Xin giúp tiếp code sau khi nhấn nút xóa, thì dòng dữ liệu vừa xóa chuyển sang Sheet kế bên

Blue Softs Liên hệ QC

cutun2610

Thành viên mới
Tham gia
4/5/21
Bài viết
16
Được thích
3
Lần trước em có post 1 bài nhờ chỉnh sửa code nút xóa, và được 01 anh trên diễn dàn hỗ trợ code lại ngắn hơn mà không còn lỗi nữa. Giờ do nhu cầu cần thống kê, các anh/chị có thể hỗ trợ em viết tiếp code này với mục đích sau khi nhấn nút xóa thì dữ liệu dòng vừa xóa đó sẽ auto chuyển sang sheet kế bên để em có thể theo dõi, tổng hợp được những thông tin nào mình đã xóa được không ạ? Em cám ơn rất nhiều!!!

Đây là code mà em được giúp đỡ cho nút xóa ạ:

Private Sub btnClear_Click()
On Error Resume Next
Dim Rng As Range, p%, g%
g = Sheet1.Range("a10000").End(xlUp).Row
Do
'DoEvents
p = Sheet1.Range("a" & g).Value
If p = txtMa.Text Then
If Rng Is Nothing Then
Set Rng = Sheet1.Range("A" & g & ":F" & g)
Else
Set Rng = Union(Rng, Sheet1.Range("A" & g & ":F" & g))
End If
End If
g = g - 1
Loop Until g = 1
If Rng Is Nothing Then
MsgBox "Khong co du lieu thoa man dieu kien"
Else
If MsgBox("Ban co chac chan muon xoa khong", vbYesNo, "Xoa du lieu") = vbNo Then
Exit Sub
Else
Rng.Delete
MsgBox "Da xoa du lieu"
End If
End If
Form1.txtMa.SetFocus
End Sub
 

Hoàng Nhật Phương

Thành viên gắn bó
Tham gia
5/11/15
Bài viết
1,782
Được thích
943
Lần trước em có post 1 bài nhờ chỉnh sửa code nút xóa, và được 01 anh trên diễn dàn hỗ trợ code lại ngắn hơn mà không còn lỗi nữa. Giờ do nhu cầu cần thống kê, các anh/chị có thể hỗ trợ em viết tiếp code này với mục đích sau khi nhấn nút xóa thì dữ liệu dòng vừa xóa đó sẽ auto chuyển sang sheet kế bên để em có thể theo dõi, tổng hợp được những thông tin nào mình đã xóa được không ạ? Em cám ơn rất nhiều!!!

Đây là code mà em được giúp đỡ cho nút xóa ạ:

Private Sub btnClear_Click()
On Error Resume Next
Dim Rng As Range, p%, g%
g = Sheet1.Range("a10000").End(xlUp).Row
Do
'DoEvents
p = Sheet1.Range("a" & g).Value
If p = txtMa.Text Then
If Rng Is Nothing Then
Set Rng = Sheet1.Range("A" & g & ":F" & g)
Else
Set Rng = Union(Rng, Sheet1.Range("A" & g & ":F" & g))
End If
End If
g = g - 1
Loop Until g = 1
If Rng Is Nothing Then
MsgBox "Khong co du lieu thoa man dieu kien"
Else
If MsgBox("Ban co chac chan muon xoa khong", vbYesNo, "Xoa du lieu") = vbNo Then
Exit Sub
Else
Rng.Delete
MsgBox "Da xoa du lieu"
End If
End If
Form1.txtMa.SetFocus
End Sub
Bạn thử thêm đoạn này:
Mã:
    Dim dongcuoi As Long
    With ThisWorkbook.Worksheets("BackUp")' chú ý tên sheet bạn muốn copy sang nhé
      dongcuoi = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
      Rng.Copy .Cells(dongcuoi, "A") 'chú ý hiện đang vào bắt đầu từ cột A
    End With
Vào giữa 2 dòng:
Mã:
    Else
'thêm đoạn bên trên vô đây nè bạn
      Rng.Delete
 
Upvote 0

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia
21/12/12
Bài viết
12,176
Được thích
15,616
Không nên. Việc nào ra việc ấy.
Nên viết một cái hàm con, tham số là tên sheet để save và một range.
Hàm sẽ xét cái range kia, copy một ô, một dòng hay nhiều dòng (union) tuỳ theo được cho cái gì.
Sau khi gọi hàm này xong thì làm thủ tục xoá.
 
