56 Sắc cầu vòng trong excel

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
5,395
Được thích
9,129
Điểm
860
I. Hàm trả về chỉ số màu & ColorName của ô màu được chỉ định:
Mã:
[B]Function O_Mau(rCell As Range, Optional TenColor As Boolean)[/B]
Dim StrMau As String, iChiSo As Integer

iChiSo = rCell.Interior.ColorIndex
Select Case iChiSo
  Case 1
  StrMau = "Black"
  Case 2:         StrMau = "White"
  Case 3:         StrMau = "Red"
  Case 4:         StrMau = "Bright Green"
  Case 5:         StrMau = "Blue"
  Case 6:         StrMau = "Yellow"
  Case 7:         StrMau = "Pink"
  Case 8:         StrMau = "Turqoise"
  Case 9:         StrMau = "Dark Red"
  Case 10:         StrMau = "Green"
  Case 11:         StrMau = "Dark Blue"
  Case 12:         StrMau = "Dark Yellow"
  Case 13:         StrMau = "Violet"
  Case 14:         StrMau = "Teal"
  Case 15:         StrMau = "Gray-25%"
  Case 16:         StrMau = "Gray-50%"
  
  Case 33:         StrMau = "Sky Blue"
  Case 34:         StrMau = "Light Turqoise"
  Case 35:         StrMau = "Light Green"
  Case 36:         StrMau = "Light Yellow"
  Case 37:         StrMau = "Pale Blue"
  Case 38:         StrMau = "Rose"
  Case 39:         StrMau = "Lavendar"
  Case 40:         StrMau = "Tan"
  Case 41:         StrMau = "Light Blue"
  Case 42:         StrMau = "Aqua"
  Case 43:         StrMau = "Lime"
  Case 44:         StrMau = "Gold"
  Case 45:         StrMau = "Light Orange"
  Case 46:         StrMau = "Orange"
  Case 47:         StrMau = "Blue-Gray"
  Case 48:         StrMau = "Gray-40%"
  Case 49:         StrMau = "Dark Teal"
  Case 50:         StrMau = "Sea Green"
  Case 51:         StrMau = "Dark Green"
  Case 52:         StrMau = "Olive Green"
  Case 53:         StrMau = "Brown"
  Case 54:         StrMau = "Plum"
  Case 55:         StrMau = "Indigo"
  Case 56:         StrMau = "Gray-80%"
 Case Else:        StrMau = "Custom color or no fill"
 End Select

 O_Mau = iChiSo & "- " & StrMau
 If TenColor = True Or StrMau = "Custom color or no fill" Then O_Mau = StrMau
[B]End Function[/B]
II. Đoạn mã tô màu trắng giá trị chứa trong các ô có màu nền là 41 "Light Blue":
Mã:
[B]Sub whiteONblue()[/B]
 Application.ScreenUpdating = False
 Application.Calculation = xlCalculationManual  [COLOR="Cyan"]'pre XL97 xlManua[/COLOR]
 Dim cell As Range
[COLOR="cyan"] '[B]---Range("A3:N100").Select[/B][/COLOR] 
 For Each cell In Selection
  If cell.Interior.colorindex = 41 And cell.Column = 4 Then
    cell.Font.colorindex = 2 [COLOR="cyan"]'2=white, 6=yellow[/COLOR]
  End If
 Next cell
 Application.Calculation = xlCalculationAutomatic  'pre XL97 xlManua
 Application.ScreenUpdating = False
[B]End Sub[/B]
III. Đoạn mã sau đây sẽ xóa giá trị trong các ô đã được tô màu trong vùng chọn:
Mã:
[B]Sub XoaConstantsTuOMau()[/B]
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Dim Cell As Range
  On Error Resume Next  [COLOR="Cyan"]'In case no cells in selection[/COLOR]
  Application.EnableEvents = False
  For Each Cell In Intersect(Selection, Cells.SpecialCells(xlConstants))
   If Cell.Interior.ColorIndex >= 0 Then Cell.ClearContents
  Next
  Application.EnableEvents = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.ScreenUpdating = True
[B]End Sub[/B]
IV. Đoạn mã sau đây sẽ tô màu các hàng trong vùng chọn theo giá trị cột đầu trong vùng:
Mã:
[B]Sub ColorRowBasedOnCellValue()[/B]
 'David_McRitchie, 20010117
 Application.ScreenUpdating = False
 Application.Calculation = xlCalculationManual
 Dim cell As Range
 For Each cell In Intersect(Selection, ActiveCell.EntireColumn, _
     ActiveSheet.UsedRange)
  Select Case cell.Value
    Case Is >= 50
      cell.EntireRow.Interior.ColorIndex = 20
    Case Is >= 40
      cell.EntireRow.Interior.ColorIndex = 37
    Case Is >= 20
      cell.EntireRow.Interior.ColorIndex = 38
    Case Is >= 0
      cell.EntireRow.Interior.ColorIndex = 36
    Case Else
      cell.EntireRow.Interior.ColorIndex = 44
  End Select
 Next cell
 Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
 Application.ScreenUpdating = False
[B]End Sub[/B]
V. Đoạn mã sau đây sẽ tô màu nền các ô chứa công thức trong vùng chọn theo màu nền của ô mà công thức tham chiếu đến:
Mã:
[B]Sub ColorOfAssignment()[/B]
  Dim rnG As Range, celL As Range
  Set rnG = Selection
  'rng.Interior.ColorIndex = xlAutomatic  'clear color
  For Each celL In Intersect(rnG, rnG.SpecialCells(xlFormulas))
    On Error Resume Next
    celL.Interior.ColorIndex = Range(Mid(celL.Formula, 2)).Interior.ColorIndex
    On Error GoTo 0
  Next celL
[B]End Sub[/B]
 
