Giải trí với bài toán 'Knock out chào 2022' trên VnExpress

Liên hệ QC

huuthang_bd

Chuyên gia GPE
Tham gia
10/9/08
Bài viết
8,308
Được thích
9,831
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
CPA
Đối với những người mới tập viết code thì thuật toán vét cạn có lẽ là khá khó, thậm chí đọc hiểu code viết sẵn cũng không đơn giản, nhất là khi code sử dụng phương pháp đệ quy.
Tôi đọc báo VnExpress thì tình cờ thấy được bài toán này. Để giải bài toán có thể có nhiều cách nhưng tôi thấy đây là một bài toán phù hợp để luyện tập viết code theo thuật toán vét cạn. Tôi đăng lên đây ai cảm thấy hứng thú thì tham gia nhé.

1642229314506.png
 

giaiphap

==(^o^)==
Tham gia
12/3/07
Bài viết
5,501
Được thích
5,514
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Rảnh viết thử vầy có được không anh.
Mã:
Option Explicit
Public Const giatri = 2022
Public aRow As Long

Public Sub Try(k As Integer, sValue As String)
  Dim PhuongAN(), j As Integer
  PhuongAN = Array("", "+", "-", "*", "/")
  If k = 9 Then
    If Evaluate(sValue) = giatri Then
      aRow = aRow + 1
      Range("A" & aRow).Value = sValue & " = " & Evaluate(sValue)
    End If
  Else
    For j = LBound(PhuongAN) To UBound(PhuongAN)
      If k < 10 Then
        Try k + 1, sValue + PhuongAN(j) + CStr(k + 1)
      End If
    Next j
  End If
End Sub

Public Sub Main()
  Range("A:A").Clear
  aRow = 0
  Try 1, "1"
  MsgBox "Da xong", , "GPE"
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

huuthang_bd

Chuyên gia GPE
Tham gia
10/9/08
Bài viết
8,308
Được thích
9,831
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
CPA
Rảnh viết thử vầy có được không anh.
Mã:
Option Explicit
Public Const giatri = 2022
Public aRow As Long

Public Sub Try(k As Integer, sValue As String)
  Dim PhuongAN(), j As Integer
  PhuongAN = Array("", "+", "-", "*", "/")
  If k = 9 Then
    If Evaluate(sValue) = giatri Then
      aRow = aRow + 1
      Range("A" & aRow).Value = sValue & " = " & Evaluate(sValue)
    End If
  Else
    For j = LBound(PhuongAN) To UBound(PhuongAN)
      If k < 10 Then
        Try k + 1, sValue + PhuongAN(j) + CStr(k + 1)
      End If
    Next j
  End If
End Sub

Public Sub Main()
  Range("A:A").Clear
  aRow = 0
  Try 1, "1"
  MsgBox "Da xong", , "GPE"
End Sub
Dòng If k < 10 Then nên đưa ra ngoài vòng lặp For j và biến PhuongAN nên đưa ra ngoài thành biến toàn cục.
--
Góp thêm phương án không dùng đệ quy:
Mã:
Sub KnockOut()
Const Operators As String = " +-*/", sBegin As String = "1 2 3 4 5 6 7 8 9"
Dim sText As String, i As Long
sText = sBegin
Do
  If Evaluate(Replace(sText, " ", "")) = 2022 Then Debug.Print "=" & Replace(sText, " ", "")
  For i = Len(sText) - 1 To 2 Step -2
    If Mid(sText, i, 1) <> Right(Operators, 1) Then
      Mid(sText, i) = Mid(Operators, InStr(Operators, Mid(sText, i, 1)) + 1, 1) & Mid(sBegin, i + 1)
      Exit For
    End If
  Next
Loop Until sText = "1/2/3/4/5/6/7/8/9"
End Sub
 
Upvote 0
Web KT
Top Bottom