Nhờ giúp đỡ code lọc theo nhiều điều kiện.

phuocam

Thành viên mới
Tham gia ngày
16 Tháng năm 2013
Bài viết
2,672
Được thích
3,703
Điểm
560
Dùng AdvancedFilter thì Trình Văn Vịnh lớn 1 hay lớn 2 đều 86.
 

pinklove

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
21 Tháng một 2008
Bài viết
335
Được thích
42
Điểm
685
Thấy cấu truc lại khác với file ban đầu.
Đúng rồi ạ. Ý em là muốn sửa code từ file ban đầu theo file này để e học. Nhưng sửa mãi ko thành. Nên e muốn nhờ tác giả code sửa để e so sánh, khi đó e sẽ hiểu code dễ hơn ạ. Đây đơn thuần chỉ là e muốn học thêm, còn nhu cầu của e thì file ban đầu là ok rồi.
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,997
Được thích
13,656
Điểm
1,560
Hi bác, em ngồi mò mấy ngày mà vẫn ko hiểu hết được code của bác. Em thử sửa thành cấu trúc file data kiểu khác rồi sửa code để được theo mong muốn nhưng không được. Em up file mới lên đây, nhờ bác code lại giúp theo cái này để em so sánh sự thay đổi giữa 2 code em rút ra được điều mình cần ạ?
Dữ liệu này đang là 1 lớp, bác code giúp em nếu là hàng chục lớp với hàng ngàn học sinh ạ.
Làm sao phân biệt được SV khác nhau nhưng trùng tên?
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,997
Được thích
13,656
Điểm
1,560
Vâng ạ. Anh sửa giúp theo cả 2 hướng đc ko ạ. 1 là y nguyên như file em vừa gửi, 2 là thêm cái cột mã sv. Như vậy e sẽ biết thêm đc nhiều hơn.
Cột ngày và cột giờ thi nếu trùng điểm cao nhất sẽ rất khó nhìn, nên tính theo phương án khác
 

pinklove

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
21 Tháng một 2008
Bài viết
335
Được thích
42
Điểm
685
Dữ liệu chỉ 1 môn hay nhiều môn? Nếu nhiều môn thì sao?
Hiện tại em chỉ làm cho từng môn ạ. Từ cái code theo form mới này a giúp em, em sẽ cố gắng hiểu và mò để làm cho nhiều môn, nếu ko thể được em sẽ hỏi tiếp, như thế em sẽ học và nhớ đc lâu hơn ạ.
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,997
Được thích
13,656
Điểm
1,560
Có thể bỏ cái vụ trùng đi cũng đc ạ, nếu cao nhất thì chỉ lấy 1 thôi ạ.
Hiện tại em chỉ làm cho từng môn ạ. Từ cái code theo form mới này a giúp em, em sẽ cố gắng hiểu và mò để làm cho nhiều môn, nếu ko thể được em sẽ hỏi tiếp, như thế em sẽ học và nhớ đc lâu hơn ạ.
Xem code
Mã:
Sub LargeNumeFilter()
 Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp
 Dim sRow&, iRnk&, i&, k&, ik&, q&
 Dim fDay As Date, eDay As Date, maSV$, Diem&
 On Error Resume Next
 With Sheet2
  fDay = .Range("D1").Value 'Ngay dau
  eDay = .Range("D2").Value 'Ngay cuoi
  .Range("A5:E500").ClearContents               'Xoa ket qua
 End With
 If Err.Number > 0 Or fDay > eDay Then 'Kiem tra tinh hop le ngay xuat bao cao
  MsgBox ("Xem lai dieu kien ngay thi Tu ... Den ...")
  Err.Clear
  Exit Sub
 End If
 iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu
 If iRnk = 0 Then Exit Sub                     'Khong nhap tuy chon thoat sub
 With Sheet1
  sArr = .Range("E2", .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp)).Value  'Tao mang du lieu
 End With
 sRow = UBound(sArr)                        'So dong du lieu
 ReDim Arr(0 To 100)                        'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100
 ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5)                    'Mang Ket Qua
 With CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 1 To sRow
   If fDay <= sArr(i, 6) And eDay >= sArr(i, 6) Then
    maSV = sArr(i, 1)                        'Ten Sinh Vien
    Diem = sArr(i, 10)                       'Diem so cua sinh vien
    If .Exists(maSV) = False Then                  'Loc sinh vien duy nhat
     k = k + 1
     Res(k, 1) = k                        'So thu tu sinh vien
     Res(k, 2) = maSV 'Tính lai Ten Sinh Vien trong file thuc te
     .Add maSV, Arr                         'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem
    End If
    tmp = .Item(maSV)                        'Mang "Thu tu dong cua sArr"
   'Gan thu tu dong i vào dong "Diem". Chon 1 trong 2 lenh duoi
    tmp(Diem) = i 'Lay lan thi cuoi
    'If tmp(Diem) = Empty Then tmp(Diem) = i 'Lay lan thi dau
    .Item(maSV) = tmp                        'Gan tmp vào Item cua Dic
   End If
  Next i
  If k Then                            'Neu co danh sach sinh vien
   For i = 1 To k
    tmp = .Item(Res(i, 2))                    'Mang "Lan Thi" cua sinh vien thu i
    q = 0                            'Bien dem
    For Diem = 100 To 0 Step -1
     If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1            ' Diem Cao thu q
     If q = iRnk Then                      'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien
      ik = tmp(Diem) ' thu tu dong cua sArr
      Res(i, 3) = sArr(ik, 6) 'Ngay thi
      Res(i, 4) = sArr(ik, 7) 'Gio thi
      Res(i, 5) = Diem                     ' Diem Cao thu iRnk
      Exit For                         'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1
     End If
    Next Diem
   Next i
   Sheet2.Range("A5").Resize(k, 5) = Res             'Gan ket qua
  End If
 End With
End Sub
 