Lần chỉnh sửa cuối:

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
5,395
Được thích
9,129
Điểm
860
(Tiếp) phần 2

VI. Tạo bảng màu, tên màu & chỉ số của 56 màu
Mã:
Option Explicit
[B]Sub colors56() [/B]   [COLOR="blue"]'57 colors, 0 to 56[/COLOR]
 Const Cot = 5:       Const Hang = 1
 Application.ScreenUpdating = False
 Application.Calculation = xlCalculationManual  [COLOR="blue"]'pre XL97 xlManual[/COLOR]
Dim iZ As Long
Dim str0 As String, str As String
For iZ = 0 To 56
 Cells(iZ + Hang, 1 + Cot).Interior.ColorIndex = iZ
 Cells(iZ + Hang, 1 + Cot).Value = "[Color " & iZ & "]"
 Cells(iZ + Hang, 2 + Cot).Font.ColorIndex = iZ
 Cells(iZ + Hang, 2 + Cot).Value = "[Color " & iZ & "]"
 str0 = Right("000000" & Hex(Cells(iZ + 1, 1 + Cot).Interior.CoLor), 6)
 'Excel shows nibbles in reverse order so make it as RGB
 str = Right(str0, 2) & Mid(str0, 3, 2) & Left(str0, 2)
 'generating 2 columns in the HTML table
 Cells(iZ + Hang, 3 + Cot) = "#" & str & "#" & str & ""
 Cells(iZ + Hang, 4 + Cot).Formula = "=Hex2dec(""" & Right(str0, 2) & """)"
 Cells(iZ + Hang, 5 + Cot).Formula = "=Hex2dec(""" & Mid(str0, 3, 2) & """)"
 Cells(iZ + Hang, 6 + Cot).Formula = "=Hex2dec(""" & Left(str0, 2) & """)"
 Cells(iZ + Hang, 7 + Cot) = "[Color " & iZ & "]"
Next iZ
done:
 Application.Calculation = xlCalculationAutomatic [COLOR="blue"]'pre XL97 xlAutomatic[/COLOR]
 Application.ScreenUpdating = True
[B]End Sub[/B]
VII. Hàm trả về các dạng biểu thị chỉ số màu nền của ô được chỉ định
Mã:
[b]
Function ShowColor(rRange As Range, Loai As String)[/B]
 Dim sColor As String
 
 sColor = Right("000000" & Hex(rRange.Interior.CoLor), 6)
 sColor = Right(sColor, 2) & Mid(sColor, 3, 2) & Left(sColor, 2)
 
