Tạo số phiếu tự động

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài

satoshi99

Thành viên mới
Tham gia
21/10/22
Bài viết
34
Được thích
-1
Thưa anh chị

Em có ý tưởng muốn tạo số phiếu tự động với điều kiện cần thiết, nếu năm đánh số phiếu khác năm trước thì sẽ đánh lại số phiếu từ đầu
E có sử dụng công thức excel nhưng làm với số lượng dòng trên 10.000 thì chạy rất lâu và file bị đơ
Em có viết code bằng vba nhưng do trình độ còn non, code cũng không được nhanh hơn là mấy
Em gửi file lên mong anh chị xem qua và chỉ dạy cho em với ạ! code e viết ở Module 2 ạ
 

File đính kèm

 • test_pp4.xlsm
  643.5 KB · Đọc: 26

BuiQuangThuan

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
Tham gia
17/12/10
Bài viết
2,031
Được thích
2,129
Giới tính
Nam
Thưa anh chị

Em có ý tưởng muốn tạo số phiếu tự động với điều kiện cần thiết, nếu năm đánh số phiếu khác năm trước thì sẽ đánh lại số phiếu từ đầu
E có sử dụng công thức excel nhưng làm với số lượng dòng trên 10.000 thì chạy rất lâu và file bị đơ
Em có viết code bằng vba nhưng do trình độ còn non, code cũng không được nhanh hơn là mấy
Em gửi file lên mong anh chị xem qua và chỉ dạy cho em với ạ! code e viết ở Module 2 ạ
Hãy tìm hiểu về mảng để làm so với cách mà bạn đang làm trực tiếp trên sheet
 
Upvote 0

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
13,652
Được thích
21,063
Nghề nghiệp
Bên kia sườn dốc
Đây là cách của mình, nếu bạn xài được thì xài:

PHP:
Option Explicit
Const Alf As String = "01234546789ABCDEFGHIJKLMNOPQRTSUVWXYZ"
Sub TuDongSoFieu()
 Const TDN As String = "20JL"
 Dim Rws As Long, J As Long, Dat As Date, Tmp As Integer
 Dim SNum As String
 
 Rws = [G10].CurrentRegion.Rows.Count
 For J = 10 To Rws
  Dat = Cells(J, "G").Value
  If Dat > Cells(J - 1, "G").Value Then
    SNum = "00"
  Else
    Tmp = 1 + CInt(Right(Cells(J - 1, "A").Value, 2))
    SNum = Right("0" & CStr(Tmp), 2)
  End If
  Cells(J, "A").Value = MaNgay(Dat) & Cells(J, "Z").Value _
    & TDN & SNum
 Next J
End Sub
Mã:
Function MaNgay(Dat As Date) As String
 Dim Nm As String, Th As String
 
 Nm = Mid(Alf, Year(Dat) - 2008, 1)
 Th = Mid(Alf, 1 + Month(Dat), 1)
 MaNgay = Nm & Th & Mid(Alf, 1 + Day(Dat), 1)
End Function
 
Upvote 0

satoshi99

Thành viên mới
Tham gia
21/10/22
Bài viết
34
Được thích
-1
Đây là cách của mình, nếu bạn xài được thì xài:

PHP:
Option Explicit
Const Alf As String = "01234546789ABCDEFGHIJKLMNOPQRTSUVWXYZ"
Sub TuDongSoFieu()
 Const TDN As String = "20JL"
 Dim Rws As Long, J As Long, Dat As Date, Tmp As Integer
 Dim SNum As String
 
 Rws = [G10].CurrentRegion.Rows.Count
 For J = 10 To Rws
  Dat = Cells(J, "G").Value
  If Dat > Cells(J - 1, "G").Value Then
    SNum = "00"
  Else
    Tmp = 1 + CInt(Right(Cells(J - 1, "A").Value, 2))
    SNum = Right("0" & CStr(Tmp), 2)
  End If
  Cells(J, "A").Value = MaNgay(Dat) & Cells(J, "Z").Value _
    & TDN & SNum
 Next J
End Sub
Mã:
Function MaNgay(Dat As Date) As String
 Dim Nm As String, Th As String
 
