Nhờ sửa giúp code chuyển ký tự thường thành in hoa

Cát Lượng

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
14 Tháng mười một 2018
Bài viết
320
Được thích
36
Điểm
185
Tuổi
32
Em chào các thầy, các anh/chị
Em xin được nhờ các thầy, anh/chị giúp em sửa đoạn code chuyển ký tự in thường thành ký tự in hoa ở vị trí đầu tiên của mỗi ô trong excel.
Em có sử dụng đoạn code:
Mã:
Public Function USD(AMT)
Dim ToRead, Chuoi, Nhom, Word As String
Dim I, J As Byte, W, X, Y, Z As Double
Dim Donvi, HChuc, Khung
If AMT = 0 Then
ToRead = "Nought" & Space(1) & "USD"
Else
Donvi = Array("None", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eighteen", "nineteen")
HChuc = Array("None", "None", "twenty", "thirty", "fourty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")
Khung = Array("None", "trillion", "billion", "million", "thousand", "USD", "cents")
If AMT < 0 Then
ToRead = "Minus" & Space(1)
Else
ToRead = Space(0)
End If
Chuoi = Format(Abs(AMT), "###############.00")
Chuoi = Right(Space(15) & Chuoi, 18)
For I = 1 To 6
Nhom = Mid(Chuoi, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) Then
Select Case Nhom
Case "000"
If I = 5 And Abs(AMT) > 1 Then
Word = "USD" & Space(1)
Else
Word = Space(0)
End If
Case ".00"
Word = "only"
Case Else
X = Val(Left(Nhom, 1))
Y = Val(Mid(Nhom, 2, 1))
Z = Val(Right(Nhom, 1))
W = Val(Right(Nhom, 2))
If X = 0 Then
Word = Space(0)
Else
Word = Donvi(X) & Space(1) & "hundred" & Space(1)
If W > 0 And W < 21 Then
Word = Word & "and" & Space(1)
End If
End If
If I = 6 And Abs(AMT) > 1 Then
Word = "and" & Space(1) & Word
End If
If W < 20 And W > 0 Then
Word = Word & Donvi(W) & Space(1)
Else
If W >= 20 Then
Word = Word & HChuc(Y) & Space(1)
If Z > 0 Then
Word = Word & Donvi(Z) & Space(1)
End If
End If
End If
Word = Word & Khung(I) & Space(1)
End Select
ToRead = ToRead & Word
End If
Next I
End If
USD = UCase(Left(ToRead, 1)) & Mid(ToRead, 2)
End Function
Function VND(baonhieu)
'Tien Viet tieng Viet Font Unicode
Dim KetQua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, ViTri As Byte, S As Double
Dim Hang, Doc, Dem
If Trim(baonhieu) = "" Then
  VND = ""
  Exit Function
ElseIf baonhieu = 0 Then
  VND = "kh" & ChrW(244) & "ng"
  Exit Function
ElseIf IsDate(baonhieu) Then
  ngay = Day(baonhieu)
  Thang = Month(baonhieu)
  Nam = Year(baonhieu)
  VND = "ng" & ChrW(224) & "y " & ngay & " th" & ChrW(225) & "ng " & Thang & " n" & ChrW(462) & "m " & Nam
  Exit Function
ElseIf IsNumeric(baonhieu) = True Then
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'If baonhieu = 0 Then
'KetQua = "Kh" & ChrW$(244) & "ng " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng"
'Else
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If Abs(baonhieu) >= 1E+15 Then
  KetQua = "S" & ChrW$(7889) & " qu" & ChrW$(225) & " l" & ChrW$(7899) & "n - H" & ChrW$(224) & "m " & ChrW$(273) & ChrW$(7893) & "i s" & ChrW$(7889) & " ra ch" & ChrW$(7919) & " Vi" & ChrW$(7879) & "t Nam; font ch" & ChrW$(7919) & " Tahoma - Copyright by VoTuanKiet of AMG (0938 73 73 93)"
Else
      If baonhieu < 0 Then
      KetQua = ChrW$(194) & "m" & Space(1)
      Else
      KetQua = Space(0)
      End If
    SoTien = Format(Abs(baonhieu), "##############0.00")
    SoTien = Right(Space(15) & SoTien, 18)
    Hang = Array("None", "tr" & ChrW$(259) & "m", "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i", "g" & ChrW$(236) & " " & ChrW$(273) & "ã")
    Doc = Array("None", "ng" & ChrW$(224) & "n t" & ChrW$(7927), "t" & ChrW$(7927), "tri" & ChrW$(7879) & "u", "ng" & ChrW$(224) & "n", ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng", "")
    Dem = Array("None", "m" & ChrW$(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW$(7889) & "n", "n" & ChrW$(259) & "m", "s" & ChrW$(225) & "u", "b" & ChrW$(7849) & "y", "t" & ChrW$(225) & "m", "ch" & ChrW$(237) & "n")
For I = 1 To 6
Nhom = Mid(SoTien, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) Then
Select Case Nhom
Case "000"
If I = 5 Then
Chu = ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
Chu = "ch" & ChrW$(7861) & "n"
Case Else
S1 = Left(Nhom, 1)
S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
S3 = Right(Nhom, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = Doc(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(Nhom, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "m" & ChrW$(432) & ChrW$(7901) & "i" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "l" & Mid(Dich, 2)
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "l" & ChrW$(7867) & Space(1)
End If
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
ViTri = InStr(1, Chu, "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i m" & ChrW$(7897) & "t", 1)
If ViTri > 0 Then Mid(Chu, ViTri, 9) = "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i m" & ChrW$(7889) & "t"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
VND = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function
Function LowerUni(Chuoi As String) As String
LowerUni = Application.WorksheetFunction.Trim(LCase(Chuoi))
End Function
Function ProperUni(Chuoi As String) As String
Chuoi = " " & Application.WorksheetFunction.Trim(LCase(Chuoi))
stt = Len(Chuoi)
If stt > 1 Then
 Do
  stt = InStrRev(Chuoi, " ", stt)
  Mid(Chuoi, stt + 1, 1) = UCase(Mid(Chuoi, stt + 1, 1))
  stt = stt - 1
 Loop While stt > 0
 ProperUni = Mid(Chuoi, 2)
End If
End Function
Function UpperUni(Chuoi As String) As String
UpperUni = Application.WorksheetFunction.Trim(UCase(Chuoi))
End Function