 Select Case UCase$(Loai)
 Case "H"
  ShowColor = sColor
 Case "I"
  ShowColor = rRange.Interior.ColorIndex
 Case "F"
  ShowColor = rRange.Font.ColorIndex
 Case "T"
  ShowColor = "#" & sColor
 Case Else
 
 End Select 
[B]End Function[/b]

VIII. Các hàm tính toán trên cơ sỏ màu nền của các ô
Mã:
[b]
Function ColorFunction(ColorCell As Range, rRange As Range, Optional TuyBien As String)[/B]
 Dim vResult, iCell As Range:           Dim iIndex As Long, Dem As Long
[COLOR="blue"]'Written by Ozgrid Business Applications
'Sums or counts cells based on a specified fill color.[/COLOR]
 
 If TuyBien = "" Then TuyBien = "T"
 iIndex = ColorCell.Interior.ColorIndex
 For Each iCell In rRange
  If iCell.Interior.ColorIndex = iIndex Then
    Dem = 1 + Dem
    vResult = WorksheetFunction.SUM(iCell, vResult)
  End If
 Next iCell
 Select Case UCase$(TuyBien)
 Case "D"
  vResult = Dem
 Case "V"
  vResult = vResult / Dem
 Case Else
   
 End Select
 ColorFunction = vResult 
[B]End Functd9i5I 
Sub DoiMau()[/B] 	
 Color_Change Selection
[B]End Sub[/b]

IX. Tô màu tương ứng cho các ô theo giá trị của ô:
Mã:
[b]
Private Sub Color_Change(ByVal Target As Range)[/B] 
 Dim rgArea As Range, rgCell As Range
  Dim iColor As Integer
   '  [COLOR="blue"]Get the intersect of the target & the proper range[/COLOR]
  Set Target = Intersect(Target, Range("A11:D28"))
   
  If (Not Target Is Nothing) Then         ' [COLOR="Blue"]If this intersection exists[/COLOR]
    For Each rgArea In Target.Areas       ' [COLOR="blue"]For each subsection of the selection[/COLOR]     
  For Each rgCell In rgArea.Cells     [COLOR="blue"]' For each cell of the subsection[/COLOR]
        If rgCell.Value < 56 And rgCell.Value > 0 Then
          rgCell.Interior.ColorIndex = Int(rgCell.Value)
        Else
          rgCell.Interior.ColorIndex = xlNone
        End If         
        
    Next rgCell, rgArea
  End If
[B]End Sub[/b]

X. Tìm màu nền tương ứng với màu Font

Mã:
[b]Sub RealInvertColors()[/B] 
 Dim Rng As Range
  Dim reD As Double, bLue As Double, gReen As Double, CoLor As Double
   
  Sheets("S2").Range("A20").Select
  Set Rng = Selection
  CoLor = Rng.Font.CoLor:         MsgBox str(CoLor), , "Font Color:"
  reD = CoLor Mod 256:          MsgBox str(reD), , "RED Color:"
  CoLor = (CoLor - reD) / 256:      MsgBox str(CoLor), , "(Color - RED)/256:"
  gReen = CoLor Mod 256:         MsgBox str(gReen), , "Green Color:"
  bLue = (CoLor - gReen) / 256:      MsgBox str(bLue), , "Blue Color:"
   
  reD = 255 - reD
  gReen = 255 - gReen
  bLue = 255 - bLue
   
'  [COLOR="Blue"] CoLor = 255 * 255 * blue + 255 * green + red[/COLOR]
'  [COLOR="blue"] MsgBox str(CoLor)[/COLOR]  
 Selection.Interior.CoLor = RGB(reD, gReen, bLue)
[B]End Sub[/b]
XI. Tìm các ô chứa giá trị chuỗi "JjWwZz"
Mã:
Sub SelectJjWwZz()[/B]
Dim RgJjWwZz As Range, RgNext As Range, FirstAddress As Range

With ActiveSheet.Cells
  Set RgNext = .Find(What:="JjWwZz", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues)
  If Not RgNext Is Nothing Then  'Neu Tim Thay
    Set FirstAddress = RgNext
    Set RgJjWwZz = RgNext
    Do
      Set RgNext = .FindNext(RgNext)
      Set RgJjWwZz = Union(RgJjWwZz, RgNext)
      