 Nm = Mid(Alf, Year(Dat) - 2008, 1)
 Th = Mid(Alf, 1 + Month(Dat), 1)
 MaNgay = Nm & Th & Mid(Alf, 1 + Day(Dat), 1)
End Function

Cảm ơn anh ạ, để em thử ạ!
Bài đã được tự động gộp:

Đây là cách của mình, nếu bạn xài được thì xài:

PHP:
Option Explicit
Const Alf As String = "01234546789ABCDEFGHIJKLMNOPQRTSUVWXYZ"
Sub TuDongSoFieu()
 Const TDN As String = "20JL"
 Dim Rws As Long, J As Long, Dat As Date, Tmp As Integer
 Dim SNum As String
 
 Rws = [G10].CurrentRegion.Rows.Count
 For J = 10 To Rws
  Dat = Cells(J, "G").Value
  If Dat > Cells(J - 1, "G").Value Then
    SNum = "00"
  Else
    Tmp = 1 + CInt(Right(Cells(J - 1, "A").Value, 2))
    SNum = Right("0" & CStr(Tmp), 2)
  End If
  Cells(J, "A").Value = MaNgay(Dat) & Cells(J, "Z").Value _
    & TDN & SNum
 Next J
End Sub
Mã:
Function MaNgay(Dat As Date) As String
 Dim Nm As String, Th As String
 
 Nm = Mid(Alf, Year(Dat) - 2008, 1)
 Th = Mid(Alf, 1 + Month(Dat), 1)
 MaNgay = Nm & Th & Mid(Alf, 1 + Day(Dat), 1)
End Function

Đoạn code này chạy ra không đúng như ý em anh ạ. Số phiếu từ A10 - A15 đánh ra là 1 vì cùng các điều kiện đc xét

1679012671402.png1679012869521.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
5,077
Được thích
7,587
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
Dùng thử code này nhé. Có chú thích hướng dẫn bạn đó.
Không hiểu chỗ nào thì la lên nhé
Mình dùng 2 cái dictionary và array (mảng) (Mình nhớ trước đó có nhắc bạn nghiên cứu cách dùng 2 cái này để tránh làm việc trực tiếp trên sheet và tăng tốc độ code)
PHP:
Option Explicit
Sub taoPhieu()
Dim lr&, i&, rng, res()
Dim dic As Object, dic2 As Object, id As String
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("NhapXuat")
  lr = .Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
  rng = .Range("A10:AA" & lr).value ' luu gia tri cua vung vao array rng
  ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To 1) ' tao array res de tao gia tri phieu tai cot A
  For i = 1 To UBound(rng)
    res(i, 1) = Right(rng(i, 7), 2) & "JLP" & rng(i, 26) ' khoi tao phieu = "20JLPNT"
    If Not dic2.exists(rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2)) Then dic2.Add rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2), 0 ' tao dic cho NT20,NT21,XS20,...
  Next
  For i = 1 To UBound(rng)
    id = rng(i, 7) & "|" & rng(i, 14) & "|" & rng(i, 27) & "|" & rng(i, 26) ' tao chuoi id khac biet, vd: "02/01/2020|Nhap kho NVL|A45|NT"
    If Not dic.exists(id) Then ' neu chuoi nay xuat hien lan dau thi lay item cua NT20 (key) = item + 1
      dic2(rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2)) = dic2(rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2)) + 1
      dic.Add id, dic2(rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2))
    End If
    res(i, 1) = res(i, 1) & Format(dic(id), "00000") ' noi chuoi co san "20JLPNT" voi so dem moi, format 5 so
  Next
  .Range("A10:A100000").ClearContents
  .Range("A10").Resize(UBound(res), 1).value = res ' dan mang ket qua res vao sheet, tu o A10
End With
End Sub
 

