Mọi người giúp đỡ code này với ạ sao đừng để lỗi

hoanhnnc

Thành viên mới
Tham gia ngày
13 Tháng ba 2008
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
663
Function gc(cmt As Range) As Double
Dim vDat As Variant
Dim i As Long
Dim res As Double
vDat = Split(CleanString(cmt.Comment.Text), vbCrLf)
For i = LBound(vDat) To UBound(vDat)
If Len(vDat(i)) > 0 Then
res = res + CDbl(vDat(i))
End If
Next i
gc = res
End Function
 

File đính kèm

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia ngày
14 Tháng chín 2010
Bài viết
6,518
Được thích
12,226
Điểm
1,560
Function gc(cmt As Range) As Double
Dim vDat As Variant
Dim i As Long
Dim res As Double
vDat = Split(CleanString(cmt.Comment.Text), vbCrLf)
For i = LBound(vDat) To UBound(vDat)
If Len(vDat(i)) > 0 Then
res = res + CDbl(vDat(i))
End If
Next i
gc = res
End Function
Thêm
On Error Resume Next
Sau dòng Dim
 

Nhất Chi Lan

Thành viên mới
Tham gia ngày
3 Tháng mười hai 2018
Bài viết
151
Được thích
190
Điểm
180
Tuổi
24
Function gc(cmt As Range) As Double
Dim vDat As Variant
Dim i As Long
Dim res As Double
vDat = Split(CleanString(cmt.Comment.Text), vbCrLf)
For i = LBound(vDat) To UBound(vDat)
If Len(vDat(i)) > 0 Then
res = res + CDbl(vDat(i))
End If
Next i
gc = res
End Function
Code trên không có điều kiện loại những ô không có Comment
Bạn thử như thế này xem
Mã:
Function CleanString(strIn As String) As String
  Dim objRegex
Set objRegex = CreateObject("vbscript.regexp")
With objRegex
  .Global = True
  .Pattern = "[^0-9" & Application.DecimalSeparator & "]"
  CleanString = .Replace(strIn, vbCrLf)
End With
End Function
Function gc(cmt As Range) As Double
  Dim vDat As Variant, cll As Range
  Dim i As Long, res As Double
  For Each cll In cmt
    If Not cll.Comment Is Nothing Then
      vDat = Split(CleanString(cll.Comment.Text), vbCrLf)
      For i = LBound(vDat) To UBound(vDat)
        If Len(vDat(i)) > 0 Then
          res = res + CDbl(vDat(i))
        End If
      Next i
    End If
  Next
  If res Then gc = res
End Function
 

hoanhnnc

Thành viên mới
Tham gia ngày
13 Tháng ba 2008
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
663
Code trên không có điều kiện loại những ô không có Comment
Bạn thử như thế này xem
Mã:
Function CleanString(strIn As String) As String
  Dim objRegex
Set objRegex = CreateObject("vbscript.regexp")
With objRegex
  .Global = True
  .Pattern = "[^0-9" & Application.DecimalSeparator & "]"
  CleanString = .Replace(strIn, vbCrLf)
End With
End Function
Function gc(cmt As Range) As Double
  Dim vDat As Variant, cll As Range
  Dim i As Long, res As Double
  For Each cll In cmt
    If Not cll.Comment Is Nothing Then
      vDat = Split(CleanString(cll.Comment.Text), vbCrLf)
      For i = LBound(vDat) To UBound(vDat)
        If Len(vDat(i)) > 0 Then
          res = res + CDbl(vDat(i))
        End If
      Next i
    End If
  Next
  If res Then gc = res
End Function
Dạ Cảm ơn Anh chị, em nhiều.
 
Top Bottom