    Loop While RgNext Is Nothing Or RgNext.Address <> FirstAddress.Address
  End If
End With
RgJjWwZz.Select
[B]End Sub[/b]


XII.Tim "Jn" trong các tên cuả WorkBook , màu đỏ thì đổi thành trắng
Mã:
[b]
Sub HighLightNames()[/B] 
 Dim Jn As Name
   
  On Error Resume Next
  For Each Jn In ThisWorkbook.Names
    If Not Range(Jn).Interior.ColorIndex = 3 Then
      Range(Jn).Interior.ColorIndex = 3
    Else: Range(Jn).Interior.ColorIndex = 0
    End If
  Next Jn
   
  On Error GoTo 0
[B]End Sub[/b]


XIII. Các bạn tự tìm hiểu :
Mã:
[b]
Sub PhAn()[/B]
 Dim StrC As String, FirstAddress As String
 Dim uRange, Jz As Integer
 
 StrC = InputBox("HAY CHON FUONG AN:")
 With Worksheets("S2").Range("A2:C25")
  Select Case UCase$(StrC)
  Case "B"  'Blanks: Count
    Set uRange = Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    If Not uRange Is Nothing Then
      FirstAddress = uRange.Address
      Do
        Jz = Jz + 1
      Loop While Not uRange Is Nothing And uRange.Address <> FirstAddress
    End If
  Case "C"  [COLOR="Blue"]'Consts: Count[/COLOR]   
  Set uRange = Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
    If Not uRange Is Nothing Then
      FirstAddress = uRange.Address
      Do
        Jz = Jz + 1
      Loop While Not uRange Is Nothing And uRange.Address <> FirstAddress
    End If
  Case "F"  [COLOR="blue"]'Formulas => Value 5[/COLOR]  
  Set uRange = Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23)
    If Not uRange Is Nothing Then
      FirstAddress = uRange.Address
      Do
        uRange.Value = 5
        Set uRange = .FindNext(uRange)
        Jz = Jz + 1
      Loop While Not uRange Is Nothing And uRange.Address <> FirstAddress
    End If
    
  Case "T"  [COLOR="blue"]'Find Value= 5 => '=A20'[/COLOR]
    Set uRange = .Find("5", LookIn:=xlValues)
    If Not uRange Is Nothing Then
      FirstAddress = uRange.Address
      Do
        uRange.Value = "=$A$20"
        Set uRange = .FindNext(uRange)
        Jz = Jz + 1
      Loop While Not uRange Is Nothing And uRange.Address <> FirstAddress
    End If
  End Select
  MsgBox FirstAddress, , str(Jz)
 End With

[B]End Sub[/B]
PHP:
Option Explicit
Dim iDem As Integer
Sub ColorChange()
Dim Dat As Date:         Dim cRng As Range
'Will make range of cells, or single cell change colors _
 at 1 second intervals (Written by OzGrid.com)
  Dat = Now
  Application.OnTime Dat + TimeValue("00:00:01"), "ColorChange"
  iDem = iDem + 1
  Set cRng = Choose(iDem, [C2], [D2], [E2], [F2], [g2], [g2])
  Range("C2:G2").Interior.ColorIndex = 0
  cRng.Interior.ColorIndex = Choose(iDem, 3, 36, 50, 7, 34, 0)
   If iDem = 6 Then
     iDem = 0
     Application.OnTime Dat + TimeValue("00:00:01"), "ColorChange", , False
   End If
End Sub

XV. http://bubblegum.parsons.edu/~tkaji/sp2001/flash/convert.html
 
Lần chỉnh sửa cuối:

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
5,395
Được thích
9,129
Điểm
860
Xếp một trường theo một trật tự màu quy định trước

Ví dụ chúng ta có 1 CSDL (cơ sở dữ liệu) của 1 cơ quan, mà trong đó [NgaySinh] đã được bôi màu;
Nhiệm vụ đề ra ta phải xếp CSDL này theo trật tự của 1 bảng màu cho trước
(Xin xem trong file đính kèm)
Sau khi chúng ta chạy macro sau, sẽ cho kết quả mĩ mãn.
Hạn chế của macro này là những ô đươc tô màu bằng Conditional Formatting là không đặng!
Hẹn sẽ sớm có bài về sắp xếp các ô màu bỡi Condituional Formatting!