File đính kèm

 • test_pp4.xlsm
  1 MB · Đọc: 11
Upvote 0

satoshi99

Thành viên mới
Tham gia
21/10/22
Bài viết
34
Được thích
-1
Dùng thử code này nhé. Có chú thích hướng dẫn bạn đó.
Không hiểu chỗ nào thì la lên nhé
Mình dùng 2 cái dictionary và array (mảng) (Mình nhớ trước đó có nhắc bạn nghiên cứu cách dùng 2 cái này để tránh làm việc trực tiếp trên sheet và tăng tốc độ code)
PHP:
Option Explicit
Sub taoPhieu()
Dim lr&, i&, rng, res()
Dim dic As Object, dic2 As Object, id As String
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("NhapXuat")
  lr = .Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
  rng = .Range("A10:AA" & lr).value ' luu gia tri cua vung vao array rng
  ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To 1) ' tao array res de tao gia tri phieu tai cot A
  For i = 1 To UBound(rng)
    res(i, 1) = Right(rng(i, 7), 2) & "JLP" & rng(i, 26) ' khoi tao phieu = "20JLPNT"
    If Not dic2.exists(rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2)) Then dic2.Add rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2), 0 ' tao dic cho NT20,NT21,XS20,...
  Next
  For i = 1 To UBound(rng)
    id = rng(i, 7) & "|" & rng(i, 14) & "|" & rng(i, 27) & "|" & rng(i, 26) ' tao chuoi id khac biet, vd: "02/01/2020|Nhap kho NVL|A45|NT"
    If Not dic.exists(id) Then ' neu chuoi nay xuat hien lan dau thi lay item cua NT20 (key) = item + 1
      dic2(rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2)) = dic2(rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2)) + 1
      dic.Add id, dic2(rng(i, 26) & Right(rng(i, 7), 2))
    End If
    res(i, 1) = res(i, 1) & Format(dic(id), "00000") ' noi chuoi co san "20JLPNT" voi so dem moi, format 5 so
  Next
  .Range("A10:A100000").ClearContents
  .Range("A10").Resize(UBound(res), 1).value = res ' dan mang ket qua res vao sheet, tu o A10
End With
End Sub

Cảm ơn sư phụ, để em đọc hiểu và chạy thử ạ. những gì sư phụ bảo em học em vẫn nhớ
 
Upvote 0

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
5,077
Được thích
7,587
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
Cảm ơn sư phụ, để em đọc hiểu và chạy thử ạ. những gì sư phụ bảo em học em vẫn nhớ
Mách bạn 1 cách đọc, hiểu code:
Đôi khi, bạn cần dán kết quả của array, hoặc dictionary ra sheet để xem thành phần của nó 1 cách trực quan:
VD bạn có mảng "res" và dictionary tên là "dic"
Muốn xem các giá trị của mảng res tại cột X và các keys, items của dic tai cột Y và Z:
Bạn thêm dòng này:
PHP:
Range("X1").resize(Ubound(res),Ubound(res,2)).value = res
Range("Y1").resize(dic.count,2).value = WorksheeFunction.Transpose(Array(dic.Keys, dic.Items))
 
Upvote 0

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia
14/9/10
Bài viết
9,196
Được thích
20,502
Thưa anh chị

Em có ý tưởng muốn tạo số phiếu tự động với điều kiện cần thiết, nếu năm đánh số phiếu khác năm trước thì sẽ đánh lại số phiếu từ đầu
E có sử dụng công thức excel nhưng làm với số lượng dòng trên 10.000 thì chạy rất lâu và file bị đơ
Em có viết code bằng vba nhưng do trình độ còn non, code cũng không được nhanh hơn là mấy
Em gửi file lên mong anh chị xem qua và chỉ dạy cho em với ạ! code e viết ở Module 2 ạ
Dữ liệu đã được xếp thứ tự
Mã:
Sub ABC()
 Dim arr(), res(), stt&(), sRow&, i&, j&, key$, tKey$, nam&, tNam&, yy$
 Const GhiChu$ = "NT,XG,XS"
 