Upvote 0

Hoàng Nhật Phương

Thành viên gắn bó
Tham gia
5/11/15
Bài viết
1,782
Được thích
943
Không nên. Việc nào ra việc ấy.
Nên viết một cái hàm con, tham số là tên sheet để save và một range.
Hàm sẽ xét cái range kia, copy một ô, một dòng hay nhiều dòng (union) tuỳ theo được cho cái gì.
Sau khi gọi hàm này xong thì làm thủ tục xoá.
Bác ơi như này liệu code có chạy không ạ :D
Mã:
Private Sub btnClear_Click()
'....code cũ
Exit Sub
Else
    BackUp_tùmù ThisWorkbook.Worksheets("BackUp"), Rng
    Rng.Delete
'......code cũ
End Sub

Sub BackUp_tùmù(ByVal shBK As Worksheet, ByVal rBK As Range)
  On Error GoTo chuaxacdinh
  If rBK Is Nothing Then Exit Sub
  Dim r As Long
  r = shBK.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If r > 1 Then r = r + 1
  shBK.Range("A" & r).Resize(rBK.Columns.Count, rBK.Rows.Count).Value = rBK.Value
chuaxacdinh:
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
12,621
Được thích
19,227
@Chủ bài đăng:

Đây là macro của bạn đã được chỉnh sửa 1 chút cho đỡ nhìn:
PHP:
Private Sub btnClear_Click()
On Error Resume Next  ' *  '
 Dim Rng As Range, P%, G%

1 G = Sheet3.Range("a10000").End(xlUp).Row  '1=>3  '
 Do                   'DoEvents '
3  P = Sheet3.Range("a" & G).Value
  If P = txtMa.Text Then
5    If Rng Is Nothing Then
      Set Rng = Sheet3.Range("A" & G & ":F" & G)
7    Else
      Set Rng = Union(Rng, Sheet3.Range("A" & G & ":F" & G))
9    End If
  End If
11  G = G - 1
 Loop Until G = 1
 
13 If Rng Is Nothing Then
  MsgBox "Không Có Du Liêu Thoa Man Diêu Kiên"
15 Else
  If MsgBox("Ban Có Chác Chán Muôn Xoá Không?", vbYesNo, "Xóa Du Liêu") = vbNo Then
17    Exit Sub
  Else
19    Rng.Delete:         MsgBox "Da Xóa Du Liêu"
  End If
21 End If
 Form1.txtMa.SetFocus
End Sub

Nhìn tổng quát, tôi hình dung là bạn có CSDL ví dụ gồm 99 dòng dữ liệu & cột đầu tiên (thuộc loại Integer) ba động từ 1 cho đến 35; Có nghĩa là trong cột này có 1 số dòng có cùng giá trị (mà bạn muốn tìm ra & xóa đi nếu nó trùng với trị mà bạn đã nhập vô TextBox có tên là txtMa)

Chương trình của bạn gồm 2 phần, đó là tìm & diệt.
Phương án 'Tìm' của bạn theo cách duyệt vòng lặp từ đầu đến cuối, dòng nào thỏa bạn ghi vô biến (kiểu Range)
Phần cuối là nếu có vùng cần xóa thì xóa đi;

Theo mình có 1 số câu lệnh chưa hay lắm, ví dụ
1) On Error Resume Next : Xài câu lệnh này không phải lúc nào cũng hay, mà thường cái dỡ bị ẩn đi & gây phiền phúc cho bạn nếu có.
2) Giai đoạn đầu (tìm kiếm) ta nên xài phương thức FIND() sẽ cải thiện tốc độ hơn 1 tẹo (so với duyệt vòng lặp từ đầu chí cuối)
Đó là chưa kể bạn nên xài vòng lặp For . . . Next (từ dưới lên trên) hay hơn là Do . . . Loop

Vài lời & những mong bạn tham khảo được ít nhiều!
 
Upvote 0

kimtanmap

Thành viên mới
Tham gia
29/12/16
Bài viết
14
Được thích
2
Không nên. Việc nào ra việc ấy.
Nên viết một cái hàm con, tham số là tên sheet để save và một range.
Hàm sẽ xét cái range kia, copy một ô, một dòng hay nhiều dòng (union) tuỳ theo được cho cái gì.
Sau khi gọi hàm này xong thì làm thủ tục xoá.
Anh có thể viết macro cho hàm con này được không ạ?
 
