Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Vấn đề tính hàng tổng cộng sau khi lọc và sum trong xử lý mảng

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi Hoàng Trọng Nghĩa, 28 Tháng ba 2012.

 1. Hoàng Trọng Nghĩa

  Hoàng Trọng Nghĩa .: Never Stand Still :. Staff Member

  Tôi có một bảng dữ liệu, sau khi lọc duy nhất rồi cộng dồn theo cột, nhưng lại vướng là muốn thêm 1 hàng dưới cùng để làm hàng tổng cộng của các cột.

  Xin vui lòng hướng dẫn.

  PHP:
  Private Sub SumDaTa()
      
  'On Error Resume Next
      Dim i As Long, iR As Long, iC As Long
      Dim sArray, Tmp, Arr()
      sArray = Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 15)
      ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 15)
      iR = 0
      With CreateObject("Scripting.Dictionary")
          For i = 1 To UBound(sArray, 1)
              If sArray(i, 1) <> vbNullString Then
                  Tmp = sArray(i, 1)
                  If Not .Exists(Tmp) Then
                      iR = iR + 1
                      .Add Tmp, iR
                      Arr(iR, 1) = Tmp: Arr(iR, 2) = sArray(i, 2)
                      For iC = 3 To 15
                          Arr(iR, iC) = sArray(i, iC)
                      Next
                  Else
                      For iC = 3 To 15
                          Arr(.Item(Tmp), iC) = Arr(.Item(Tmp), iC) + sArray(i, iC)
                      Next
                  End If
              End If
          Next
      End With
      Sheet2.[R1].Resize(iR, 15).Value = Arr
  End Sub

   

  Các file đính kèm:

 2. concogia

  concogia Gội rồi mới Cạo

  Nếu không cần thể hiện côngt thức thì thêm tý mắm muối vào code
  Mã:
  Private Sub SumDaTa()
    'On Error Resume Next
    Dim i As Long, iR As Long, iC As Long, Tong
    Dim sArray, Tmp, Arr()
    sArray = Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 15)
    ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 15)
    ReDim Tong(1 To 1, 2 To 15)
    Tong(1, 2) = "TONG CONG:"
    iR = 0
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
      For i = 1 To UBound(sArray, 1)
        If sArray(i, 1) <> vbNullString Then
          Tmp = sArray(i, 1)
          If Not .Exists(Tmp) Then
            iR = iR + 1
            .Add Tmp, iR
            Arr(iR, 1) = Tmp: Arr(iR, 2) = sArray(i, 2)
            For iC = 3 To 15
              Arr(iR, iC) = sArray(i, iC)
             If i > 1 Then Tong(1, iC) = Tong(1, iC) + sArray(i, iC)
            Next
          Else
            For iC = 3 To 15
              Arr(.Item(Tmp), iC) = Arr(.Item(Tmp), iC) + sArray(i, iC)
              Tong(1, iC) = Tong(1, iC) + sArray(i, iC)
            Next
          End If
        End If
      Next
    End With
    Sheet2.[R1].Resize(iR, 15).Value = Arr
    [S1000].End(xlUp)(2).Resize(, 14) = Tong
  End Sub
  
  
  Híc
   
 3. Hoàng Trọng Nghĩa

  Hoàng Trọng Nghĩa .: Never Stand Still :. Staff Member

  Hè hè, Bác Cò "chơi mánh" nhập 2 lần, OK, rất linh hoạt., "Khéo ăn thì no khéo co thì ấm".

  Cám ơn Bác Cò nhé!
   
 4. Hoàng Trọng Nghĩa

  Hoàng Trọng Nghĩa .: Never Stand Still :. Staff Member

  Nếu không muốn gán 2 lần xuống sheet, thì thêm 1 Rờ-Dim nữa đúng không Bác Cò? hè hè.
  Với code này, 64525 dòng và 54 cột đều có dữ liệu, chỉ mất gần 10 giây để thực hiện:

  PHP:
  Private Sub SumDaTa3()
      
  Dim i As LongAs LongAs LongiR As LongiC As Long
      Dim sArray
  TmpArrTongGrossTotal
      sArray 
  Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 54)
      
  ReDim Arr(1 To UBound(sArray1), 1 To 54)
      
  ReDim Tong(1 To 11 To 54)
      
  Tong(12) = "TONG CONG:"
      
  iR 0
      With CreateObject
  ("Scripting.Dictionary")
          For 
  1 To UBound(sArray1)
              If 
  sArray(i1) <> vbNullString Then
                  Tmp 
  sArray(i1)
                  If 
  Not .Exists(TmpThen
                      iR 
  iR 1
                      
  .Add TmpiR
                      Arr
  (iR1) = TmpArr(iR2) = sArray(i2)
                      For 
  iC 3 To 54
                          Arr
  (iRiC) = sArray(iiC)
                          If 
  1 Then Tong(1iC) = Tong(1iC) + sArray(iiC)
                      
  Next
                  
  Else
                      For 
  iC 3 To 54
                          Arr
  (.Item(Tmp), iC) = Arr(.Item(Tmp), iC) + sArray(iiC)
                          
  Tong(1iC) = Tong(1iC) + sArray(iiC)
                      
  Next
                  End 
  If
              
  End If
          
  Next
      End With
      j 
  iR 1
      ReDim GrossTotal
  (1 To j1 To 54)
      For 
  1 To j
          
  For 1 To 54
              
  If j Then
                  GrossTotal
  (ik) = Tong(1k)
              Else
                  
  GrossTotal(ik) = Arr(ik)
              
  End If
          
  Next
      Next
      Sheet2
  .[BD1].Resize(j54).Value GrossTotal
  End Sub

   
  Lần chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2012

Chia sẻ trang này