PHP:
Option Explicit

Sub SortForColor()
 Dim Wz As Long, lRow As Long
 ReDim MMau(12, 2) As Integer
 Dim bBC As Byte, bJ As Byte
 
 For Wz = 1 To 12
  MMau(Wz, 1) = Cells(Wz + 1, 8).Interior.ColorIndex
  MMau(Wz, 2) = Wz
 Next Wz
 Columns("F:F").Select
 Selection.Insert shift:=xlToRight
 Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
 Range("F1").FormulaR1C1 = "Temp"
 lRow = [E65432].End(xlUp).Row
 For Wz = 2 To lRow
  For bJ = 1 To 12
    With Range("E" & Wz)
      If .Interior.ColorIndex = MMau(bJ, 1) Then
        .Offset(, 1) = MMau(bJ, 2):   Exit For
      End If
    End With
  Next bJ
 Next
 Columns("B:G").Select
 Selection.Sort Key1:=Range("F2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("B2") _
  , Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
  False, Orientation:=xlTopToBottom
 Columns("F:F").Delete shift:=xlToRight
 [F2].Select
 End Sub
 

File đính kèm

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
5,395
Được thích
9,129
Điểm
860
Hàm để lấy chỉ số màu trong các ô đã Conditional Formatting.

Sau 1 thời gian tìm kiếm có chủ đích, nay xin phép giới thiệu với các bạn hàm để rút trích chỉ số màu đã được định dạng có điều kiện trong Conditional Formatting (CF)

Để vậy, chúng ta phải xét đến hàm người dùng ActiveCondition sau đây:
(Nhằm cùng nhau nghiên cứu tiếp & sâu thêm, mình đã đánh số các dòng lệnh để tiện trong việc trích dẫn khi tìm hiểu)


PHP:
Option Explicit
Function ActiveCondition(Rng As Range) As Integer
Dim Tmp0, Tmp2, GPE As Long
Dim FC As FormatCondition

1 If Rng.FormatConditions.Count > 0 Then
  For GPE = 1 To Rng.FormatConditions.Count
3    Set FC = Rng.FormatConditions(GPE)
    Select Case FC.Type
    Case xlCellValue
6      Select Case FC.Operator
      Case xlBetween
        Tmp0 = GetStrippedValue(FC.Formula1) '*'
9        Tmp2 = GetStrippedValue(FC.Formula2)
        If IsNumeric(Tmp0) Then
11          If CDbl(Rng.Value) >= CDbl(FC.Formula1) And _
            CDbl(Rng.Value) <= CDbl(FC.Formula2) Then
13            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
          End If
15        Else
          If Rng.Value >= Tmp0 And Rng.Value <= Tmp2 Then
17            ActiveCondition = GPE:       Exit Function
        End If:          End If

19      Case xlGreater
        Tmp0 = GetStrippedValue(FC.Formula1)
21        If IsNumeric(Tmp0) Then
          If CDbl(Rng.Value) > CDbl(FC.Formula1) Then
23            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
          End If
25        Else
          If Rng.Value > Tmp0 Then
27            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
        End If:          End If

29      Case xlEqual
        Tmp0 = GetStrippedValue(FC.Formula1)
31        If IsNumeric(Tmp0) Then
          If CDbl(Rng.Value) = CDbl(FC.Formula1) Then
33            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
          End If
35        Else
          If Tmp0 = Rng.Value Then
37            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
        End If:          End If

39      Case xlGreaterEqual
        Tmp0 = GetStrippedValue(FC.Formula1)
41        If IsNumeric(Tmp0) Then
          If CDbl(Rng.Value) >= CDbl(FC.Formula1) Then
43            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
          End If
45        Else
          If Rng.Value >= Tmp0 Then
47            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
        End If:          End If
        
49      Case xlLess
        Tmp0 = GetStrippedValue(FC.Formula1)
51        If IsNumeric(Tmp0) Then
          If CDbl(Rng.Value) < CDbl(FC.Formula1) Then
53            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
          End If
55        Else
          If Rng.Value < Tmp0 Then
57            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
        End If:          End If