File đính kèm

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,638
Được thích
2,539
Điểm
360
Xem code
Mã:
Sub LargeNumeFilter()
 Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp
 Dim sRow&, iRnk&, i&, k&, ik&, q&
 Dim fDay As Date, eDay As Date, maSV$, Diem&
 On Error Resume Next
 With Sheet2
  fDay = .Range("D1").Value 'Ngay dau
  eDay = .Range("D2").Value 'Ngay cuoi
  .Range("A5:E500").ClearContents               'Xoa ket qua
 End With
 If Err.Number > 0 Or fDay > eDay Then 'Kiem tra tinh hop le ngay xuat bao cao
  MsgBox ("Xem lai dieu kien ngay thi Tu ... Den ...")
  Err.Clear
  Exit Sub
 End If
 iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu
 If iRnk = 0 Then Exit Sub                     'Khong nhap tuy chon thoat sub
 With Sheet1
  sArr = .Range("E2", .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp)).Value  'Tao mang du lieu
 End With
 sRow = UBound(sArr)                        'So dong du lieu
 ReDim Arr(0 To 100)                        'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100
 ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5)                    'Mang Ket Qua
 With CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 1 To sRow
   If fDay <= sArr(i, 6) And eDay >= sArr(i, 6) Then
    maSV = sArr(i, 1)                        'Ten Sinh Vien
    Diem = sArr(i, 10)                       'Diem so cua sinh vien
    If .Exists(maSV) = False Then                  'Loc sinh vien duy nhat
     k = k + 1
     Res(k, 1) = k                        'So thu tu sinh vien
     Res(k, 2) = maSV 'Tính lai Ten Sinh Vien trong file thuc te
     .Add maSV, Arr                         'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem
    End If
    tmp = .Item(maSV)                        'Mang "Thu tu dong cua sArr"
   'Gan thu tu dong i vào dong "Diem". Chon 1 trong 2 lenh duoi
    tmp(Diem) = i 'Lay lan thi cuoi
    'If tmp(Diem) = Empty Then tmp(Diem) = i 'Lay lan thi dau
    .Item(maSV) = tmp                        'Gan tmp vào Item cua Dic
   End If
  Next i
  If k Then                            'Neu co danh sach sinh vien
   For i = 1 To k
    tmp = .Item(Res(i, 2))                    'Mang "Lan Thi" cua sinh vien thu i
    q = 0                            'Bien dem
    For Diem = 100 To 0 Step -1
     If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1            ' Diem Cao thu q
     If q = iRnk Then                      'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien
      ik = tmp(Diem) ' thu tu dong cua sArr
      Res(i, 3) = sArr(ik, 6) 'Ngay thi
      Res(i, 4) = sArr(ik, 7) 'Gio thi
      Res(i, 5) = Diem                     ' Diem Cao thu iRnk
      Exit For                         'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1
     End If
    Next Diem
   Next i
   Sheet2.Range("A5").Resize(k, 5) = Res             'Gan ket qua
  End If
 End With
End Sub
Bài này nếu mình sắp xếp theo điểm rồi lấy vị trí có được không anh nhỉ.
 

