Danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
 2. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 3. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 4. 10

  Mến mộ chút chút (10 points)

  Đạt 50 lần thích
 5. 15

  Gắn bó (15 points)

  Đạt 200 bài viết
 6. 15

  Mến mộ (15 points)

  Đạt 200 lượt thích
 7. 25

  Tiếp tục viết bài (25 points)

  Đạt 500 bài viết
 8. 25

  Mến mộ nhiều nhiều (25 points)

  Được thích 500 lần
 9. 50

  BQT diễn đàn (50 points)

  Thành viên BQT
 10. 100

  Thành viên mến mộ (100 points)

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
 11. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 12. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 13. 300

  Không thể tách rời GPE (300 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 10 năm
 14. 500

  Vĩnh cữu (500 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 15 năm
 15. 1K

  Chuyên gia giải đáp (1K points)

  Đạt 10,000 lượt thích sẽ có được danh hiệu này.
 16. 2K

  Ít ai có thể làm được như bạn (2K points)

  Đạt 30,000 lượt thích
 17. 3K

  Giải cống hiến đã thuộc về bạn (3K points)

  Đạt 50,000 lượt thích
 18. 5K

  Huyền thoại GPE (5K points)

  Đạt ít nhất 30,000 bài viết và ít nhất 50,000 lượt thích
Top Bottom