59      Case xlLessEqual
        Tmp0 = GetStrippedValue(FC.Formula1)
61        If IsNumeric(Tmp0) Then
          If CDbl(Rng.Value) <= CDbl(FC.Formula1) Then
63            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
          End If
65        Else
          If Rng.Value <= Tmp0 Then
67            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
        End If:          End If


69      Case xlNotEqual
        Tmp0 = GetStrippedValue(FC.Formula1)
71        If IsNumeric(Tmp0) Then
          If CDbl(Rng.Value) <> CDbl(FC.Formula1) Then
73            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
          End If
75        Else
          If Tmp0 <> Rng.Value Then
77            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
        End If:          End If

79      Case xlNotBetween
        Tmp0 = GetStrippedValue(FC.Formula1)
81        Tmp2 = GetStrippedValue(FC.Formula2)
        If IsNumeric(Tmp0) Then
83          If Not (CDbl(Rng.Value) <= CDbl(FC.Formula1)) And _
             (CDbl(Rng.Value) >= CDbl(FC.Formula2)) Then
             ActiveCondition = GPE:      Exit Function
85          End If
        Else
87          If Not Rng.Value <= Tmp0 And _
            Rng.Value >= Tmp2 Then
89            ActiveCondition = GPE:      Exit Function
        End If:          End If
       
91      Case Else
        Debug.Print "UNKNOWN OPERATOR"
93      End Select

    Case xlExpression
95      If Application.Evaluate(FC.Formula1) Then
        ActiveCondition = GPE:            Exit Function
97      End If

    Case Else
99      Debug.Print "UNKNOWN TYPE"
    End Select
101  Next GPE
End If
103 ActiveCondition = 0

End Function
Hàm ActiveCondition được bổ trợ bỡi hàm dưới đây:

Mã:
[B]Function GetStrippedValue(CF As String) As String[/B]
  Dim Tmp As String
  If InStr(1, CF, "=", vbTextCompare) Then
    Tmp = Mid(CF, 3, Len(CF) - 3)
    If Left(Tmp, 1) = "=" Then
      Tmp = Mid(Tmp, 2)
    End If
  Else
    Tmp = CF
  End If
  GetStrippedValue = Tmp
[B]End Function[/B]
Khi trong tay chúng ta đã có công cụ trên, thì việc rút trích chỉ số màu đã ấn định trong CF chỉ còn là việc nhỏ nhoi, như hàm dưới đây:

PHP:
Function ColorIndexOfCF(Rng As Range, Optional OfFont As Boolean = False) As Integer
Dim AC As Integer

If Rng.FormatConditions.Count = 0 Then ''
  If OfFont Then
    ColorIndexOfCF = Rng.Font.ColorIndex
  Else
    ColorIndexOfCF = Rng.Interior.ColorIndex
  End If
Else
  AC = ActiveCondition(Rng)
  If OfFont Then
    ColorIndexOfCF = Rng.FormatConditions(AC).Font.ColorIndex
  Else
    ColorIndexOfCF = Rng.FormatConditions(AC).Interior.ColorIndex
  End If
End If

End Function
Các bạn cùng tôi làm chuyến khảo sát thực địa trong file đính kèm

Chú í: Hàm ActiveCondition có thể đưa ra kết quả không chính xác, nếu gặp các trường hợp sau đây:

1. Bạn gọi hàm từ worksheet cell

2. Các ô gán hàm đã được format “Formula Is” thay vì ‘Cell Value Is”.

3. Công thức dùng trong Coditional Formula chứa các địa chỉ liên kết
 

File đính kèm

tuanvina

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2009
Bài viết
9
Được thích
1
Điểm
0
Tuổi
29

VIII. Các hàm tính toán trên cơ sỏ màu nền của các ô
Mã:
[B]
Function ColorFunction(ColorCell As Range, rRange As Range, Optional TuyBien As String)[/B]
 Dim vResult, iCell As Range:           Dim iIndex As Long, Dem As Long
[COLOR=blue]'Written by Ozgrid Business Applications
'Sums or counts cells based on a specified fill color.[/COLOR]
 
 If TuyBien = "" Then TuyBien = "T"
 iIndex = ColorCell.Interior.ColorIndex
 For Each iCell In rRange
  If iCell.Interior.ColorIndex = iIndex Then
    Dem = 1 + Dem
    vResult = WorksheetFunction.SUM(iCell, vResult)
  End If
 Next iCell
 Select Case UCase$(TuyBien)
 Case "D"
  vResult = Dem
 Case "V"
  vResult = vResult / Dem
 Case Else
   
