Nhờ ACE chỉ giúp vì sao Private Sub trước đây office 2003 chạy mà giờ office 2010 không chạy nữa.

Blue Softs epl Liên hệ QC

JinRua

Thành viên mới
Tham gia
9/12/11
Bài viết
45
Được thích
45
Private Sub ComboBox1_Change()

End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Rng As Range
Application.ScreenUpdating = False
Set Rng = Sheet1.Range("H1:H" & Sheet1.Range("H65500").End(xlUp).Row).Find(Range("E3").Value, , , xlValue)
If Not Rng Is Nothing Then
Range("E3").Resize(15).Copy
Rng.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
End If
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Rng As Range
Application.ScreenUpdating = False
If Target.Address = "$C$1" Then
Set Rng = Sheet1.Range("H1:H" & Sheet1.Range("H65500").End(xlUp).Row).Find(Target.Value, , , xlValue)
If Not Rng Is Nothing Then
Rng.Resize(, 15).Copy
Range("E3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
End If
End If
If Target.Address = "$E$1" Then
Set Rng = Sheet1.Range("I1:I" & Sheet1.Range("I65500").End(xlUp).Row).Find(Target.Value, , , xlValue)
If Not Rng Is Nothing Then
Rng.Offset(, -1).Resize(, 15).Copy
Range("E3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
End If
End If
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

File đính kèm

  • DanhSach VIE.xls
    929 KB · Đọc: 4

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia
21/12/12
Bài viết
12,564
Được thích
16,261
Có nhiều kiểu không chạy lắm. Bạn thuộc kiểu nào?
Kiểu công dân Florida, Mẽo. (thiệt ra Mẽo có khoảng 30 tiểu bang có luật này)
Tiểu bang này có luật "Stand Your Ground", cho phép người ta rút vũ khí ra tự vệ khi đối diện nguy hiểm, không cần phải chạy.
 
Upvote 0
Web KT
Top Bottom