Upvote 0

cutun2610

Thành viên mới
Tham gia
4/5/21
Bài viết
16
Được thích
3
Bạn thử thêm đoạn này:
Mã:
    Dim dongcuoi As Long
    With ThisWorkbook.Worksheets("BackUp")' chú ý tên sheet bạn muốn copy sang nhé
      dongcuoi = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
      Rng.Copy .Cells(dongcuoi, "A") 'chú ý hiện đang vào bắt đầu từ cột A
    End With
Vào giữa 2 dòng:
Mã:
    Else
'thêm đoạn bên trên vô đây nè bạn
      Rng.Delete
Dạ, tuyệt vời quá chị ơi, e chạy thử đúng như của em đang cần, em cám ơn chị rất nhiều nhiều ạ @$@^#_)(#;><></:pg_blossm:
Bài đã được tự động gộp:

Sao không dùng Cut mà copy rồi delete?
Dạ, tại em đang dùng một Form nhập liệu và tìm kiếm, trong form đó sau khi nhập thông tin tìm kiếm nếu em không cần nữa thì nhấn delete trên form luôn ạ :)
Bài đã được tự động gộp:

@Chủ bài đăng:

Đây là macro của bạn đã được chỉnh sửa 1 chút cho đỡ nhìn:
PHP:
Private Sub btnClear_Click()
On Error Resume Next  ' *  '
 Dim Rng As Range, P%, G%

1 G = Sheet3.Range("a10000").End(xlUp).Row  '1=>3  '
 Do                   'DoEvents '
3  P = Sheet3.Range("a" & G).Value
  If P = txtMa.Text Then
5    If Rng Is Nothing Then
      Set Rng = Sheet3.Range("A" & G & ":F" & G)
7    Else
      Set Rng = Union(Rng, Sheet3.Range("A" & G & ":F" & G))
9    End If
  End If
11  G = G - 1
 Loop Until G = 1
 
13 If Rng Is Nothing Then
  MsgBox "Không Có Du Liêu Thoa Man Diêu Kiên"
15 Else
  If MsgBox("Ban Có Chác Chán Muôn Xoá Không?", vbYesNo, "Xóa Du Liêu") = vbNo Then
17    Exit Sub
  Else
19    Rng.Delete:         MsgBox "Da Xóa Du Liêu"
  End If
21 End If
 Form1.txtMa.SetFocus
End Sub

Nhìn tổng quát, tôi hình dung là bạn có CSDL ví dụ gồm 99 dòng dữ liệu & cột đầu tiên (thuộc loại Integer) ba động từ 1 cho đến 35; Có nghĩa là trong cột này có 1 số dòng có cùng giá trị (mà bạn muốn tìm ra & xóa đi nếu nó trùng với trị mà bạn đã nhập vô TextBox có tên là txtMa)

Chương trình của bạn gồm 2 phần, đó là tìm & diệt.
Phương án 'Tìm' của bạn theo cách duyệt vòng lặp từ đầu đến cuối, dòng nào thỏa bạn ghi vô biến (kiểu Range)
Phần cuối là nếu có vùng cần xóa thì xóa đi;

Theo mình có 1 số câu lệnh chưa hay lắm, ví dụ
1) On Error Resume Next : Xài câu lệnh này không phải lúc nào cũng hay, mà thường cái dỡ bị ẩn đi & gây phiền phúc cho bạn nếu có.
2) Giai đoạn đầu (tìm kiếm) ta nên xài phương thức FIND() sẽ cải thiện tốc độ hơn 1 tẹo (so với duyệt vòng lặp từ đầu chí cuối)
Đó là chưa kể bạn nên xài vòng lặp For . . . Next (từ dưới lên trên) hay hơn là Do . . . Loop

Vài lời & những mong bạn tham khảo được ít nhiều!
Dạ, em cám ơn bài hỗ trợ rất nhiệt tình của anh ạ, em sẽ nghiên cứu và tập code thử theo hướng dẫn của anh để hiểu hơn ạ, tại thật ra em là tay ngang, lên mạng và youtube học từ nguời này nguời kia nên kiến thức về VBA của em còn hạn chế nhiều lắm, hihi @$@^# @$@^# @$@^#
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Top Bottom