 End Select
 ColorFunction = vResult 
[B]End Functd9i5I 
Sub DoiMau()[/B]   
 Color_Change Selection
[B]End Sub[/B]


Bạn ơi , mình dùng hàm này (hoặc phải thay đôi như thế nào) để tính được Tổng các gia trị chứa trong các ô có mầu cùng nhau ?
Ví dụ : trong 1 tháng mình chấm công : công thừong (màu trắng), tăng ca (mầu xanh), ca 3(mầu đỏ) vây mình phải dung hàm như thế nào mới tính được tổng công thường, tăng ca, ca 3 ?
 

HYen17

Thành viên cằn cỗi.
Tham gia ngày
27 Tháng năm 2007
Bài viết
4,489
Được thích
6,160
Điểm
100
Tuổi
19
Hàm mà bạn trích dẫn có khả năng
Đếm số ô cùng màu nền với màu nền của ô chuẩn mà bạn cung cấp (đó là tham số ColorCell)
Khi đó bạn phải cung cấp/nhập 'D' cho tham số cuối cùng của hàm
Tính trung bình của trị tại các ô cùng màu với màu nền của tham số ColorCell. Hàm này mặc nhiên tính TB, nên ta có thể không cần nhập thông số cuối cùng;

Các lưu í khi phát triển hàm:

(*) Nếu ta dùng màu font chữ, thì sửa lại các câu lệnh có từ 'Interios' => 'Font'
(*) Nếu bạn chỉ dùng màu đỏ & xanh, (tương ứng là các chỉ số màu 3 & 5; Thì thay vì xài biến iIndex, ta khai báo các Const mà xài; Ví dụ
Mã:
 Const DDo As Byte =3:       Const Xanh As Byte = 5
(*) Bạn có thể chuyển hàm 1 chút thì nó sẽ tính tổng số liệu các ô cùng màu vớ màu chuẩn cho bạn.

Hi vọng giúp được bạn ít nhiều! :-=
 

tuanvina

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2009
Bài viết
9
Được thích
1
Điểm
0
Tuổi
29
ban co the lam o vi du minh dinh kem !

Ban co the lam cong thuc o file minh dinh kem de minh hoa duoc ko?
Minh cam on
 

HYen17

Thành viên cằn cỗi.
Tham gia ngày
27 Tháng năm 2007
Bài viết
4,489
Được thích
6,160
Điểm
100
Tuổi
19
Hãy tuân thử nội quy của diễn đàn

Ban co the lam cong thuc o file minh dinh kem de minh hoa duoc ko?
Minh cam on
Lúc ấy mình sẽ gởi ngay file lên!

Tạm đưa lên hàm tính toán trên cơ sở màu Font trong các ô được chọn:

PHP:
Function ColorCount(ColorIndex As Byte, rRange As Range, Optional TuyBien As String)
 Dim vResult, Clls As Range:           Dim iIndex As Long, Dem As Long
 
 If TuyBien = "" Then TuyBien = "T"
 For Each Clls In rRange
  If Clls.Font.ColorIndex = ColorIndex Then
    Dem = 1 + Dem
    vResult = WorksheetFunction.Sum(Clls, vResult)
  End If
 Next Clls
 Select Case UCase$(TuyBien)
 Case "D"
  vResult = Dem
 Case "V"
  vResult = vResult / Dem
 End Select
 ColorCount = vResult
End Function
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

tuanvina

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng bảy 2009
Bài viết
9
Được thích
1
Điểm
0
Tuổi
29
Lần chỉnh sửa cuối:

HYen17

Thành viên cằn cỗi.
Tham gia ngày
27 Tháng năm 2007
Bài viết
4,489
Được thích
6,160
Điểm
100
Tuổi
19
Thay vì:


Bạn chỉ nên là:



Và áp dụng hàm mình vừa đưa lên
Ví dụ tại 'Z2' bạn nhập =ColorCount(5, B2:W2)
Còn tại 'Y2' bạn nhập =ColorCount(3, B2:W2)

(Bạn xem thêm hàm này trong file đính kèm nha & cũng rất mong bạn tự sửa lại nội dung bài trên cho đúng theo nội quy của diễn đàn cái nha!)
 