pinklove

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
21 Tháng một 2008
Bài viết
335
Được thích
42
Điểm
685
Xem code
Mã:
Sub LargeNumeFilter()
 Dim sArr(), Res(), Arr(), tmp
 Dim sRow&, iRnk&, i&, k&, ik&, q&
 Dim fDay As Date, eDay As Date, maSV$, Diem&
 On Error Resume Next
 With Sheet2
  fDay = .Range("D1").Value 'Ngay dau
  eDay = .Range("D2").Value 'Ngay cuoi
  .Range("A5:E500").ClearContents               'Xoa ket qua
 End With
 If Err.Number > 0 Or fDay > eDay Then 'Kiem tra tinh hop le ngay xuat bao cao
  MsgBox ("Xem lai dieu kien ngay thi Tu ... Den ...")
  Err.Clear
  Exit Sub
 End If
 iRnk = Application.InputBox(prompt:="Nhap Diem Cao thu:", Type:=1) 'Nhap tuy chon Diem Cao thu
 If iRnk = 0 Then Exit Sub                     'Khong nhap tuy chon thoat sub
 With Sheet1
  sArr = .Range("E2", .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp)).Value  'Tao mang du lieu
 End With
 sRow = UBound(sArr)                        'So dong du lieu
 ReDim Arr(0 To 100)                        'Mang "Lan Thi" voi thu tu dong la "Diem" tu 0 den 100
 ReDim Res(1 To sRow, 1 To 5)                    'Mang Ket Qua
 With CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 1 To sRow
   If fDay <= sArr(i, 6) And eDay >= sArr(i, 6) Then
    maSV = sArr(i, 1)                        'Ten Sinh Vien
    Diem = sArr(i, 10)                       'Diem so cua sinh vien
    If .Exists(maSV) = False Then                  'Loc sinh vien duy nhat
     k = k + 1
     Res(k, 1) = k                        'So thu tu sinh vien
     Res(k, 2) = maSV 'Tính lai Ten Sinh Vien trong file thuc te
     .Add maSV, Arr                         'Add sinh vien vao Dic de loai trung, voi Item la mang Diem
    End If
    tmp = .Item(maSV)                        'Mang "Thu tu dong cua sArr"
   'Gan thu tu dong i vào dong "Diem". Chon 1 trong 2 lenh duoi
    tmp(Diem) = i 'Lay lan thi cuoi
    'If tmp(Diem) = Empty Then tmp(Diem) = i 'Lay lan thi dau
    .Item(maSV) = tmp                        'Gan tmp vào Item cua Dic
   End If
  Next i
  If k Then                            'Neu co danh sach sinh vien
   For i = 1 To k
    tmp = .Item(Res(i, 2))                    'Mang "Lan Thi" cua sinh vien thu i
    q = 0                            'Bien dem
    For Diem = 100 To 0 Step -1
     If tmp(Diem) <> Empty Then q = q + 1            ' Diem Cao thu q
     If q = iRnk Then                      'Neu Diem Cao thu thoa dieu kien
      ik = tmp(Diem) ' thu tu dong cua sArr
      Res(i, 3) = sArr(ik, 6) 'Ngay thi
      Res(i, 4) = sArr(ik, 7) 'Gio thi
      Res(i, 5) = Diem                     ' Diem Cao thu iRnk
      Exit For                         'Thoat vong lap: For Diem = 100 To 0 Step -1
     End If
    Next Diem
   Next i
   Sheet2.Range("A5").Resize(k, 5) = Res             'Gan ket qua
  End If
 End With
End Sub
Ở kết quả nếu em nhập điểm có phẩy nó đang tự động làm tròn, ví dụ e nhập 88,4 nó làm tròn thành 88, nhập 88,6 nó làm tròn thành 89, em muốn giữ nguyên như mình nhập vào thì làm sao ạ
 

