Danh hiệu

 1. 1

  1 (1 point)

  Bài viết đầu tiên
 2. 2

  2 (2 điểm)

  Mốc 1 điểm tương tác.
 3. 5

  3 (5 điểm)

  Mốc 50 bài viết
 4. 10

  4 (10 điểm)

  Mốc 50 điểm tương tác.
 5. 10

  5 (10 điểm)

  Mốc 100 bài viết
 6. 20

  6 (20 điểm)

  Mốc 100 điểm tương tác
 7. 20

  7 (20 điểm)

  Mốc 200 bài viết
 8. 50

  BQT diễn đàn (50 điểm)

  Thành viên BQT
 9. 50

  8 (50 điểm)

  Mốc 200 điểm tương tác
 10. 50

  9 (50 điểm)

  Mốc 500 bài viết
 11. 100

  10 (100 điểm)

  Mốc 500 điểm tương tác
 12. 100

  11 (100 điểm)

  1 năm gia nhập diễn đàn
 13. 100

  12 (100 điểm)

  Mốc 1000 bài viết
 14. 200

  13 (200 điểm)

  Mốc 1000 điểm tương tác
 15. 200

  14 (200 điểm)

  Mốc 5 năm gia nhập GPE
 16. 200

  15 (200 điểm)

  Mốc 2000 bài viết
 17. 300

  16 (300 điểm)

  Mốc 10 năm gia nhập GPE
 18. 300

  17 (300 điểm)

  Mốc 5000 bài viết
 19. 500

  18 (500 điểm)

  Mốc 2000 điểm tương tác
 20. 500

  20 (500 điểm)

  Mốc 15 năm gia nhập GPE
 21. 500

  21 (500 điểm)

  Mốc 10000 bài viết
 22. 500

  23 (500 điểm)

  Mốc 20000 bài viết
 23. 1K

  19 (1K điểm)

  Mốc 5000 điểm tương tác
 24. 1K

  25 (1K điểm)

  Mốc 50000 bài viết
 25. 2K

  22 (2K điểm)

  Mốc 10000 điểm tương tác
 26. 2K

  27 (2K điểm)

  Mốc 80000 bài viết
 27. 2K

  24 (2K điểm)

  Mốc 20000 điểm tương tác
 28. 3K

  26 (3K điểm)

  Mốc 30000 điểm tương tác
 29. 3K

  28 (3K điểm)

  Mốc 50000 điểm tương tác
Top Bottom