lấy đường dẫn File
2. Lấy thông tin Sheet Trong File
3. Có thể thay tên hoặc xóa sheet trong File
 

File đính kèm

 • QuanLyFile.rar
  28.1 KB · Đọc: 43

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,699
Được thích
2,045
Điểm
1,368
Dạ Em Vân gửi Thông tin kết quả cần lấy trong FileQuanLy gồm các vấn đề :
1. Lấy đường dẫn File
2. Lấy thông tin Sheet Trong File
3. Có thể thay tên hoặc xóa sheet trong File
Bạn nên đăng bài mới để nhận sự trợ giúp phù hợp
 

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,699
Được thích
2,045
Điểm
1,368
Dạ Em Vân gửi Thông tin kết quả cần lấy trong FileQuanLy gồm các vấn đề :
1. Lấy đường dẫn File
2. Lấy thông tin Sheet Trong File
3. Có thể thay tên hoặc xóa sheet trong File

Tôi thấy cũng đơn giản nên viết code cho bạn
 

Thanh Bình PV

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
30 Tháng mười 2019
Bài viết
149
Được thích
19
Điểm
118
Tuổi
24
Cải tiến Code và Ứng dụng quản lý và đổi tên file đơn giản dựa trên cơ sở Code ở trên.
-------------------------
File chạy rất tốt ạ. Mà anh có thể chỉnh giúp em để tên File không hiện đuôi File không ạ. Và có thể thêm cột Size và Length của File không ạ.
Em cảm ơn ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,699
Được thích
2,045
Điểm
1,368
File chạy rất tốt ạ. Mà anh có thể chỉnh giúp em để tên File không hiện đuôi File không ạ. Và có thể thêm cột Size và Length của File không ạ.
Em cảm ơn ạ.
---------------


Bạn có thể tải lại file trên, đọc hướng dẫn và sử dụng
 

duykhanhknhc

Thành viên mới
Tham gia ngày
27 Tháng chín 2014
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
301
sao mình chạy báo lỗi. anh em nào biết khắc phục không ạ
 

File đính kèm

 • Screenshot (16).png
  Screenshot (16).png
  124 KB · Đọc: 42

ntlong1210

Thành viên mới
Tham gia ngày
15 Tháng mười hai 2010
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
40
Cập nhật sửa lỗi File ví dụ:


----------------------------
Bạn ơi có thể thêm cột thể hiện Ngày tạo file (Created) và cột Ngày chỉnh sửa cuối cùng (Date Modified) nữa giúp mình với được không?
Và cho mình hỏi có thể tạo được luôn HyperLink để mở file trực tiếp không?
Cảm ơn bạn rất nhiều
 

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,699
Được thích
2,045
Điểm
1,368
@duykhanhknhc
Bạn tìm đến đường dẫn Microsoft Share/VBA/VBA6
Đổi tên VBE6EXT.OLB chuyển thành VBE6EXT.OLD xem sao.

@ntlong1210 Bạn có thể sử dụng file Cập nhật bên dưới.


-----------------------------
Tải tệp #1
 
Lần chỉnh sửa cuối:

ntlong1210

Thành viên mới
Tham gia ngày
15 Tháng mười hai 2010
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
40
@ntlong1210 Bạn có thể sử dụng file Cập nhật bên dưới.


-----------------------------

Trước hết một lần nữa cảm ơn bạn vì sự giúp đỡ nhiệt tình. Tiếp tục mong bạn giúp mình cải tiến tiếp để thuận tiện cho nhu cầu công việc với các nội dung như sau:
- Bỏ cột Length và cột Kiểu mở rộng
- Thêm các cột tên thư mục chứa file, tên thư mục chứa thư mục chứa file (giúp mình 3 hoặc 4 cấp thư mục trở lên từ thư mục chứa file)
- Bổ sung thêm một chức năng gồm:
+ Gộp toàn bộ các sheet của toàn bộ các file trong list vào 1 file mới
+ Tách toàn bộ các sheet của 1 được lựa chọn trong list ra các file mới, tên file mới theo tên Sheet sẵn có của file đó
+ Gộp nội dung tất cả các sheet (cùng cấu trúc) trong 1 file lựa chọn vào 1 sheet mới trong cùng file đó)
Mẫu ví dụ các Menu và tên cột như trong file mình đính kèm.
Trân trọng cảm ơn bạn.
 

File đính kèm

 • Copy of QuanLyFile-1.xlsm
  98 KB · Đọc: 27

HeSanbi

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng hai 2013
Bài viết
1,699
Được thích
2,045
Điểm
1,368
Trước hết một lần nữa cảm ơn bạn vì sự giúp đỡ nhiệt tình. Tiếp tục mong bạn giúp mình cải tiến tiếp để thuận tiện cho nhu cầu công việc với các nội dung như sau:
- Bỏ cột Length và cột Kiểu mở rộng
- Thêm các cột tên thư mục chứa file, tên thư mục chứa thư mục chứa file (giúp mình 3 hoặc 4 cấp thư mục trở lên từ thư mục chứa file)
- Bổ sung thêm một chức năng gồm:
+ Gộp toàn bộ các sheet của toàn bộ các file trong list vào 1 file mới
+ Tách toàn bộ các sheet của 1 được lựa chọn trong list ra các file mới, tên file mới theo tên Sheet sẵn có của file đó
+ Gộp nội dung tất cả các sheet (cùng cấu trúc) trong 1 file lựa chọn vào 1 sheet mới trong cùng file đó)
Mẫu ví dụ các Menu và tên cột như trong file mình đính kèm.
Trân trọng cảm ơn bạn.
--------------------------------------

Những yêu cầu của bác tôi không hỗ trợ được, bác có thể chờ sự trợ giúp của diễn đàn.
 

Thanh Bình PV

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
30 Tháng mười 2019
Bài viết
149
Được thích
19
Điểm
118
Tuổi
24
Cập nhật sửa lỗi File ví dụ:
Anh ơi,
Anh cập nhật thêm vấn đề này được không ạ.
Em muốn di chuyển nhiều file (100 file) nhưng không di chuyển toàn bộ. Em thử chọn 100 file đó và nhấn di chuyển thì chỉ có thể di chuyển 1 file thôi.
Mong anh cập nhật tính năng chọn nhiều file rồi nhấn di chuyển để chuyển toàn bộ file đã chọn ạ.
Em cảm ơn.
 

MinhKhai

Giải pháp Ếc-xào
Tham gia ngày
16 Tháng tư 2008
Bài viết
877
Được thích
543
Điểm
868
Cập nhật sửa lỗi File ví dụ:


----------------------------
File của bạn chạy tốt đấy.
Tuy nhiên, nếu tạo thêm Hyperlink vào tên file nữa thì tốt.
Ngoài ra cách viết code của bạn thật tổng quát, nhưng thành ra hơi khó hiểu với 1 người mới làm quen VBA
 
Top Bottom