snow25

Thành viên gắn bó
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
2,638
Được thích
2,539
Điểm
360
Ở kết quả nếu em nhập điểm có phẩy nó đang tự động làm tròn, ví dụ e nhập 88,4 nó làm tròn thành 88, nhập 88,6 nó làm tròn thành 89, em muốn giữ nguyên như mình nhập vào thì làm sao ạ
Bạn thử code này nhé.
Mã:
Sub laydiem()
  Const so As Integer = 1
  Dim arr, kq, a As Long, olit As Object, ngaydau As Long, ngaycuoi As Long, lr As Long, dk As String, diem As Double
  Dim i As Long, T, k As Integer, dic As Object, b As Long
  Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList")
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("sheet2")
     ngaydau = .Range("D1").Value
     ngaycuoi = .Range("d2").Value
     .Range("A5:E500").ClearContents
  End With
  With Sheets("sheet1")
    lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lr < 2 Then Exit Sub
    arr = .Range("E2:N" & lr).Value
    ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
    For i = 1 To UBound(arr)
      If ngaydau <= CLng(arr(i, 6)) And ngaycuoi >= CLng(arr(i, 6)) Then
        diem = arr(i, 10)
        If Not olit.contains(diem) Then
         olit.Add diem, i
        Else
         olit.Item(diem) = olit.Item(diem) & "#" & i
        End If
      End If
    Next i
    If olit.Count = 0 Then Exit Sub
    For k = olit.Count - 1 To 0 Step -1
      For Each T In Split(olit.getbyindex(k), "#")
        dk = arr(T, 1)
        If Not dic.exists(dk) Then
         dic.Add dk, Array(1, arr(T, 10))
        End If
         b = dic.Item(dk)(0)
         diem = dic.Item(dk)(1)
         If diem > arr(T, 10) Then
           b = b + 1
         End If
         dic.Item(dk) = Array(b, arr(T, 10))
         If b = so Then
           a = a + 1
           kq(a, 1) = a
           kq(a, 2) = arr(T, 1)
           kq(a, 3) = arr(T, 6)
           kq(a, 4) = arr(T, 7)
           kq(a, 5) = arr(T, 10)
         End If
      Next T
    Next k
 End With
 With Sheets("sheet2")
    If a Then .Range("A5:E5").Resize(a).Value = kq
 End With
End Sub
 

pinklove

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
21 Tháng một 2008
Bài viết
335
Được thích
42
Điểm
685
Bạn thử code này nhé.
Mã:
Sub laydiem()
  Const so As Integer = 1
  Dim arr, kq, a As Long, olit As Object, ngaydau As Long, ngaycuoi As Long, lr As Long, dk As String, diem As Double
  Dim i As Long, T, k As Integer, dic As Object, b As Long
  Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList")
  Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("sheet2")
     ngaydau = .Range("D1").Value
     ngaycuoi = .Range("d2").Value
     .Range("A5:E500").ClearContents
  End With
  With Sheets("sheet1")
    lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lr < 2 Then Exit Sub
    arr = .Range("E2:N" & lr).Value
    ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
    For i = 1 To UBound(arr)
      If ngaydau <= CLng(arr(i, 6)) And ngaycuoi >= CLng(arr(i, 6)) Then
        diem = arr(i, 10)
        If Not olit.contains(diem) Then
         olit.Add diem, i
        Else
         olit.Item(diem) = olit.Item(diem) & "#" & i
        End If
      End If
    Next i
    If olit.Count = 0 Then Exit Sub
    For k = olit.Count - 1 To 0 Step -1
      For Each T In Split(olit.getbyindex(k), "#")
        dk = arr(T, 1)
        If Not dic.exists(dk) Then
         dic.Add dk, Array(1, arr(T, 10))
        End If
         b = dic.Item(dk)(0)
         diem = dic.Item(dk)(1)
         If diem > arr(T, 10) Then
           b = b + 1
         End If
         dic.Item(dk) = Array(b, arr(T, 10))
         If b = so Then
           a = a + 1
           kq(a, 1) = a
           kq(a, 2) = arr(T, 1)
           kq(a, 3) = arr(T, 6)
           kq(a, 4) = arr(T, 7)
           kq(a, 5) = arr(T, 10)
         End If
      Next T
    Next k
 End With
 With Sheets("sheet2")
    If a Then .Range("A5:E5").Resize(a).Value = kq
 End With
End Sub
1575962850620.png
Báo lỗi bạn ạ
 
Top Bottom