 With Sheets("Nhapxuat")
  arr = .Range("G10", .Range("AA" & Rows.Count).End(xlUp)).value
 End With
 sRow = UBound(arr)
 ReDim res(1 To sRow, 1 To 1)
 For i = 1 To sRow
  tNam = Year(arr(i, 1))
  If nam <> tNam Then
   ReDim stt(1 To 7)
   nam = tNam
   yy = Mid(nam, 3, 2)
  End If
  tKey = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 8) & "|" & arr(i, 21)
  If key = tKey Then
   res(i, 1) = res(i - 1, 1)
  Else
   key = tKey
   j = InStr(1, GhiChu, arr(i, 20))
   stt(j) = stt(j) + 1
   res(i, 1) = yy & "JLP" & arr(i, 20) & Format(stt(j), "00000")
  End If
 Next i
 Sheets("Nhapxuat").Range("A10").Resize(sRow) = res
End Sub
 
Upvote 0

satoshi99

Thành viên mới
Tham gia
21/10/22
Bài viết
34
Được thích
-1
Mách bạn 1 cách đọc, hiểu code:
Đôi khi, bạn cần dán kết quả của array, hoặc dictionary ra sheet để xem thành phần của nó 1 cách trực quan:
VD bạn có mảng "res" và dictionary tên là "dic"
Muốn xem các giá trị của mảng res tại cột X và các keys, items của dic tai cột Y và Z:
Bạn thêm dòng này:
PHP:
Range("X1").resize(Ubound(res),Ubound(res,2)).value = res
Range("Y1").resize(dic.count,2).value = WorksheeFunction.Transpose(Array(dic.Keys, dic.Items))

Vâng, em cảm ơn nhé!
 
Upvote 0

satoshi99

Thành viên mới
Tham gia
21/10/22
Bài viết
34
Được thích
-1
Mách bạn 1 cách đọc, hiểu code:
Đôi khi, bạn cần dán kết quả của array, hoặc dictionary ra sheet để xem thành phần của nó 1 cách trực quan:
VD bạn có mảng "res" và dictionary tên là "dic"
Muốn xem các giá trị của mảng res tại cột X và các keys, items của dic tai cột Y và Z:
Bạn thêm dòng này:
PHP:
Range("X1").resize(Ubound(res),Ubound(res,2)).value = res
Range("Y1").resize(dic.count,2).value = WorksheeFunction.Transpose(Array(dic.Keys, dic.Items))

dòng code
.Range("Y1").resize(dic.count,2).value = WorksheeFunction.Transpose(Array(dic.Keys, dic.Items))
em chạy báo lỗi 483 anh ạ!

1679041711372.png
 
Upvote 0

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
13,652
Được thích
21,063
Nghề nghiệp
Bên kia sườn dốc
Mình rút ngắn độ dài số chứng từ xuống còn 10, nhưng vẫn đưa vô 3 ký tự biểu thị Năm-Tháng-Ngày
Chủ bài đăng có thể tham khảo thêm
 

File đính kèm

 • VatTu.rar
  195.4 KB · Đọc: 3
Upvote 0

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
13,652
Được thích
21,063
Nghề nghiệp
Bên kia sườn dốc
Từ bài đầu đến này, chủ bài đăng đang yêu cầu là qua năm mới 3 loại số phiếu tua lại từ đầu;
& kèm theo đó là đã dành đến con số hàng vạn để biểu thị chứng từ tăng dần trong 1 năm;
Nếu ta đưa ra vấn đề là sau từng tháng ta tua lại 3 loại số chứng từ thì sẽ là sao, nhỉ?
Lúc đó tất nhiên ta chỉ cần 4 con số để biểu diễn các chứng từ thay theo tháng mà thôi.
Các bạn nghỉ sao?
 
Upvote 0
Web KT

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Top Bottom