Lần chỉnh sửa cuối:

newhope2005

Thành viên mới
Tham gia ngày
23 Tháng mười 2010
Bài viết
24
Được thích
6
Điểm
0
Tuổi
40
Các bác cho E hỏi. E muốn copy pastvalue tất cả các ô có mã màu RGB(204, 255, 255) trong vùng chọn (Hoặc cả sheet) thì dùng code nào hả các bác ơi.
Còn các ô khác vẫn giữ nguyên công thức.
Rất mong được giúp đỡ
 

newhope2005

Thành viên mới
Tham gia ngày
23 Tháng mười 2010
Bài viết
24
Được thích
6
Điểm
0
Tuổi
40
Nhân tiện đây E hỏi luôn để không phải mở thêm topic mới mà chẳng thấy ai trả lời (#11) cả.
 

gone_with_the_wind

Thành viên mới
Tham gia ngày
14 Tháng mười 2015
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
0
Tuổi
29
Chào bạn,
Bạn giúp mình một chút.
Trong file đính kèm mình đã làm theo các bài hướng dẫn của bạn, mình sẽ chuyển nó sang dạng Add-In. Nhưng vấn đề là mỗi khi thêm hay bớt một ô màu thì Function không tự chạy mà cứ phải Double-Click vào vùng chọn, hoặc vào công thức rồi Enter nó mới chạy.
Bạn có thể giúp mình để nó tự động chạy mỗi khi mình thêm hoặc bớt các ô có tô màu.
Cảm ơn bạn nhiều.
 

File đính kèm

long74dc

Thành viên mới
Tham gia ngày
28 Tháng chín 2007
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
663
Tuổi
44
Hi Chào bạn !
Mình thấy bạn có đoạn mã code
Đoạn mã sau đây sẽ xóa giá trị trong các ô đã được tô màu trong vùng chọn

Bạn cho mình hỏi vậy mình có thể tạo đoạn code lấy giá trị trong các ô đã được tô màu trong vùng dduocj chọn được không vậy bạn ?
 

Hoang2013

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
15 Tháng tám 2013
Bài viết
1,625
Được thích
1,594
Điểm
100
Tuổi
5
Chắc là được, nếu các ô có màu không phải do CF làm nó có màu!

Thân.
 

Hoang2013

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
15 Tháng tám 2013
Bài viết
1,625
Được thích
1,594
Điểm
100
Tuổi
5
Nếu được như vậy bạn có thể hướng dẫn mình được không vậy bạn ?
Đây là ví dụ để bạn có thể tham khảo:
PHP:
Sub SelectColorCellsFrom35To41()
 Dim Rng As Range, Cls As Range, cRg As Range

 Set Rng = Application.InputBox(Prompt:="Chon Vùng Càn Thiét:", Title:="Select range", Type:=8)
 If Not Rng Is Nothing Then
  For Each Cls In Rng
    With Cls.Interior
      If .ColorIndex > 34 And .ColorIndex < 42 Then
        If cRg Is Nothing Then
          Set cRg = Cls
        Else
          Set cRg = Union(cRg, Cls)
        End If
      End If
    End With
  Next Cls
  If Not cRg Is Nothing Then MsgBox cRg.Address
 End If
End Sub
 

lotteriamax

Thành viên mới
Tham gia ngày
29 Tháng mười 2014
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
163
Tuổi
28
Mình muốn đếm số màu được đánh dấu. các bạn giúp mình với.
MÀu được đánh dấu là số 1. 1 màu được đánh dấu ít nhất lần là thỏa mãn điều kiện
Mọi người giúp mình với
 

File đính kèm

Hoang2013

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
15 Tháng tám 2013
Bài viết
1,625
Được thích
1,594
Điểm
100
Tuổi
5
Chưa thể tiêu hóa được vấn đề của bạn:
(*) Đánh dấu hay đánh số?
(*) Màu nền của các ô hay màu Font của chúng?
(*) Với màu nền thì từng loại màu hay miễn có màu là tính?
(*) Đếm hay tính tổng các số trong các ô thỏa?
 
Top