Nhờ trợ giúp gộp dòng không mất dữ liệu.

gacondj

Thành viên mới
Tham gia ngày
25 Tháng ba 2015
Bài viết
32
Được thích
1
Điểm
365
Nhờ các bác xử lý giúp em file sau với:
Em muốn gộp các dòng trong cột "Task description" theo từng số Ref. No: C00... mà dữ liệu tổng sẽ đầy đủ dữ liệu ở từng ô cần gộp.
Số lượng ô cần gộp ở mỗi số Ref. No: C00... là khác nhau.
Nhờ các bác xử lý giúp, em cám ơn!
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,674
Được thích
2,588
Điểm
360
Nhờ các bác xử lý giúp em file sau với:
Em muốn gộp các dòng trong cột "Task description" theo từng số Ref. No: C00... mà dữ liệu tổng sẽ đầy đủ dữ liệu ở từng ô cần gộp.
Số lượng ô cần gộp ở mỗi số Ref. No: C00... là khác nhau.
Nhờ các bác xử lý giúp, em cám ơn!
Bạn xem đúng không nhé.
Mã:
Sub gopdulieu()
  Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, j As Long, s As String, b As Long
  With Sheet1
     b = 1
     lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("F2:F" & lr).ClearContents
     arr = .Range("A2:F" & lr).Value
     For i = 2 To UBound(arr, 1)
       If Len(arr(i, 1)) = 0 Then
        If s = Empty Then s = arr(i, 5) Else s = s & Chr(10) & arr(i, 5)
       Else
        arr(b, 6) = s
        s = Empty
        b = i
       End If
    Next i
    .Range("A2:F" & lr).Value = arr
  End With
End Sub
 

File đính kèm

gacondj

Thành viên mới
Tham gia ngày
25 Tháng ba 2015
Bài viết
32
Được thích
1
Điểm
365
Bạn xem đúng không nhé.
Mã:
Sub gopdulieu()
  Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, j As Long, s As String, b As Long
  With Sheet1
     b = 1
     lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("F2:F" & lr).ClearContents
     arr = .Range("A2:F" & lr).Value
     For i = 2 To UBound(arr, 1)
       If Len(arr(i, 1)) = 0 Then
        If s = Empty Then s = arr(i, 5) Else s = s & Chr(10) & arr(i, 5)
       Else
        arr(b, 6) = s
        s = Empty
        b = i
       End If
    Next i
    .Range("A2:F" & lr).Value = arr
  End With
End Sub
Gần chuẩn rồi bạn, bạn gộp luôn cả dòng đầu giúp mình
nữa bạn ơi (dòng bên trái dòng đã gộp đó)
Thanks!
 

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,674
Được thích
2,588
Điểm
360
Gần chuẩn rồi bạn, bạn gộp luôn cả dòng đầu giúp mình
nữa bạn ơi (dòng bên trái dòng đã gộp đó)
Cảm ơn!
Bạn chạy code này xem đúng không nhé.
Mã:
Sub gopdulieu()
  Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, j As Long, s As String, b As Long
  With Sheet1
     b = 1
     lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("F2:F" & lr).ClearContents
     arr = .Range("A2:F" & lr).Value
     For i = 1 To UBound(arr, 1)
       If Len(arr(i, 1)) = 0 Then
        s = s & Chr(10) & arr(i, 5)
       Else
        arr(b, 6) = s
        s = Empty
        b = i
        s = arr(i, 5)
       End If
    Next i
    arr(b, 6) = s
    .Range("A2:F" & lr).Value = arr
  End With
End Sub
 

gacondj

Thành viên mới
Tham gia ngày
25 Tháng ba 2015
Bài viết
32
Được thích
1
Điểm
365
Bạn chạy code này xem đúng không nhé.
Cám ơn bạn nhiều!
 
Top Bottom