Sub ChuHoaDauDong()
For Each clls In Selection
If clls.HasFormula = False Then
clls.Value = UpperUni(Left(clls.Text, 1)) & LowerUni(Right(clls.Text, Len(clls.Text) - 1))
End If
Next clls
End Sub
Khi chạy code để chuyển ký tự thường thành ký tự in hoa đầu mỗi ô thì các ký tự in hoa phía sau lại bị chuyển thành ký tự thường như trong hình dưới.
Em nhờ sửa giúp em đoạn code để khi chạy code chỉ có các ký tự đầu ô chuyển thành ký tự in hoa, còn các ký tự phía sau không bị tác động111.png
 

LamNA

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
3 Tháng sáu 2014
Bài viết
887
Được thích
703
Điểm
560
Nơi ở
Sóc Trăng
Em chào các thầy, các anh/chị
Em xin được nhờ các thầy, anh/chị giúp em sửa đoạn code chuyển ký tự in thường thành ký tự in hoa ở vị trí đầu tiên của mỗi ô trong excel.
Em có sử dụng đoạn code:
Mã:
Public Function USD(AMT)
Dim ToRead, Chuoi, Nhom, Word As String
Dim I, J As Byte, W, X, Y, Z As Double
Dim Donvi, HChuc, Khung
If AMT = 0 Then
ToRead = "Nought" & Space(1) & "USD"
Else
Donvi = Array("None", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eighteen", "nineteen")
HChuc = Array("None", "None", "twenty", "thirty", "fourty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")
Khung = Array("None", "trillion", "billion", "million", "thousand", "USD", "cents")
If AMT < 0 Then
ToRead = "Minus" & Space(1)
Else
ToRead = Space(0)
End If
Chuoi = Format(Abs(AMT), "###############.00")
Chuoi = Right(Space(15) & Chuoi, 18)
For I = 1 To 6
Nhom = Mid(Chuoi, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) Then
Select Case Nhom
Case "000"
If I = 5 And Abs(AMT) > 1 Then
Word = "USD" & Space(1)
Else
Word = Space(0)
End If
Case ".00"
Word = "only"
Case Else
X = Val(Left(Nhom, 1))
Y = Val(Mid(Nhom, 2, 1))
Z = Val(Right(Nhom, 1))
W = Val(Right(Nhom, 2))
If X = 0 Then
Word = Space(0)
Else
Word = Donvi(X) & Space(1) & "hundred" & Space(1)
If W > 0 And W < 21 Then
Word = Word & "and" & Space(1)
End If
End If
If I = 6 And Abs(AMT) > 1 Then
Word = "and" & Space(1) & Word
End If
If W < 20 And W > 0 Then
Word = Word & Donvi(W) & Space(1)
Else
If W >= 20 Then
Word = Word & HChuc(Y) & Space(1)
If Z > 0 Then
Word = Word & Donvi(Z) & Space(1)
End If
End If
End If
Word = Word & Khung(I) & Space(1)
End Select
ToRead = ToRead & Word
End If
Next I
End If
USD = UCase(Left(ToRead, 1)) & Mid(ToRead, 2)
End Function
Function VND(baonhieu)
'Tien Viet tieng Viet Font Unicode
Dim KetQua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, ViTri As Byte, S As Double
Dim Hang, Doc, Dem
If Trim(baonhieu) = "" Then
  VND = ""
  Exit Function
ElseIf baonhieu = 0 Then
  VND = "kh" & ChrW(244) & "ng"
  Exit Function
ElseIf IsDate(baonhieu) Then
  ngay = Day(baonhieu)
  Thang = Month(baonhieu)
  Nam = Year(baonhieu)
  VND = "ng" & ChrW(224) & "y " & ngay & " th" & ChrW(225) & "ng " & Thang & " n" & ChrW(462) & "m " & Nam
  Exit Function
ElseIf IsNumeric(baonhieu) = True Then
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'If baonhieu = 0 Then
'KetQua = "Kh" & ChrW$(244) & "ng " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng"
'Else
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If Abs(baonhieu) >= 1E+15 Then
