kiểm tra kết nối sql

Blue Softs Liên hệ QC

nvk_hy

Thành viên mới
Tham gia
24/9/09
Bài viết
21
Được thích
0
xin chào các bạn. mình có một đoạn code ở dưới thực hiện kết nối đến csdl sql. mình muốn thêm một đoạn code kiểm tra xem kết nối có thành công không? nếu thành công thì làm tiếp....

Public cnn As New ADODB.Connection

Public rs As ADODB.recordset

Public recordset As ADODB.recordset

Const connstr = "Driver=SQL Server;SERVER=W2S1280000169\SQLEXPRESS;UID=sa;PWD=123fsdfsd456a@;DATABASE=thongke"
 
Top Bottom