  KetQua = "S" & ChrW$(7889) & " qu" & ChrW$(225) & " l" & ChrW$(7899) & "n - H" & ChrW$(224) & "m " & ChrW$(273) & ChrW$(7893) & "i s" & ChrW$(7889) & " ra ch" & ChrW$(7919) & " Vi" & ChrW$(7879) & "t Nam; font ch" & ChrW$(7919) & " Tahoma - Copyright by VoTuanKiet of AMG (0938 73 73 93)"
Else
      If baonhieu < 0 Then
      KetQua = ChrW$(194) & "m" & Space(1)
      Else
      KetQua = Space(0)
      End If
    SoTien = Format(Abs(baonhieu), "##############0.00")
    SoTien = Right(Space(15) & SoTien, 18)
    Hang = Array("None", "tr" & ChrW$(259) & "m", "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i", "g" & ChrW$(236) & " " & ChrW$(273) & "ã")
    Doc = Array("None", "ng" & ChrW$(224) & "n t" & ChrW$(7927), "t" & ChrW$(7927), "tri" & ChrW$(7879) & "u", "ng" & ChrW$(224) & "n", ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng", "")
    Dem = Array("None", "m" & ChrW$(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW$(7889) & "n", "n" & ChrW$(259) & "m", "s" & ChrW$(225) & "u", "b" & ChrW$(7849) & "y", "t" & ChrW$(225) & "m", "ch" & ChrW$(237) & "n")
For I = 1 To 6
Nhom = Mid(SoTien, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) Then
Select Case Nhom
Case "000"
If I = 5 Then
Chu = ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
Chu = "ch" & ChrW$(7861) & "n"
Case Else
S1 = Left(Nhom, 1)
S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
S3 = Right(Nhom, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = Doc(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(Nhom, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "m" & ChrW$(432) & ChrW$(7901) & "i" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "l" & Mid(Dich, 2)
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "l" & ChrW$(7867) & Space(1)
End If
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
ViTri = InStr(1, Chu, "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i m" & ChrW$(7897) & "t", 1)
If ViTri > 0 Then Mid(Chu, ViTri, 9) = "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i m" & ChrW$(7889) & "t"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
VND = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function
Function LowerUni(Chuoi As String) As String
LowerUni = Application.WorksheetFunction.Trim(LCase(Chuoi))
End Function
Function ProperUni(Chuoi As String) As String
Chuoi = " " & Application.WorksheetFunction.Trim(LCase(Chuoi))
stt = Len(Chuoi)
If stt > 1 Then
 Do
  stt = InStrRev(Chuoi, " ", stt)
  Mid(Chuoi, stt + 1, 1) = UCase(Mid(Chuoi, stt + 1, 1))
  stt = stt - 1
 Loop While stt > 0
 ProperUni = Mid(Chuoi, 2)
End If
End Function
Function UpperUni(Chuoi As String) As String
UpperUni = Application.WorksheetFunction.Trim(UCase(Chuoi))
End Function

Sub ChuHoaDauDong()
For Each clls In Selection
If clls.HasFormula = False Then
clls.Value = UpperUni(Left(clls.Text, 1)) & LowerUni(Right(clls.Text, Len(clls.Text) - 1))
End If
Next clls
End Sub
Khi chạy code để chuyển ký tự thường thành ký tự in hoa đầu mỗi ô thì các ký tự in hoa phía sau lại bị chuyển thành ký tự thường như trong hình dưới.
Em nhờ sửa giúp em đoạn code để khi chạy code chỉ có các ký tự đầu ô chuyển thành ký tự in hoa, còn các ký tự phía sau không bị tác độngView attachment 221169
Có thể dùng hàm có sẵn
Mã:
=PROPER(LEFT(A1))&LOWER(MID(A1,2,LEN(A1)))
 

File đính kèm

Top Bottom